Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn hóa học THPT QG năm 2019

16 33 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 17:53

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 001 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137 Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn (0oC, atm) Bỏ qua hòa tan chất khí nước Câu 1: Ở điều kiện thường, kim loại sau trạng thái lỏng? A Zn B Hg C Ag D Cu C Al D Fe Câu 2: Kim loại sau kim loại kiềm? A Na B Ca Câu 3: Chất bột X màu đen, có khả hấp phụ khí độc nên dùng nhiều loại mặt nạ phòng độc Chất X A đá vôi B lưu huỳnh C than hoạt tính D thạch cao Câu 4: Etyl propionat este có mùi thơm dứa Cơng thức etyl propionat A HCOOC2H5 B C2H5COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 5: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu kết tủa màu nâu đỏ Chất X A FeCl3 B MgCl2 C CuCl2 D FeCl2 Câu 6: Dung dịch Ala-Gly phản ứng với dung dịch sau đây? A HCl B KNO3 C NaCl D NaNO3 Câu 7: Kim loại Al không tan dung dịch sau đây? A NaOH B BaCl2 C HCl D Ba(OH)2 C FeO D Cr2O3 Câu 8: Oxit sau oxit axit? A Fe2O3 B CrO3 Câu 9: Polietilen (PE) điều chế từ phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=CH2 B CH2=CH-CH3 C CH2=CHCl D CH3-CH3 Câu 10: Kim loại sau điều chế phản ứng nhiệt nhôm? A Na B Al C Ca D Fe Câu 11: Chất sau thuộc loại monosaccarit? A Saccarozơ B Xenlulozơ C Tinh bột D Glucozơ Câu 12: Thành phần đá vơi canxi cacbonat Cơng thức canxi cacbonat A CaSO3 B CaCl2 C CaCO3 D Ca(HCO3)2 Câu 13: Cho gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 7,0 B 6,8 C 6,4 D 12,4 Câu 14: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,9 gam kết tủa Giá trị lớn V A 175 B 350 C 375 D 150 Câu 15: Cho chất sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, natri axetat Số chất phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 16: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu 4,48 lít CO2 Giá trị m A 36,0 B 18,0 C 32,4 D 16,2 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở), thu 0,2 mol CO2 0,05 mol N2 Công thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C2H5N Câu 18: Bộ dụng cụ chiết (được mơ tả hình vẽ bên) dùng để A tách hai chất rắn tan dung dịch B tách hai chất lỏng tan tốt vào C tách hai chất lỏng không tan vào D tách chất lỏng chất rắn D C4H9N Câu 19: Phản ứng sau có phương trình ion rút gọn H + + OH → H2O? A NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O B Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O C Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O D Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Câu 20: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu monosaccarit X Hiđro hóa X, thu chất hữu Y Hai chất X, Y là: A glucozơ, sobitol B fructozơ, sobitol C saccarozơ, glucozơ D glucozơ, axit gluconic Câu 21: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3 (b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để khơng khí ẩm (c) Nhúng kẽm vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt nhúng vào cốc nước muối Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ăn mòn hóa học A B C D Câu 22: Thủy phân este mạch hở X có cơng thức phân tử C4H6O2, thu sản phẩm có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 23: Cho chất sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr Số chất tan dung dịch NaOH A B C D Câu 24: Cho polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6 Số polime tổng hợp A B C D Câu 25: Dung dịch X gồm KHCO3 1M Na2CO3 1M Dung dịch Y gồm H2SO4 1M HCl 1M Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X, thu V lít khí CO2 dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m V A 82,4 1,12 B 59,1 1,12 C 82,4 2,24 D 59,1 2,24 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu 3,14 mol H2O Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn 78,9 gam X (xúc tác Ni, to ), thu hỗn hợp Y Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu glixerol m gam muối Giá trị m A 86,10 B 57,40 C 83,82 D 57,16 Câu 27: Este X có cơng thức phân tử C6H10O4 Xà phòng hóa hồn tồn X dung dịch NaOH, thu ba chất hữu Y, Z, T Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH CaO, thu CH4 Phát biểu sau sai? A X có hai cơng thức cấu tạo phù hợp B Y có mạch cacbon phân nhánh C T có khả tham gia phản ứng tráng bạc D Z không làm màu dung dịch brom Câu 28: Thực thí nghiệm sau: (a) Nung nóng Cu(NO3)2 (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng (g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh chất khí A B C D Câu 29: Cho phát biểu sau: (a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2, thu kết tủa trắng (b) Nhỏ dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4, thu kết tủa trắng có khí (c) Dung dịch Na2CO3 làm mềm nước cứng toàn phần (d) Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột gãy xương (e) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không Số phát biểu A B C D Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X (28 < MX < 56), thu 5,28 gam CO2 Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam Br2 dung dịch Giá trị m A 2,00 B 3,00 C 1,50 D 1,52 Câu 31: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) biểu diễn đồ thị bên Giá trị m A 19,70 B 39,40 C 9,85 D 29,55 Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Sau mổ cá, dùng giấm ăn để giảm mùi (b) Dầu thực vật dầu nhớt bơi trơn máy có thành phần chất béo (c) Cao su sau lưu hóa có tính đàn hồi chịu nhiệt tốt (d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng dung dịch NaCl bão hòa) xảy tượng đơng tụ protein (e) Thành phần bơng nõn xenlulozơ (g) Để giảm đau nhức bị kiến đốt, bơi vôi vào vết đốt Số phát biểu A B C D Câu 33: Điện phân dung dịch X chứa 3a mol Cu(NO3)2 a mol KCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng catot tăng 12,8 gam dừng điện phân, thu dung dịch Y Cho 22,4 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí NO (sản phẩm khử N +5) 16 gam hỗn hợp kim loại Giả thiết hiệu suất điện phân 100% Giá trị a A 0,096 B 0,128 C 0,112 D 0,080 Câu 34: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ) Cho 48,28 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu muối axit cacboxylic đơn chức hỗn hợp Q gồm ancol no, mạch hở, có số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn Q, thu 13,44 lít khí CO2 14,4 gam H2O Phần trăm khối lượng nguyên tố H Y A 9,38% B 8,93% C 6,52% D 7,55% Câu 35: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba BaO (trong oxi chiếm 10% khối lượng) vào nước, thu 300 ml dung dịch Y 0,336 lít khí H2 Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M HNO3 0,3M, thu 500 ml dung dịch có pH = 13 Giá trị m A 9,6 B 10,8 C 12,0 D 11,2 Câu 36: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo bước sau đây: Bước 1: Cho ml C2H5OH, ml CH3COOH vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm Bước 2: Lắc ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng - phút 65 - 70oC Bước 3: Làm lạnh, sau rót ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm Phát biểu sau sai? A H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm B Mục đích việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm C Sau bước 2, ống nghiệm C2H5OH CH3COOH D Sau bước 3, chất lỏng ống nghiệm tách thành hai lớp Câu 37: Hòa tan hồn tồn hai chất rắn X, Y (có số mol nhau) vào nước thu dung dịch Z Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu n1 mol kết tủa Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu n2 mol kết tủa Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu n3 mol kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn n1 < n2 < n3 Hai chất X, Y là: A NaCl, FeCl2 B Al(NO3)3, Fe(NO3)2 C FeCl2, FeCl3 D FeCl2, Al(NO3)3 Câu 38: Cho X, Y hai axit cacboxylic đơn chức (MX < MY); T este ba chức, mạch hở tạo X, Y với glixerol Cho 23,06 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T glixerol (với số mol X lần số mol T) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu hỗn hợp F gồm hai muối có tỉ lệ mol : 3,68 gam glixerol Đốt cháy hoàn toàn F cần vừa đủ 0,45 mol O2, thu Na2CO3, H2O 0,4 mol CO2 Phần trăm khối lượng T E có giá trị gần với giá trị sau đây? A 29 B 35 C 26 D 25 Câu 39: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe Cu khơng khí thời gian, thu 34,4 gam hỗn hợp X gồm kim loại oxit chúng Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu hỗn hợp rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 18 Hòa tan hồn tồn Y dung dịch chứa 1,7 mol HNO3, thu dung dịch chứa 117,46 gam muối 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO N2O Tỉ khối T so với H2 16,75 Giá trị m A 27 B 31 C 32 D 28 Câu 40: Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) 0,15 mol Y (C5H14O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp dãy đồng đẳng) dung dịch T Cô cạn T, thu hỗn hợp G gồm ba muối khan có số nguyên tử cacbon phân tử (trong có hai muối hai axit cacboxylic muối αamino axit) Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn G A 24,57% B 54,13% C 52,89% D 25,53% HẾT - ĐÁP ÁN (THAM KHẢO) 1-B 2-A 3-C 4-B 5-A 6-A 7-B 8-B 9-A 10-D 11-D 12-C 13-B 14-C 15-A 16-A 17-A 18-C 19-B 20-A 21-D 22-C 23-B 24-D 25-C 26-A 27-B 28-B 29-C 30-C 31-C 32-A 33-D 34-D 35-A 36-B 37-D 38-C 39-D 40-B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ( THAM KHẢO) Câu 1: B Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy thấp 390 nên nhiệt độ thương Hg chất lỏng điều kiện thường Câu 2: A Kim loại kiềm kim loại nhóm IA (gồm Li, Na, K, Rb, Cs Fr) Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: B Câu 8: B CrO (oxit bazo), Cr2O3 (oxit lưỡng tính) CrO3 (oxit axit) Câu 9: A Câu 10: D Câu 11: D Câu 12: C Thành phần đá vơi canxi cacbonat Cơng thức canxi cacbonat CaCO3 CaCO3 �� � CaO  CO Câu 13: B Fe  CuSO �� � FeSO  Cu 0,1 0,1 0,1 � m   0,1.56  0,1.64  6,8gam Câu 14: C n Al 3  n AlCl3  0, nAl  OH   0, 05 Lượng NaOH lớn Al 3 kết tủa hết sau bị hào tan trở lại phần � nOH   4n Al3  nAl (OH)3  0,75 �V  0,375 lit  375 ml Câu 15: A Các chất phản ứng với HCl: CH NH  HCl � CH NH 3Cl NH  CH  CH   COOH  HCl � NH 3Cl  CH  CH   COOH CH 3COONa  HCl � CH 3COOH  NaCl Câu 16: A C6 H12O6 � 2C2 H 5OH  2CO2 0,1 0, H  50% nên mC6 H12O6  0,1.180  36 gam 50% Câu 17: A Amin đơn chức nên nX  2nN  0,1 Số C  nCO2 nX 2 =>X C2H7N Câu 18: C Bộ dụng cụ chiết (được mơ tả hình vẽ bên) dùng để tách hai chất lỏng không tan vào Chất lỏng nhẹ trên, chất lỏng nặng Mở khóa để chất lỏng nặng chảy xuống Bỏ lượng nhỏ chỗ giao tiếp chất lỏng, phần lại chất lỏng nhẹ Câu 19: B   2 A HCO3  OH � CO3  H 2O   B OH  H � H 2O 2  2 C Ba  OH  SO4 � BaSO4  H 2O  2 D Cu  OH   2H � Cu  H 2O Câu 20: A � nC H O  glucozo   C6 H10O5  n  nH O �� 12 C6 H12O6  H �� � C6 H14O6  sorbitol  Câu 21: D Các thí nghiệm xảy ăn mòn hóa học (khơng có xuất điện cực): � CuCl2  FeCl2 (a) Cu  FeCl3 �� Các trường hợp lại ăn mòn điện hóa: (b) Fe    , Sn    (c) Zn    , Cu    (d) Fe    , Cu    Câu 22: C X có cơng thức cấu tạo thỏa mãn: HCOO  CH  CH  CH �� � HCOOH  CH  CH  CHO HCOO  CH  CH  CH �� � HCOOH  CH  CH  CH 2OH HCOO  C  CH   CH �� � HCOOH  CH  CO  CH CH  COO  CH  CH �� � CH 3COOH  CH CHO Câu 23: B Có chất tan dung dịch NaOH: CrO3  NaOH �� � Na2 CrO4  H 2O Cr  OH   NaOH �� � Na2CrO2  H 2O Câu 24: D Số polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua), policaproamit, polistiren, nilon-6,6 Câu 25: C X gồm KHCO3  nNa2CO3  0, � nHCO3  nCO2 Y gồm nH SO4  nHCl  0,1 H   CO32  �� � HCO 3 HCO3  H  �� � CO2  H 2O � nH   nCO 2  nCO2 �� � nCO2  0,1 �V  2, 24lit Bảo toàn C � nBaCO3  nHCO3  nCO32  nCO2  0,3 Bảo toàn S � nBaSO4  0,1  m  mBaCO3  mBaSO4  82, ޯ Câu 26: A Bảo toàn O: 6nX  2nO2  2nCO2  nH 2O � nCO2  3,38 Bảo toàn khối lượng: mX  mO2  mCO2  mH 2O � mX  52,   nX  nH 2O  nCO /   k  � k  � X cộng 2H2 MX  mX 52   0, 06 nX Khi mX  78,9 � n X  0,09 X  H � Y � mY  mX  mH  79, 26 Y  3KOH �� � muối C3 H  OH  Bảo toàn khối lượng => m muối = 86,1 gam Câu 27: B Y  Cu  OH  � dung dịch xanh lam nên Y ancol chức có OH kè =>Y, Z muối đơn chức Z  NaOH / CaO � CH nên Z CH 3COONa X CH 3COO  CH  CH  CH   OOC  H HCOO  CH  CH  CH   OOC  CH Y CH 2OH  CH  CH  OH T HCOONa A B sai, Y có mạch thẳng C D Câu 28: B t � CuO  NO2  O2 (a) Cu  NO3  �� � Fe2  SO4   SO2  H 2O (b) Fe  OH   H SO4 �� � CaCO3  H 2O (c) CO2  Ca  OH  �� � K SO4  Na2 SO4  CO2  H 2O (d) KHSO4  NaHCO3 �� � H 2O  NO  Fe  NO3   FeCl3 (e) Fe  NO3   12 HCl �� � FeSO4  H (g) Fe  H SO4 �� Câu 29: C Tất � Al  OH   NaHCO3 (a) CO2  NaAlO2  H 2O �� � BaSO4  K SO4  CO2  H 2O (b) Ba  HCO3   KHSO4 �� 2 2 � MCO3 (M Ca,Mg) (c) CO3  M �� (d) ,(e) Câu 30: C X dạng Cn H n   k Cn H n  2 k  k Br2 � Cn H n  2 kBr k 0.12 / k .0,12 nCO2  0,12 => Số C  n  nCO2 nX k Do X có n=k 28  MX  56 nên n=k=4 nghiệm X CH �C  C �CH (diaxetilen) nX  0,12 / k  0,03 � mX  1,5 gam Câu 31: C Đồ thị gồm đoạn: � BaCO3  H 2O Đoạn 1: CO2  Ba  OH  �� � a / 22,  3m /197  1  a  b  / 22,  4m /197   � Ba  HCO3  Đoạn 2: BaCO3  CO2  H 2O �� nCO2 toàn tan kết =  a  3,36  a  b  / 22,   3,36  b  / 22, nBaCO3 bị hòa tan =  4m  2m  /197  2m /197 �  3,36  b  / 22,  2m /197  3  1 ,   ,  3 � a  3,36; b  1,12; m  9,85 Câu 32: A (a) đúng, mùi amin nên dùng giấm giảm mùi (b) Sai, dầu thực vật chất béo, dầu bôi trơn máy hidrocacbon (c) Đúng (d) Đúng (e) Đúng (g) Đúng, nọc độc kiến có HCOOH, dùng vơi tơi hạn chế độc tính Câu 33: D Y+Fe thu hỗn hợp kim loại nên Y Cu2+ dư Mặt khác, khí NO thoát nên Y chứa H+, Vậy cl- bị điện phân hết Catot: nCu  0, � nCu2 du  3a  0, Anot: nCl2  0,5a nO2  b Bảo toàn electron: 0,2.2=0,5a.2+4b (1) nH   4nO2 � nNO  nH  /  b Bảo toàn electron =>nFe phản ứng = 3a - 0,2 + 1,5b � 22,  56  3a  1,5b  0,   64  3a  0,   16    1 ,   � a  0, 08 b  0, 08 Câu 34: D Đốt Q � nCO2  0, nH 2O  0,8 � nQ  nH 2O  nCO2  0, �C  nCO2 3 nQ nO Q   nNaOH  0, 47 Số O ancol = nO  2,35 � C3 H 7OH , C3 H  OH  , C3 H  OH  nQ mQ  mC  mH  mO  16,32 Bảo toàn khối lượng � mRCOONa  50, 76 =>M muối = 50, 76  108 : C3 H 5COONa 0, 47 M X  M Y  M Z nên este là: X : C3 H 5COOC3 H Y :  C3 H 5COO  C3 H � % H  7,55% Z :  C3 H 5COO  C3 H Câu 35: A nHCl  0, 04; nHNO3  0, 06 � nH   0,1 pH  13 � � OH  � � �du  0,1 � nOH  du  0, 05 � nOH  Y  0,1  0, 05  0,15 nOH   2nH  2nO � nO  0, 06 � mX  0, 06 �16 �10%  9, gam Câu 36: B A Đúng B Sai, thêm dd NaCl bão hòa để este tách C Đúng, phản ứng este hóa khơng hồn tồn nên axit ancol dư D Đúng Câu 37: D n1  n2 nên có hidroxit tan NaOH dư => loại A,C Tự chọn nX  nY  Xét B � n3  nAg   n1  : loại Xét D � n3  nAgCl  nAg   n1  : thỏa mãn � X , Y FeCl2 , Al  NO3  Câu 38: C nNaOH  0, � nNa2CO3  0, nO F   2nNaOH  0,8 Bảo toàn O � nH 2O  0,3 Muối gồm Cn H mO2 Na  0,1 mol  Cn ' H m ' O2 Na  0,3 mol  nC  0,1n  0,3n '  nNa2CO3  nCO2 � n  3n '  � n  n '  nghiệm � m '  nH  0,1m  0,3m '  0,3 � m  Muối gồm CH  CH  COONa  0,1 HCOONa  0,3 Quy đổi E thành: HCOOH :0,3 mol CH  CH  COOH : 0,1 mol C3 H  OH  : 0, 04 mol H 2O : e mol mE  23, 06 � e  0, 09 � nT  e /  0, 03 � nX  8nT  0, 24 � nX T  0,3  0, 24  0, 06 Dễ thấy nX = 2nT nên phân tử T có gốc X gốc Y T T  HCOO   C2 H 3COO  C3 H  0, 03 � %T  26, 28% Câu 39: D Z gồm CO2 (0,15) CO dư (0,15) X gồm kim loại (m gam) O (a mol) Y gồm kim loại ( m gam) O (a-0,15 mol) mX  m  16a  34,  1 T gồm No (0,15) N 2O  0, 05  Đặt nNH 4  b nH   1,  0,15.4  0, 05.10  10b   a  0,15   80b  117, 46  3  1 ,   ,  3 � a  0, 4; b  0, 01; m  28 Câu 40: C Từ Y tạo muối cacboxylat nên từ X phải tạo muối, gồm muối cacboxylat + muối amino axit Các muối C nên cấu tạo chất là: X CH 3COONH  CH  COO  CH  0,1mol  Y CH NH  OOC  COO  NH  C2 H  0,15 mol  Các amin CH NH , C2 H NH Ancol CH 3OH Các muối gồm CH 3COOK  0,1 , NH  CH  COOK  0,1  COOK   0,15  � %  COOK   54,13% ... chất vào dung dịch FeCl3 (b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thi c), để khơng khí ẩm (c) Nhúng kẽm vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt nhúng vào... nóng (dư) (c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng (g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng Sau... trên, số thí nghiệm xảy ăn mòn hóa học A B C D Câu 22: Thủy phân este mạch hở X có cơng thức phân tử C4H6O2, thu sản phẩm có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 23: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn hóa học THPT QG năm 2019, Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo môn hóa học THPT QG năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay