Đánh giá phát thải của hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi trong quá trình làm phân compost từ chất thải đô thị

27 62 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 14:16

VSCs: Volatile sulfur compounds: hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi.MSW: Municipal solid waste: chất thải rắn đô thị.Forced aeration: Hiếu khí cưỡng bức.Cornstalk: Thân cây bắp.Odour: Mùi.Leachate: Nước rỉ rác.Giới thiệu – tổng quanNguyên liệu làm phân compost và phương pháp phân tíchKết quả thảo luậnKết luậnMột số phương pháp làm phân compost ở Việt Nam ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG LỚP 10CMT CHUYÊN ĐỀ TÁI CHẾ VÀ SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN Đề tài 5: “Đánh giá phát thải hợp chất lưu huỳnh dễ bay trình làm phân compost từ chất thải đô thị” LOGO Keyword  VSCs: Volatile sulfur compounds: hợp chất lưu huỳnh dễ bay  MSW: Municipal solid waste: chất thải rắn thị  Forced aeration: Hiếu khí cưỡng  Cornstalk: Thân bắp  Odour: Mùi  Leachate: Nước rỉ rác Mục lục I Giới thiệu – tổng quan II Nguyên liệu làm phân compost phương pháp phân tích III Kết thảo luận IV Kết luận V Một số phương pháp làm phân compost Việt Nam I.Giới thiệu – tổng quan I.1 Chất thải rắn đô thi I.1.a Định nghĩa Chất thải rắn đô thị chất thải phát sinh tự trình sinh hoạt người dân sống đô thị I.Giới thiệu – tổng quan I.1 Chất thải rắn đô thi I.2.b Tình hình chất thải rắn thị Trung Quốc Chất thải rắn đô thị tăng 8-10%, với 150 triệu MSW thải năm I.Giới thiệu – tổng quan I.2 Phân compost Compost hỗn hợp đặc biệt chất hữu cấu tạo từ thực vật động vật Quy trình pha chế làm mục vật chất diệt sinh vật xấu hạt cỏ dại Có thể cho Compost vào đất để tăng hàm lượng dinh dưỡng cho đất I.Giới thiệu – tổng quan I.3 VSCs (các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi) Các hợp chất lưu huỳnh dễ bay (VSCs) xác định chất gây mùi phát thải trình làm compost VSCs bao gồm hydrogen sulfide (H2S), methyl mercaptan (MM), dimethyl sulfide (DMS), dimethyl disulfide (DMDS), carbonyl sulfide (OCS) carbon disulfide (CS2) II.Nguyên liệu làm compost phương pháp phân tích II.1 chuẩn bị nguyên liệu II.1.a Phân loại MSW 15-80mm sử dụng nghiên cứu thu gom từ trạm phân loại XiaoWuji Ở đây,MSW chia thành phần: kích thước từ 15-80mm, nhỏ 15mm, lớn 80mm Nghiên cứu sử dụng MSW 15-80mm mẫu MSW bao gồm 67% chất thải nhà bếp, 18% giấy, 6% nhựa 9% loại khác Chất thải nhà bếp thu từ hệ thống thu gom, chứa 53% rau củ chưa sử dụng, 23% vỏ trái cây, 17% đồ ăn thừa 7% Thân bắp chặt nhỏ thành đoạn 25cm II.Nguyên liệu làm compost phương pháp phân tích II.1 chuẩn bị nguyên liệu II.1.a Phân loại Trong trình làm compost, MSW 15-80mm đánh dấu T0, chất thải nhà bếp T1, hỗn hợp chất thải nhà bếp thân bắp khô với tỉ lệ khối lượng ướt 4:1 ứng với T2 II.Nguyên liệu làm compost phương pháp phân tích II.1 chuẩn bị nguyên liệu II.1.a Xây dựng mơ hình II.Ngun liệu làm compost phương pháp phân tích II.2 Lấy mẫu phân tích II.2.a Phân tích mẫu Bậc Bậc Bậc • 50 mL mẫu khí dẫn qua nitơ lỏng có chuỗi hạt thủy tinh -150o với v=100ml/min • Mẫu đun lên tới 10ovà khí chuyển 40mL helium với v=1.5mL/min để tới bậc hai -40o • Sẽ nung tới 180o • Sau giải nhiệt, chuyển tới bậc ba 30mL helium với v=1.5mL/min • Ở -170o sau nung lên tới 100o VSCs cuối chuyển tới GCMSD để xác định • pH compost xác định máy đo điện tử để phân tích 1g mẫu compost hòa tan 10mL nước siêu hòa trộn 30 phút Bi = Mi/Vi • O2 H2S phân tích hàng ngày đầu • Các hỗn hợp chuẩn sau pha lỗng với nitơ tinh khiết 0ppb, 10ppb, 50ppb, 100ppb, 500ppb, 500ppb, 1000ppb, 5000ppb Giới hạn phát MM, DMS, CS2, DMDS 0.233ppb, 0.723ppb, 0.088ppb, 0.477ppb với 100mL thể tích mẫu pH TKN TOC O2 H2S VSCs II.2.b Thông số phân tích II.2 Lấy mẫu phân tích II.Nguyên liệu làm compost phương pháp phân tích III.Kết thảo luận III.1 Yếu tố ảnh hưởng III.1.a Nhiệt độ III.Kết thảo luận III.1 Yếu tố ảnh hưởng III.1.b Lượng O2 cung cấp III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  H 2S III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  MM III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  DMS III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  CS2 III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  DMDS III.Kết thảo luận III.3 Tính chất phân compost Bảng cho thấy lượng khối lượng ban đầu sau làm compost III.Kết thảo luận III.3 Tính chất phân compost Bảng cho thấy tổng phát thải VSCs khác loại nguyên liệu đầu vào IV Kết luận V.Một số phương pháp làm phân compost Việt Nam Tài liệu tham khảo  Emission of volatile sulfur compounds during composting of municipal solidwaste (MSW) Hongyu Zhang a,b, Frank Schuchardt c, Guoxue Li b,⇑, Jinbing Yang b, Qingyuan Yang b Cả m n b ạn c ô lắ ng ngh e ... đất I.Giới thiệu – tổng quan I.3 VSCs (các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi) Các hợp chất lưu huỳnh dễ bay (VSCs) xác định chất gây mùi phát thải trình làm compost VSCs bao gồm hydrogen sulfide (H2S),... thải rắn đô thị chất thải phát sinh tự trình sinh hoạt người dân sống đô thị I.Giới thiệu – tổng quan I.1 Chất thải rắn đô thi I.2.b Tình hình chất thải rắn thị Trung Quốc Chất thải rắn đô thị tăng... luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  MM III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  DMS III.Kết thảo luận III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost  CS2 III.Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá phát thải của hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi trong quá trình làm phân compost từ chất thải đô thị, Đánh giá phát thải của hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi trong quá trình làm phân compost từ chất thải đô thị, I.Giới thiệu – tổng quan, II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp phân tích, III.Kết quả và thảo luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay