Mẫu báo cáo hoàn thành hạng mục XD (từng phần)

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 20:08

Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng PHÚC GIA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: BCHTHM/01 Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2017 BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CƠNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH, CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG Phần: Kết Cấu Kính gửi : Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển Hàn Quốc Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Phúc Gia Sơn báo cáo kết nghiệm thu hồn thành thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng với nội dung sau: Tên hạng mục công trình, cơng trình xây dựng: Kết cấu mở rộng tầng 2, tầng bê tông tầng hầm Phần công việc thực hiện:Thi công kết cấu mở rộng tầng 2, tầng bê tông tầng hầm Địa điểm xây dựng: Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Vật liệu, xuất xứ, chủng loại: Đính kèm hồ sơ vật liệu đầu vào Khối lượng loại công việc xây dựng chủ yếu thực hiện:  Kết cấu tầng 2, tầng khu PODIUM  Đổ bê tông vách tầng  Đổ bê tông ô thông tầng (tầng 2)  Kết cấu bể bơi tầng  Đổ bê tông tầng hầm Đánh giá chất lượng hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng so với u cầu thiết kế: Đã hoàn thành, đạt yêu cầu Báo cáo việc đủ điều kiện để đưa hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng vào sử dụng: đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành đưa hạng mục cơng trình vào sử dụng Kèm theo báo cáo danh mục hồ sơ vật liệu, hồ sơ nghiệm thu Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hàn Quốc tổ chức kiểm tra khối lượng tổ chức nghiệm thu theo qui định./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo hoàn thành hạng mục XD (từng phần), Mẫu báo cáo hoàn thành hạng mục XD (từng phần)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay