ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC 5

16 36 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 14:33

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, về mọi mặt của ý thức, vô thức và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật thuộc khoa học xã hội, tìm hiểu về các cá nhân và nhóm bằng cách thiết lập những nguyên tắc chung và nghiên cứu những trường hợp cụ thể I Ý CHÍ VÀ CÁC PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ II HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ III HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HĨA – KỸ XẢO VÀ THĨI QUEN I Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ  KHÁI NIỆM  VAI TRỊ CỦA Ý CHÍ  PHẨM CHẤT Ý CHÍ KHÁI NIỆM Ý CHÍ  Ý chí mặt động ý thức, thể khả thực hành động có mục đích, đòi hỏi phải có nỗ lực, cố gắng để khắc phục khó khăn, trở ngại  Ý chí xem “điểm” hội tụ nhận thức tình cảm hướng vào hoạt động người  Ý chí phẩm chất tâm lý cá nhân, thành tố cấu thành nhân cách người  Ý chí phản ánh điều kiện thực khách quan hình thức mục đích hành động  Ý chí hình thức tâm lý điều khiển, điều chỉnh hành vi tích cực người  Ý chí người hình thành tùy theo điều kiện lịch sử - xã hội, điều kiện vật chất đời sống xã hội  VAI TRỊ CỦA Ý CHÍ  Nhờ có có ý chí mà người tổ chức hoạt động cách hợp lý có ích  Nhờ có ý chí mà người cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội cải tạo thân ……………………… CÁC PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ • Tính mục đích • Tính độc lập • Tính đốn • Tính kiên trì • Tính tự chủ Khái niệm Phân loại hành động ý chí Cấu trúc hành động ý chí điển hình PHÂN LOẠI HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ • Hành động ý chí giản đơn Có mục đích - để đạt mục đích thí khơng cần nổ lực cả, … • Hành động ý chí cấp bách: xảy khoảng thời gian ngắn, đòi hỏi phải có nổ lực, định chớp nhoáng …(bắt cướp …, cứu người …) • Hành động ý chí điển hình (phức tạp): có tham gia đầy đủ đặc điểm nêu YouTube - KEO PHAO VAO DIEN BIEN PHU(1).flv GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ •Xác định mục đích hình thành động •Thu thập xử lí thơng tin có liên quan •Lập kế hoạch để hành động •Quyết định hành động HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ ĐiỂN HÌNH GIAI ĐOẠN THỰC HiỆN Đây giai khó khăn phức tạp nhiều, đòi hỏi chủ thể phải có nỗ lực ý chí để vựơt qua GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ •Mục đích việc đánh giá nhằm rút kinh nghiệm cho hành động lần sau •Ý nghĩa việc đánh giá kích thích hoạt động lần sau III HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ THĨI QUEN Hành động tự động hóa: hành động có ý thức, có ý chí lặp lặp lại hay luyện tập mà sau trở thành hành động tự động ( khơng cần có kiểm sốt trực tiếp ý thức mà thực có kết ) Ví dụ: ……………………… ……………………… Phân loại hành động tự động hóa Có loại hành động tự động hóa: + Kĩ xảo + Thói quen - Kĩ xảo: Là hành động tự động hóa hình thành cách có ý thức.( tức hành động tự động hóa nhờ vào việc luyện tập) - Thói quen: Là hành động tự động hóa ổn định, hình thành cách vơ thức Kĩ xảo * Mang tính chất kĩ thuật Thói quen * Mang tính nhu cầu, nếp sống * Được đánh giá mặt thao * Được đánh giá mặt đạo tác đức * Ít gắn với tình * Ln gắn với tình cụ thể * Có thể bền vững khơng thường xun luyện tập, củng cố * Bền vững, ăn sâu vào nếp sống * Con đường hình thành chủ * Hình thành nhiều yếu kĩ xảo luyện tập có đường rèn luyện, bắt mục đích có hệ thống chước ... người  Ý chí phẩm chất tâm lý cá nhân, thành tố cấu thành nhân cách người  Ý chí phản ánh điều kiện thực khách quan hình thức mục đích hành động  Ý chí hình thức tâm lý điều khiển, điều chỉnh... tình cụ thể * Có thể bền vững không thường xuyên luyện tập, củng cố * Bền vững, ăn sâu vào nếp sống * Con đường hình thành chủ * Hình thành nhiều yếu kĩ xảo luyện tập có đường rèn luyện, bắt mục... KỶ XẢO VÀ THÓI QUEN Hành động tự động hóa: hành động có ý thức, có ý chí lặp lặp lại hay luyện tập mà sau trở thành hành động tự động ( khơng cần có kiểm soát trực tiếp ý thức mà thực có kết
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC 5, ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC 5, I. Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ, III. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ THÓI QUEN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay