merged 4 7352

24 54 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 10:54

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG LỚP (Tập1) The Windy Đại Lợi - Hương Giang (Chủ biên) TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (Tập1) Theo chương trình tiếng Anh Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu đính Hồng Liên NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (Tập 1) Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần sách MCBooks Theo hợp đồng chuyển nhượng Công ty Cổ phần sách Luật quyền quốc tế công ước Berne quyền sở hữu trí tuệ Các Trường Đại học, Cao đẳng Trung tâm đào tạo tiếng Anh có nhu cầu đăng kí mua sách cho học viên Xin vu Địa chỉ: Số 26/245 Chúng mong muốn nhận ý kiến góp ý Quý độc giả để sách ngày hồn thiện Góp ý sách: thewindy@mcbooks.vn Liên hệ thảo dịch: contact@mcbooks.vn Liên hệ hợp tác xuất & truyền thông sách: project@mcbooks.vn Liên hệ dịch vụ tư vấn, đại diện & giao dịch quyền: copyright@mcbooks.vn TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) LỜI NÓI ĐẦU ViOlympic tiếng Anh (IOE) kỳ thi giải tiếng Anh mạng Internet, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức dành riêng cho em học sinh t l ớp đến l ớp 12 Kỳ thi nhiều thầy cô, bậc ph ụ huynh em s dụng công cụ để đánh giá, nâng cao rèn luyện vốn tiếng Anh Hiểu tầm quan tr ọng s ự hữu ích kỳ thi, dành nhiều thời gian tâm sức biên soạn sách với hy vọng mang lại cho em kiến thức quan trọng bổ ích Kỳ thi có 35 vòng thi chia làm t ập (t ập t ập 2) , tập gồm 17 vòng thi, tập gồm 18 vòng thi M ỗi vòng thi có test (A B) để em luyện tập cách thành thạo Các test biên soạn với t ập đa d ạng, hình ảnh minh họa sinh động giúp học sinh tự đánh giá lực thực Thêm vào đó, sách biên soạn kèm CD với giọng phát âm chuẩn tiếng Anh người ngữ Chúng tin tài liệu vơ h ữu ích cho em việc học tập, rèn luyện nâng cao vốn tiếng Anh c Lời cuối cùng, chúng tơi mong muốn gửi lời c ảm ơn chân thành tới đ ộc gi ả, tới em học sinh, bậc ph ụ huynh quý thầy cô Chúng mong mu ốn l ắng nghe ý kiến góp ý chân thành bạn để l ần xuất sau sách đầy đủ hơn, ý nghĩa Trân trọng! Nhóm biên soạn TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) ROUND TEST A Exercise 1: Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng) Choose the word that has the underlined part pronounced differently a child b live c will d practise Choose the word that has the underlined part pronounced differently a bread b clean c meal d tea Are these your pens? - a Yes, these are b Yes, they c Yes, those are d Yes, they are Choose the word that has the underlined part pronounced differently a fify b city c study d my Choose the word that has the underlined part pronounced differently a twenty b happy c by d early Trang and Chau two bikes a has b have c is d don’t TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) What is favourite colour? – I like red a his b her c your d you What is favourite drink? – He likes soda a your b his c her My mother tall and beautiful a is b am c are d you d aren’t 10 I have a motorbike a don’t b am not c doesn’t d isn’t Exercise 2: Put a missing letter to complete these words (Điền chữ thiếu để hồn thành từ sau) CI_CUS ELEV_N CHE_SE SUBJE_T PA_NT HA_F SUMM_RY TOD_Y PE_CH 10 TW_LVE Exercise 3: Match each picture with a suitable word/phrase (Nối tranh với từ/ cụm từ phù hợp) TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC VIOLYMPIC TIẾNG TIẾNG ANH ANH LỚP LỚP 55 (TẬP (TẬP 1) 1) PICTURE WORD/ PHRASE a monkey b worm c tomato d theatre e flower f duck g elephant TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) h i 10 j grapes map market Your answers 10 Exercise 4: Listen and choose the correct answer (Nghe chọn đáp án đúng) Track FIRST CHOICE (A) 10 SECOND CHOICE (B) THIRD CHOICE (C) FOURTH CHOICE (D) TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) 10 11 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) TEST B Exercise 1: Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng) What’s favourite colour? – I like red a his b her c your d you Is this a book? - a Yes, it’s not b Yes, it c Yes, it is d Yes, it isn’t c doesn’t d isn’t I happy a don’t b am not Is it a ? – No, it isn’t It’s a little box a little b a big box c a long ruler d big box Choose the word that has the underlined part pronounced differently a late b place c take d dad c Are d Is you like chicken? a Do b Does Nam is happy today is his birthday a but b because c and d whether Does she a bath in the afternoon? a take b takes c taking d to take Choose the word that has the underlined part pronounced differently a bus b but c cut d put c are d is 10 What would you … for dinner? a like 12 b TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP Exercise 2: Put a missing letter to complete these words (Điền chữ thiếu để hồn thàn HA R TR E TE CHER EI HER CLO D DOC OR MI K MU IC C LOUR 10 ST DIUM Exercise 3: Match each picture with a suitable word/ phrase (Nối tranh với từ/ cụm từ phù hợp) PICTURE WORD/ PHRASE a desktop b volleyball c duck 13 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) d e badminton butter f bowl g Australia h leaf i castle 10 j king 14 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) Your answer 10 Exercise 4: Listen and choose the correct answer (Nghe chọn đáp án đúng) FIRST CHOICESECOND (A)CHOICE (B) THIRD CHOICE (C)FOURTH CHOICE (D) 15 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) 10 16 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) ROUND TEST A Exercise 1: Put missing letters or a word to complete these sentences (Điền chữ từ thiếu để hồn thành câu sau) Happy birthday to y _ _ ! There _ _ _ four crayons in his box What _ _ your favourite game? There _ _ _ one living room and one kitchen in my house 5._ _ _ _ time you go to bed? _ _ you want a car? He’s from Lon_ _ n Thank you _ _ _ _ much What d_ _ _ your father do? 10 _ _ _ _ you after school? Exercise 2: Reorder the words/phrases to make complete sentences (Sắp xếp lại từ cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh) milk?/ some/ Would/ you/ like What time/ you/ get/ do/ up? 17 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) you?/ the matter/ is/ What/ with your/ What/ are/ eyes?/ color are/ you?/ How hamburger./ would/ a/ Lan/ like exercises./ Nga/ is/ doing/ English I/ Hanoi./ from/ am that?/ is/ Who 10 am/ I/ Vietnam/ from Exercise 3: Pick out one redundant letter to make correct word (Bỏ chữ thừa để có từ đúng) TIREDE FAEST BROOTHER REDA CHINEMA WORREY LESTTER RIGHET ANSHWER 10 REAOD 18 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) Exercise 4: Listen and choose the correct answer (Nghe chọn đáp án đúng) a I am tired and cold b I am tired and hot c I am tired and sad d I am tired and sick a Sock b Shop c Short d Shot b These are my teachers d These are my brothers a These are my leaders c These are my sisters a I’m from a hot country c I’m from a tropical country b I’m from a nice country d I’m from a cold country a When you have lunch? c When you have dinner? b Where you have lunch? d Where you have dinner? a This is my friend Akio c There are my pens, Akio b This is my pen, Akio d Akio, this is my friend a I’m from Thailand c I’m from New Zealand b I’m from Scotland d I’m from England a She likes watching TV c They like watching TV b He likes watching TV d I like watching TV a A little b A liter c A ladder d A letter 19 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) 10 a This is my father He is a doctor.b This is my father He is a worker c This is my father He is a driver.d This is my father He is a teacher TEST B Exercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentences (Điền chữ từ thiếu để hồn thành câu sau) What d_ _ _ your father do? Let’s listen _ _ some music The bedrooms _ _ _ small What time _ _ you have lunch? Why _ _ _ _ she like English? – Because it’s interesting Mary is _ doctor We have English _ _ Friday It’s time _ _ _ lunch, Peter Minh is watering the flowers in the garden _ _ the moment 10 I often play chess _ _ Sunday Exercise 2: Reorder the words/ phrases to make complete sentences (Sắp xếp lại từ cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh) in front/ the movie theatre./ meet/ Let’s/ of 20 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) an/ That/ orange./ is I/ go/ usually/ by bike./ to school am/ I/ Hanoi./ from your/ is/ What/ job? her/ What/ name?/ is music?/ like/ you/ Do teachers?/ Are/ they is/ English/ her/ subject./ favourite 10 Jane/ like?/ subjects/ What/ does Exercise 3: Pick out one redundant letter to make correct word (Bỏ chữ thừa để có từ đúng) FACSTORY ENGLIESH SLEOW SKLEEP WEASTHER 21 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP (TẬP 1) LISTTEN MEMMBER NIEGHT LOVEE 10 BEFORTE Exercise 4: Track Listen and choose the correct answer (Nghe chọn đáp án đúng) a My name is Tim b My name is Tina c My name is Tom d My name is Tony a Which country are you going to? b Which city are you going to? c Which country will you go to? d Which city will you go to? a His name is Jackson b His name is Johnson c His name is Thompson d His name is Anderson a America b England c Singapore d Spain a Where you come from? b Where are you from? c Where were you from? d Where are they from? a He’s from Singapore b He’s from England c He’s from Canada d He’s from America a I can’t read and write b I can read and write c I can listen and write d I can’t read and ride 22 BẠN CẢM THẤY ẤN TƯỢNG CHỨ ĐỪNG BỎ LỠ CUỐN SÁCH NÀY MÀ HÃY MUA NGAY TẠI ĐÂY XEM THÊM TẠI MCBOOKS.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: merged 4 7352 , merged 4 7352 , Exercise 3: Match each picture with a suitable word/phrase. (Nối tranh với từ/ cụm từ phù hợp)., Does she .......... a bath in the afternoon?, Put missing letters or a word to complete these sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành các câu sau)., Exercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành các câu sau)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay