Phương pháp giải bài tập di truyền thuộc các quy luật di truyền của Men Đen

58 27 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2018, 10:23

. Bài tập tìm số loại giao tử và kiểu gen của các loại giao tử:Phương pháp giải: Một cơ thể có n cặp gen dị hợp thì có 2n giao tử. muốn xác định kiểu gen của giao tử, chúng ta tiến hành kẻ sơ đồ phân nhánh: cặp gen dị hợp có 2 nhánh, cặp gen đồng hợp có 1 nhánh. Giao tử là gen đi từ góc đến ngọn của các nhánh. Tỉ lệ từng loại giao tử = tích tỉ lệ của từng gen hợp thành giao tử.Bài tập 1: Hãy xác định số loại giao tử và kiểu gen của giao tử các cơ thể sau:a. Cơ thể có kiêu gen: AaBbb. Cơ thể có kiêu gen: AaBbDdc. Cơ thể có kiêu gen: AaBbDdEed. Cơ thể có kiêu gen: AaBbddEeGiảia. Cơ thể có kiêu gen: AaBb có 2 cặp gen dị hợp nên có 22 = 4 loại giao tử. Kiểu gen giao tử:BABAbAbBaBabab Kiểu gen của 4 loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh -1- Nguyễn Anh Tuấn Ngày soạn: 07-12-2015 BÀI TẬP DI TRUYỀN Bài tập tìm số loại giao tử kiểu gen loại giao tử: *Phương pháp giải: - Một thể có n cặp gen dị hợp có 2n giao tử - muốn xác định kiểu gen giao tử, tiến hành kẻ sơ đồ phân nhánh: cặp gen dị hợp có nhánh, cặp gen đồng hợp có nhánh Giao tử gen từ góc đến nhánh - Tỉ lệ loại giao tử = tích tỉ lệ gen hợp thành giao tử Bài tập 1: Hãy xác định số loại giao tử kiểu gen giao tử thể sau: a Cơ thể có kiêu gen: AaBb b Cơ thể có kiêu gen: AaBbDd c Cơ thể có kiêu gen: AaBbDdEe d Cơ thể có kiêu gen: AaBbddEe Giải a.- Cơ thể có kiêu gen: AaBb có cặp gen dị hợp nên có 22 = loại giao tử - Kiểu gen giao tử: B AB A b Ab B aB a b ab Kiểu gen loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab Bài tập 2: Cơ thể có kiểu gen AABbDdee giảm phân cho loại giao tử Loại giao tử mang gen ABde chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Giải - Cơ thể có kiểu gen AABbDdee có cặp gen dị hợp nên só loại giao tử sẻ 22 = loại - thể cho loại giao tử loại chiếm ¼ => loại giao tử ABde chiếm tỉ lệ ¼ hay 25% Hoặc tỉ lệ giao tử ABde = 1A.1/2B.1/2d.1e = ¼ Bài tập tìm số kiểu giao tử, số loại kiểu gen, số loại kiểu hình: * Hướng dẫn phương pháp: - Muốn tìm số loại kiểu gen, số loại kiểu hình phép lai phải viết giao tử phép lai đó, sau tiến hành kể bảng để tìm đời - Số loại kiểu gen = tích số loại kiểu gen cặp gen - Số kiểu tổ hợp giao tử = số loại giao tử đực số loại giao tử Số loại kiểu hình = tích số loại kiểu hình cặp t2 Bài tập 3: Cho biết A quy định cao trội hoàn toàn so với a quy định thấp Hãy xác định số loại kiểu gen, số loại kiểu hình phép lai sau: Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh a Aa x Aa b Aa x aa Giải -2- c Nguyễn Anh Tuấn AA x Aa a Phép lai: P: Aa x Aa Gp: A, a A, a - Kẻ bảng: ♂ ♀ A a A AA Aa a Aa aa Vậy đời có loại kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa, với loại kiểu hình thân cao : thân thấp Bài tập 4: Ở loài thực vật cho biết kiểu gen quy định tính trạng trội hồn tồn Ở phép lai: AaBb x Aabb Hãy cho biết: a Đời có tổ hợp giao tử b Đời có loại kiểu gen c Đời có loại kiểu hình Giải a Ở phép lai: AaBb x Aabb Cơ thể AaBb có cặp gen dị hợp nên cho 22 = loại giao tử Cơ thể Aabb có cặp gen dị hợp nên cho 21 = loại giao tử => Số kiểu tổ hợp = 4.2 = tổ hợp b Số loại kiểu gen đời con: - Phép lai: AaBb x Aabb viết thành (Aa x Aa)(Bb x bb) - Ở cặp lai Aa x Aa đời cho loại kiểu gen AA; Aa; aa - Ở cặp lai Bb x bb đời cho loại kiểu gen BB; bb Vậy số lọi kiểu gen = 3x2 = loại c Số loại kiểu hình đời con: - Phép lai: AaBb x Aabb viết thành (Aa x Aa)(Bb x bb) - Ở cặp lai Aa x Aa đời cho loại kiểu hình trội : lặn - Ở cặp lai Bb x bb đời cho loại kiểu hình trội : lặn Vậy số kiểu hình = 2x2 = Bài tập 5: Ở loài thực vật cho biết kiểu gen quy định tính trạng trội khơng hồn tồn Ở phép lai: AaBbdd x AabbDd Hãy cho biết: a Đời có tổ hợp giao tử b Đời có loại kiểu gen c Đời có loại kiểu hình Bài tập tìm tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình phép lai * Hướng dẫn phương pháp giải: - Đối với lai cặp tính trạng: muốn tìm tỉ lệ kiểu gen phép lai phải viết giao tử phép lai đó, sau tiến hành kẻ bảng để tìm đời Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh -3- Nguyễn Anh Tuấn - Đối với lai nhiều cặp tính trạng: + Tỉ lệ kiểu gen = tích tỉ lệ kiểu gen cặp tính trang hợp thành + Tỉ lệ kiểu hình = tích tỉ lệ kiểu hình cặp tính trang hợp thành - Tỉ lệ loại kiểu gen tích tỉ lệ cặp gen có kiểu gen - Bài tốn có nhiều cặp gen phải tính tỉ lệ cặp gen, sau nhân lại thu kết Bài tập 6: Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình phép lai sau: a Aa x Aa ; b Aa x aa ; c AA x Aa Giải a Phép lai: a P Aa x Aa Gp A, a A, a - Kẻ bảng: ♂ ♀ A a A a AA Aa Aa aa - Như đời có kiểu gen với tỉ lệ: 1AA : 2Aa : 1aa - Tỉ lệ kiểu hình: hoa đỏ : hoa trắng Bài tập 7: Ở loài thực vật cho biết gen quy định tính trạng trội hoàn toàn Ở phép lai: AabbDDEE x AaBbDdee Hãy xác định: a Tỉ lệ kiểu gen đời b Tỉ lệ kiểu hình đời c Ở đời loại kiểu gen AaBbDdEe chiếm tỉ lệ ? Giải a Tỉ lệ kiểu gen đời con: - Phép lai: AabbDDEE x AaBbDdee viết thành: (Aa x Aa)(bb x Bb)(DD x Dd)(EE x ee) + Cặp lai Aa x Aa , đời có loại kiểu gen với tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa + Cặp lai bb x Bb, đời có loại kiểu gen với tỉ lệ 1Bb : 1bb + Cặp lai DD x Dd, đời có loại kiểu gen với tỉ lệ 1DD : 1Dd + Cặp lai EE x ee, đời có loại kiểu gen với tỉ lệ 1Ee => Tỉ lệ kiểu gen đời con: = (1:2:1)(1:1)(1:1)(1) = 1:1:2:2:1:1:1:1:2:2:1:1 b Tỉ lệ kiểu hình đời - Phép lai: AabbDDEE x AaBbDdee viết thành: (Aa x Aa)(bb x Bb)(DD x Dd)(EE x ee) + Cặp lai Aa x Aa , đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1 Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh -4- Nguyễn Anh Tuấn + Cặp lai bb x Bb, đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 + Cặp lai DD x Dd, đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1D+ Cặp lai EE x ee, đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1Ee => Tỉ lệ kiểu hình đời con: = (3:1)(1:1)(1)(1) = 3:3:1:1 c Loại kiểu gen AaBbDdEe đời chiếm tỉ lệ: - Phép lai: AabbDDEE x AaBbDdee viết thành: (Aa x Aa)(bb x Bb)(DD x Dd)(EE x ee) + Cặp lai Aa x Aa , đời có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 2/4 + Cặp lai bb x Bb, đời có kiểu gen Bb chiếm tỉ lệ 1/2 + Cặp lai DD x Dd, đời có kiểu gen Dd chiếm tỉ lệ 1/2 + Cặp lai EE x ee, đời có kiểu gen Ee chiếm tỉ lệ Loại kiểu gen AaBbDdEe đời chiếm tỉ lệ: 2/4.1/2.1/2.1 = 2/16 Bài tập 8: Ở loài động vật cho biết gen quy định tính trạng trội hồn tồn Ở phép lai: AaBbdd x AabbDd Hãy xác định: a Tỉ lệ kiểu gen đời b Tỉ lệ kiểu hình đời c Ở đời loại kiểu gen aabbdd chiếm tỉ lệ ? d Ở đời loại kiểu hình mang tính trạng trội ( kí hiệu A-B-D- ) chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bài tập 9: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp,B hoa đỏ trội hoàn toàn so với b hoa trắng Ở đời phép lai: AaBb x aaBb , loại kiểu hình than cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bài tập 10: Ở loài động vật cho biết gen quy định tính trạng trội hoàn toàn Hãy xác định số loại kiểu gen, số loại kiểu hình phép lai: a AaBbDdEe x AabbDdEE b AabbDdEe x AabbddEe c aaBbDdEe x AabbDdee Bài tập 11: Cho biết gen quy định tính trạng trội hoàn Ở đời phép lai AaBbDdEe x AaBbDdee , loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ ? Ngày soạn: 10-12-2015 Bài tập tìm quy luật di truyền tính trạng: * Hướng dẫn Giải: Giáo án bồi dưỡng HSG moân sinh -5- Nguyễn Anh Tuấn - Khi tốn cho biết tỉ lệ kiểu hình đời dựa vào tỉ lệ phân li cặp tính trạng đó: + Nếu đời có tỉ lệ phân li kiểu hình 3:1 tính trạng trội hồn tồn + Nếu đời có tỉ lệ phân kiểu hình 1:2:1 tính trạng trội khơng hồn tồn - Khi tốn có nhiều cặp tính trạng phải tiến hành bước: + Bước 1: Xác định quy luật di truyền cặp tính trạng ( dựa vào tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng đó) + Bước 2: Xác định cặp tính trạng có di truyền đọc lập với khơng Nếu cặp tính trạng di truyền đọc lập với tỉ lệ kiểu hình tốn tích tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng - Muốn tìm kiểu gen P phải dựa vào số giao tử tạo Bài tập1: Cho hoa đỏ tự thụ phấn F1 gồm 301 hoa đỏ 100 hoa trắng Xác định quy luật di truyền phép lai kiểu gen P Giải * xác định quy luật di truyền: - Tỉ lệ kiểu hình đời con: hoa đỏ : hoa trắng = 301:100 = 3:1 => tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn * Kiểu gen P: Dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời ta thấy tính trạng hoa đỏ trội hồn tồn so với hoa trắng - Quy ước: A gen quy định hoa đỏ; a gen quy định hoa trắng - F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 gồm tổ hợp = 2x2 => thể P cho loại giao tử nên P dị hợp => kiểu gen P Aa Bài tập 2: Cho hoa hồng tự thụ phấn thu F1 gồm 31 hoa đỏ ; 61 hoa hồng 30 hoa trắng Xác định quy luật di truyền tính trạng kiểu gen P Bài tập 3: Cho thân cao hoa đỏ thụ phấn với thân thấp, hoa trắng F1 toàn thân cao, hoa hồng Cho F1 tự thụ phấn thu F2 gồm 301 thân cao, hoa đỏ, 600 thân cao hoa hồng, 299 thân cao hoa trắng, 100 thân thấp hoa đỏ, 199 thân thấp hoa hồng, 100 thân thấp hoa trắng Xác định quy luật di truyền tính trạng, kiểu gen F1 P Giải * Xác định quy luật di truyền tính trạng: - Xét tính trạng chiều cao thân: Tỉ lệ kiểu hình F2: Thân cao: thân thấp = (301+299+600) : (100+199+100) = 3:1 => Tính trạng chiều cao thân di truyền theo quy luật trội hoàn toàn Quy ước A quy định thân cao; a quy định thân thấp - Cặp tính trạng màu hoa: Tỉ lệ kiểu hình F2 Hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng = (301+100) : (600+199) : (299+100) = 1:2:1 => Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật trội khơng hồn tồn Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh -6- Nguyễn Anh Tuấn Quy ước: BB quy định hoa đỏ; Bb quy định hoa hồng; bb quy định hoa trắng - Tỉ lệ kiểu hình F2: Thân cao hoa đỏ : Thân cao hoa hồng : thân thấp hoa hồng : thân cao hoa trắng : thân thấp hoa đỏ : thân thấp hoa trắng = 3:6:3:1:2:1 = (3:1)(1:2:1) => Hai cặp tính trạng di truyền phân li độc lập với * Kiểu gen F1: - Đời F2 có tỉ lệ kiểu hình 3:6:3:1:2:1 gồm 16 tổ hợp = 4x4 nên F1 phải tạo loại giao tử => F1 dị hợp cặp gen: AaBb Bài tập xác định kết phép lai – biết kiểu gen P: Hướng dẫn giải: Khi làm tập phải nắm rõ kiến thức sau: - Tính trạng trội biểu kiểu gen: AA, Aa; tính trạng lặn biểu kiểu gen aa - Cá thể đồng hợp cho loại giao tử - Cặp gen dị hợp cho loại giao tử, loại chiếm tỉ lệ 1/2 - Các bước giải: + Quy ước gen + Xác định giao tử P + Lập sơ đồ lai Bài tập 1: Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Sự tổ hợp alen tạo loại kiểu gen, Viết kiểu gen Khi giao phối ngẫu nhiên, có kiểu giao phối khác từ kiểu gen đó? Xác định kết kiểu giao phối Tìm kiểu gen bố mẹ biết kiểu hình đời con: Hướng dẫn giải: - Xác định tính trội - lặn: dựa vào quy luật phân ly, quy luật đòng tính - Quy ước gen - Tìm kiểu gen P - Viết sơ đồ lai Bài tập 1: Đem lai F1 với khác I, II, III có kiểu gen khác thu kết sau: - Phép lai 1: F1 x I F2 gồm 346 hoa tím - Phép lai 2: F1 x II F2 gồm 405 hoa tím : 400 hoa vàng - Phép lai 3: F1 x III F2 gồm 502 hoa tím : 167 hoa vàng Biết tính trạng màu sắc hoa gen quy định Xác định kiểu gen F1 I, II, III Muốn F1 đồng loạt xuất hoa tím tì kiểu gen P phải Muốn F1 xuất loại kiểu hình kiểu gen P phải Giải Kiểu gen F1 I, II, III Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh -7- Nguyễn Anh Tuấn - Xét Phép lai 3: tỉ lệ kiểu hình F2 Tím : vàng = 502:167 = 3:1 => phép lai nghiêm quy luật phân li, tính trạng hoa ttrội hồn tồn so với hoa vàng Số tổ hợp F2 3+1=4=2x2 => F1 III tạo loại giao tử nên có kiểu gen dị hợp Quy ước: A quy định hoa tím, a quy định hoa vàng => Kiểu gen F1 III Aa Sơ đồ lai: F1 Aa x (III) Aa Gp A, a A, a F2 KG: 1AA : 2Aa : 1aa KH: hoa tím : hoa vàng - Xét phép lai 1: Cây F1 có kiểu gen Aa giảm phân tạo loại giao tử A, a; F2 100% hoa tím (A-) nên khơng tạo giao tử a Suy có kiểu gen AA Sơ đồ lai: F1 Aa x (I) AA Gp A, a A F2 KG: 1AA : 1Aa KH: 100% hoa tím - Xét phép lai 2: Tỉ lệ kiểu hình F2 : Tím : Vàng = 405:400 = 1:1 Đây tỉ lệ phép lai phân tích Nên II có kiểu gen aa Sơ đồ lai: F1 Aa x (II) aa Gp A, a a F2 KG: 1A : 1aa KH: hoa tím : hoa vàng F1 đồng tính trội => kiểu gen P: Muốn F1 đồng tính trội điều cần đủ P khơng đồng thời tạo giao tử a Suy có phép lai phù hợp sau: - P: AA ( tím) x AA (tím) - P: AA ( tím) x aa (vàng) - P: AA ( tím) x Aa (tím) F1 đồng tính => kiểu gen P: Kiểu gen P trường hợp sau: - P: AA ( tím) x AA (tím) - P: AA ( tím) x aa (vàng) - P: AA ( tím) x Aa (tím) - P: aa (vàng) x aa (vàng) Bài tâp 2: Một loài thực vật tính trạng vị gen quy định Người ta đem lai với chua F1 100% a Từ kết ta kết luận điều gì? b Cho biết kết F2 Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh -8- Nguyễn Anh Tuấn Dựa vào kiểu hình F2 ta biết xác kiểu gen chúng hay khơng? Vì sao? Nếu khơng nêu phương pháp xác định kiểu gen chúng Giải a Kết luận: - Khi lai với chua F1 100% Suy tính trạng vị di truyền đồng tnhs Menden: + P chủng + Tính trạng tính trạng trội hồn tồn so với chua + F1 ca thể dị hợp tính trạng b Kết F2: - Quy ước: A ngọt; a: chua P: AA ( ngọt) x aa (quả chua) Gp A a F1 KG: Aa (quả ngọt) x Aa (quả ngọt) Gp A, a A, a F2 KG: 1AA : 2Aa : 1aa KH: : chua - Dựa vào kiể hình F2 ta chưa biết xác kiểu gen chúng Vì F2 có kiểu gen AA Aa - Muốn xác định kiểu gen F2 ta dùng phương pháp sau: + Phương pháp 1: Lai phân tích Tiến hành lai F2 với chua có kiểu gen aa Nếu Fb xuất 100% F2 có kiểu gen AA Nếu Fb xuất hai loại kiểu hình chua F2 có kiểu gen Aa Sơ đò lai: P: AA ( ngọt) x aa (quả chua) Gp A a F1 KG: Aa (quả ngọt) x Aa (quả ngọt) P KG: Aa (quả ngọt) x aa (quả chua) Gp A, a a Fb KG: 1Aa : 1aa KH: : chua + Phương pháp 2: Tự thụ phấn Cho F2 tự thụ phấn Dựa vào kết F3 để xác định : Nếu F3 đồng tính Suy F2 có kiểu gen đồng hợp tử AA Sơ đồ lai: F2: AA ( ngọt) x AA (quả ngọt) G F2 A A Giaùo án bồi dưỡng HSG môn sinh -9- Nguyễn Anh Tuấn F3 KG: AA 100% (quả ngọt) Nếu F3 phân tính Suy F2 có kiểu gen dị hợp tử Aa F2 Aa (quả ngọt) x Aa (quả ngọt) G F2 A, a A, a F3 KG: 1AA : 2Aa : 1aa KH: : chua Bài tập nhà: Bài tâp 1: Cho biết tính trạng gen quy định Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng F1 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1tự thụ phấn F2 có tỉ lệ 56,25% thân cao, hoa đỏ; 18,75% thân thấp, hoa đỏ; 18,75% thân cao, hoa trắng; 6,25% thân thấp, hoa trắng a Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai b Cho F1 lai phân tích, tỉ lệ đờicon nào? Bài tập 2: Cho hai dòng chủng thân cao, hạt bầu thụ phấn với thân thấp, hạt dài thu F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với F2 gồm 2000 cây, có 1250 thân, thấp hạt bầu Biện luận viết sơ đồ lai từ P –F2 Xác định số lượng trung bình kiểu hình lại F2 Cho F1 lai phân tích tỉ lệ phân li kiểu hình F2 nào? Bài tập 3: Cho F1 giao phấn với khác nhau, thu kết sau: - Với thứ 1: thu 6,25% thấp, vàng - Với thứ 2: thu 75% cao, đỏ; cao, vàng - Với thứ 3: thu 75% thấp, vàng; 25% thấp, đỏ Cho biết tính trạng gen quy định gen nằm NST thường khác Hãy biện luận lập sơ đồ lai Ngày soạn:13-12-2015 Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh Buổi 4: - 10 - Nguyễn Anh Tuấn Các thí nghiệm Menden (tt) Phần tập Bài tập suy luận tìm kiểu gen bố mẹ: (Đối với sinh vật sinh sản trâu, bò, người…) * Phương pháp giải: - Xác định tính trội lặn: dựa vào cặp bố mẹ có kiểu hình sinh có kiểu hình khác bố mẹ kiểu hình P trội so với tính trạng P: X x X y X trội so với y Hoặc: P: X x X X + y - Quy ước gen - Xác định kiểu gen P: + Dựa vào cá thể có kiểu hình lặn, kiểu gen đồng hợp tử lặn, để suy kiểu gen cá thể mang tính trạng trội + Cơ thể trội mang gen trội + Nếu sinh có kiểu hình lặn thể bố mẹ phải mang gen lặn + Nếu có bố mẹ mang kiểu hình lặn thể phải mang gen lặn - Lập sơ đồ lai * Bài tập áp dụng: Bài tập 1: Ở trâu, tính trạng cặp gen quy định nằm NST thường Trâu đực đen giao phối với trâu đen sinh nghé thứ dực đen 3, nghé thứ trắng Hãy xác định kiểu gen trâu, nghé nói Giải - Vì trâu đực đen giao phối với trâu đen sinh nghé trắng nên tính trạng lơng đen trội so với lông trắng - Trâu trâu lông đen nên mang gen A * - Vì trâu đực đen giao phối với trâu đen sinh nghé trắng có kiểu gen aa nên trâu trâu mang gen a ** Từ * ** suy trâu trâu coskieeur gen Aa - Trâu có kiểu gen A- Sơ đồ lai: P KG: Aa (Lông đen) x Aa (Lông đen) Gp A, a Aa F1 KG: 1Aa : 2Aa : 1aa KH: Lông đen: Lông trắng Bài tập 2: Ở người bố mẹ có da đen, tóc xoăn sinh đứa trai đầu lồng có da trắng, tóc thẳng Xác định kiểu gen bố, mẹ đứa nói Biết hai cặp tính trạng nói cặp gen quy định di truyền đọc lập với ( HS làm tương tự tập 1) Bài Tập 3: Khi xét di truyền tính trạng tầm vóc cao, thấp gen nằm NST thường quy định, người ta thấy gia đình, ơng nội, ơng ngoại cặp bố mẹ Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 44 - Nguyễn Anh Tuấn nằm mặt phẳng xích đạo tế bào lẫn NST đơn phân li hai cực tế bào, số NST nhiều số NST đơn lf 144 Hãy xác định: Các tế bào nguyên phân kì nào? Số lượng tế bào kì Nếu nhóm tế bào có nguồn gốc từ tế bào khởi đầu chúng trải qua đợt phân bào Bài 2: Một tế bào sinh dưỡng ngô 2n = 20, nguyên phân liên tiếp đợt lấy môi trường nội bào NST đơn Tính số tế bào tạo thành Bài Có hợp tử kí hiệu A, B, C Hợp tử A nguyên phân lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST đơn Hợp tử B nguyên phân lần liên tiếp tạo tế bào chứa tổng số 256 NST Hợp tử C nguyên phân lần liên tiếp, kì lần nguyên phân đầu tiên, hợp tử chứa 40 Cromatit Cho biết hợp tử có lồi hay khơng Tính tổng số tế bào tạo thành sau lần nguyên phân hợp tử c Tổng số NST môi trường cung cấp cho ba hợp tử nguyên phân bao nhiêu? Bài Một loài có NST lưỡng bội 2n = 20 tiến hành ngun phân Một nhóm tế bào lồi mang 200 NST dạng sợi mảnh Xác định số tế bào nhóm Một nhóm tế bào khác lồi mang 400 NST kép Nhóm tế bào kì phân bào, số tế bào bao nhiêu? Cho biết diễn biến tế bào nhóm Giáo án bồi dưỡng HSG moân sinh - 45 - Nguyễn Anh Tuấn Ngày soạn: 21-12-2015 Buổi 8: Nhiểm Sắc thể tt Phần tập: II Các tập giảm phân Dạng 1: xác đònh số NST , cromatit, tâm động qua kì phân bào Bảng tổng hợp diễn biến NST GP Kì TG Số NST đơn Số NST kép Số cromatit Giảm phân Kì đầu Kì Kì sau 0 2n 2n 4n 4n Giảm phân Kì cuố i Kì đầ u Kì giữ a Kì Kì sau cuo 2n n 2n 2n n n n 0 4n 4n 2n 2n 2n 0 Số tâm 2n 2n 2n 2n n n n 2n n động VD1 : ruồi ngô 2n =20 TB ngô kì sau giảm phân xác đònh số NST đơn, NST kép, cromatit, tâm động ? VD2 : gà 2n =78 TB gà kì sau giảm phân xác đònh số NST đơn, NST kép, cromatit, tâm động ? Giải tập tự giải : BÀI TẬP 1: Ở lúa nước, 2n=24 Hãy rõ: a Số tâm động kì sau nguyên phân b Số tâm động kì sau giảm phân ( Kì NST kép phân li => NST kép có tâm động) c Số cromatit kì nguyên phân ( mỗiNST kép gồm cromatit đính tâm động ) d Số cromatit kì sau nguyên phân.( cromatit tách > NST đơn > không crimatit) Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 46 - Nguyễn Anh Tuấn e Số NST kì sau nguyên phân ( 48) g Số NST kì giảm phân ( 24 NST kép) h Số NST kì cuối giảm phân ( 12 kép) i Số NST kì cuối giảm phân 2: ( 12 đơn) Nếu biết phân chia chất tế bào xảy kì cuối Bài Tập 2: Ở gà 2n= 78 Một gà mái đẻ 32 trứng, có 25 trứng thụ tinh ấp nở 23gà Hỏi trứng không nở có NST bao nhiêu? Bài tập số 3: Một loài có NST 2n=ø 20 Một nhóm tế bào loài mang 200 NST dạng sợi mảnh Xác đònh số tế` bào nhóm Nhóm tế bào khác loài mang 400 NST kép nhóm tế bào kì nào, Số lượng tế bào bao nhiêu? cho biết diễn biến tế bào nhóm Nhóm tế bào thứ loài mang 640 NST đơn phân li vế cực tế bào nhóm tế bào kì nào, số lượng tế bào bao nhiêu? Bài tập số Ở ruồi giấmcó NST 2n= a Xác đònh số lượng tế bào vàû số lượng NST có tế bào thực lần nguyên phân b Tính số lượng tế bào tạo tế bào kết thúc giảm phân II? c Cho tế bào tạo hình thành tinh trùng tham gia vào trình thụ tinh, số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 4% số tinh trùng tạo thành nói xác đònh số hợp tử tạo thành BÀI TẬP SỐ 5: Ở ruồi giấm 2n=8 a Một nhóm tế bào sinh dục thực trình giảm phân có tất 28 NST kép Hãy xác đònh: Nhóm tế bào thời điểm trình giảm phân Số lượng tế bào thời điểm tương ứng b Một nhóm tế bào sinh dục khác có tất 512 NST phân li cực tế bào Hãy xác đònh: Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - - 47 - Nguyễn Anh Tuấn Số lượng tế bào nhóm Số tế bào nhóm tế bào kết thúc phân bào Biết rằng: Mọi diễn biến nhóm tế bào tế bào chất phân chia bình thường kết thúc kì cuối lần phân bào GIẢI BÀI a -Thời điểm giảm phân có NST kép là: + Lần phân bào I: Cuối kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối + Lần phân bào II: Kì đầu, kì Số tế bào thời điểm tương ứng: + 128 : = 16 + Số tế bào là 16 thời điểm lần phân bào I Là kì trung gian, kì đầu, kì kì sau + SốTế bào 32 kì cuối lần phân bào I va økì đầu kì lần phân bào II b – Số lượng tế bào sinh dục cfó 512 NST phân li cực tế bào Tế bào sinh dục giảm phân có NST đơn phân li cực tế bào kì sau lần phân bào II > Mỗi tế bào chứa NST đơn Số tế bào thời điểm 512 : = 64 - Số lượng tế bào kết thúc phân bào là: 64 x = 128 - Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 48 - Nguyễn Anh Tuấn Ngày soạn: 24-12-2015 Buổi Chuyên đề NST (tt) Phần tập III Bài tập di truyền liên kết: Nội dung quy luật: - Di truyền liên kết giới tính tượng di truyền tính trạng mà gen chúng nằm NST giới tính - Gen nằm NST giới tính phân bố khơng đồng cá thể đực cá thể Vì tính trạng gen năm NST giới tính quy định xuất không đồng hai giới a.Gen năm NST giới tính X: Gen năm NST giới tính X tuân ntheo quy luật di truyền chéo ( bố truyền cho gái mẹ truyền cho trai) - Nếu gen nằm NST X gen trội tất cá thể mang đơi NST XX cá thể mang đôi XY mang kiểu hình gen quy định - Nếu gen nằm NST X gen lặn tính trạng thường xuất cá thể có đơi NST XY, cá thể có đơi NST XX biểu tính trạng trạng thái đồng hợp tử b Gen nằm NST Y: Tuân theo quy luật di truyền thẳng ( truyền cho cá thể có đơi NST XY) Phân bố kiểu gen phép lai: a Kiểu gen: Nếu gen nằm NST X: kiểu gen tương ứng: XA XA; XA Xa; Xa Xa; XA Y; XAY b Các phép lai cặp tính trạng thường gặp: + XAXA x XAY => 100% mang tính trạng trội A a A + X X x X Y => trội : lặn a a A + XX x X Y => trội : lặn A A a + X X x XY => 100% mang tính trạng trội A a a + X X x XY => trội : lặn a a a + XX x XY => 100% mang tính trạng trội Phương pháp giải tập: a Nhận dạng toán thuộc quy luật di truyền liên kết giới tính: - Gen nằm NST giới tính Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 49 - Nguyễn Anh Tuấn - Hoặc từ đề xác định tinyhs trạng phân bố không cá thể đực cá thể b Cách giải tập: - Các bước giống nhwcacs tập di truyền khác, gồm: + Quy ước gen + Xác định kiểu gen bố, mẹ + Lập sơ đồ lai Bài tập vận dụng: Bai tập 1: Bệnh mù màu gen lặn m nằm NST X quy định Gen trội M nằm NST X quy định kiểu hình bình thường Giải thích lập sơ đồ laic ho trường hợp sau: a Trong gia đình bố, mẹ bình thường có đứa trai bị mù màu b Trong gia đình có số trai số gái bị mù màu, số lại bình thường có trai gái Bố mẹ không bị mù màu; sinh đứa gái không bị mù màu đứa trai mù màu Đứa gái lớn lên lấy chồng không bị mù màu sinh bị mù màu khơng? Nếu có xác suất phần trăm Lời giải Giải thích viết sơ đồ lai: a.- Con trai mù màu có kiểu gen XmY, nhận giao tử Xm từ mẹ, mẹ bình thường nên mang gen XM, suy mẹ có kiểu gen XMXm - Bố bình thường nên có kiểu gen: XMY Sơ đồ lai: P ♀ XMXm x ♂ XMY Gp XM, Xm XM, Y F1 XMXM : XMXm : XMY : XmY Kiểu hình: Bình thường : mù màu ( trai) b – Con gài mù màu có kiểu gen XmXm chứng tỏ bố mẹ tạo giao tử Xm Nên bố mẹ mang gen Xm nên bố có kiểu gen XmY - Con trai mù màu có kiểu gen XmY chứng tỏ mẹ tạo giao tử XM - Mẹ tạo giao tử XM, Xm nên có kiểu gen XMXm Sơ đồ lai: P ♀ XMXm x ♂ XmY Gp XM, Xm Xm, Y F1 XMXm : XmXm : XMY : XmY Kiểu hình: Nữa số gái bình thường Nữa số gái mù màu Nữa số trai bình thường Nữa số trai mù màu Đứa trai mù màu XmY, suy mẹ tạo giao tử Xm Vậy: mẹ khơng mù màu có kiểu gen: XMXm; bố khơng mù màu có kiểu gen XMY Sơ đồ lai: P ♀ XMXm x ♂ XMY Gp XM, Xm XM, Y F1 XMXM : XMXm : XMY : XmY Kiểu hình: gái khơng mù màu trai không mù màu trai không mù màu Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 50 - Nguyễn Anh Tuấn Vậy đứa gái khơng mù màu có kiểu gen XMXM XMXm, xác suất xuất kiểu gen 50% - Nếu người gái có kiều gen XMXM lấy chồng không mù màu XMY Sơ đồ lai: P ♀ XMXM x ♂ XMY Gp XM XM, Y F1 XMXM : : XMY Kiểu hình: 100% cháu khơng mù màu - Nếu người gái có kiểu gen XMXm lấy chồng không mù màu XMY Sơ đồ lai: P ♀ XMXm x ♂ XMY Gp XM, Xm XM, Y F1 XMXM : XMXm : XMY : XmY Kiểu hình: 75% không mù màu 25% mù màu - Vậy đứa gái sinh mù nàu có kiểu gen XMXm - Xác suất xuất đứa cháu mù màu là: 50%.25% = 12,5% Giáo án bồi dưỡng HSG moân sinh Buổi 10: - 51 - Nguyễn Anh Tuấn Ngày soạn: 27- 12-2015 BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC Bài 2: Phép lai chim hoàng yến ♂ màu vàng với chim ♀ màu xanh sinh tất chim ♂ có màu xanh tất chim ♀ có màu vàng Hãy giải thích kết Gợi ý giải Màu sắc lơng tính trạng liên kết với giới tính giới ♂ giới đồng giao tử Chúng ta thấy có khác biệt kiểu hình giới ♂ giới ♀ cho thấy có liên kết với giới tính Vì tất cá thể giới giống kiểu hình nên bố mẹ dị hợp tử Ta lập phép lai theo cách thông thường (A: xanh; a: vàng): XAXA x XaY (xanh) ↓ (vàng) XAXa , XAY (tất xanh) Trong trường hợp chim trống chim mái có màu xanh, chim ♀ XAXa chim ♂ XAY Kết không phù hợp với kết thực tiễn Do có sai lầm cho giới ♀ giới đồng giao tử Vì giới ♂ giới đồng giao tử nên phép lai là: ZAW x (♀ xanh) ZaZa (♂ vàng) ↓ ZaW ZAZa (♀ vàng) (♂ xanh) Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 52 - Nguyễn Anh Tuấn Bài toán nghịch: Biết KH P, gen liên kết NST-GT KQ lai XĐ KG P Bước 1: Tìm trội lặn quy ước gen Bước 2: Nhận dạng quy luật DT chi phối Từ TLPL KH F+gen NST-GT KG P Bước 3: Viết SĐL Lưu ý: Bài tốn ngược có nhiều dạng tập như: LKGT thuần, LKGT+PLĐL, LKGT+Gen gây chết, LKGT+Hoán vị gen A/ BÀI TẬP LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH THUẦN * Phương pháp giải: Bước 1: Tìm trội lặn quy ước gen Bước 2: Nhận dạng quy luật DT chi phối Từ TLPL KH F+gen NST-GT KG P Bước 3: Viết SĐL * Các tập: Bài 3:Gà: ♂ lông vằn x ♀ lông đen F1 100% Lông vằn F1 tạp giaoF2: 50 Vằn:16 gà mái, đen Biện luận SĐL P-F2 Tỷ lệ phân tính F3 công thức lai: Bài giải 1/ + Bước 1: Tìm trội lặn quy ước gen ta có F2 vằn:đen=50:16=3 vằn:1 đen (KQ ĐL phân ly) A-Vằn, a-đen + Bước 2: Nhận dạng quy luật DT chi phối Từ TLPL KH F+gen NSTGT KG P Thấy F2 có gà mái lơng đen TT màu sắc lông LK với GT Ptc: ♂Lông vằn XAXA , ♀XaY + Bước 3: Viết SĐL ♂XAXA x ♀ XaY (Lông vằn) ↓ (lông đen) F1: XAXa , XAY(tất lông vằn) ♂XAXa lông vằn x ♀XAY lông vằn F2: KG: XAXA : XAXa : XAY : XaY KH: trống vằn: mái vằn:1 mái đen 2/ Các công thức lai: ♂XAXA x ♀ XAY ♂XAXA x ♀ XaY ♂XAXa x ♀ XAY Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 53 - Nguyễn Anh Tuấn ♂XAXa x ♀ XaY Bài 3: giống gà, gen XĐ lông trắng lơng sọc vằn nằm NST X Tính trạng sọc vằn trội so với tính trạng lơng trắng Tại trại gà lai gà mái trắng với gà trống sọc vằn thu đc đời lông sọc vằn gà mái gà trống Sau đó, người ta lai cá thể thu từ phép lai với thu 594 gà trống sọc vằn 607 gà mái trắng sọc vằn Xác định KG bố mẹ hệ thứ Bài giải Quy ước A sọc vằn a lơng trắng gà trống có KG XX gà mái có KG XY A A Gà trống sọc vằn có KG X X XAXa Gà mái lơng trắng có KG XaY F1 thu đc tồn gà có lơng sọc vằn → Ptc P: XAXA x XaY XA Xa,Y F1: XAXa XAY F1 x F1 : XAXa x XAY GF1: XA,Xa XA,Y F2: XAXA XAXa XaY XAY Bài 4: (CĐ 2010) Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen gồm alen quy định Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng x ruồi giấm mắt đỏ, thu F1 100% R.giấm mắt đỏ Cho F1 giao phối tự với nhau F2 TLKH: đỏ:1 trắng, mắt trắng đực Cho mắt đỏ dị hợp F2 x đực ĐỏF3 Biết khơng có đột biến, Biện luận lập sơ đồ lai từ P đến F3 Gợi ý: F2: 3:1 (mắt trắng biểu đực)  gen quy định màu mắt NST –GT Mắt đỏD, mắt trắng-d  P: (Đỏ) XDXD x F1: (Đỏ) XDXd XdY (Trắng) XDY (Trắng) F2: XDXD XDXd XDY XdY Đỏ Đỏ Đỏ Trắng F2: XDXd F3: XDXD x XDXd XDY (Trắng) XDY XdY Ở F3 mắt đỏ : đực mắt đỏ : đực mắt trắng Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 54 - Nguyễn Anh Tuấn B/ BÀI TẬP LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ PHÂN LY ĐỘC LẬP * Phương pháp giải: Bước 1: Tìm trội lặn quy ước gen (nên xét tính trạng, xem nằm NST thường hay giới Tính Nếu tính trạng có đực cái nằm NST thường, TT nằm NST giới Tính có đặc điểm gen NST GT) Bước 2: Nhận dạng quy luật DT chi phối (Nhân tỷ lệ riêng thấy KQ trùng với TLPL KH F2 theo đầu bài Tuân theo QL Phân ly độc lập, có cặp gen nằm trên, NST GT Từ TLPL KH F+gen NST-GT KG P Bước 3: Viết SĐL * Các tập: Bài 1: Trong thí nghiệm lai ruồi giấm cánh dài, mắt đỏ x đực cánh ngắn, mắt trắngF1: 100% cánh dài-mắt đỏ F1x ngẫu nhiên F2 ♀:306 Dài -đỏ:101 Ngắn-Đỏ ♂: 147 Dài- đỏ:152 Dài trắng:50 Ngắn đỏ:51 Ngắn Trắng Mỗi gen quy định TT Giải thích KQ thu viết SĐL Bài giải: Giải thích: - Ruồi giấm: ♂ XY, ♀XX; F1 100% Dài đỏ TT Dài>Ngắn; Đỏ>Trắng - Xét riêng tính trạng hình dạng cánh F2: Dài:Ngắn= (306+147+152):(101+50+51)=3:1 Ở ♂: Dài : Ngắn=(147+152):(50+51)=3:1; Con ♀; Dài : Ngắn=(306):(101)=3:1 => Gen quy định TT hình dạng cánh nằm NST-thường tuân theo ĐL phaanly ADài, a-Ngắn - Xét riêng tính trạng hình dạng cánh F2: Đỏ :Trắng= (306+101+147+50):(152+51)=3:1 có phân bố khác giới mà ta thấy TT mắt trắng ♂ nên gen Qđ TT màu mắt phải nằm NST-GT X Y khơng có alen tương ứng B-Đỏ, b-Trắng - F1 Đồng tính=> P t/c từ lập luận  KG P ♀ dài-mắt đỏ: AAXBXB ♂ Ngắn-mắt trắng:aaXbY SĐL P F2 Giáo án bồi dưỡng HSG moân sinh - 55 - Nguyễn Anh Tuấn TLKH: Dài đỏ:1 Ngắn đỏ:3 đực Dài đỏ:3 đực dài trắng:1 đực Ngắn đỏ:1 đực ngắn trắng Bài 2: Một thí nghiệm lai ruồi giấm thân xám, mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen, mắt trắng thu toàn ruồi F thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 phân li theo tỉ lệ: Ruồi cái: 75% thân xám, mắt đỏ: 25% thân đen,mắt đỏ Ruồi đực: 37,5% thân xám, mắt đỏ:37,5% thân xám, mắt trắng: 12,5% thân đen, mắt đỏ:12,5% thân đen, mắt trắng Biện luận để xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng Viết kiểu gen F1 Biết gen quy định tính trạng Giai - Xét tính trạng màu sắc thân: Biểu đực  gen quy định tính trạng nằm NST thường Mặt khác F2: thân xám: thân đen = 3/4: 1/4  tuân theo quy luật phân li, trội hoàn toàn Quy ước alen A: xám; alen a: đen - Xét tính trạng màu mắt: Ở F2: mắt đỏ: mắt trắng = 3:1, tính trạng mắt trắng có giới đực  tính trạng màu mắt gen quy định nằm NST giới tính X  tuân theo quy luật di truyền liên kết với giới tính.(trội hồn tồn)  tỉ lệ phân li F2: 1/2 ♀mắt đỏ: 1/4 ♂ mắt đỏ :1/4 ♂ mắt trắng Quy ước alen B: mắt đỏ; alen b: mắt trắng - Kiểu gen F1 là: AaXBXb; AaXBY - Xét tỉ lệ phân li tính trạng màu sắc thân tính trạng màu mắt F2: (3/4 thân xám: 1/4 thân đen)(1/2 ♀ mắt đỏ: 1/4 ♂ mắt đỏ: 1/4 đực mắt trắng) phù hợp với kết thí nghiệm  hai tính trạng di truyền tuân theo quy luật phân li độc lập Bài 3:Lai gà trống mào to, lông vằn chủng với gà mái lông không vằn, mào nhỏ chủng, gà F1 có lơng vằn, mào to a) Cho gà mái F1 lai với gà trống lông không vằn, mào nhỏ, F phân ly sau: gà trống mào to, lông vằn: gà trống mào nhỏ, lông vằn: gà mái mào to, lông không vằn: gà mái mào nhỏ, lông không vằn Biết gen quy định tính trạng Hãy biện luận lập sơ đồ lai giải thích cho phép lai b) Phải lai gà trống F1 với gà mái có kiểu gen kiểu để hệ sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình theo giới tính 1:1:1:1:1:1:1:1 c) Muốn tạo nhiều biến dị nhất, phải chọn cặp lai có kiểu gen kiểu nào? Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 56 - Nguyễn Anh Tuấn Gợi ý giải a) Kích thước mào gen NST thường quy định; dạng lơng liên kết giới tính A: mào to, a: mào nhỏ; B: lông vằn, b: lông không vằn Sơ đồ lai: P: Trống AAXBXB x Mái aaXbY => Fl: AaXBXb, AaXBY Mái F1 lai với trống mào nhỏ, lông không vằn: AaXBY x aaXbXb b) Tỷ lệ 1:1:1:1:1:1:1:1 = (1:1:1:1)(1:1) cho thấy tính trạng liên kết giới tính phân ly : : : 1, tính trạng gen NST thường quy định phân ly : => P: AaXBXb x aaXbY c) Để tạo nhiều biến dị nhất, bố mẹ phải sinh nhiều loại giao tử Vậy P phải có kiểu gen: AaXBXb x AaXbY Bài 4: lồi chim, tính trạng chiều cao chân độ dài lông đc chi phối tượng gen quy định tính trạng Cho chim tc chân cao, lông đuôi dài lai với chim tc chân thấp lông đuôi ngắn.F1 thu đc đồng loạt chân cao, lông đuôi dài a Cho chim mái F1 lai với chim trống chân thấp, lông đuôi ngắn đc : 25% trống chân cao, đuôi dài 25% trống chân thấp, đuôi dài 25% mái chân cao, đuôi ngắn 25%mái chân thấp, đuôi ngắn b Cho chim trống F1 lai với mái chưa biết KG đc tỷ lệ sau: 37,5% chân cao, đuôi dài 37,5% chân cao, đuôi ngắn 12,5% chân thấp, đuôi dài 12,5% chân thấp, đuôi ngắn Biện luận viết SĐL Bài giải a Ta có tính trạng chiều cao chân có giới → NST thường quy định Tính trạng lơng phân bố khơng giới → gen NST giới tính quy định F1 đồng loạt chân cao đuôi dài Quy ước gen: A: chân cao a: chân thấp B: đuôi dài b: đuôi ngắn Trống: XX mái: XY B B P: AAX X x aaXbY Gp: AXB aXb, aY F1: AaXBXb AaXBY Mái F1 x trống chân thấp, đuôi ngắn AaXBY x aaXbXb G: AXB, AY aXb aXB, aY AaXBXb AaXbY aaXBXb aaXbY b Xét riêng cặp tính trạng Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 57 cao  → kết phép lai Aa x Aa thap dài  → kết phép lai phân tích Bb x bb ngăg Nguyễn Anh Tuấn Trống F1 : AaXBXb → KG mái AaXbY Bài tập nhà Bài 1: (ĐH2011) Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A.XAXa x XAY B XAXA x XaY C XAXa x XaY D.XaXa x XAY HD : F2 có tổ hợp = 2x2 bên cho loại giao tử ruồi có KG X AXa, ruồi đực KG XAY, XaY nhiên F1 cho ruồi mắt đỏ nên KG cỏ đực XAY đáp án A Bài (ĐH 2011): Ở gà, alen A quy định tính trạng lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng lơng nâu Cho gà mái lông vằn giao phối với gà trống lông nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ gà lông vằn : gà lông nâu Tiếp tục cho F giao phối với nhau, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ gà lông vằn : gà lông nâu Phép lai (P) sau phù hợp với kết ? A Aa  aa B AA  aa C XAXa  XaY D.XaXa  XAY Gợi ý giải: A-Vằn, a-nâu: P vằn x đực nâu F1:1vằn:1 nâuF2: 1vằn:1 nâu Nếu gen/NST thường P Aa x aa F1: Aa:1aa=> cấu trúc F1 chưa CB mà F2 có cấu trúc F1 (vơ lý) Vậy gen/NST giới tính Viết nhanh SĐL C D thấy đáp án D P : XaXa F1: XAXa x XAY XaY F2: 1XAXa : 1XAY : 1XaXa : 1XaY Bài (thi thử ĐH Lê xoay 2011): Ở tằm, gen A quy định trứng sáng, gen a qui định trứng sẫm NST X Biết tằm đực cho nhiều tơ tằm Phép lai sau phân biệt tằm đực, tằm từ giai đoạn trứng? A XaXa x XaY B XAXa x XAY C XAXA x XaY D XaXa x XAY Bài tập nhà Bài 1: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A.XAXa x XAY B XAXA x XaY C XAXa x XaY D.XaXa x XAY Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh - 58 - Nguyễn Anh Tuấn Bài Ở gà, alen A quy định tính trạng lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng lơng nâu Cho gà mái lông vằn giao phối với gà trống lơng nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ gà lông vằn : gà lông nâu Tiếp tục cho F giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ gà lông vằn : gà lông nâu Phép lai (P) sau phù hợp với kết ? A Aa  aa B AA  aa C XAXa  XaY D.XaXa  XAY Bài Ở tằm, gen A quy định trứng sáng, gen a qui định trứng sẫm NST X Biết tằm đực cho nhiều tơ tằm Phép lai sau phân biệt tằm đực, tằm từ giai đoạn trứng? A XaXa x XaY B XAXa x XAY C XAXA x XaY D XaXa x XAY Bài 4: Ở người bệnh máu khó đông gen lặn nằm NST X quy định Một cặp vợ chồng có máu đơng bình thường có bố chồng bà ngoại vợ bị bệnh máu khó đơng a xác suất để đứa đầu lòng cặp vợ chồng bị bệnh bao nhiêu? b Nếu đứa đầu long bị bệnh xác suất dứa thứ hai bị bệnh bao nhiêu? c Xác suất để đứa cặp vợ chồng trai bị bệnh bao nhiêu? ... AabbDdee Bài tập 11: Cho biết gen quy định tính trạng trội hoàn Ở đời phép lai AaBbDdEe x AaBbDdee , loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ ? Ngày soạn: 10-12-2015 Bài tập tìm quy luật di truyền. .. Xác định quy luật di truyền cặp tính trạng ( dựa vào tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng đó) + Bước 2: Xác định cặp tính trạng có di truyền đọc lập với khơng Nếu cặp tính trạng di truyền đọc lập với... phải dựa vào số giao tử tạo Bài tập1 : Cho hoa đỏ tự thụ phấn F1 gồm 301 hoa đỏ 100 hoa trắng Xác định quy luật di truyền phép lai kiểu gen P Giải * xác định quy luật di truyền: - Tỉ lệ kiểu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải bài tập di truyền thuộc các quy luật di truyền của Men Đen, Phương pháp giải bài tập di truyền thuộc các quy luật di truyền của Men Đen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay