Tieu luan triet hoc tri thức khoa học và kinh tế tri thức hiện nay

19 37 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2018, 09:23

Tri thức khoa học công nghệ ngày nay đã và đang trở thành nguồn lực chủ yếu của sản xuất hiện đại. Một đất nước có thể xem là phát triển hay không không chỉ dựa vào tổng sản phẩm quốc dân của họ cao hay thấp mà chủ yếu dựa vào sức mạnh công nghệ tương đối của họ. Việc xây dựng một cơ cấu kinh tế theo hướng mở cửa và một nền sản xuất công nghiệp hiện đại dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất,hiệu quả nhất quyết định thành công của quy trình phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN BÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Đề tài: TRI THỨC KHOA HỌC VÀ KINH TẾ TRI THỨC HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn: Học viên thực : Lớp : Bình Định, ngày 18 tháng 11 năm 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU I KHÁI NIỆM TRI THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ .5 Tri thức khoa học a Khái niệm .5 b Đặc điểm tri thức khoa học c Nguồn gốc hình thành tri thức khoa học Tri thức công nghệ a Khái niệm .6 b Đặc điểm tri thức công nghệ Mối quan hệ khoa học công nghệ .7 Cấu trúc tri thức khoa học công nghệ .8 a Cấu trúc tri thức khoa học b Cấu trúc tri thức công nghệ II VAI TRỊ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC, CƠNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 10 Trong điều kiện ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ cần thiết 10 Vai trò tri thức khoa học phát triển kinh tế: .11 Vai trò tri thức cơng nghệ cao phát triển kinh tế 12 Thúc đẩy, vận dụng tri thức khoa học, công nghệ phát triển kinh tế tri thức 13 Hạn chế ảnh hưởng tự nhiên, cho phép phát triển hoạt động kinh tế điều kiện tự nhiên không thuận lợi .14 III VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CAO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC 14 Nền kinh tế tri thức .14 a Khái niệm: 14 b Đặc điểm kinh tế tri thức .15 c Phát triển kinh tế tri thức xu hướng tất yếu .15 Tri thức khoa học cơng nghệ chìa khóa vào kinh tế tri thức 15 KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO .19 LỜI GIỚI THIỆU Cách khoảng 20, 30 năm, hỏi người tri thức khoa học công nghệ, chẳng ngạc nhiên câu trả lời nhận lắc đầu Còn nay, người chẳng lạ lẫm với khái niệm bắt gặp ngày, phương tiện thông tin đại chúng sống thường ngày Quả thực vai trò tri thức khoa học công nghệ ngày trở nên to lớn Nó có bước phát triển chóng mặt Tri thức khoa học cơng nghệ ngày trở thành nguồn lực chủ yếu sản xuất đại Một đất nước xem phát triển hay không không dựa vào tổng sản phẩm quốc dân họ cao hay thấp mà chủ yếu dựa vào sức mạnh công nghệ tương đối họ Việc xây dựng cấu kinh tế theo hướng mở cửa sản xuất công nghiệp đại dựa phát triển khoa học công nghệ đường ngắn nhất,hiệu định thành cơng quy trình phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Việc phổ cập tri thức khoa học công nghệ phần thể việc đưa môn Tự nhiên-xã hội Cơng nghệ vào chương trình giáo dục tiểu học trung học Điều thể ảnh hưởng khoa học công nghệ lan rộng lĩnh vực sống Đặc biệt lĩnh vực kinh tế khoa học cơng nghệ nói mang lại số thành tựu có vai trò quan trọng Trong kinh tế vai trò tri thức khoa học công nghệ giai đoạn xã hội loài người lịch sử thừa nhận Tuy nhiên, vào cuối kỷ XX vai trò tri thức khoa học công nghệ ngày rõ rệt, trở thành yếu tố có tính định phát triển kinh tế Ngày quốc gia thừa nhận khoa học, công nghệ công cụ chiến lược để phát triển kinh tế xã hội cách nhanh chóng bền vững mơi trường quốc tế ngày cạnh tranh liệt Ở Việt Nam vai trò tri thức khoa học cơng nghệ khẳng định Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định “Khoa học cơng nghệ đóng vai trò then chốt phát triển kinh tế xã hội đất nước” Đại hội Đảng VIII Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh “Khoa học công nghệ phải trở thành tảng động lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Đại hội IX “Tăng cường tiềm lực đổi khoa học công nghệ thực trở thành động lực phát triển đất nước” Vậy vai trò tri thức khoa học tri thức công nghệ phát triển kinh tế cần có phương hướng để phát triển, vận dụng thúc đẩy tri thức khoa hoc, công nghệ I KHÁI NIỆM TRI THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tri thức kết trình nhận thức người đối tượng nhận thức, làm tái tư tưởng người thuộc tính, mối quan hệ, quy luật vận động, phát triển đối tượng diễn đạt ngôn ngữ hay hệ thống ký hiệu khác hay nói cách khác Tri thức hiểu biết, sáng tạo khả năng, kĩ để ứng dụng vào việc tạo nhằm mục đích phát triển Kinh tế-xã hội Tri thức khoa học a Khái niệm Khoa học hệ thống tri thức tự nhiên, xã hội, người tư người Nó nghiên cứu vạch mối quan hệ nội tại, chất vật tượng, trình, từ quy luật khách quan vận động phát triển tự nhiên, xã hội tư Tri thức khoa học hiểu biết có hệ thống đặc điểm, quy luật khách quan giới (tự nhiên, xã hội tư duy) Tri thức khoa học hình thành trình nhận thức người từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn, dạng khái niệm, phạm trù, quy luật, lý thuyết…Như vậy, tri thức khoa học không phản ánh giới thực mà kiểm nghiệm qua thực tiễn Tri thức khoa học hình thành nhờ trực giác tuân theo quy luật logic học Loại tri thức xét phản ánh giới thực thực tiễn kiểm nghiệm Do đó, hệ thống tri thức coi tri thức khoa học phải đảm bảo tính đắn tính trung thực Tri thức khoa học sản phẩm trình phát triển lâu dài, liên tục tư nhân loại từ hệ sang hệ khác Ngày trở thành tài sản chung xã hội loài người b Đặc điểm tri thức khoa học Tri thức khoa học tri thức tầm quản lý chất qui luật nguyên nhân, xu hướng giới khách quan Tri thức khoa học tri thức có tính hệ thống vật khách quan Tri thức khoa học tri thức chân thực giới khách quan kiểm tra chứng minh logic thực tiễn c Nguồn gốc hình thành tri thức khoa học Tri thức khoa học sản phẩm trình phát triển lâu dài, liên tục tư nhân loại từ hệ sang hệ khác Từ số, chất liệu, liệu thu nhận qua việc quan sát, phân tích đối tượng nghiên cứu qua thực nghiệm, thí nghiệm khoa học hình thành nên tri thức kinh nghiệm khoa học, song dừng lại tri thức kinh nghiệm khoa học chưa thể có tri thức khoa học Vì chưa khám phá chất kiện, chưa nắm bắt qui luật tồn hoạt động tư lý luận với tư trừu tượng khoa học Một đặc trưng vốn có não người, người gạt bỏ mối liên hệ ngẫu nhiên bề vận động biến đổi phát triển đối tượng nghiêng cứu Tri thức công nghệ a Khái niệm Tri thức công nghệ tập hợp tất hiểu biết người việc biến đổi, cải tạo giới nhằm đáp ứng nhu cầu sống người, tồn phát tiển xã hội Tri thức công nghệ bao gồm cách thức, phương pháp thủ thuật, kỹ có nhờ sở khoa học sử dụng vào sản xuất ngành khác để tạo sản phẩm b Đặc điểm tri thức công nghệ Tri thức cơng nghệ có tính lưu truyền Chuỗi phát triển tri thức cơng nghệ khơng có kết thúc kỹ năng, hiểu biết, đóng góp người tích lũy q trình hoạt động họ truyền lại cho hệ sau Tri thức công nghệ tích lũy cơng nghệ trả lời hai câu hỏi “làm gì” “làm nào” nhờ tri thức áp dụng công nghệ mà sản phẩm có đặc trưng mà sản phẩm loại cơng nghệ khác khơng có Do tri thức cơng nghệ sức mạnh cơng nghệ Có định nghĩa chủ yếu tri thức công nghệ sử dụng phổ biến nay: + Một : Công nghệ coi môn khoa học ứng dụng triển khai (trong tương quan với khoa học bản) việc vận dụng quy luật tự nhiên nguyên lý khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người + Hai là: Công nghệ hiểu với tư cách phương tiện vật chất kĩ thuật , thể cụ thể tri thức khoa học vật thể hố thành cơng cụ, phương tiện kĩ thuật cần cho sản xuất đời sống + Ba là: Công nghệ bao gồm cách thức, phương pháp, thủ thuật, kĩ có nhờ dựa sở tri thức khoa học sử dụng vào sản xuất nghành khác để tạo sản phẩm Mối quan hệ khoa học công nghệ Khoa học cơng nghệ có quan hệ khăng khít bền chặt với Ngày nói đến cơng nghệ, người ta hiểu có khoa học Khoa học tiền đề trực tiếp công nghệ công nghệ lại kết trực tiếp khoa học Trong cơng nghệ trí tuệ, tri thức khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Ngược lại tri thức khoa học đại khơng thể có thiếu trợ giúp cơng nghệ, đặc biệt cơng nghệ thơng tin Vì phát triển khoa học thước đo trình độ phát triển tư người Từ cho thấy thơng tin khoa học có mối quan hệ chặt chẽ, hữu với Thông tin vừa nội dung khoa học vừa hình thức biểu lưu giữ chuyển tải thông tin tri thức khoa học công nghệ thông tin Qua máy vi tính, siêu vi tính mạng Internet cơng nghệ thông tin So sánh giai đoạn phát triển khoa học cơng nghệ hay coi cách mạng khoa học cách mạng công nghệ thấy mối quan hệ chặt chẽ phù hợp với cách đáng kinh ngạc Xét mặt thời gian cách mạng khoa học cách mạng công nghệ diễn đồng với Xét mặt nội dung tính chất cách mạng biểu trình độ phát triển ngày cao,hoàn thiện Cấu trúc tri thức khoa học công nghệ a Cấu trúc tri thức khoa học Hầu hết nhà khoa học thừa nhận tri thức khoa học bao gồm tri thức kinh nghiệm tri thức lý luận Trong tri thức kinh nghiệm trình độ thấp tri thức lý luận trình độ cao tri thức khoa học, hai trình độ tri thức khoa học có mối quan hệ mật thiết với làm tiền đề, sở cho cung phát triển, phản ánh ngày đắn hơn, đầy đủ sâu săc giới vật chất vận động không ngừng Tri thức kinh nghiệm chủ yếu thu nhận thông qua quan sát thí nghiệm thực tế Nó nảy sinh cách trực tiếp từ thực tiễn, từ lao động sản xuất đến đấu tranh xã hội từ thí nghiệm khoa học Xét mặt toàn diện đầy đủ tri thức kinh nghiệm lại chia thành hai loại tri thức kinh nghiệm thông thường tri thức kinh nghiệm khoa học Tri thức kinh nghiệm hiểu biết mặt riêng rẽ, rời rạc mối liên hệ bên đối tượng Vì dù mang tính trừu tượng khái quát định tri thức kinh nghiệm bước đầu hạn chế Để nắm bắt chất vật nhận thức người tất yếu phải chuyển lên trình độ tri thức lý luận Đây trình độ cao chất so với tri thức kinh nghiệm Tri thức lý luận khái quát tư tri thức kinh nghiệm Nó tồn hệ thống kinh nghiệm phạm trù,quy luật,giả thuyết, lý thuyết, học thuyết Tri thức lý luận biểu chân lý xác hơn, hệ thống có tính sâu sắc phạm vi ứng dụng rộng rãi tri thức kinh nghiệm Tri thức lý luận tri thức kinh nghiệm hai trình độ phản ánh khác bổ xung cho để nắm bắt chuẩn xác chất vật b Cấu trúc tri thức công nghệ Theo trình độ tri thức cơng nghệ vào mức độ phức tạp, đại công nghệ chia thành tri thức công nghệ đơn giản phức tạp Phát triển tri thức công nghệ người hình thành ni dưỡng, dạy dỗ nhà trẻ, lớp mẫu giáo, hoc tập nhà nhà trường đào tạo trường dạy nghề hay trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học Với kiến thức trang bị qua trình đào tạo, người tham gia vào cơng nghệ q trình với tích lũy kinh nghiệm, kỹ họ nâng cấp phát triển II VAI TRỊ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC, CƠNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ Trong điều kiện ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ cần thiết - Trong kinh tế giới chuyển dần sang cấu phát triển theo chiều sâu, động lực thúc đẩy sản xuất vốn, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động giản đơn mà tri thức khoa học, công nghệ… Đặc biệt cơng nghệ cấu chuyển dịch nhanh phía ngành có hàm lượng khoa học, cơng nghệ trí tuệ cao, cấu tiêu thụ giảm theo hướng giảm sản phẩm dùng nhiều lao động nguyên liệu Chính tiến khoa học - kỹ thuật làm cho vai trò lượng lợi so sánh nguyên liệu sản phẩm sơ cấp công nghiệp giảm dần, mà có tình trạng số giá sản phẩm sơ cấp nguyên liệu thị trường giới giảm tới 40% so với đầu thập kỷ 80 Nhờ tiến khoa học, công nghệ mà ngày người tạo nhiều nguyên liệu thay thứ từ trước tới dưa vào cung cấp thiên nhiên Vì tiến khoa học công nghệ làm cho ưu dạng tiềm tài nguyên thiên nhiên trở nên tương đối - Tiến khoa học kỹ thuật mặt tạo thời thuận lợi cho nước phát triển thoát khỏi lạc hậu trì trệ kinh tế Nếu biết định hướng đúng, có tiềm định nguồn vốn nguồn nhân lực có trình độ cần thiết để tiếp thu công nghệ đại Khi có kỹ thuật cơng nghệ tiến vấn đề đặt giải việc làm cho số lao động dơi ra, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm khả hội nhập nước với trào lưu chung giới thực song tiến khoa học cơng nghệ thời đại có mặt khác nghiệt ngã hồn tồn có khả nhấn chìm nước phát triển chìm sâu cảnh lạc hậu phụ thuộc Nếu họ khơng tìm đường thích hợp cố tình trì cách làm ăn cũ, thói quen cũ khơng thích nghi với biến đổi thời đại - Khoa học cộng nghệ động lực cơng nghiệp hố đại hố Mục tiêu cơng nghiệp hố đại hố sử dụng kỹ thuật cơng nghệ ngày tiên tiến đại nhằm đạt suất lao động cao Tất điều thực sở khoa học công nghệ phát triển đến trình độ định Khi mà khoa học giới có phát triển vũ bão, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mà công nghệ trở thành nhân tố định chất lượng sản phẩm chi phí sản xuất… tức nói đến khả cạnh tranh hàng hoá, hiệu sản xuất kinh doanh khoa học cơng nghệ động lực cơng nghiệp hố đại hố Bởi phát triển khoa học cơng nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố đại hố Vai trò tri thức khoa học phát triển kinh tế: - Tri thức khoa học lực lượng sản xuất trực tiếp: Ngày tự động hoá sản xuất tri thức khoa học kết tinh nhân tố lực lượng sản xuất, đối tượng lao động kỹ thuật, q trình cơng nghệ hình thức tổ chức tương ứng sản xuất Người lao động không nhân tố thao tác trực tiếp hệ thống kỹ thuật mà chủ yếu vận dụng tri thức khoa học để điều khiển sản xuất Khoa học cho phép hoàn thiện phương pháp sản xuất, hoàn thiện việc quản lý kinh tế khoa học trở thành ngành sản xuất với quy mô ngày lớn bao hàm hàng loạt viện, phòng thí nghiệm, trạm, trại, xí nghiệp với tiến khoa học ngày tăng, vốn đầu tư ngày lớn hiệu đầu tư ngày cao Do biến đổi vai trò khoa học sản xuất mà tri thức khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp - Việc sử dụng thành tựu tri thức khoa học vào sản xuất đường để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu lao động chiến lược phát triển mạnh mẽ Sản xuất phụ thuộc cách nghiêm ngặt trình tăng tốc tối ưu hố tìm kiếm khoa học đồng thời quy định q trình Khơng có phát triển công nghệ, đặc biệt công nghệ mới, cơng nghệ có hàm lượng chất xám cao, khơng thể đa dạng hố sản xuất cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có ảnh hưởng định tới sản xuất đời sống xã hội đại Nhiều sản phẩm sản xuất nhờ tiến công nghệ, đặc biệt công nghệ cao, thiết kế đưa vào sử dụng Từ cho thấy liên kết khoa học sản xuất tất yếu quy định phát triển khoa học, sản xuất suy cho điều kiện cần thiết để đẩy mạnh phát triển khoa học - Phát triển tri thức khoa học, công nghệ tạo điều kiện cho quản lý sản xuất, quản lý xã hội nhanh nhạy Ngày việc quản lý xã hội quan trọng quản lý kinh tế, quản lý nhà nước thành công đến mức tuỳ thuộc vào khả xử lý thông tin Không theo kịp biến đổi lĩnh vực mà giữ lấy cách quản lý cũ lạc hậu khơng tránh khỏi bỏ lỡ thời vươn lên để tiến kịp thời đại thoát trì trệ Vai trò tri thức công nghệ cao phát triển kinh tế - Công nghệ nhân tố định chất lượng sản phẩm chi phí sản xuất, ảnh hưởng tới lực cạnh tranh tác động thể trước hết chỗ nhờ công nghệ tiến công nghệ mà chất lượng sản phẩm trì nâng cao, chi phí sản xuất tiết kiệm cách tương đối để giá thành sản phẩm giảm bớt, sản phẩm có cơng dụng tốt hơn…Hơn điều kiện cơng nghệ trở thành yếu tố sản xuất trực tiếp doanh nghiệp cố gắng đầu tư với quy mô ngày tăng vào công nghệ - Công nghệ trở thành loại hình quan trọng tiên tiến giải việc làm Tiến công nghệ cho phép nhà kinh doạnh tiếp cận xử lý thơng tin cách nhanh chóng, kiểm tra thông tin cách dễ dàng Nhờ tiến cụng nghệ lĩnh vực kinh doanh hình thành, nhờ kỹ thuật công nghệ thông tin phát triển mà có hoạt động thương mại đầu tư Ngày lĩnh vực tài ngân hàng hình thành mạng lưới toàn cầu làm thị trường tài quốc tế hoạt động liên tục khơng gián đoạn Cách mạng khoa học công nghệ bùng nổ làm chuyển biến chất phương thức sản xuất xã hội Sự chuyển biến kéo theo hàng loạt chuyển biến khác tính chất lao động sản xuất người, tổ chức sản xuất hoạt động kinh tế Lao động dần từ chỗ chủ yếu lao động bắp thủ công với trang thiết bị kĩ thuật lạc hậu, thô sơ ngành cơng nghiệp đơn giản, sử dụng chất xám sang ngành cơng nghiệp có hàm lượng trí tuệ, khoa học, kĩ thuật cao Chính đòi hỏi phải có chun mơn hố dẫn đến phân cơng lao động xã hội phát triển Thúc đẩy, vận dụng tri thức khoa học, công nghệ phát triển kinh tế tri thức -Thúc đẩy hình thức đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán tri thức khoa học Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển kinh tế tiên tiến, bao gồm đẩy mạnh hình thức đào tạo sử dụng cán khoa học, trọng đào tạo lớp chuyên gia đầu đàn Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa tạo chuyển biến toàn diện giáo dục đào tạo Phải tạo dựng điều kiện cần thiết cho phát triển tri thức khoa học công nghệ.Việc xác định phương hướng cho phát triển khoa học công nghệ cần thiết Những điều kiện cần thiết đội ngũ khoa học cơng nghệ có số lượng đủ lớn, chất lượng cao, đầu tư mức độ cần thiết, sách khoa học xã hội phù hợp - Tăng cường sở vật chất, kỹ thuật cho ngành khoa học cơng nghệ Phát triển cơng nghệ đẩy mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ để kết hợp với cơng nghệ nội sinh nhanh chóng nâng cao trình độ cơng nghệ ngành có lợi cạnh tranh, có tỷ trọng lớn GDP Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ với nước nhằm tiếp cận kế thừa thành tựu khoa học công nghệ giới, tranh thủ ủng hộ giúp đỡ quốc tế - Cần mạnh dạn thực chiến lược chuyển giao cơng nghệ có chọn lọc, kết hợp hữu nhập công nghệ từ nước đẩy mạnh nghiên cứu nước cho phải phù hợp Hạn chế ảnh hưởng tự nhiên, cho phép phát triển hoạt động kinh tế điều kiện tự nhiên không thuận lợi Trong nhiều trường hợp, điều kiện sản xuất đòi hỏi phải có cơng nghệ sản xuất phù hợp Chẳng hạn điều kiện đặc biệt độc hại, người hoạt động lại cần tiến hành (làm việc độ sâu lớn, nơi có cường độ phóng xạ cao, nơi có độ cao lớn…) cần có cơng nghệ thiết kế riêng, thích ứng với đặc điểm mơi trường hoạt động Hay nói cách khác khoa học kỹ thuật nối dài khí quan cho người III VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CAO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Nền kinh tế tri thức a Khái niệm: Nền kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải nâng cao chất lượng sống Với định nghĩa hiểu kinh tế tri thức trình độ phát triển cao lượng xã hội mà trình lao động người lao động toàn lao động xã hội sản phẩm tổng sản phẩm quốc dân hàm lượng lao động bắp, hao phí lao động bắp giảm hàm lượng tri thức, hao phí lao động trí óc tăng lên b Đặc điểm kinh tế tri thức Trong kinh tế tri thức, tri thức trở thành lượng sản xuất trực tiếp, vốn quý nguồn nhân lực quan trọng hàng đầu, quy đinh tăng trưởng phát triển kinh tế Cơ cấu tính chất phương thức hoạt động kinh tế có biến đổi sâu sắc nhanh chóng, ngành kinh tế dưạ vào tri thức, dựa vào thành tựu khoa học Mọi hoạt động có liên quan đến vấn đề tồn cầu hố kinh tế, có tác dụng tích cựu sâu rộng tới nhiều mặt đời sống xã hội quốc gia giới c Phát triển kinh tế tri thức xu hướng tất y ếu Kinh tế tri thức sân chơi riêng biệt nước phát triển nước phát triển có hội thuận lợi đểco thể rut ngắn khoảng cách hy hữu Trong bối cảnh tự hoá thương mại tồn cầu hóa doanh nghiệp nước phát triển có khả dụng thành tựu khoa học công nghệ Ngay khu vực Đông Nam Á phát triển công nghệ thông tin thiết lập hệ thống thương mại chủ đề họp khoa học ASEAN Bên cạnh sư phát triển vũ bão cách mạng khoa học công nghệ đại tiềm ẩn nguy lớn vấn đề nan giải có tính tồn cầu hóa việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường suy thoái nghiêm trọng an ninh thực bi đe dọa Vì việc phát triển kinh tế tri thức xu tất yếu Tri thức khoa học cơng nghệ chìa khóa vào kinh tế tri thức Đặc trưng kinh tế tri thức không ngừng gia tăng sử dụng loại tri thức sáng tạo người,có tốc độ đổi sản phẩm cơng nghệ nhanh, tiêu hao tài nguyên, lượng , môi trường đảm bảo bền vững Động lực thúc đẩy sản xuất vốn, tài nguyên thiên nhiên mà tri thức khoa học, công nghệ Trong kinh tế tri thức ngành dựa vào tri thức, dựa vào thành tựu khoa học, cơng nghệ có tác dung to lớn tới phát triển xã hội Chẳng hạn công nghệ thông tin, cơng nghệ sinh học…nhưng ngành kinh tế truyền thống (như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) ứng dụng khoa học công nghệ cao Trong kinh tế tri thức giá trị tri thức tao chiếm tỷ lệ áp đảo (khoảng 70%) tổng giá tri sản xuất ngành Một kinh tế coi phát triển đến kinh tế tri thức tổng sản phẩm ngành kinh tế tri thức chiếm 70% tổng sản phẩm nước (GDP) Chiến lược phát triển kinh tế tri thức phải dựa tảng phát triển khoa học công nghệ, nhu cầu phát triển đòi hỏi xã hội, tạo hội cho khoa học công nghệ thực động lực quan trọng công phát triển đất nước Rút ngắn khoảng cách khoa học kỹ thuật so với giới cách thu nhập ứng dụng công nghệ tân tiến vào ngành cơng nghiệp mũi nhọn, bước nội địa hóa rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa -Trong kinh tế tri thức công nghệ cao ứng dụng rộng rãi lĩnh vực Nhân loại bước vào năm kỷ 21 sống hòa bình, hợp tác phát triển Đồng thời chứng kiến phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại mà đặc trưng ngành công nghệ cao công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,công nghệ vật liệu mới, công nghệ hàng không vũ trụ tác động sâu rộng đến lĩnh vực đời sống, kinh tế làm thay đổi diện mạo giới đương đại Trong bối cảnh toàn cầu hóa giới, số nước phát triển chưa có cơng nghệ đại biết chủ động hội nhập kinh tế, tranh thủ tiếp thu cơng nghệ cao sơ nguồn nhân lực thích hợp thi bước đầu phát triển kinh tế tri thức Nước ta kinh tế nông nghiệp nước phát triển thu nhập thấp biết phát huy đội ngũ cán khoa học, cơng nghệ có lực tiếp thu ứng dụng công nghệ cao, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hội rút ngắn thời gian để tiến nhanh Muốn phải đồng thời tiếp thu công nghệ cao kinh tế tri thức vận dụng vào công nghiệp hóa đại hóa lĩnh vực cần thiết Dịch vụ lĩnh vực lớn kinh tế tri thức gắn kết phát triển kinh tế tri thức có thuận lợi mạnh đại hóa cơng nghệ hóa nhanh nước ta Các ngành dịch vụ quan trọng thương mại, tài ngân hàng, du lịch…bắt buộc phải nhanh chóng chuyển sang cơng nghệ thơng tin, mạng internet viễn thơng tồn cầu hay cơng nghệ cao.Vì số dự án cơng nghệ cao đa tăng nhanh với vốn đầu tư lớn hứa hẹn triển vọng tốt KẾT LUẬN Xu hướng xây dựng phát triển kinh tế tri thức xu hướng tất yếu lịch sử mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh Việt Nam khơng thể ngược xu hướng Nước ta thu nhiều thành tựu to lớn, bên cạnh số hạn chế cần khắc phục Nhờ có sách đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng thành tựu khoa học- công nghệ nên nước ta dần khỏi tình trạng lạc hậu rút ngắn khoảng cách với nước khu vực giới Nhìn vào trình phát triển nước ta, thấy việc chuyển đổi, sử dụng nhiều tri thức khoa học công đổi hướng đắn Đảng nhà nước, điều khẳng định qua kì đại hội Đảng lần thứ VIII, IX Do chiến tranh kéo dài, tiềm lực kinh tế thấp, tác phong làm việc chưa động, phong tục tập quán người phương Đông,… nên nước ta có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp Để nhanh chóng đuổi kịp nước khác, Đảng nhà nước phải có biện pháp, sách để đẩy mạnh tri thức khoa học đất nước, đường ngắn để thực lời Bác Hồ dạy “ làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực tri thức khoa học gây nhiều mặt tiêu cực ô nhiễm môi trường, bệnh tật, làm cho xã hội phân hóa giàu nghèo,… biết khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực nước ta nhanh chóng phát triển theo kịp nước giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí kinh tế phát triển - Số chuyên đề kinh tế Mac-Lênin (Tháng 11/2001) Tạp chí Kinh tế Phát triển - Số 48/2001 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Tạp chí Khoa học xã hội ... tri thức khoa học Tri thức khoa học tri thức tầm quản lý chất qui luật nguyên nhân, xu hướng giới khách quan Tri thức khoa học tri thức có tính hệ thống vật khách quan Tri thức khoa học tri thức. .. trúc tri thức khoa học Hầu hết nhà khoa học thừa nhận tri thức khoa học bao gồm tri thức kinh nghiệm tri thức lý luận Trong tri thức kinh nghiệm trình độ thấp tri thức lý luận trình độ cao tri thức. .. khoa học kỹ thuật nối dài khí quan cho người III VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CAO ĐỐI VỚI PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC Nền kinh tế tri thức a Khái niệm: Nền kinh tế tri thức kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan triet hoc tri thức khoa học và kinh tế tri thức hiện nay, Tieu luan triet hoc tri thức khoa học và kinh tế tri thức hiện nay, Tri thức khoa học công nghệ là chìa khóa đi vào nền kinh tế tri thức.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay