Hoàn thiện công tác quản lý trả lương cho người lao động tại văn phòng tổng công ty thép Việt Nam

134 60 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 08:54

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Phần 1: Cơ sở luận tiền lương doanh nghiệp 1.1 Vai trò chất tiền lương 1.1.1: Khái niệm 1.1.2 Bản chất tiền lương 1.1.3: Ý nghĩa vai trò tiền lương 1.1.4: Các chức tiền lương .6 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trả cho người lao động .8 1.2.1: Môi trường công ty : .8 1.2.2: Thị trường lao động : 1.2.3: Bản thân nhân viên .10 1.2.4: Bản thân công việc 11 1.3 Nội dung quản trả lương cho người lao động 12 1.3.1: Khái niệm phân loại quỹ tiền lương .12 1.3.2: Xây dựng quỹ tiền lương .13 1.3.3 Phương pháp xác định đơn giá tiền lương 15 1.3.4: Phân phối sử dụng quỹ lương doanh nghiệp 17 1.4: Các nguyên tắc tiền lương 19 1.4.1: Yêu cầu tổ chức tiền lương : 19 1.4.2: Những nguyên tắc tiền lương 19 1.5 Các hình thức trả lương doanh nghiệp 21 1.5.1:Chế độ trả lương theo thời gian 22 1.5.2: Hình thức trả lương theo sản phẩm 24 1.6 Sự cần thiết phải hoàn thiện quản trả lương cho người lao động doanh nghiệp 30 Phần 2: Thực trạng công tác quản trả lương cho người lao động văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam 32 2.1: Khái quát trình phát triển tổng công ty thép Việt Nam 32 2.1.1:Giới thiệu chung: 32 2.1.2:Giai đoạn phát triển 32 2.1.3: Lĩnh vực hoạt động chủ yếu 35 2.1.4: Chức năng, nhiệm vụ: 36 2.1.5: Hệ thống Đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty liên kết Tổng Công ty 36 2.2.Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty 37 2.2.1: Đặc điểm cấu tổ chức máy quản .37 2.2.2: Đặc điểm nguồn nhân lực: 43 2.2.3: Đặc điểm tài kế tốn, kết sản xuất kinh doanh văn phòng cơng ty mẹ- tổng cơng ty .48 2.3 Thực trạng quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng công ty thép Việt Nam .52 2.3.1: Những pháp vận dụng quản trả lương cho người lao động văn phòng Tổng cơng ty 52 2.3.2: Nguyên tắc xây dựng quy chế tiền lương 54 2.3.3: Nguồn hình thành sử dụng quỹ tiền lương .69 2.3.4: Các hình thức trả lương văn phòng tổng cơng ty 92 Phần 3: Một số kiến nghị giải pháp công tác quản trả lương cho người lao động văn phòng Tổng cơng ty Thép Việt Nam 103 3.1: Mục tiêu Tổng công ty .103 3.1.1:Mục tiêu ngắn hạn: 103 3.1.2: Mục tiêu dài hạn .104 3.1.3: Mục tiêu chiến lược công tác tổ chức lao động 104 3.2.Các giải pháp hoàn thiện quản trả lương cho người lao động văn phòng Tổng cơng ty Thép Việt Nam 105 3.2.1: Hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc 105 3.2.2:Hồn thiện hình thức trả lương 110 3.2.3: Hồn thiện hình thức thưởng 112 3.2.4: Tạo nguồn tiền lương tăng thu nhập cho người lao động 113 3.2.5:Bố trí xếp lại lao động phòng ban 114 3.2.6: Nâng cao hiệu quản quỹ lương Công ty .115 3.2.7: Một số phương pháp bổ trợ .118 3.3.Một số kiến nghị 120 3.3.1: Đối với Chính phủ ngành có liên quan .120 3.3.2: Đối với Tổng công ty thép Việt Nam 120 3.3.3: Đối với cán cơng nhân viên văn phòng tổng công ty thép Việt Nam 121 Kết luận Phần phụ lục: Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LĐ : Lao động QTL : Quỹ tiền lương HĐQT : Hội đồng quản trị KQSXKD : Kết sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản Văn phòng Tổng cơng ty Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới theo độ tuổi văn phòng Tổng cơng ty Thép Việt Nam ( Trụ sở miền Bắc) Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo chun mơn văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam ( Trụ sở miền Bắc) Bảng 4: Cơ cấu lao động theo chuyên môn văn phòng Tổng cơng ty Thép Việt Nam ( Trụ sở miền Bắc) Bảng 2.5: Hoạt động sản xuất kinh doanh Văn phòng Tổng cơng tytrụ sở phía Bắc giai đoạn 2005-2008 Bảng 2.6: So sánh thu nhập bình qn lao động văn phòng Tổng cơng ty với lao động Nhà nước theo ngành theo địa phương Bảng 2.7: Hệ số lương chức danh công việc áp dụng trước 10/2008 Bảng 2.8: Điểm vị trí cơng việc trách nhiệm áp dụng từ tháng 10/2008 Bảng 2.9: Điểm chức danh cơng việc ứng với phòng ban 8/2008 Bảng 2.10: Điểm chức danh công việc ứng với phòng ban 10/2008 Bảng 2.11 :Thanh tốn tiền phục vụ ngồi cơng nhân lái xe văn phòng Bảng 2.12 : Thanh tốn tiền làm đêm tháng 3/2009 Bảng 2.13: Kết thực tiền lương tháng 2008( từ nguồn tiền lương 2008) Bảng 2.14: Thanh tốn tạm ứng lương phụ cấp phòng Tổ chức lao động tháng 8/2008 Bảng 2.15: Thanh toán tạm ứng lương phụ cấp phòng Tổ chức lao động tháng 2/2009 Bảng 3.1: Đánh giá thực công việc cán cơng nhân viên văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam Bảng 3.2: Tổng hợp điểm đánh giá thực cơng việc phòng ban Bảng 3.3: Kế hoạch phân bổ quỹ lương lao động LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Chúng ta biết tiền lương phận thiếu thu nhập người lao động, đảm bảo nhu cầu sống giải trí họ Bên cạnh tiền lương động lực thúc đẩy người lao động làm việc góp phần làm tăng suất lao động, tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Do vậy,làm tốt công tác quản trả lương cho người lao động khơng tạo lòng tin cho người lao động mà giúp doanh nghiệp nâng cao vị thị trường Nhưng thực tế doanh nghiệp xây dựng thực hệ thống quản trả lương cho người lao động cách cơng bằng, xác hiệu Những thiếu sót việc xây dựng quản ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu cơng việc chung doanh nghiệp Việc tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng công ty thép Việt Nam” cần thiết giúp cho người đọc có nhìn tổng quan cơng tác quản trả lươngvăn phòng tổng cơng ty thực hiện, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trả lương cho người lao động góp phần tăng suất lao độnghiệu hoạt động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu hệ thống hóa vấn đề liên quan quản trả lương cho người lao động - Phân tích tình hình thực việc quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam, từ tìm mặt mặt yếu tồn - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam( trụ sở phía Bắc) Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích, thống kê, khảo sát liệu, số liệu có liên quan đến hoạt động văn phòng tổng cơng ty đặc biệt cơng tác quản tiền lương - Phương pháp điều tra,phỏng vấn Kết cấu đề tài Kết cấu đề tài phần mở đầu,kết luận,mục lục, tài liệu tham khảo đề tài em chia làm ba phần - Phần 1: Cơ sở luận tiền lương doanh nghiệp - Phần 2: Thực trạng công tác quản trả lương cho người lao động văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - Phần 3: Một số kiến nghị giải pháp công tác quản trả lương cho người lao động văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam Với hướng dẫn tận tình PGS.TS Vũ Thị Mai với giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị sở thực tập giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhưng kiến thức hạn chế, phương pháp tiếp cận thực tế khoa học hạn hẹp nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp khơng thể khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong cô giáo đơn vị thực tập đóng góp ý kiến để bổ sung giúp báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phần 1: Cơ sở luận tiền lương doanh nghiệp 1.1 Vai trò chất tiền lương 1.1.1: Khái niệm Như biết q trình sản xuất, ln có kết hợp đồng thời yếu tố sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Trong điều kiện kinh tế hnghoá nhiều thành phần nay, sức lao động loại hàng hố đặc biệt Người lao động có quyền tự làm chủ sức lao động mình, có quyền đòi hỏi trả công xứng đáng với sức lao động bỏ Với ý nghĩa đó, tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, thothuận hợp người mua người bán sức lao động Ngày nay, tiền lương trở thành phận thu nhập người lao động, đảm bảo nhu cầu sống giải trí họ Trước đây, chế kế hoạch hoá tập trung, tiền lương không gắn chặt với số lượng chất lượng laoộng khơng tạo động lực nâng cao suất lao độngNhưng sau đổi chế kinh tế, tiền lương thực đóng vai trò thúc đẩy phát triển triển kinh tế Có thể tổng hợp lại cách đầy đủ khái niệm tiền lương sau:"Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao độngngười sử dụng lao động phải trả cho người cung ứng sức lao động , tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá thị trường pháp luật hành Nhà nước." Trên thực tế, tiền lương thực có ý nghĩa đáp ứng nhu cầu người lao động Xã hội phát triển, trình độ kỹ làm việc người lao động ngày cao, tiền lương không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vật chất mà cao tiền lương phải đáp ứng nhu cầu tinh thần người lao động Người lao động không quan tâm đến khối lượng tiền nhận mà thực chất họ quan tâm đến khối lượng hàng hố dịch vụ mà họ mua tiền lương Do vậy, tồn hai khái niệm tiền lương thực tế tiền lương danh nghĩa Tiền lương danh nghĩa: số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động Số tiền nhiều hay phụ thuộc vào suất lao động hiệu làm việc người lao động, phụ thuộc vào trình độ lao động kinh nghiệm làm việc họ Tiền lương thực tế: số lượng loại hàng hoá dịch vụ tiêu dùng cần thiết mà người lao động mua tiền lương danh nghĩa họ Mối quan hệ mật thiết thể qua công thức: Tiền lương danh nghĩa Tiền lương thực tế = Chỉ số giá hàng hoá dịch vụ Như vậy, tiền lương thực tế phụ thuộc nhiều vào tiền lương danh nghĩa số giá hàng hoá dịch vụ Nếu tiền lương danh nghĩa cao số giá hàng hố cao tiền lương thực tế lại thấp Chỉ tiền lương danh nghĩa tăng nhanh tốc độ tăng số giá thu nhập thực tế người lao động tăng Và tiền lương thực tế yếu tố định khả tái sản xuất sức lao động 1.1.2 Bản chất tiền lương Khi kinh tế nước ta chế bao cấp tiền lương khơng phải giá cảsức lao động mà phần thu nhập quốc dân nhà nước phân phối cách có kế hoạch cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động, vậy, tiền lương bagồm tiền mặt vật Điều làm cho tiền lương không tạo động lực cho người lao động,ở tiền lương - Căn vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phận giao khoán - Căn vào đơn giá tiền lương giao - Căn vào số lao động cần thiết, hệ số lương khoản phụ cấp - Căn vào quy định luật lao động quy định hành Nhà nước chế độ giao khoán - Căn vào mức chi phí ( cơng tác phí, sử dụng xe con, điện thoại ) Sau tính tốn phân tích, văn phòng tổng cơng ty giao đơn giá tiền lương đến phận phòng ban,trưởng phận có trách nhiệm tổ chức thực phân phối quỹ tiền lương khoán cho nhân viên văn phòng theo cơng thức sau: 3.2.3: Hồn thiện hình thức thưởng Về vấn đề tiền thưởng, quý công ty không nên đưa mức thưởng chung chung cho tất cá nhân Nên dựa vào mức độ hồn thành cơng việc giao để phân bổ quỹ tiền thưởng cho hợp tránh tình trạng nhân viên cố gắng hay không cố gắng hưởng mức thưởng nhau, điều dễ gây tình trạng bất bình đẳng cơng ty, khơng tạo động lực cho người lao động Em xin đề xuất cách tính tiền thưởng sau: Vt * Ki TLth = m  Kn n 1 Trong đó: TLth: Tiền thưởng cho người lao động thứ i Vt: quỹ tiền thưởng Ki:Số điểm người lao động thứ i Kn: Tổng số điểm lao động tồn văn phòng m: Tổng số lao động tồn cơng ty Ví dụ: Vt =564.123.000 Ki = 75 x 12 =900 m  Kn 107712 n 1 Khi tiền thưởng người thứ i là: 564.123.000 * 900 4.563.193 107712 3.2.4: Tạo nguồn tiền lương tăng thu nhập cho người lao động Vấn đề khó khăn doanh nghiệp vấn đề tạo nguồn tiền lương tăng thu nhập cho người lao động mà không vi phạm chế độ sách bảo tồn phát triển doanh nghiệp Do để tăng nguồn lương tăng thu nhập cho người lao động mà không vi phạm chế độ sách bảo tồn phát triển doanh nghiệp tỏng công ty cần phải thực số công việc sau: + Mở rộng qui mô sản xuất, tăng doanh số tiêu thụ Mở rộng thêm nhiều mặt hàng mới, đáp ứng nhu cầu không riêng ngành xây dựng mà ngành khác nơng nghiệp, dich vụ tiêu dùng xuất nước + Đa dạng hóa sản phẩm Như biết sn phẩm tổng cơng ty thép nhiên năm gần tổng công ty kinh doanh them số lĩnh vực khác đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty xuất lao động, đào tạo lao động cho ngành thép, dự án, cơng trình cần phát huy Bên cạnh giữ vững lực sản xuất sản phẩm truyền thống đưa thị trường + Nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành phương châm sống doanh nghiệp cạnh tranh Đồng thời cần thiết tăng đại bán hàng nước, tổ chức hội nghị khách hàng, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo Tất việc làm tạo nhiều việc làm, tăng quỹ lương, đảm bảo thu nhâph cán công nhân viên, khẳng định vị công ty thị trường ttong ngồi nước 3.2.5:Bố trí xếp lại lao động phòng ban Tiền lương trả theo thời gian thực chức quản triệt nguyên tắc phân phối theo lao động đánh giá khối lượng , chất lượngngười lao động hoàn thành thực tốt Việc trả lương cho cán quản lý, nhân viên văn phòng dựa vào lương cấp bậc người, điểm chức danh công việc ngày công lao động thực tế tháng người Song thời gian lao động cán cơng nhân viên tổng cơng ty khơng quản được, điều xuất tình trạng người lao động khơng làm hết khẳ mình, q nhiều thời gian dư thừa công việc bố trí qúa nhiều người làm Như tổng cơng ty nên xếp lại máy quản cho gọn nhẹ, để tăng thời gian làm việc ngày xem xét tính chất cơng việc để giao cho người (tức áp dụng phương pháp định mức lao động theo kinh nghiệm) Trưởng phòng giao cơng việc đánh giúa khối lượng cơng việc mà họ hồn thành áp dụng phương pháp kiểm tra phương pháp tự kiểm tra, kiểm tra từ xa để người làm việc nghiêm túc tránh lãng phí thời gian Đồng thời trình tuyển dụng lao động, tổng công ty phải xác định số lượng tuyển, vị trí thiếu đòi hỏi lao động phải đạt trình độ phù hợp vào đơn vị tuyển dụng tổng cơng ty thiết lập lên q trình tuyển dụng kỹ càng, xác với đối tượng, có việc xếp lao động đạt hợp tương đối từ đầu Nguyên tắc quản lao động phải lựa chọn người lao động có trình độ, có lực thực phân cơng họ vào công việc phù hợp với khả nguyện vọng họ 3.2.6: Nâng cao hiệu quản quỹ lương Công ty Nhận thấy quỹ lương văn phòng tổng cơng ty gắn kết với quỹ lương chung tồn hệ thống tổng cơng ty thép Việt Nam Quỹ lương văn phòng tổng cơng ty phụ thuộc vào việc phân bổ quỹ lương toàn hệ thống, phụ thuộc kết sản xuất kinh doanh tồn cơng ty mẹ Do quỹ tiền lương ln biến đổi, tổng cơng ty năm ln trích khoản quỹ lương dự phòng Song việc quản quỹ lương văn phòng tổng cơng mang tính chung chung, chưa cụ thể, tính tốn mang tính chất định tính khơng xác Thường tháng đầu năm văn phòng tổng cơng ty nói riêng tồn hệ thống cơng ty mẹ nói chung hạch toán với tiền lương điểm tương đối thấp( ví dụ 2/2009 tiền lương điểm 20.000đ/1điểm cuối năm nhiều tiền lương lao động lại cao gần gấp đôi) Điều chứng tỏ việc nhgiên cứu thị trường chưa tốt việc bố trí, phân bổ tiền lương chưa cụ thể Cơ quan văn phòng tổng cơng ty cần quy định mối quan hệ cụ thể quỹ tiền lương thực quỹ tiền lương kế hoạch cụ thể sau: - Nếu mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD nhỏ 60% lương lao động hưởng 60% lương kế hoạch - Nếu mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD 60%-90% lương lao động hưởng 75% lương kế hoạch - Nếu mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD 90%-100% lương lao động hưởng 95% lương kế hoạch - Nếu mức độ hồn thành kế hoạch SXKD 100% lương lao động hưởng 100% lương kế hoạch - Nếu mức độ hồn thành kế hoạch SXKD 100%-130% lương lao động hưởng 115% lương kế hoạch - Nếu mức độ hồn thành kế hoạch SXKD lớn 130% lương lao động hưởng 130% lương kế hoạch Đồng thời phải có kế hoạch phân bổ tiền lương cụ thể thơng qua việc tính tốn tiêu sau Bảng 3.3: Kế hoạch phân bổ quỹ lương lao động STT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng lao động Người -Lao động định biên Người -Thử việc Người -Tổng giám đốc HĐQT Người -Cán công nhân viên Người Phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp công việc Phụ cấp làm đêm Tổng quỹ lương kế hoạch 1.000đ Đơn giá tiền lương 1.000đ Làm thêm ban ngày 1.000đ Làm thêm ban đêm 1.000đ Làm thêm ngày chủ nhật, t7, ngày lễ 1.000đ 10 Tổng quỹ lương làm thêm 1.000đ Tổng quỹ lương bổ sung 1.000đ - Không nghỉ phép 1.000đ - Học nghề 1.000đ 12 Tổng quỹ lương chung 1.000đ 13 Tiền lương bình qn 1.000đ 11 Tổng Tổng cơng ty vào để chi tiêu hợp cho hoạt động tiền lương văn phòng tổng công ty Nhằm hạn chế mức chênh lệch lương lớn đầu năm cuối năm 3.2.7: Một số phương pháp bổ trợ a Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa Hiện chế thị trường tổng công ty muốn tồn phát triển phải chấp nhận cạnh tranh, để thắng cạnh tranh điều cần tiến hành tiếp cận nghiên cứu thị trường xác định nhu cầu thị trường số lượng, chất lượng chủng loại Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt việc xác định phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm Nếu Cơng ty tiến hành hoạt động nghiên cứu tiếp cận thị trường nước khu vực, đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm thời gian điều kiện thuận lợi để tăng hiệu sử dụng máy móc, tăng daonh thu tăng thu nhập cho người lao động Muốn vậy, Công ty cần phải nghiên cứu vấn đề sau : - Xác định nhu cầu nước khu vực, trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến chất lượng, xác định rõ nhu cầu người tiêu dùng, doanh nghiệp để dần nâng cao uy tín thị trường - Hiện thị trường có nhiều ản phẩm thép nhẩy vào thị trường Việt Nam Do đó, để cạnh tranh tổng cơng ty phải xây dựng sách giá thật linh hoạt động để tăng khả cạnh tranh - Xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thuận tiện cho việc đưa sản phẩm đến với khách hàng, doanh nghiệp, xí nghiệp đặc biệt trọng phổ cập nhiều thông tin sản phẩm doanh nghiệp đến người tiêu dùng - Về mặt quảng cáo xúc tiến bán hàng cần phải có kế hoạch cụ thể, tổng cơng ty cần tích cực tham gia hội chợ triển lãm để qua quảng cáo sản phẩm tổng công ty với đối tượng khách hàng, thu hút dự án đầu tư lớn b Thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động Tổng cơng ty nên có sách ưu tiên việc tuyển chọn lao động có tay nghề vào làm việc, nhằm giảm bớt thời gian chi phí đào tạo Sau tuyển vào tổng cơng ty cần phải mở lớp đào tạo kỹ cho người lao động Làm tốt công tác điều kiện thuận lợi giúp tổng cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Chất lượng lao động tăng, tay nghề cao, làm nhiều dơn vị công việc làm giảm nhu cầu tuyển dụng, tăng đơn giá tiền lương thu nhập người lao động ngày cải thiện - Nâng cao chất lượng lao động từ nâng cao suất lao động Qua tăng tốc độ tăng tiền lương bình quân Tổng công ty nên thường xuyên gửi cán công nhân viên học lớp nghiệp vụ ngắn hạn để cập nhật nâng cao trình độ cho cán quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ c Hoàn thiện việc tổ chức phục vụ nơi làm việc Để đảm bảo q trình làm việc liên tục thơng suốt có hiệu khâu tổ chức, phục vụ nơi làm việc phải đảm bảo, nơi làm việc phải trang bị đầy đủ phải xếp theo trật tự định, cung cấp cho nơi làm việc trang thiết bị cần thiết Nhận thấy sở vật chất văn phòng tổng cơng ty không thiếu thốn nhiều song chất lượng trang thiết bị kém, đặc biệt hệ thống máy tính q cũ kỹ Tổng cơng ty nên trích khoản tiền để trang bị, thay thiết bị cũ kỹ hay lạc hậu để phục vụ tốt công việc cán công nhân viên 3.3.Một số kiến nghị 3.3.1: Đối với Chính phủ ngành có liên quan Do phải bình ổn giá thép vài năm tới nên đề nghị Chính phủ ngành ó kiên quan hỗ trợ vốn, lãi xuất để Tổng công ty có thêm nguồn lực thực dự án đầu tư theo quy hoạch ngành thép Đồng thời đề nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa nhóm giải pháp “ Tài chính, tiền tệ” để doanh nghiệp sớm áp dụng Đề nghị Nhà nước có sách thuế rào cản kỹ thuật hợp tránh gây thiệt hại cho ngành Thép trước sức ép cạnh tranh từ thép nhập khẩu, đặc biệt đièu kiện doanh nghiệp nước gặp nhiều khó khăn Khi phát sinh vấn đề phải tra hay kiểm toán,đề nghị quan chức phối kết hợp với thành lập đoàn kiểm tra với tham gia đầy đủ quan có liên quan để giải qutmột cách nhanh chóng thống Tránh tình trạng vấn đề ngiều đoàn kiểm tra đưa nhiều kết luạn khác gây khó khăn cho dơn vị 3.3.2: Đối với Tổng công ty thép Việt Nam Đối với khối sản xuất cần xây dựng hệ thống định mức lao động xác nhằm thực việc trả lương cơng xác Trên sở thực tốt tổ chức sản xuất tổ chức lao động phận,phan tích cơng việc mức tiêu hao cho đơn vị công việc, giả quuyết tốt vấn đề phân công hợp tác lao động, phải cập nhật thiết bị thường xun để từ tính định mức cho đơn vị cach cụ thể Các nhà hoạch định phải thiêt s lập chế độ lương bổng hợp lý, có sách đãi ngộ thích hợp, đảm bảo vừa khuyến khích người lao động vừa nâng cao hiệu hoạt động đơn vị 3.3.3: Đối với cán cơng nhân viên văn phòng tổng công ty thép Việt Nam Mỗi cán công nhân viên đơn vị phải tự học hỏi, trau dồi kiến thức để có cách thay đổi nhìn nhận tư duy, khơng ngừng nâng cao trình độ, lực chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời xu phát triển tổng công ty Nhất cán làm công tác quản tiền lương, công tác đánh giá thực công việc phải trau dồi đạo đức nghề nghiệp nhằm mang lại công cho người lao động, góp phần khuyến khích động viên người lao động Kết luận Tiền lương vấn đề nhạy cảm nội dung quan trọng chi phối đến nhiều nội dung quản Nếu việc quản trả lương cho người lao động hợp trở thành cơng cụ thu hút nguồn lao động bên đồng thời lại có tác dụng trì nhân viên có lực kích thích nhân viên làm việc làm tăng suất lao động Như vai trò ý nghĩa quản trả lương doanh nghiệp vơ quan trọng, nhân tố định đến thành bại doanh nghiệp Tuy nhiên, phát huy mặt tích cực doanh nghiệp có sách quản trả lương tiến hợp Sau thời gian nghiên cứu thực tế Tổng công ty thép Việt Nam em xác định sâu nghiên cứu đề tài : “Hoàn thiện quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam” Trong viết đưa thực trạng quản trả lương tổng cơng ty, phân tích số yếu tố quản trả lương áp dụng số nhân tố ảnh hưởng Từ trình tìm hiểu, phân tích thực tế, kiến thức nhà trường trang bị em mạnh dạn đưa số giải pháp, kiến nghị với mục đích góp phần kiến thức ỏi thân để hồn thiện quản trả lương cho ngươì lao động tổng công ty thép Việt Nam ngày hợp hơn, đảm bảo tính cơng trả lương, tiền lương phản ánh sức lao động hao phí kết người lao động Phần phụ lục: Mẫu bảng hỏi: Nhằm mục đích nghiên cứu điều tra phù hợp quản trả lương cho người lao động văn phòng tổng công ty thép Việt Nam Bản thân mong muốn có ý kiến đóng góp cán cơng nhân viên tồn văn phòng tổng cơng ty để phục vụ cho trình ngiên cứu tốt Tơi mong ủng hộ nhiệt tình tham gia cán công nhân viên trong câu hỏi Mọi ý kiến thông tin anh, chị cung cấp quý báu bổ ích Các thông tin dùng để nghiên cứu, không dùng vào việc khác Rất mong cộng tác anh chị A.Những thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh Giới tính Đơn vị cơng tác Chức vụ .TĐ chuyên môn B Những thơng tin có liên quan Cơng việc anh chị có phù hợp với trình độ chun mơn anh chị không?  Đúng ngành đào tạo  Ngành tương đương  Trái ngành Theo anh chị, quy chế trả lương áp dụng văn phòng tổng cơng ty hợp chưa?  Rât hợp  Hợp  Chưa hợp 3.Thực tế việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc áp dụng xác chưa?  Chính xác  Chưa xác chưa xác  Do việc xác định tiêu chưa xác  Do cán đánh giá chưa khách quan  Do phương phápđánh giá chưa tốt Theo anh chị mức lương mà anh chị nhận  Cao  Trung bình  Thấp 5.Mức tiền lương mà anh chị nhận hợp với sụ đóng góp anh chị chưa?  Rất hợp  Hợp  Chưa hợp Nếu chưa hợp anh chị cho biết nguyên nhân 6.Theo anh chị việc tổ chức thực trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty có tiến độ khơng?  Q chậm chạp  Chậm chạp  Đúng tiến 7.Theo anh chị mức thưởng mà anh chị nhận hợp chưa?  Hợp  Chưa hợp Mức thưởng có tạo động lực cho người lao động khơng  Có  Khơng 9.Bản thân anh chị có mong muốn từ văn phòng tổng cơng ty khơng? Xin chân thành cám ơn! Kết : Số phiếu phát 70 phiếu, thu 70, số phiếu hợp lệ 70, không hợp lệ phiếu Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế Lao động – NXB Giáo dục 1998 Giáo trình Tổ chức Lao động khoa học – NXB Giáo dục 1994 Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giáo trình Quản trị Nhân lực – NXB ĐH KTQD Giáo trình Quản trị nhân – NXB Thống Kê Giáo trình Marketing – NXB Giáo dục Các văn quy định chế độ tiền lương ban hành Báo Lao động & xã hội Giáo trình Luật lao động – Trường ĐH KTQD – NXB Giáo dục 10 Niên giám thống kê- NXB thống kê 11 Một số trang web: www.dantri.com.vn www.vieclam.vn www.vnexpress.net ... “Hồn thiện cơng tác quản lý trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam cần thiết giúp cho người đọc có nhìn tổng quan cơng tác quản lý trả lương mà văn phòng tổng cơng ty. .. hồn thiện cơng tác quản lý trả lương cho người lao động văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý trả lương cho người lao động văn. .. thiết phải hoàn thiện quản lý trả lương cho người lao động doanh nghiệp 30 Phần 2: Thực trạng công tác quản lý trả lương cho người lao động văn phòng Tổng cơng ty Thép Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý trả lương cho người lao động tại văn phòng tổng công ty thép Việt Nam, Hoàn thiện công tác quản lý trả lương cho người lao động tại văn phòng tổng công ty thép Việt Nam, Phần 1: Cơ sở lý luận về tiền lương trong doanh nghiệp, 4: Các nguyên tắc cơ bản của tiền lương., Phần 2: Thực trạng công tác quản lý trả lương cho người lao động tại văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam, 1: Khái quát quá trình phát triển của tổng công ty thép Việt Nam., Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp về công tác quản lý trả lương cho người lao động tại văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam., 1: Mục tiêu của Tổng công ty.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay