30 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề thi thử các trường không chuyên năm 2018 image marked image marked

9 6 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:07

Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n góc tới i Tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ Hệ thức sau đúng? A sin i = n B tan i = n C tan i = n D sin i = n Đáp án B + Với tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ, ta dễ dàng thấy tổng góc tới góc khúc xạ góc vng, sinr = cosi + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sini = nsinr, ta thu tani = n Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Chiếu tia sáng đơn sắc từ chân khơng vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường là: A B C D Đáp án D + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i = n sin r  n = sin i sin 450 = = sin r sin 300 Câu (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một tia sáng truyền từ khơng khí tới bề mặt mơi trường suốt có chiết suất n = cho tia phản xạ tia khúc xạ vuông góc với Khi góc tới i có giá trị là: A 20o B 30o C 45o  sin i = n sin r  sin i = n sin 900 − i  i = 600  i + r = 90 + Ta có  ✓ Đáp án D ( ) D 60o Câu (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Gọi i góc tới, r góc khúc xạ, n21 chiết suất tỷ đối môi trường chứa tia khúc xạ môi trường chứa tia tới Chọn đáp án biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng : A sin i = n 21 sin 2r + Biểu thức B sin 2i = n 21 sin r C sin i = n 21 sin r D sin r = n 21 sin i sin i = n 21 sin r ✓ Đáp án C Câu (THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc lần 1) Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt mơi trường suốt có chiết suất n = cho tia phản xạ tia khúc xạ vng góc với Khi góc tới I có giá trị A 450 B 300 C 200 D 600  sin i = n sin r  sin i = n sin 900 − i  i = 600  i + r = 90 ( + Ta có  ) ✓ Đáp án D Câu (THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc lần 1) Gọi I góc tới, r góc khúc xạ, n21 chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ môi trường chứa tia tới Chọn đáp án biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng A sin i = n 21 sin 2r + Biểu thức B sin 2i = n 21 sinr C sin i = n 21 sinr D sinr = n 21 sin i sin i = n 21 sin r ✓ Đáp án C Câu (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Điều kiện xảy phản xạ toàn phần là: A Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh B Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i > igh C Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i ≥ igh D Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh Đáp án C + Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần tia sáng từ môi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang i  i gh Câu (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa) Trong tượng khúc xạ A góc khúc xạ ln nhỏ góc tới B tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng C ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới D ánh sáng truyền từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới Đáp án C + Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới Câu (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa) Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 với góc tới 300 Tính góc khúc xạ A 48,60 B 24,50 C 19,50 D 600 Đáp án C  sin i  + Ta có sin i = n s inr  r = ar sin   = 19,5  n  Câu 10 (THPT Nam Định) Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối hai mơi trường tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh A n 21 = n2 n1 B n 21 = n1 n2 C n 21 = n − n1 D n 21 = n1 − n Đáp án A + Chỉ suất tỉ đối n 21 = n2 n1 Câu 11 (THPT Phạm Cơng Bình Vĩnh Phúc lần 1) Chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ với môi trường tới A nhỏ B tỉ số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới C hiệu số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới D lớn Đáp án C + Chiết suất tỉ môi trường khúc xạ môi trường tới tỉ số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ so với chiết suất tuyệt đối môi trường tới Câu 12 (THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa) Một người nhìn thẳng góc xuống mặt nước thấy ảnh cá nước bị A dịch ngang song song với mặt nước đoạn B dịch lại gần mặt nước đoạn C dịch xa mặt nước đoạn D không bị dịch chuyển Đáp án D + Do tượng khúc xạ ánh sáng xảy tia sáng truyền xun góc đến mắt → người nhìn thẳng góc → khơng có tượng khúc xạảnhkhông bị dịch chuyển Câu 13 (THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa) Những người biển thường thấy ảnh tàu bầu trời (ảo ảnh) A lên cao chiết suất khơng khí tăng, tia sáng từ tàu đến mắt bị uốn cong vồng lên B lên cao chiết suất khơng khí giảm, tia sáng từ tàu đến mắt bị uốn cong võng xuống C lên cao chiết suất khơng khí giảm, tia sáng từ tàu đến mắt bị uốn cong vồng lên D lên cao chiết suất khơng khí tăng, tia sáng từ tàu đến mắt bị uốn cong võng xuống Đáp án C + Những người biển thường thấy ảnh tàu bầu trời lên cao chiết suất khơng khí giảm → tia sáng truyền từ tàu đến mắt bị cong vồng lên Câu 14 (THPT Vĩnh Xuân Yên Bái) Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy ánh sáng truyền từ A khơng khí tới mặt phân cách với nước B khơng khí tới mặt phân cách với thủy tinh C nước tới mặt phân cách với khơng khí D khơng khí tới mặt phân cách với rượu etilic Đáp án C + Hiện tượng phản xạ xảy tia sáng truyền từ môi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang → truyền từ nước tới mặt phân cách khơng khí Câu 15 (THPT Vĩnh Xn n Bái) Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n = Tính góc tới, biết góc tạo tia tới tia khúc xạ 300 A 600 B 450 C 300 D 250 Đáp án A  sin i = sin r + Ta có   i = 60  r = i − 30 Câu 16 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Cho tia sáng từ nước có chiết suất n = 4/3 khơng khí Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy góc tới (tính tròn) A i > 480 B i >420 C i >490 D i >370 Đáp án C + Góc tới giới hạn sin igh = n2 =  igh = 49 → để xảy phản xạ tồn phần i  49 n1 Câu 17 (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một tia sáng truyền từ khơng khí tới bề mặt mơi trường suốt có chiết suất n = cho tia phản xạ tia khúc xạ vng góc với Khi góc tới i có giá trị là: A 20o B 30o C 45o D 60o Đáp án D sin i = n sin r  sin i = n sin ( 90 − i )  i = 60 + Ta có  i + r = 90 Câu 18 (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Gọi i góc tới, r góc khúc xạ, n21 chiết suất tỷ đối môi trường chứa tia khúc xạ môi trường chứa tia tới Chọn đáp án biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng : A sin i = n 21 sin 2r B sin 2i = n 21 sin r C sin i = n 21 sin r D sin r = n 21 sin i Đáp án C + Biểu thức sin i = n 21 sin r Câu 19 (THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Khi chiếu tia sáng từ không khí tới mặt cong qua tâm bán cầu thủy tinh đồng chất, tia sáng A phản xạ tồn phần tới mặt phân cách khơng khí thủy tinh B truyền thẳng ngồi khơng khí C khúc xạ lần ló khơng khí D khúc xạ, phản xạ phản xạ toàn phần lần thẳng khơng khí Đáp án B + Khi chiếu tia sáng từ khơng khí tới mặt cong qua tâm bán cầu thủy tinh đồng chất, tia sáng truyền thẳng khơng khí Câu 20 (THPT Vũ Thế Lang n Bái) Chiết suất tỉ đối hai môi trường suốt A lớn góc tới tia sáng lớn B cho biết tia sáng bị lệch nhiều hay từ môi trường vào môi trường C lớn góc khúc xạ nhỏ D tỉ số góc khúc xạ góc tới Đáp án B + Chiếc suất tỉ đối hai môi trường suốt cho biết tia sáng bị lệch nhiều hay từ mơi trường vào môi trường Câu 21 (THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Khi ánh sáng truyền từ nước có chiết suất tuyệt đối n = khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần có giá trị gần với giá trị sau đây? A i gh = 4148 B i gh = 4835 C i gh = 6244 D i gh = 3826 Đáp án B + Góc giới hạn để xảy phản xạ toàn phần sin i gh = n2 = → i gh = 4835' n1 4 sang Câu 22 (THPT Phạm Văn Đồng Gia Lai lần 1) Điều kiện xảy tượng phản xạ tồn phần A Góc tới lớn 900 B Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang kém; góc tới lớn góc giới hạn C Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang hơn; góc tới lớn góc giới hạn Đáp án B + Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần ánh sáng truyền từ mội trường chiết quang sáng mơi trường chiết quang góc tới lớn góc tới giới hạn Câu 23 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa lần 2) Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Đáp án A + Hiện tượng phản xạ toàn phần hiên tượng ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại chiếu tới mặt phân cách gia hai mụi trng sut [Phá t hành Dethithpt.com] Câu 24 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa lần 2) Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B 1, C D Đáp án A + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin 45 = n sin 30 → n = Câu 25 (THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Tĩnh) Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A n = Đáp án B B n = C n = D n = + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng n = sin i sin 45 = = sin r sin 30 Câu 26 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường suốt có chiết suất n1 đến mặt phân cách với mơi trường suốt có chiết suất n2 (n2 < n1) Góc giới hạn phản xạ tồn phần xác định theo công thức A sin i gh = n1.n B sin i gh = n1.n C sin i gh = n2 n1 D sin i gh = n1 n2 Đáp án C + Góc tới giới hạn để có phản xạ tồn phần xác định biểu thức sin i gh = n2 n1 Câu 27 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp từ khơng khí đến mặt thuỷ tinh, quan sát ta thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Biết chiết suất khơng khí 1, thủy tinh A 30o Giá trị góc tới B 45o C 60o D 63o Đáp án C + Áp dụng đinh luật khúc xạ ánh sáng Ta thấy i + r = 90  Thay vào phương trình đầu, ta sin i = sin ( 90 − i ) → i = 60 Câu 28 (THPT Nam Trực Nam Định) Chiếu xiên tia sáng đơn sắc từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang hơn, góc tới nhỏ góc giới hạn A tia sáng ln truyền thẳng B góc khúc xạ ln lớn góc tới C xảy phản xạ tồn phần D góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Đáp án B + Khi chiếu xiên góc tia sáng từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang (chưa xảy tượng phản xạ tồn phần) góc khục xạ ln lớn góc tới Câu 29 (THPT n Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Tia sáng từ thuỷ tinh (n1=3/2) đến mặt phân cách với nước (n2=4/3) Điều kiện góc tới I để có tia vào nước A i ≥ 62o44’ B i < 62o44’ C i < 41o48’ D i < 51o39’ Đáp án B + Để tia sáng vào nước góc tới phải nhỏ góc tới giới hạn cho phản xạ tồn phần Ta có sin igh = n2 1,33 = = igh = 620 44 n1 1,5 Câu 30 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Chiếu chùm sáng hẹp song song đơn sắc từ khơng vào chất lỏng có chiết suất n góc tới i=600 chất lỏng đặt gương phẳng song song với chùm tia tới vng góc với mặt phẳng tới ( mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến) Tìm điều kiện chiết suất n để tia phản xạ gương khơngkhơng khí A n ≥1,15 B n ≤ 1,15 C n ≤ 1,35 Đáp án A Phương pháp: áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng n1 sin i = n2 sin r Cách giải: + Ta có: sin 60 = n sin r = sinr = 3 = cos r = − sin r = − 2n 4n i1 = r + 300 = i2 = 600 + r Kết hợp với:  i2 = 30 + i1 + Để xảy phản xạ toàn phần i2 ≥ igh với igh = 1 3 = sin(600 + r ) = = 1− + = = n = 1,08 n n 4n n 4n D n ≥1,35 ... phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng C ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới D ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường. .. xạ xảy tia sáng truyền từ môi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang → truyền từ nước tới mặt phân cách khơng khí Câu 15 (THPT Vĩnh Xuân Yên Bái) Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào mơi trường. .. góc khúc xạ lớn góc tới Đáp án C + Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới Câu (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa) Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề thi thử các trường không chuyên năm 2018 image marked image marked , 30 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề thi thử các trường không chuyên năm 2018 image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay