Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn sinh học THPT QG năm 2019

15 13 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 18:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ THI THAM KHẢO Bài thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: đề thi 001 Số báo danh: Câu 1: Có thể sử dụng hóa chất sau để phát trình hơ hấp thực vật thải khí CO2? A Dung dịch NaCl B Dung dịch Ca(OH)2 C Dung dịch KCl D Dung dịch H2SO4 Câu 2: Động vật sau trao đổi khí với mơi trường thơng qua hệ thống ống khí? A Châu chấu B Sư tử C Chuột D Ếch đồng Câu 3: Axit amin đơn phân cấu tạo nên phân tử sau đây? A ADN B mARN C tARN D Prôtêin Câu 4: Phân tử sau trực tiếp làm khuôn cho trình dịch mã? A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 5: Một phân tử ADN vi khuẩn có 10% số nuclêơtit loại A Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G phân tử A 10% B 30% C 20% D 40% Câu 6: Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo loại giao tử aB chiếm tỉ lệ A 50% B 15% C 25% D 100% Câu 7: Cơ thể có kiểu gen sau thể đồng hợp tử tất cặp gen xét? A aabbdd B AabbDD C aaBbDD D aaBBDd Câu 8: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có loại kiểu gen? A AA × Aa B AA × aa C Aa × Aa D Aa × aa Câu 9: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : ? A AA × AA B Aa × aa C Aa × Aa D AA × aa Câu 10: Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai có kiểu gen sau tạo đời có loại kiểu hình? A Dd × Dd B DD × dd C dd × dd D DD × DD Câu 11: Một quần thể thực vật giao phấn trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen A a, tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa quần thể A 0,36 B 0,16 C 0,40 D 0,48 Câu 12: Từ hoa quý hiếm, cách áp dụng kĩ thuật sau nhanh chóng tạo nhiều có kiểu gen giống giống với hoa ban đầu? A Nuôi cấy hạt phấn B Nuôi cấy mô C Nuôi cấy nỗn chưa thụ tinh D Lai hữu tính Câu 13: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến C Chọn lọc tự nhiên D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 14: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, có mạch động vật lên cạn đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Tân sinh C Đại Cổ sinh D Đại Trung sinh Câu 15: Trong quần xã sinh vật hồ nước, hai loài cá có ổ sinh thái trùng chúng thường xảy mối quan hệ A cộng sinh B cạnh tranh C sinh vật ăn sinh vật khác D kí sinh Câu 16: Cho chuỗi thức ăn: Lúa � Châu chấu � Nhái � Rắn � Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc A lúa B châu chấu C nhái D rắn Câu 17: Khi nói ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến q trình quang hợp thực vật, phát biểu sau sai? A Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng B Quang hợp bị giảm mạnh bị ngừng trệ bị thiếu nước C Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến phản ứng enzim quang hợp D CO2 ảnh hưởng đến quang hợp CO2 nguyên liệu pha tối Câu 18: Khi nói hoạt động hệ tuần hoàn thú, phát biểu sau sai? A Tim co dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim B Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái đẩy vào động mạch phổi C Khi tâm nhĩ co, máu đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất D Lồi có khối lượng thể lớn có số nhịp tim/phút lồi có khối lượng thể nhỏ Câu 19: Dạng đột biến sau làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm xuất alen mới? A Đột biến gen B Đột biến tự đa bội C Đột biến đảo đoạn NST D Đột biến chuyển đoạn NST Câu 20: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến thay cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi tỉ lệ (A + T)/(G + X) gen B Đột biến điểm khơng gây hại cho thể đột biến C Đột biến gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen D Những thể mang alen đột biến thể đột biến Câu 21: Một loài thực vật, cho (P) dị hợp tử cặp gen nằm cặp NST giao phấn với nhau, thu F1 Cho biết gen liên kết hồn tồn Theo lí thuyết, F có tối đa loại kiểu gen? A B C D Câu 22: Khi nói CLTN theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A CLTN nhân tố định hướng q trình tiến hóa B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể C CLTN diễn môi trường sống thay đổi D CLTN tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường Câu 23: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể ln giống quần thể lồi B Kích thước quần thể phụ thuộc vào mức độ sinh sản mức độ tử vong quần thể C Nếu kích thước quần thể vượt mức tối đa mức độ cạnh tranh cá thể tăng cao D Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, mức độ sinh sản quần thể tăng lên Câu 24: Khi nói hệ sinh thái cạn, phát biểu sau đúng? A Thực vật đóng vai trò chủ yếu việc truyền lượng từ mơi trường vô sinh vào quần xã sinh vật B Sự thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái không đáng kể C Vật chất lượng trao đổi theo vòng tuần hồn kín D Vi khuẩn nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vơ Câu 25: Khi nói đột biến lặp đoạn NST, phát biểu sau sai? A Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen NST B Đột biến lặp đoạn có lợi cho thể đột biến C Đột biến lặp đoạn làm cho alen gen nằm NST D Đột biến lặp đoạn dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo gen Câu 26: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AaBb, có số tế bào xảy không phân li tất cặp NST giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tạo giao tử đột biến Nếu giao tử đột biến kết hợp với giao tử Ab tạo thành hợp tử có kiểu gen sau đây? A AAaBbb B AaaBBb C AAaBBb D AaaBbb Câu 27: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng Trong thí nghiệm thực hành lai giống, nhóm học sinh lấy tất hạt phấn đậu hoa đỏ thụ phấn cho đậu hoa đỏ khác Theo lí thuyết, dự đốn sau sai? A Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình B Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình C Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình D Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 28: Một lồi thực vật, cho thân cao, nguyên giao phấn với thân thấp, xẻ (P), thu F gồm toàn thân cao, nguyên Lai phân tích F 1, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, nguyên : thân cao, xẻ : thân thấp, nguyên : thân thấp, xẻ Cho biết gen quy định tính trạng Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Cây thân thấp, nguyên Fa giảm phân bình thường tạo loại giao tử B Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có 1/3 số thân cao, xẻ C Cây thân cao, xẻ Fa đồng hợp tử cặp gen D Cây thân cao, nguyên Fa thân cao, nguyên F1 có kiểu gen giống Câu 29: Khi nói q trình hình thành lồi đường cách li địa lí, phát biểu sau đúng? A Quá trình xảy động vật mà không xảy thực vật B Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật C Vốn gen quần thể bị thay đổi nhanh có tác động yếu tố ngẫu nhiên D Quá trình thường xảy cách chậm chạp, khơng có tác động CLTN Câu 30: Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường B Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả khai thác nguồn sống môi trường C Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm D Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể lớn Câu 31: Giả sử lưới thức ăn mô tả sau: Thỏ, chuột, châu chấu chim sẻ ăn thực vật; châu chấu thức ăn chim sẻ; cáo ăn thỏ chim sẻ; cú mèo ăn chuột Phát biểu sau lưới thức ăn này? A Cáo cú mèo có ổ sinh thái dinh dưỡng khác B Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp C Chuỗi thức ăn dài gồm có mắt xích D Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Câu 32: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Tất nấm sinh vật phân giải B Sinh vật tiêu thụ bậc ln có sinh khối lớn sinh vật tiêu thụ bậc C Tất loài động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng D Vi sinh vật tự dưỡng xếp vào nhóm sinh vật sản xuất BD giảm phân bình thường có tế bào bd xảy hoán vị alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân tạo Câu 33: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa A tối đa loại giao tử B loại giao tử mang alen trội chiếm tỉ lệ 1/8 C loại giao tử với tỉ lệ D loại giao tử với tỉ lệ : : : Câu 34: Một lồi thực vật có NST 2n = 24 Giả sử đột biến loài bị đột biến đoạn nhỏ không chứa tâm động NST thuộc cặp số Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến giảm phân bình thường khơng xảy trao đổi chéo Theo lí thuyết, có phát biểu sau thể đột biến này? I Giao tử tạo từ thể đột biến có 12 NST II Mức độ biểu tất gen NST số tăng lên III Trong tổng số giao tử tạo có 50% số giao tử khơng mang NST đột biến IV Tất gen lại NST số khơng có khả nhân đơi A B C D Câu 35: Một loài thực vật, cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F có loại kiểu hình có 1% số thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa loại kiểu gen II F1 có 32% số đồng hợp tử cặp gen III F1 có 24% số thân cao, hoa trắng IV Kiểu gen P A AB ab B C D Câu 36: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với AB D d AB D X X � X Y , thu F1 có 5,125% số cá thể có kiểu ab ab hình lặn tính trạng Theo lí thuyết, số cá thể dị hợp tử cặp gen F1 chiếm tỉ lệ alen d quy định mắt trắng Phép lai P: A 28,25% B 10,25% C 25,00% D 14,75% Câu 37: Một loài thực vật, cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm 56,25% hoa đỏ; 18,75% hoa hồng; 18,75% hoa vàng; 6,25% hoa trắng Lai phân tích hoa đỏ dị hợp tử cặp gen F1, thu Fa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Các hoa đỏ F1 giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ III Fa có số hoa vàng chiếm 25% IV Fa có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn A B C D Câu 38: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định: kiểu gen có loại alen trội A B quy định thân cao, kiểu gen lại quy định thân thấp Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ad Bb aD I Kiểu gen P II F1 có 1/4 số thân cao, hoa vàng dị hợp tử cặp gen III F1 có tối đa loại kiểu gen IV F1 có loại kiểu gen quy định thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 39: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có 20% số hoa trắng Ở F 3, số hoa trắng chiếm 25% Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số kiểu gen hệ P 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa II Tần số alen A hệ P 9/35 III Tỉ lệ kiểu hình F1 27 hoa đỏ : hoa trắng IV Hiệu số tỉ lệ hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ hoa trắng giảm dần qua hệ A B C D Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh mù màu bệnh máu khó đông người Mỗi bệnh alen gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X quy định, gen cách 20cm Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Người số người số có kiểu gen giống II Xác định tối đa kiểu gen người III Xác suất sinh bị bệnh cặp - 2/25 IV Xác suất sinh thứ ba không bị bệnh cặp - 1/2 A B C D HẾT ĐÁP ÁN (THAM KHẢO) 1-B 2-A 3-D 4-B 5-D 6-D 7-A 8-B 9-B 10-A 11-A 12-B 13-A 14-C 15-B 16-C 17-A 18-B 19-B 20-D 21-C 22-A 23-C 24-A 25-B 26-A 27-D 28-D 29-C 30-B 31-A 32-D 33-D 34-D 35-B 36-D 37-A 38-A 39-B 40-C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT (THAM KHẢO) Câu 1: B Có thể sử dụng Ca(OH)2 để phát trình hơ hấp thực vật thải khí CO tạo CaCO3 làm đục nước vơi Câu 2: A Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí Chọn A Câu 83 Axit amin đơn phân cấu tạo nên phân tử protein Câu 4: B Phân tử mARN trực tiếp làm khn cho q trình dịch mã Câu 5: D Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=X nên %A + %G =50% Câu 6: D Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo 100% giao tử aB Câu 7: A Cơ thể đồng hợp aabbdd Câu 8: B Phép lai cho đời có loại kiểu gen AA × aa → Aa Câu 9: B Phép lai cho đời phân ly kiểu gen 1:1 Aa × aa Câu 10: A Phép lai Dd × Dd → 3D-:1dd: có loại kiểu hình Câu 11: A Tần số alen A = 0,4 → tần số alen a = 0,6 Tần số kiểu gen aa quần thể là: 0,62 = 0,36 Câu 12: B Từ hoa, người ta ni cấy mơ để nhanh chóng tạo nhiều có kiểu gen giống giống với ban đầu Câu 13: A Theo thuyết tiến hóa đại, giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 14: C Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, có mạch động vật lên cạn đại Cổ sinh Câu 15: B Trong quần xã sinh vật hồ nước, hai loài cá có ổ sinh thái trùng chúng thường xảy mối quan hệ cạnh tranh Câu 16: C Sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn Nhái Câu 17: A A- sai, cường độ ánh sáng mạnh, vượt khả hấp thụ thực vật làm cường độ quang hợp giảm B- C- D- Câu 18: B A – B – sai, tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái đẩy vào động mạch chủ C- D- Câu 19: B Dạng đột biến làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm xuất alen đột biến tự đa bội Câu 20: D A – B – C- D – sai, alen đột biến alen lặn thể mang alen đột biến thể dị hợp alen đột biến khơng biểu thành kiểu hình nên khơng phải thể đột biến Câu 21: C Cây dị hợp cặp gen, gen liên kết hoàn toàn cho tự thụ phấn cho tối đa kiểu gen trường Ab Ab Ab Ab aB � �1 :2 :1 hợp dị hợp chéo: aB aB Ab aB aB Câu 22: A Phát biểu là: A B: sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen C: Chọn lọc ổn định diễn điều kiện môi trường không thay đổi D: Sai, CLTN tạo kiểu hình thích nghi Câu 23: C Phát biểu C, A sai, lồi kích thước quần thể khác B sai, kích thước quần thể phụ thuộc tỉ lệ sinh, tỷ lệ tử, xuất cư, nhập cư D sai : Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, mức độ sinh sản quần thể giảm xuống Câu 24: A Phát biểu A B sai : thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C : sai, lượng không sử dụng lại D : sai, nấm có khả phân giải chất hữu thành vô Câu 25: B Phát biểu sai B, đột biến lặp đoạn thường gây hại cho sinh vật làm cân hệ gen Chọn B Câu 26: A Cơ thể có kiểu gen AaBb, có số tế bào xảy không phânli tất cặp NST giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tạo giao tử đột biến AaBb, kết hợp với giao tử Ab tạo kiểu gen AAaBbb Câu 27: D Trường hợp không xảy D, hoa đỏ x hoa đỏ có trường hợp sau + AA × AA → AA (1 kiểu gen, kiểu hình) + Aa × AA → AA :Aa (2 kiểu gen, kiểu hình) + Aa x Aa → 1AA :2Aa : 1aa(3 kiểu gen, kiểu hình) Câu 28: D Ta thấy F1: 100% thân cao nguyên → P chủng, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, nguyên trội hoàn toàn so với xẻ Quy ước gen A-: thân cao; a – thân thấp B- nguyên; b- xẻ Có trường hợp xảy ra: + HVG với f=50% + PLĐL F1: AaBb × aabb → 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb Xét phát biểu A sai, thân thấp nguyên Fa giảm phân bình thường: aaBb → aB:ab B: sai, cho F1 tự thụ phấn: AaBb × AaBb → thân cao, xẻ: A-bb = 3/16 C sai, thân cao xẻ có kiểu gen Aabb D đúng, thân cao nguyên F1 Fa có kiểu gen AaBb Câu 29: C Phát biểu C A sai, q trình hình thành lồi đường cách li địa lí xảy động vật thực vật B sai, cách ly địa lý góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể D sai, Quá trình thường xảy cách chậm chạp, có tác động CLTN Câu 30: B Phát biểu B (SGK trang 163) A sai, kích thước quần thể phụ thuộc vào môi trường C sai, mật độ cá thể thay đổi theo mùa, năm D sai, kích thước quần thể đạt tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể bắt đầu có xu hướng giảm Câu 31: A A- B- sai, có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp C- sai, Chuỗi thức ăn dài gồm có mắt xích D- sai, Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Câu 32: D A – sai, tất nấm sinh vật phân giải như: nấmsinh B- sai, Sinh vật tiêu thụ bậc có sinh khối nhỏ sinh vật tiêu thụ bậc C – sai, lồi động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng khác D – Câu 33: D Phương pháp: Một tế bào giảm phân có TĐC tạo tối đa loại giao tử Một tế bào giảm phân khơng có TĐC tạo tối đa loại giao tử Cách giải: tế bào xảy hoán vị alen D d cho loại giao tử thuộc hai trường hợp: �  1 1ABD,1abd ,1ABd ,1abD �   1aBD,1Abd ,1aBd ,1AbD � tế bào giảm phân bình thường cho giao tử theo trường hợp - (1’) tế bào cho loại giao tử khác nhau: 2ABD, 2abd, 2aBD, 2Abd - (2’) tế bào cho loại giao tử giống nhau: 4ABD, 4abd 4aBD, 4Abd → Chỉ có ý D vì, kết hợp trường hợp với trường hợp 2’ kết giảm phân tế bào tạo loại giao tử với tỷ lệ 5:5:1:1 Câu 34: D I – II- sai, khẳng định mức độ biểu tất gen NST số không tăng lên III – IV- sai, NST số có khả nhân đôi Câu 35: B Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho 10 loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải: Thân thấp hoa trắng = 0,01 Giao tử ab = 0,1 → ab giao tử hoán vị → P dị hợp đối → IV sai F1 có tối đa 10 loại kiểu gen → I sai Tỷ lệ giao tử P: Ab = aB = 0,4; AB = ab = 0,1 Số đồng hợp tử kiểu gen là: (0,4×0,1)×2×2 + (0,1 × 0,8)×2 = 0,32→ II Số thân cao hoa trắng = 0,25 – 0,01 = 0,24 → III Câu 36: D Số cá thể có kiểu hình lặn tính trạng aabbdY = 5,125% → kiểu gen aabb = 0,05125 : 0,25 = 0,205 Tỷ lệ giao tử ab là: 0,205 : 0,5 = 0,41 → f = 18% Tỷ lệ giao tử phép lai P là: ♀ (0,41AB : 0,41ab : 0,09Ab : 0,09aB)(0,5XD : 0,5Xd ) × ♂ (0,5AB : 0,5ab) (0,5XD : 0,5Y) Tỷ lệ cá thể dị hợp cặp gen F1 là: 2×(0,5×0,41)×0,25 + 2×(0,5×0,09×2)×0,25 = 0,1475 Câu 37: A F1 phân li theo tỷ lệ đỏ : hồng : vàng : trắng Quy ước gen: A-B- : đỏ A-bb : hồng aaB- : vàng aabb : trắng → F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ → I sai → Các F1 hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp cặp gen giảm phân không cho loại giao tử với tỉ lệ → II sai Lai phân tích F1 dị hợp cặp gen: AaBb × aabb → Fa hoa vàng (aaBb) chiếm tỷ lệ 25% → III Fa phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1: 1: 1:1 → IV sai Câu 38: A Giả sử cặp gen Aa Dd nằm cặp NST Khi cho thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn, tỷ lệ thân cao hoa đỏ 0,375  0,375 � A  D    0,5 → Các gen liên kết hồn tồn, dị hợp tử đối (vì dị 16 0, 75 hợp tử tỷ lệ =0,75) A  D  B  P: Ad Ad Ad aD � � Ad Bb � Bb � � :2 :1  1BB : Bb :1bb  � aD aD � Ad aD aD � Xét phát biểu: I đúng, kiểu gen P  Ad Bb aD II sai ,trong số thân cao hoa vàng tỷ lệ thân cao hoa vàng dị hợp cặp gen Ad / aDBb 0, 25   0,375 0,375 III sai, F1 có tối đa loại kiểu gen IV đúng, số kiểu gen quy định thân thấp hoa vàng aD Ad  BB : Bb  ; bb aD aD Câu 39: B Phương pháp: Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền x y   1/ 2n  y   1/ n  y AA : n Aa : z  aa 2 + Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa Tần số alen p A  x  y � qa   p A Cách giải: P: 0,8 hoa đỏ:0,2 hoa trắng Giả sử cấu trúc di truyền xAA:yAa:0,2aa Sau hệ tự thụ phấn tỷ lệ hoa trắng 0,  y   1/ 23  Xét phát biểu: I II sai, tần số alen 24 35 26 pA    � qa   p A  35 35 35 aa  0, 05 � y  24 �x 335 35 � 1� 1 � III đúng, F1 tỷ lệ hoa trắng � → hoa đỏ : 27/35 2� � 0,  � aa  35 35 IV sai, hiệu số tỷ lệ đồng hợp trội đồng hợp lặn khơng đổi qua hệ tỷ lệ đồng hợp � � y� 1 dị gợp tăng thêm � 2n � � Câu 40: C Ta thấy bố mẹ bình thường sinh bị bệnh nên hai bệnh gen lặn NST X gây Quy ước gen: A- bình thường; a- bị mù màu; B- bình thường; b- bị máu khó đơng A a A a Người số sinh trai bị máu khó đơng nên phải có X b ; nhận X B bố nên có kiểu gen X b X B Xét phát biểu A a I đúng, hai người có kiểu gen X b X B II sai, biết kiểu gen người A a III sai, để họ sinh bị bệnh kiểu gen người (6) phải X b X B với xác suất 0,4 (0,4 tỷ lệ giao A a tử X A b tạo từ thể (3) X b X B có tần số HVG 20%) A a A a a Cặp vợ chồng : (6) –(7): X b X B �X B Y � X b Y  0,1X b �0,5Y Xác suất cần tính 0,1×0,5×0,4 = 0,02 = 1/50 A a a IV sai, cặp vợ chồng 3-4 : X b X B �X BY → tỷ lệ không bị bệnh 0,1X BA � 0,5 X Ba : 0,5Y   0, X bA �0,5 X Ba  0,3 ... triển sinh giới qua đại địa chất, có mạch động vật lên cạn đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Tân sinh C Đại Cổ sinh D Đại Trung sinh Câu 15: Trong quần xã sinh vật hồ nước, hai lồi cá có ổ sinh. .. A Tất nấm sinh vật phân giải B Sinh vật tiêu thụ bậc ln có sinh khối lớn sinh vật tiêu thụ bậc C Tất loài động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng D Vi sinh vật tự dưỡng xếp vào nhóm sinh vật sản... gồm có mắt xích D- sai, Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Câu 32: D A – sai, tất nấm sinh vật phân giải như: nấm kí sinh B- sai, Sinh vật tiêu thụ bậc có sinh khối nhỏ sinh vật tiêu thụ bậc C – sai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn sinh học THPT QG năm 2019, Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn sinh học THPT QG năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay