bài kiểm tra 15 phút số 2

2 436 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 23:10

. diễn dịch. Bài làm Đáp án Biểu điểm đề kiểm tra 15 phút bài số 3 1. Luận cứ 2 bị lạc đề, không phù hợp với luận điểm. (2 điểm) 2. Đoạn văn. Họ và tên: . Lớp: Bài kiểm tra 15 phút số 3 Môn: Tập làm văn - Lớp 8 Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài: Có các luận cứ để làm rõ luận điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài kiểm tra 15 phút số 2, bài kiểm tra 15 phút số 2, bài kiểm tra 15 phút số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn