Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dược phú thọ

228 16 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2018, 19:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Cao Thịnh THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ ” trung thực, kết nghiên cứu riêng Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo - phận Sau Đạ Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Cao Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Ủy ban Dân tộc Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài,Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ sưu tầm tài liệu tham gia đóng góp ý kiến chun mơn q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Việt Trì, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn ii Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực phát triền nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực 1.1.2 Mục têu, vai trò nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp12 1.2 Cơ sở thực tễn phát triển nguồn nhân lực số doanh nghiệp học kinh nghiệm cho Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 16 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số doanh nghiệp 16 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu cần giải 29 29 2.2.1 Khung phân tích 29 2.2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 34 2.3.1 Các têu liên quan đến nguồn nhân lực 34 2.3.2 Các tiêu đánh giá khách hàng cán Công ty 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 Chương THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 37 3.1 Khái quát số thông tin Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 37 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 3.1.2 Khái quát tổ chức, máy Công ty 39 3.1.3 Kết sản xuất kinh doanh 44 3.2 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 46 3.2.1 Số lượng cấu nguồn nhân lực công ty 46 3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực công ty 50 3.3 Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 56 3.3.1 Công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực Công ty 56 3.3.2 Công tác bố trí, xếp lao động Cơng ty 62 3.3.3 Công tác đào tạo, đào tạo lại phát tr iển nguồn nhân lực Công ty 64 3.3.4 Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán quản lý 71 3.3.5 Điều kiện làm việc Công ty 71 3.3.6 Chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực Công ty 72 3.4 Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 73 3.4.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 73 3.4.2 Các yếu tố môi trường vi mô 74 3.5 Những vấn đề đặt cần quan tâm giải nhằm triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 78 4.1 Định hướng mục tiêu Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 78 4.1.1 Định hướng phát triển ngành y tế tỉnh Phú Thọ có ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực 78 4.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 79 4.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 80 4.2.1 Nâng cao nhận thức vai trò nguồn nhân lực phát triển công ty 80 4.2.2 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cơng ty 82 4.2.3 Bố trí xếp nhân lực Công ty cách hợp lý, hiệu 84 4.2.4 Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực cho Công ty 86 4.2.5 Đánh giá lực gắn với chế độ đãi ngộ hợp lý 89 4.2.6 Thực hiệu công tác đào tạo đào tạo liên tục cho nguồn nhân lực Công ty 92 4.2.7 Đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị xây dựng môi trường làm việc hiệu 98 4.2.8 Kiểm tra, đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực công ty 102 4.3 Một số kiến nghị 104 4.3.1 Đối với nhà nước 104 112 cần có chương trình, kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán có trình độ chun mơn, phẩm chất tâm huyết với nghề để xây dựng, phát triển Công ty vững mạnh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực, tồn tại, hạn chế nguyên nhân phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ chương 3, luận văn giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ chương Xác định mục têu, định hướng phát triển công ty thời gian tới, luận văn đưa số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực gồm: Nâng cao nhận thức vai trò nguồn nhân lực phát triển công ty; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty; bố trí, xếp nhân lực cơng ty cách hợp lý, hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực cho công ty; thực hiệu công tác đào tạo vàđào tạo liên tục cho nguồn nhân lực công ty … Luận văn đưa số kiến nghị Nhà nước, công ty Cổ phần Dược Phú Thọ để phát triển nguồn nhân lực chất lượng thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 KẾT LUẬN Phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mục tiêu nhiệm vụ, vừa yêu cầu vừa giải pháp định đến thành công doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần dược Phú Thọ nói riêng Vì nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ đòi hỏi xét phương diện lý luận, thực tiễn mà Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty đặt Trước nghiên cứu có nhiều cơng trình cơng bố tham khảo, kế thừa, liên quan đến lý luận thực tiễn phát triển nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực doanh nghiệp ngồi nước nói riêng Tuy nhiên chưa có cơng trình tiếp cận, phân tích cách tồn diện, có hệ thống phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ Để có sở giải vấn đề nghiên cứu thực thực trạng, đề tài hệ thống đầy đủcơ sở khoa học như: hệ thống hoá sở lý luận liên quan đến nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực (làm rõ khái niệm có liên quan; mục têu, vai trò nội dung phát triển nguồn nhân lực; xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp…) Ngoài đề tài tổng hợp số học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Han Quốc, Singapore…), kết hợp với phân tích kinh nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 nước, sở rút học kinh nghiệm tham khảo, vận dụng Cơng ty cổ phần Dược Phú Thọ Từ sở khoa học, Luận văn sâu vào tm hiểu phân tích thực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 trạng phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Dược Phú Thọ, kết xác định vấn đề đặt cần quan tâm giải cụ thể sau: (i) Số lượng, cấu nguồn nhân lực đặc thù: nữ chiếm đến 70%; 69,2% lao động trực tiếp; chủ yếu lao động trẻ (53,8% có độ tuổi 36 tuổi); Cho đến Công ty chưa xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (ii) Thể lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, nhiên đến 7,4% nhân lực nam giới 16,4% nhân lực nữ giới tình trạng yếu yếu (iii) Trình độ đào tạo đạt mức trung bình khá, tỷ lệ nhân lực có trình độ trung, sơ cấp cao, chiếm 26,4% tổng số nguồn nhân lực công ty năm 2014 (iv) Một số phận nguồn nhân lực chưa phù hợp với yêu cầu công việc giao Trong số đơn vị trực thuộc cần chưa có có thiếu cán có chun mơn đào tạo lĩnh dược (v) Đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao lĩnh vực dược; có lực tổ chức sản xuất kinh doanh; lực quản lý điều hành thiếu, chưa đáp ứng u cầu đòi hỏi cơng ty (vi) Nhóm lao động gián tiếp thiếu kiến thức bổ trợ tin học ngoại ngữ, tỷ lệ cán sử dụng thành thạo tin học ngoại ngữ thấp (viii) Một phận nhân lực chưa có ý thức tổ chức kỷ luật tác phong công nghiệp thực công việc giao, đáng ý có đến 17% ý kiến vấn tỏ rõ ý kiến khơng hài lòng với cơng việc (ix) Còn thiếu chế sách đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân cán có lực trình độ cao lĩnh vực quản lý chuyên môn dược (x) Công tác bố trí xếp cán có bất cập vị trí chủ chốt, đơn vị trực thuộc Chưa xác định, xây dựng vị trí việc làm cơng ty, chưa định lượng xác nhân lực cho đơn vị (xi) Công tác đào tạo đào tạo lại chưa đáp ứng yêu cầu: kinh phí đào tạo thấp so với nhu cầu; hình thức đào 116 tạo lộ hạn chế, chưa hiệu quả; công tác đánh giá sau đào tạo chưa quan tâm (xii) Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán chưa thực đảm bảo yêu 117 cầu quy trình, thủ tục chất lượng; chưa gắn quy hoạch với đào tạo bồi dưỡng sử dụng (xiii) Điều kiện làm việc cơng ty chưa thực đại, thiếu yếu, sơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác cho đội ngũ cán cơng nhân viên, từ chưa phát huy tối đa suất lao động hiệu công việc sản xuất kinh doanh (xiv) Cơ chế sách đãi ngộ bộc lộ hạn chế, chưa có tiêu thức rõ ràng đánh giá kết quả, suất, chưa tạo động lực thi đua cán bộ, công nhân viên công ty; Chưa xây dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp thời kỳ mới, giải pháp nâng cao giá trị tinh thần cho cán công nhân viên, chưa thực coi trọng Để phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ, cần ý nắm vững định hướng phát triển chung định hướng phát triển Công ty xác định, từ tổ chức triển khai áp dụng nhóm giải pháp gồm: (i) Nâng cao nhận thức vai trò nguồn nhân lực phát triển công ty; (ii) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cơng ty; (iii) Bố trí xếp nhân lực Công ty cách hợp lý, hiệu quả; (iv) Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực cho Công ty; (v) Đánh giá lực gắn với chế độ đãi ngộ hợp lý; (vi) Thực hiệu công tác đào tạo đào tạo liên tục cho nguồn nhân lực Công ty; (vii) Đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị xây dựng môi trường làm việc hiệu quả… Các giải pháp cần thực cách đồng bộ, giải pháp tiền đề cho giải pháp lại ý thời gian trước mắt cần thực thực tốt giải pháp (iii) (v), (vi) lâu dài cần ưu tiên thực tốt tất giải pháp Từ kết nghiên cứu, luận văn có số kiến nghị với quan liên quan kiến nghị Nhà nước ban hành số chế sách có liên quan; Cơng ty cổ phần dược Phú Tho tham 110 khảo tổ chức triển khai số giải pháp mà luận văn đề xuất, số kiến nghị khác 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Cầu (2008), “Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Công ty cổ phẩn dược Phú Thọ (2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phẩn dược Phú Thọ (2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tình hình thực chức nhiệm vụ tổ chức, máy Nguyễn Duy Dũng (2008), “Đào tạo quản lý nhân lực - Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc gợi ý cho Việt Nam”, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Tạ Ngọc Hải (2010), “Một số nội dung nguồn nhân lực đánh giá nguồn nhân lực”, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Nguyễn Văn Phức (2010), “Quản lý nguồn nhân lực kinh tế thị trường”, Đại học Bách khoa Hà Nội Vũ Thị Thìn (2004), “Hoạt động quản trị nhân lực doanh nghiệp Việt Nam q trình hội nhập”, Tạp chí Kinh tế Phát triển Nguyễn Cao Thịnh (2010), “Thực trạng phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam” UNDP-CEMA Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 10 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị 18/CT-TTg việc triển khai thực Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 11 Nguyễn Tiệp (2008) , “Giáo trình nguồn nhân lực”, NXB Lao động - Xã hội 112 12 Xiao Mingzheng (2008), “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trung Quốc”, Hội thảo cải cách hành cho nước châu Á 113 13 Đức Vượng (2008), “Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam” 14 Website: http://caicachhanhchinh.gov.vn/Uploads/News/2855/attachs/vi.bai/20 doc “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chính phủ Trung Quốc”, http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/01/53447/ “Cuộc chuyển đổi lớn hệ thống giáo dục Singgapore” 114 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Thơng tn chi tết đáp viên: Họ tên: Năm sinh: Thời gian công tác: Bộ phận làm việc chức vụ: I LỜI GIỚI THIỆU Xin chào, tên Nguyễn Thị Thu Hà, thực đề tài nghiên cứu “Phát triển nguồn nhân lực công ty Cổ phần Dược Phú Thọ”.Tôi cảm ơn Anh (Chị) dành thời gian để trả lời số câu hỏi liên quan đến đề tài Thông tn Anh (Chị) giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu II THÔNG TIN ĐIỀU TRA Câu 1: Với cơng việc Anh/chị làm đòi hỏi cần phải đào tạo gì? 1) 2) 3) 4) Câu 2: Anh/chị đào tạo gì? Nội dung đào Hình thức đào Thời gian đào tạo tạo tạo 1) 2) 3) 4) Đào tạo trước hay sau tuyển dụng Trước Sau 115 Câu 3: Nội dung đào tạo có phù hợp với nhu cầu cơng việc Anh/chị không? - Phong phú, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu [] - Chưa phù hợp với nhu cầu [] Câu 4: Anh/chị đào tạo theo phương pháp nào? - Không tạo hứng thú cho người học, tnh ứng dụng thực tế không cao [] - Dễ hiểu, tạo hứng thú cho người học, có tnh ứng dụng thực tế cao [] Câu 5: Anh/chị đánh giáo viên tham gia giảng dạy? - Đạt yêu cầu [] - Chưa đạt yêu cầu [] Câu 6: Công tác tổ chức lớp học có phù hợp với điều kiện làm việc Anh/ chị không? - Rất phù hợp [] - Phù hợp [] - Chưa phù hợp [] Câu 7: Thời gian khóa đào tạo có phù hợp với Anh/chị không? - Quá dài [] - Vừa [] - Ngắn [] Câu 8: Anh/chị đánh tác dụng khoá đào tạo? - Nâng cao hiệu thực công việc [] - Nâng cao kinh nghiệm kiến thức [] 116 - Khơng có tác dụng [] 117 Câu 9: Anh/chị đánh giá Khả vận dụng kiến thức học được? - Ứng dụng phần lớn vào công việc [] - Chỉ ứng dụng phần [] - Không ứng dụng [] Câu 10: Mức độ tiếp thu anh/chị tồn khố đào tạo? - Xuất sắc [] - Khá [] - Trung bình [] - Yếu [] Câu 11: Anh/chị có hài lòng hỗ trợ kinh phí cho đào tạo cơng ty khơng? - Rất hài lòng [] - Hài lòng [] - Bình thường [] - Khơng hài lòng [] Câu 12: Mức độ hài lòng Anh/chị cơng việc tại? - Rất hài lòng [] - Hơi hài lòng [] - Ít hài lòng [] - Khơng hài lòng [] 118 Xi n ch ân th àn h m n! Việt Trì, ngày 03 tháng năm 2015 N g i đ i ề u t r a N g u y ễ n T h ị T h u H ... nguồn nhân lực hoạt động phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ thời gian qua + Phân tích định hướng phát triển nhu cầu nguồn nhân lực giai đoạn tới Công ty cổ phần. .. nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực phát triền nguồn nhân. .. giá thực trạng nguồn nhân lực hoạt động phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọ - Đưa giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dược Phú Thọtrong thời gian tới Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dược phú thọ , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dược phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay