Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn vật lý THPT QG năm 2019

22 19 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 18:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ THI THAM KHẢO Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 001 Câu 1: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  Acos   t     A  0,   Pha dao động thời điểm t A  B cos t +  C t +  D  Câu 2: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang Khi vật vị trí có li độ x lực kéo tác dụng lên vật có giá trị A kx B kx2 C  kx D kx Câu 3: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox Phương trình dao động phần tử Ox u  2cos10t (mm) Biên độ sóng A 10 mm B mm C mm D mm Câu 4: Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm  � � 100 t  � V  có giá trị cực đại Câu 5: Điện áp u  12 cos � 12 � � A 60 V B 120V C 120 V D 60V Câu 6: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N1 N2 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức A U1 N  U N1 B U1  U2 N2 N1 C U1U  N1 N D U1 N1  U N2 Câu 7: Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuếch đại C Micrơ D Anten phát Câu 8: Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát A phụ thuộc vào chất vật B khơng phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật Câu 9: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X dòng hạt mang điện B Tia X khơng có khả đâm xuyên C Tia X có chất sóng điện từ D Tia X không truyền chân không Câu 10: Lần lượt chiếu ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng cam vào chất huỳnh quang có trường hợp chất huỳnh quang phát quang Biết ánh sáng phát quang có màu chàm Ánh sáng kích thích gây tượng phát quang ánh sáng A vàng Câu 11: Hạt nhân B đỏ C tím D cam 235 92 U hấp thụ hạt nơtron vỡ thành hai hạt nhân nhẹ Đây A q trình phóng xạ B phản ứng nhiệt hạch C phản ứng phân hạch D phản ứng thu lượng Câu 12: Cho tia phóng xạ:  ,   ,   ,  Tia có chất sóng điện từ? A Tia  B Tia  C Tia  D Tia  Câu 13: Cho hai điện tích điểm đặt chân không Khi khoảng cách hai điện tích r lực tương tác điện chúng có độ lớn F Khi khoảng cách hai điện tích 3r lực tương tác điện chúng có độ lớn A F B F C F D F Câu 14: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H Khi cường độ dòng điện cuộn cảm giảm từ I xuống khoảng thời gian 0,05 s suất điện động tự cảm xuất cuộn cảm có độ lớn V Giá trị I A 0,8 A B 0,04 A C 2,0 A D 1,25 A Câu 15: Một lắc đơn dao động với phương trình s  2cos 2t (cm) (t tính giây) Tần số dao động lắc A Hz B Hz C  Hz D 2 Hz Câu 16: Trên sợi dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây có bước sóng 30 cm Khoảng cách ngắn từ nút đến bụng A 15 cm B 30 cm C 7,5 cm D 60 cm Câu 17: Đặt điện áp u  200cos100t (V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có cộng hưởng điện Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch A 2 A B 2A C 2A D 1A Câu 18: Một dòng điện có cường độ i  2cos100t (A) chạy qua đoạn mạch có điện trở 100 Ω Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 100 W C 400 W D 50 W Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Biểu thức điện tích tụ điện mạch q  2cos10  t  C  (t tính s) Ở thời điểm t  2,5.107 s, giá trị q A  C B  C C 6  C D 6  C Câu 20: Một xạ đơn sắc có tần số 3.1014 Hz Lấy c = 3.108 m/s Đây A xạ tử ngoại B xạ hồng ngoại C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Câu 21: Cơng êlectron khỏi kẽm có giá trị 3,55 eV Lấy h = 6,625.1034 J.s; c = 3.108 m/s eV = 1,6.1019 J Giới hạn quang điện kẽm A 0,35 µm B 0,29 µm C 0,66 µm D 0,89 µm Câu 22: Xét ngun tử hiđrơ theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng −3,4 eV sang trạng thái dừng có lượng −13,6 eV phát phơtơn có lượng A 10,2 eV B 13,6 eV C 3,4 eV D 17,0 eV Câu 23: Một hạt nhân có độ hụt khối 0,21u Lấy u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân A 195,615 MeV B 4435,7 MeV C 4435,7 J D 195,615 J Câu 24: Thực thí nghiệm dao động cưỡng hình bên Năm lắc đơn: (1), (2), (3), (4) M (con lắc điều khiển) treo sợi dây Ban đầu hệ đứng yên vị trí cân Kích thích M dao động nhỏ mặt phẳng vng góc với mặt phẳng hình vẽ lắc lại dao động theo Khơng kể M, lắc dao động mạnh A lắc (2) B lắc (1) C lắc (3) D lắc (4) Câu 25: Cho mạch điện hình bên Biết E1 = V; r1 = Ω; E2 = V; r2 = Ω; R = 2,5 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối Số ampe kế A 0,67 A B 2,0 A C 2,57 A D 4,5 A Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Ảnh vật tạo thấu kính ảnh ảo cách vật 40 cm Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 cm B 60 cm C 43 cm D 26 cm Câu 27: Dao động vật có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động phương có � � � 10t  � 10t  �  cm  x2  5cos �  cm  (t tính s) Động phương trình x1  5cos � � 3� 6� � � cực đại vật A 25 mJ B 12,5 mJ C 37,5 mJ D 50 mJ Câu 28: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm Khoảng cách hai khe 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách vân sáng bậc vân sáng bậc hai phía so với vân sáng trung tâm A mm B 32 mm C 20 mm D 12 mm Câu 29: Một pin Mặt Trời chiếu sáng chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz Biết công suất chiếu sáng vào pin 0,1 W Lấy h = 6,625.10−34 J.s Số phôtôn đập vào pin giây A 3,02.1017 B 7,55.1017 C 3,77.1017 D 6,04.1017 Câu 30: Biết số A-vô-ga-đrô 6,02.1023 mol−1 Số nơtron có 1,5 mol Li A 6,32.1024 B 2,71.1024 C 9,03.1024 D 3,61.1024 Câu 31: Ở mặt nước, hai điểm A B cách 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng cm Trong vùng giao thoa, M điểm mặt nước thuộc đường trung trực AB Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa A B C D Câu 32: Một sóng điện từ lan truyền chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách 45 m Biết sóng có thành phần điện trường điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số MHz Lấy c = 3.108 m/s Ở thời điểm t, cường độ điện trường M Thời điểm sau cường độ điện trường N 0? A t + 225 ns B t + 230 ns C t + 260 ns D t + 250 ns Câu 33: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc 10 cm/s hướng vị trí cân Con lắc dao động điều hòa với tần số Hz Lấy g = 10 m/s2 ; π2 = 10 Trong chu kì dao động, khoảng thời gian mà lực kéo lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật ngược hướng A s 30 B s 12 C s D s 60 Câu 34: Hai điểm sáng dao động điều hòa với biên độ đường thẳng, quanh vị trí cân O Các pha hai dao động thời điểm t 1 2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc 1 2 theo thời gian t Tính từ t  0, thời điểm hai điểm sáng gặp lần đầu A 0,15 s B 0,3 s C 0,2 s D 0,25 s Câu 35: Ở mặt nước, nguồn sóng đặt điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm M N hai điểm mặt nước mà phần tử nước dao động pha với nguồn Trên đoạn OM, ON MN có số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với nguồn 5, Độ dài đoạn MN có giá trị gần với giá trị sau đây? A 40 cm B 20 cm C 30 cm D 10 cm Câu 36: Đặt điện áp u AB  U cos t (U0, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên Biết R1 = 3R2 Gọi Δφ độ lệch pha uAB điện áp uMB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị mà Δφ đạt cực đại Hệ số công suất đoạn mạch AB lúc A 0,866 B 0,333 C 0,894 D 0,500 Câu 37: Điện truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Để giảm hao phí đường dây người ta tăng điện áp nơi truyền máy tăng áp lí tưởng có tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp số vòng dây cuộn sơ cấp k Biết công suất nhà máy điện không đổi, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp không đổi, hệ số công suất mạch điện Khi k = 10 cơng suất hao phí đường dây 10% công suất nơi tiêu thụ Để công suất hao phí đường dây 5% cơng suất nơi tiêu thụ k phải có giá trị A 19,1 B 13,8 C 15,0 D 5,0 Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Ứng với giá trị R, L = L1 đoạn mạch có cộng hưởng, L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc ∆L = L2 – L1 theo R Giá trị C A 0,4 µF B 0,8 µF C 0,5 µF D 0,2 µF Câu 39: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 2 Trên màn, khoảng hai vị trí có vân sáng trùng liên tiếp có tất N vị trí mà vị trí có xạ cho vân sáng Biết 1 2 có giá trị nằm khoảng từ 400 nm đến 750 nm N nhận giá trị sau đây? A B C Câu 40: Bắn hạt α có động 4,01 MeV vào hạt nhân D 14 N đứng n thu hạt prơtơn hạt nhân X Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Biết tỉ số tốc độ hạt prôtôn tốc độ hạt X 8,5 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng; c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2 Tốc độ hạt X A 9,73.106 m/s B 3,63.106 m/s C 2,46.106 m/s D 3,36.106 m/s ĐÁP ÁN (THAM KHẢO) 1-C 2-A 3-D 4-A 5-B 6-D 7-A 8-C 9-C 10-C 11-C 12-D 13-A 14-C 15-A 16-C 17-B 18-A 19-B 20-A 21-A 22-A 23-A 24-B 25-B 26-D 27-A 28-B 29-A 30-D 31-C 32-D 33-A 34-A 35-C 36-C 37-B 38-C 39-B 40-C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT(THAM KHẢO) Câu 1: C Phương pháp: Sử dụng lí thuyết đại lượng phương trình dao động điều hòa: x  A cos  t    Hướng dẫn giải: Phương trình dao động điều hòa: x  A cos  t    Ta có, pha dao động thời điểm t là:   t   Câu 2: A Phương pháp: Sử dụng lí thuyết lực kéo lắc lò xo Hướng dẫn giải: Lực kéo tác dụng lên vật: Fkv  kx Câu 3: D Phương pháp: Sử dụng lí thuyết đại lượng phương trình dao động sóng: u  A cos  t    Trong A : biên độ dao động sóng Hướng dẫn giải: Ta có phương trình dao động sóng: u  2cos10t  mm  => Biên độ sóng: A  mm Câu 4: A Phương pháp: Sử dụng lí thuyết mối liên hệ đặc trưng sinh lí với đặc trưng vật lí Hướng dẫn giải: Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với tần số âm Câu 5: B Phương pháp: Vận dụng phương trình điện áp: u  U cos  t    Trong đó: U0 - điện áp cực đại Hướng dẫn giải:  � � 100 t  � V  Phương trình điện áp: u  120 cos � 12 � � => Giá trị cực đại: U  120V Câu 6: D Phương pháp: Sử dụng biểu thức máy biến áp lí tưởng: U1 N1  U N2 Hướng dẫn giải: Ta có: U1 N1  U2 N2 Câu 7: A Vận dụng sơ đồ khối máy phát vô tuyến: – micro: Tạo dao động điện từ âm tần - Mạch phát sóng điện từ cao tần: Phát sóng điện từ có tần số cao - Mạch biến điệu: Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần 4 - Mạch khuếch đại: Khuếch đại dao động điện từ cao tần biến điệu - Anten phát: Tạo điện từ trường cao tần lan truyền không gian Câu 8: C Phương pháp: Sử dụng đặc điểm quang phổ liên tục Hướng dẫn giải: Ta có, đặc điểm quang phổ liên tục: - Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn (t>20000C) - Không phụ thuộc vào cấu tạo nguồn sáng - Nhiệt độ lớn: lượng tập trung nhiều vùng ánh sáng có λ ngắn Câu 9: C Phương pháp: Sử dụng định nghĩa đặc điểm tia X Hướng dẫn giải: Ta có: + Tia X: Là sóng điện từ có bước sóng ngắn (10-8 - 10-11m) + Tính chất, đặc điểm tia X: - Tính chất bật quan trọng khả đâm xuyên Tia X có bước sóng ngắn khả đâm xuyên lớn (càng cứng) - Làm đen kính ảnh - Làm phát quang số chất - Làm ion hố khơng khí - Có tác dụng sinh lí => A, B, D – sai C - Câu 10: C + Sử dụng thang sóng ánh sáng nhìn thấy: Ta có: Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích hq  kt Mặt khác: Ta có bước sóng ánh sáng nhìn thấy theo chiều giảm dần: Đỏ > Da cam > Vàng > Lục > Lam > Chàm > Tím => Ánh sáng kích thích gây tượng phát quang ánh sáng màu chàm ánh sáng tím Câu 11: C Ta có: + Phóng xạ tượng hạt nhân khơng bền vững tự phân rã, phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác Hạt nhân tự phân hủy gọi hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành sau phân hủy gọi hạt nhân + Phản ứng phân hạch phản ứng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron vỡ thành hai hạt nhân trung bình + Phản ứng nhiệt hạch phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Theo đầu bài: Hạt nhân 235 92 U hấp thụ hạt nơtron vỡ thành hai hạt nhân nhẹ => Q trình phản ứng phân hạch Câu 12: D Phương pháp: Sử dụng lí thuyết tia phóng xạ Hướng dẫn giải: Trong tia  ,   ,   ,  tia  tia có chất sóng điện từ Câu 13: A Phương pháp: Vận dụng biểu thức định luật Cu-lông: F  k q1q2  r2 Hướng dẫn giải: Ta có: + Khi khoảng cách hai điện tích điểm r: F  k q1q2  r2 + Khi khoảng cách hai điện tích điểm 3r: F '  k q1q2   3r  k q1q2 F F � 9�F' 9 r F' Câu 14: B Phương pháp: Vận dụng biểu thức tính suất điện động tự cảm: etc   L Hướng dẫn giải: Ta có: etc   L � etc  L i t i t i I 0 �  0, � I  2A t 0, 05 Câu 15: A Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính tần số lắc lò xo f  Hướng dẫn giải: Tần số lắc lò xo f   2  2   1Hz 2 2 Câu 16: C Phương pháp: Trong sóng dừng khoảng cách ngăn từ bụng nút sóng dừng phần tư bước sóng Hướng dẫn giải: Trong sóng dừng khoảng cách ngăn từ bụng nút sóng dừng phần tư bước sóng d   30   7,5 cm 4 Câu 17: B Phương pháp: Trong mach xảy tượng cộng hưởng điện Z L  Z C ; Z  R Hướng dẫn giải: Khi mạch xảy tượng cộng hưởng điện Z L  Z C ; Z  R , lúc cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại I  U U 100    2A Z R 100 Câu 18: Đáp án A Phương pháp: Áp dụng công thức tính cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có điện trở P  RI Hướng dẫn giải: Công suất tiêu thụ đoạn mạch P  RI  100   2  200W Câu 19: B 7 Thời điểm t  2,5.107 giá trị q q  cos106  t , ta có q  cos  10  2,5.10   µC Câu 20: A Phương pháp: Sử dụng sóng điện từ Hướng dẫn giải: Bước sóng xạ có độ lớn   v 3.108   106 xạ nằm vùng 14 f 3.10 từ ngoại Câu 21: A Phương pháp : Áp dụng công thức tính cơng kim loại A  hc 0 giới hạn quang 0 điện kim loại Hướng dẫn giải: hc 6, 625.1034.3.108   0,35.106  0,35 m Giới hạn quang điện kẽm 0  19 A 3,55.1, 6.10 Câu 22: A Phương pháp: Áp dụng tiên đề xạ hấp thụ nguyên tử chuyển trạng thái từ N M   N   M Hướng dẫn giải: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng −3,4 eV sang trạng thái dừng có lượng −13,6 eV phát phơtơn có lượng   E  E0  3,   13,   10, eV Câu 23: A Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính lượng liên kết hạt nhân E  mc Hướng dẫn giải: 2 Năng lượng liên kết hạt nhân Elk  mc  0, 21u.c  0, 21.931,5  195, 615 MeV Câu 24: Đáp án B Phương pháp: Sử dụng lý thuyết cộng hưởng dao động Hướng dẫn giải: Khi M dao động tác dụng lực cưỡng lên dây treo Lực lại tác dụng lên lắc lại làm cho lắc dao động Nói cách khác lắc 1, 2, 3, chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn nên dao động cưỡng Lực biến thiên với tần số tần số dao động M Trong dao động cưỡng bức, tần số ngoại lực gần với tần số dao động riêng lắc dao động với biên độ lớn Vậy lắc có chiều dài gần với chiều dài M dao động mạnh Câu 25:Đáp án B Phương pháp: Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch I   rb  Rb Hướng dẫn giải: Áp dụng định luật Ohm chon toàn mạch ta I     39    2A rb  Rb r1  r2  R   2,5 Câu 26: D Phương pháp: + Cách vẽ ảnh vật qua thấu kính hội tụ + Vận dụng cơng thức vị trí ảnh vật: 1   f d d'  Trong đó: - Vật thật, ảnh thật: d  0, d '  - Vật ảo: d  0, d '  Hướng dẫn giải: Ta có, vật AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo Do ảnh thu ảnh ảo, nên ta có: 1    1 f d d' �f  30 cm Theo đầu bài, ta có: � d ' d  40 cm � Thay vào (1), ta được: 1   30 d d  40 � d  d  40   30  d  40   30d � d  40d  1200  d  20 cm � �� d  60 cm � Câu 27: A Phương pháp: 2 + Sử dụng biểu thức tính biên độ dao động tổng hợp: A  A1  A2  A1 A2 cos    + Động dao cực đại vật: Wdmax  W  kA  m A2 2 Hướng dẫn giải: Ta có: � � x1  5cos � 10t  � cm 3� � � � x2  5cos � 10t  � cm 6� � Độ lệch pha hai dao động:   => Hai dao động vuông pha  � �  �  � rad �6� => Biên độ dao động tổng hợp: A  A12  A22  52  52  cm + Động dao động cực đại vật:   1 Wdmax  W  m A2  0,1.102 2.10 2  0, 025 J  25mJ 2 Câu 28: B Phương pháp: + Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: i  D a + Khoảng cách từ vân sáng bậc m đến vân sáng bậc n khác phía so với vân trung tâm là:  n  m  i Hướng dẫn giải: Ta có: + Khoảng vân: i   D 0, 6.106.2   4.103 m  mm 3 a 0,3.10 + Khoảng cách vân sáng bậc vân sáng bậc hai phía so với vân sáng trung tâm là: 8i  8.4  32 mm Câu 29: A Phương pháp: + Sử dụng biểu thức tính lượng photon:   hf + Vận dụng biểu thức tính cơng suất: P  n Với n: số photon đập vào giây Hướng dẫn giải: + Năng lượng photon:   hf  9, 625.1034.5.1014  3,3125.1019 J + Công suất chiếu sáng vào pin: P  n � n  P 0,1  �3, 02.1017  3,3125.1019 Câu 30: D + Mỗi hạt nhân Li có   notron 23 24 =>số notron có 1,5 mol nn  4.1,5.6, 02.10  3, 612.10 Câu 31: C Phương pháp: Áp dụng điều kiện có cực tiểu giao thoa với hai nguồn pha: d1  d   2k  1 Hướng dẫn giải: Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AM số giá trị k thỏa mãn điều kiện BM < �< AM   d d1 AB � 1� � k 19 � � 2� 0,5  k  4, 25 � k  0;1; 2;3; Có giá trị k thỏa mãn điều kiện Câu 30: D Phương pháp: A + Vận dụng cách đọc kí hiệu nguyên tố: Z X Trong đó: Z = số proton = số electron Số notron: N  A  Z 23 + mol X có N A  6, 02.10 ngun tử Hướng dẫn giải: Li có số notron nguyên tử N    23 24 => Trong 1,5 mol Li có số notron là: 1,5.4.N A  1,5.4.6, 02.10  3, 612.10 Câu 32: D Phương pháp: + Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động: T  f + Vận dụng biểu thức tính độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng:   + Sử dụng biểu thức tính bước sóng:   cT  + Sử dụng vòng tròn lượng giác c f 2 d   Hướng dẫn giải: Ta có: + Chu kì dao động sóng: T  1   2.107 s f 5.10 + Độ lệch pha M N là:   2 d 2 d 2 45 3    7  cT 3.10 2.10 Vẽ vòng tròn lượng giác ta được: => thời gian ngắn để cường độ điện trường N là: T 2.107   50.109  50ns 4 => Thời điểm mà cường độ điện trường N là: t '  t   2n  1 Thay vào phương án ta suy đáp án D Câu 33: A Phương pháp: + Sử dụng biểu thức tính tần số góc:   2 f + Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động: T  f + Sử dụng biểu thức tính độ dãn lò xo vị trí cân bằng: l  mg k T với n số nguyên + Sử dụng hệ thức độc lập: A2  x  v2 2 + Sử dụng trục thời gian suy từ đường tròn Hướng dẫn giải: Ta có: + Tần số góc dao động:   2 f  2  10  rad / s  + Chu kì dao động vật: T  1   0, 2s f mg g 10  0, 01m  1cm + Độ dãn lò xo vị trí cân bằng: l  k     10  �x  1cm + Tại vị trí nâng vật truyền vận tốc, ta có: � v  10 cm / s � � v2 10 � Áp dụng hệ thức độc lập, ta có: A  x   12  � � � � � A  2cm  � 10 � 2 + Lực kéo lực đàn hồi ngược hướng vật từ vị trí lò xo khơng bị biến dạng đến vị trí cân (hoặc ngược lại) Chọn chiều dương hướng lên Vị trí lò xo không bị biến dạng: x  l  Thời gian vật từ x  � x  A A T là: 12 => Trong chu kì, khoảng thời gian mà lực kéo lực đàn hồi lò xo tác dụn lên vật ngược hướng là: t  T 0,   s 12 12 30 Câu 34: Đáp án A Phương pháp: - Đồ thị hàm bậc theo thời gian có dạng đường thẳng - Hai vật gặp chúng có li độ Hướng dẫn giải: Vì đồ thị α1, α2 theo t có dạng hai đường thẳng nên chúng có dạng: 1  1t  1 Tại thời điểm t = 0, α1 = φ1 = 2π/3 Tại thời điểm t = 0,9s; α1 = ω1.0,9+ φ1 = 4π/3 Vậy ω1 = 20π/27 rad/s + α2 = ω2t + φ2 Tại thời điểm t = 0,3s: α2 = 0,3.ω2 + φ2= -2π/3 Tại thời điểm t = 1,2s : α2 = 1,2.ω2 + φ2= Giải hai phương trình bậc ta ω2 = 20π/27 rad/s φ2 = 8π/9 2 � �20 8 � �20 + Vậy hai dao động có pha � t  � � t  � � �27 � �27 2 �20  Để hai điểm sáng gặp A cos � t  �27 8 � � �20 � A cos � t  � � � �27  Ta có : 2 � �20 8 � �20 � t � �� t  � 2k � �27 � �27 2 � �20 8 � �20 �� t  �  � t  � 2k � �27 � �27 40 8 2 � t   2k  27 Hai điểm sáng gặp ứng với giá trị k nhỏ để t dương Vậy tmin = 0,15s Câu 35: C Trên OM có điểm ngược pha, M cực đại nên OM  5  25 cm Tương tự ON = 15 cm Để MN có cực đại H phải điểm có OH  2,5  12,5 cm MN  MH  NH  252  12,52  152  12,52  29,9 cm Câu 36: C Phương pháp: - Hệ số công suất: cos   R1  R2 Z - Biểu thức có giá trị cực đại đạo hàm Hướng dẫn giải: Ta có:    AB   R2C tan   tan  AB  tan  R2C  tan  AB tan  R2C �1 � ZC Z ZC �  �  C R  R2 R2 �4 R2 R2 �   ZC Z2 1  C2 R2  R1  R2  R2 Δφ cực đại tức tanΔφ cực đại hay đạo hàm tanΔφ �1 � Tiến hành đạo hàm ta :  �  � �4 R2 R2 � Z C �1 � R2  �  � �4 R2 R2 � Vậy ZC = 2R2 Hệ số công suất cos   R1  R2 3R2  R2   0,894 Z 16 R22  R22 Câu 37: B Phương trình truyền tải điện P  P  P� � P P2 R P   P  0,1P� � � � 11 U Ta có: → � →� P  0, 05 P� � P P2R � P   � 21 k 2U � + Lập tỉ số → k 21  → k  13,8 102 11 Câu 38: C Phương pháp giải: R  Z C2 Khi L thay đổi để UL max Z L  ZC Khi L thay đổi để có cộng hưởng ZL = ZC Cách giải: R = 100Ω ΔL = (mH) = L2- L1 R = 200Ω ΔL = 20 (mH) = L2 ’ - L1 Nên L2 – L2’ = 15.10-3 H ZL  R  Z C2 2002  Z C2 1002  Z C2 � Z L2  Z L2 '  .15.103   ZC ZC ZC � 15.103  2002  1002 2002  1002  � C  0,5  F ZC C Câu 39: B Giả sử 1  2 Gọi số vân sáng lamda1 vân sáng chung liên tiếp n1 số vân sáng lamda2 vân sáng chung liên tiếp n2 Ta có N = n1 + n2  n1  1 1   n2  1 2 � n1  2  (1) n2  1 Mặt khác, lamda1 lamda2 khoảng 400nm đến 750nm nên 2 750   1,875 (2) 1 400 Từ (1) (2) suy n2  n1  1,875n2  0,875  Để ý thấy (n1 + 1) (n2 + 1) phải số nguyên tố (UCLN phải 1) để vân sáng chung khơng vân sáng chung khác Ta có bảng sau: N n2 n1 1,875n2  0,875 1,875n2 n2  n1  1 2,75 Loại 4,625 Thỏa mãn 2,75 4,625 Loại Thỏa mãn 2,75 Loại 4,625 Loại 6,5 2,75 Loại 4,625 Loại 6,5 4 Vậy ta thấy với N = khơng có gt thỏa mãn đề Câu 40: C Phương pháp giải: - Phản ứng thu lượng nên động lúc sau nhỏ lúc trước - Cơng thức tính động năng: K = 0,5mv2 Cách giải: He  147 N � 11 p  178 X kp + kx – kHe = 4E = -1,21 (thu lượng) � 0,5m p  vx 8,5   0,5mx vx2  4, 01  1, 21 � vx  2, 46.106 m / s Thỏa mãn Loại ... 8: Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát A phụ thuộc vào chất vật B khơng phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật Câu 9: Khi nói tia... Cách vẽ ảnh vật qua thấu kính hội tụ + Vận dụng cơng thức vị trí ảnh vật: 1   f d d'  Trong đó: - Vật thật, ảnh thật: d  0, d '  - Vật ảo: d  0, d '  Hướng dẫn giải: Ta có, vật AB qua thấu... 2,57 A D 4,5 A Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Ảnh vật tạo thấu kính ảnh ảo cách vật 40 cm Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn vật lý THPT QG năm 2019, Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn vật lý THPT QG năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay