De KT Hoc ky II Toan 6

3 504 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 08:10

. b) -9 0,5 c) 7 11 14 33 19 3 2 6 6 6 − = − = 0,5 d) 5 5 25 . 4 4 16 = 0,5 a) 5 .6 30 3 10 10 x = = = − − − 1 b) 16 3 5 2 3 16 2 5 15 32 10 10 47 10 x x x. 3 ; ; 4 6 4 6 6 4 6 4 ; 3 2 3 2 − − − − = = = = − − − − 0,5 0,5 Bài 5 4 1 8 2 12 4 9 3 − = − − = − 0,25 0,25 HÌNH HỌC 0,5 D C BA 35 0 55 0 Bài 6 CA= 2,5cm;DB=
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT Hoc ky II Toan 6, De KT Hoc ky II Toan 6, De KT Hoc ky II Toan 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn