Tóm tắt lý thuyết bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 22:29

NỘI DUNG BÀI GIẢNG1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội.a.Bối cảnh : 3041975 đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào gàn gắn vết thương do chiến tranh Từ 1975 đến 1985 kinh tế nước ta thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, lạm phát kéo dài.Nguyên nhân: Xuất phát xây dựng từ một nền nông nghiệp lạc hậu, mang tính tự cung tự cấp. Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Tình hình trong nước và quốc tế diễn biến hết sức phức tạp.b. Diễn biến : Năm 1979 cuông cuộc đổi mới chính thức bắt đầu từ lĩnh vực nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp và dịch vụ Năm 1986 đã khẳng định nền kinh tế nước ta đổi mới theo 3 xu thế : + Dân chủ hoá đời sống kinh tế – xã hội. + Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN + Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới.c.Thành tựu : Đưa nước ta thoát khỏ tình trạng lạm phát, khủng hoảng kéo dài Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khi vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng dần có những chuyển biến. Đó là sự ra đời các vùng chuyên canh, các trung tâm công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm. Đời sống người dân dần được cải thiện, nâng cao, tỉ lệ đói nghèo giảm.2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vựca. Bối cảnh : Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ và mở rộng thị trường Năm 1995, Việt Nam – Hoa Kì bình thường hóa quan hệ Tháng 71995, VIệt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN Tháng 12007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO Việt Nam tham gia nhiều các diễn đàn khác của quốc tế như APEC, AFTA… b. Thành tựu : Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FD, FPI) Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường. Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, là nước xuất khẩu gạo3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuốc đổi mới và hội nhập Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ cơ chế chính sách của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển nền kinh tế tri thức. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia. Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh phát triển y tế, văn hoá, giáo dục… đồng thời chống lại các tệ nạn xã hội. Tóm tắt thuyết Việt Nam đường đổi hội nhập NỘI DUNG BÀI GIẢNG Cơng đổi cải cách tồn diện kinh tế - xã hội a.Bối cảnh : - 30/4/1975 đất nước thống nhất, nước tập trung vào gàn gắn vết thương chiến tranh - Từ 1975 đến 1985 kinh tế nước ta thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, lạm phát kéo dài Nguyên nhân: - Xuất phát xây dựng từ nông nghiệp lạc hậu, mang tính tự cung tự cấp - Chịu hậu nặng nề chiến tranh - Tình hình nước quốc tế diễn biến phức tạp b Diễn biến : - Năm 1979 cuông đổi thức lĩnh vực nơng nghiệp sau lan sang cơng nghiệp dịch vụ - Năm 1986 khẳng định kinh tế nước ta đổi theo xu : + Dân chủ hoá đời sống kinh tế – xã hội + Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN + Tăng cường giao lưu, hợp tác với nước giới c.Thành tựu : - Đưa nước ta khỏ tình trạng lạm phát, khủng hoảng kéo dài - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng vực I, tăng tỉ trọng khu vực II III - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ dần có chuyển biến Đó đời vùng chuyên canh, trung tâm công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm - Đời sống người dân dần cải thiện, nâng cao, tỉ lệ đói nghèo giảm Nước ta hội nhập quốc tế khu vực a Bối cảnh : - Tồn cầu hố xu tất yếu kinh tế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở rộng thị trường - Năm 1995, Việt Nam – Hoa Kì bình thường hóa quan hệ - Tháng 7/1995, VIệt Nam trở thành thành viên thức ASEAN - Tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO - Việt Nam tham gia nhiều diễn đàn khác quốc tế APEC, AFTA… b Thành tựu : - Thu hút vốn đầu tư nước (ODA, FD, FPI) - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường - Phát triển ngoại thương tầm cao mới, nước xuất gạo Một số định hướng để đẩy mạnh công cuốc đổi hội nhập - Thực chiến lược tồn diện tăng trưởng xố đói giảm nghèo - Hoàn thiện thực đồng chế sách kinh tế thị trường theo định hướng XHCN - Đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường - Đẩy mạnh phát triển y tế, văn hoá, giáo dục… đồng thời chống lại tệ nạn xã hội ... trường - Năm 19 95, Việt Nam – Hoa Kì bình thường hóa quan hệ - Tháng 7 /19 95, VIệt Nam trở thành thành viên thức ASEAN - Tháng 1/ 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 15 0 WTO - Việt Nam tham gia... kĩ thuật, bảo vệ môi trường - Phát triển ngoại thương tầm cao mới, nước xuất gạo Một số định hướng để đẩy mạnh cơng cuốc đổi hội nhập - Thực chiến lược toàn diện tăng trưởng xố đói giảm nghèo... mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường - Đẩy mạnh phát triển y tế, văn hoá, giáo dục… đồng thời chống lại tệ nạn xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập, Tóm tắt lý thuyết bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn