14 câu dòng điện không đổi trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked image marked

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:05

Câu (megabook năm 2018) Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 10 −18 electron B 10 −20 electron C 1018 electron D 1020 electron Đáp án C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: I = q 1, = = 0,16 ( A ) t 10 Số electron chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s I = e.n e  n e = I 0,16 = = 1018 electron e 1, 6.10−19 Câu (megabook năm 2018) Cho đoạn mạch điện trở 10  , hiệu điện đầu mạch 20 V Trong phút điện tiêu thụ cùa mạch A 24 kJ B 40 J C 2,4 kJ D 120 J Đáp án C Công suất tiêu thụ mạch điện: P = I2 R = U 202 = = 40 W R 10 Trong phút, điện tiêu thụ mạch là: A = P.t = 40.60 = 2400 J = 2, kJ Câu (megabook năm 2018) Người ta làm nóng kg nước thêm 1C cách cho dòng điện I qua điện trở  Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J kg.K Thời gian cần thiết đun lượng nước 10 phút Giá trị I A 10 A B 0,5 A C A D A Đáp án C Nhiệt lượng đo điện trở tỏa dùng để đun sôi nước nên: Q = I2 R.t = mc.t  I = Thay số vào ta có: I = mc.t Rt mc.t 1.4200.1 = =1 A Rt 600.7 Câu (megabook năm 2018) Cho dòng điện khơng đổi 10 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A 25 C B 10 C C 50 C Đáp án B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khơng đổi nên: D C I= q1 q q =  q = t = 50 = 10 C t1 t t1 10 Câu (megabook năm 2018) Điện tiêu thụ đoạn mạch không tỉ lệ thuận với A nhiệt độ vật dẫn mạch B cường độ dòng điện mạch C thời gian dòng điện chạy qua mạch D hiệu điện hai đầu mạch Đáp án A Điện tiêu thụ mạch điện: A = P.t = UIt Trong đó: U: hiệu điện hai đầu đoạn mạch I: cường độ dòng điện chạy qua mạch t: thời gian dòng điện chạy qua mạch Câu (megabook năm 2018) Cho điện trở giống giá trị  , hai điện trở mắc song song cụm nối tiếp với điện trở lại Đoạn mạch nối với nguồn có điện trở  hiệu điện hai đầu nguồn 12 V Cường độ dòng điện mạch suất điện động mạch A 0,5 A 14 V B A 14 V C 0,5 A 13 V D A 13 V Đáp án B + Điện trở mạch ngoài: RN = R1.R 8.8 + R3 = + = 12 ( V ) R1 + R 8+8 + Cường độ dòng điện mạch: I = + Suất điện động nguồn: I = U N 12 = = 1A R N 12    = I ( R N + r ) = (12 + ) = 14 V RN + r Câu (megabook năm 2018) Một người dùng sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone Plus Thông số kỹ thuật A1385 pin Iphone Plus mô tả bảng sau: USB Power Adapter A1385 Pin Smartphone Iphone Plus Input: 100 V – 240 V; ~50/60 Hz; 0,15 A Dung lượng Pin: 2915 mAh Ouput: V; A Loại Pin: Pin chuẩn Li-Ion Khi sạc pin cho Iphone từ 0% đến 100% tổng dung lượng hao phí dung lượng mát máy chạy chương trình 25% Xem dung lượng nạp bỏ qua thời gian nhồi pin Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng A 53 phút B 26 phút C 55 phút D 11 phút Đáp án A + Dung lượng thực cần sạc cho pin: P = + Ta lại có: P = I.t  t = 2915 = 3887 mAh = 3,887 Ah 0, 75 P 3,887 = = 3,887 Ah = 53 phút I Câu (megabook năm 2018) Một đoạn mạch có hiệu điện đầu không đổi Khi chỉnh điện trở mạch 40 cơng suất mạch 20W Khi chỉnh điện trở mạch 10 công suất mạch A 40 W B W C 10 W D 80 W Đáp án D Công suất tiêu thụ đoạn mạch không đổi: P = I R = Khi điều chỉnh điện trở mạch: Thay số vào ta có: P2 = U2 R P1 R R =  P2 = P1 P2 R1 R2 R1 40 P1 = 20 = 80W R2 10 Câu (megabook năm 2018) Người ta làm nóng kg nước thêm 1C cách cho dòng điện A qua điện trở 7 Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Thời gian cần thiết A h B 10 s C 10 phút D 600 phút Đáp án C Nhiệt lượng điện trở tỏa dùng để đun sôi nước nên: Q = I R t = mc. t   t = Thay số vào ta có: t = mc.t  I R mc.t  1.42000.1 = = 600s = 10 (phút) I R 12.7 Câu 10 (megabook năm 2018) Một đoạn mạch có hiệu điện đầu không đổi Khi chỉnh điện trở mạch 100 cơng suất mạch 20 W Khi chỉnh điện trở mạch 50  cơng suất mạch A 40 W B W C 10 W D 80 W Đáp án A Công suất tiêu thụ đoạn mạch không đổi: P = I R = Khi điều chỉnh điện trở mạch: Thay số vào ta có: P2 = U2 R P1 R R =  P2 = P1 P2 R1 R2 R1 100 P1 = 20 = 40W R2 50 Câu 11 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng kg nước thêm 1C cách cho dòng điện A qua điện trở  Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Thời gian cần thiết A 17,5 phút B 17,5 s C 175 s D 175 phút Đáp án C Nhiệt lượng điện trở tỏa dùng để đun sôi nước nên: Q = I R.t = mc.t   t = Thay số vào ta có: t = mc.t  I R mc.t  1.4200.1 = = 175 s I R 22.6 Câu 12 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng kg nước thêm 1C cách cho dòng điện A qua điện trở  Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K, Thời gian cần thiết A h B 10 s C 10 phút D 600 phút Đáp án C Nhiệt lượng điện trở tỏa dùng để đun sôi nước nên: Q = I R.t = mc.t   t = Thay số vào ta có: t = mc.t  I R mc.t  1.4200.1 = = 600 s = 10 (phút) I R 12.7 Câu 13 (megabook năm 2018) Một đoạn mạch có hiệu điện đầu không đổi Khi chỉnh điện trở mạch 100  cơng suất mạch 20 W Khi chỉnh điện trở mạch 200  cơng suất mạch A 40 W Đáp án C B W C 10 W D 80 W Công suất tiêu thụ đoạn mạch không đổi: P = I R = Khi điều chỉnh điện trở mạch: Thay số vào ta có: P2 = U2 R P1 R R =  P2 = P1 P2 R1 R2 R1 100 P1 = 20 = 10 W R2 200 Câu 14 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng kg nước thêm l°C cách cho dòng điện I qua điện trở  Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Thời gian cần thiết đun lượng nước 10 phút Giá trị I A 10 A B 0,5 A C A Đáp án C Nhiệt lượng điện trở tỏa dùng để đun sôi nước nên: Q = I2 R t = mc.t  I = Thay số vào ta có: I = mc.t Rt mc.t 1.4200.1 = =1 A Rt 600.7 D A ... Câu (megabook năm 2018) Điện tiêu thụ đoạn mạch không tỉ lệ thuận với A nhiệt độ vật dẫn mạch B cường độ dòng điện mạch C thời gian dòng điện chạy qua mạch D hiệu điện hai đầu mạch Đáp án A Điện. .. tiêu thụ mạch điện: A = P.t = UIt Trong đó: U: hiệu điện hai đầu đoạn mạch I: cường độ dòng điện chạy qua mạch t: thời gian dòng điện chạy qua mạch Câu (megabook năm 2018) Cho điện trở giống... , hai điện trở mắc song song cụm nối tiếp với điện trở lại Đoạn mạch nối với nguồn có điện trở  hiệu điện hai đầu nguồn 12 V Cường độ dòng điện mạch suất điện động mạch A 0,5 A 14 V B A 14 V
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 câu dòng điện không đổi trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked image marked , 14 câu dòng điện không đổi trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay