Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

194 10 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 09:52

KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP GV: Th.s Đậu Thị Kim Thoa Email: kimthoa@ueh.edu.vn PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC Phương pháp dạy: • Dạy kiến thức cách có hệ thống kế tốn HCSN • Giải đáp thắc mắc • Hướng dẫn giải tập Yêu cầu sinh viên: Trước lên lớp: • Đọc trước tài liệu • Làm tập sau buổi học Khi lên lớp: • Tập trung nghe giảng • Nêu thắc mắc • Tham gia thảo luận sửa tập GV Đậu Thị Kim Thoa kế tốn Hành nghiệp ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC Thang điểm 10 Điểm trình: Điểm kết thúc học phần: Số lần tham gia thảo luận lớp, sửa tập ghi nhận cộng vào điểm trình GV Đậu Thị Kim Thoa kế tốn Hành nghiệp TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệu bắt buộc Giáo trình Kế tốn hành nghiệp Hệ thống tập kế toán sơ đồ kế toán HCSN Slide giảng Giảng viên Tài liệu tham khảo Hệ thống tập câu hỏi trắc nghiệm Chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC Các văn pháp luật liên quan đến tài đơn vị HCSN GV Đậu Thị Kim Thoa kế tốn Hành nghiệp MỤC TIÊU MƠN HỌC Nhận biết đơn vị HCSN, đặc điểm tài chế quản lý tài đơn vị HCSN Nắm nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị HCSN Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu đơn vị HCSN GV Đậu Thị Kim Thoa kế tốn Hành nghiệp NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề chung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị HCSN Chương 2: Kế toán tiền vật tư Chương 3: Kế toán tài sản cố định xây dựng Chương 4: Kế tốn khoản đầu tư tài Chương 5: Kế toán khoản toán Chương 6: Kế toán hoạt động Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí chi hoạt động khác GV Đậu Thị Kim Thoa kế tốn Hành nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HCSN Nội dung • Khái quát đơn vị HCSN • Đặc điểm tài đơn vị HCSN • Cơ chế quản lý tài • Tổ chức cơng tác kế tốn GV Đậu Thị Kim Thoa kế tốn Hành nghiệp 1.1 Khái quát đơn vị HCSN Đơn vị HCSN • Hoạt động mục tiêu phi lợi nhuận • Sử dụng NSNN để hoạt động (quản lý Nhà nước cung cấp dịch vụ công cho XH) Đơn vị hành GV Đậu Thị Kim Thoa Đơn vị Sự nghiệp đơn vị HCSN gọi đơn vị dự toán hay đơn vị thụ hưởng NS kế tốn Hành nghiệp Đơn vị hành (cơ quan Nhà nước) • Là quan cơng quyền, phận máy Nhà nước • Chức quản lý Nhà nước • Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu NS cấp • Cơ cấu tổ chức: - Tổ chức theo chiều dọc từ Trung ương đến địa phương - Tổ chức theo chiều ngang theo ngành, lĩnh vực GV Đậu Thị Kim Thoa 10 kế tốn Hành nghiệp Sơ đồ hạch tốn kế toán- TK 531 TK 111,112,311 TK 531 TK 155 TK 631 Nhập kho SPSX GVHB(xuất kho bán) Bán sp, hàng hóa cung cấp dịch vụ SX tiêu thụ 3331 Thuế GTGT phải nộp TK 631 C/kỳ K/C chi phí hoạt động SXKD TK 3331 Thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp TK 152,153,331,11… Lãi chênh lệch tỷ giá lúc phát sinh TK 413 C/kỳ K/C lãi CLTG đánh giá lại TK 421 TK 111,112 K/C thu > chi Thu lãi hoạt động đầu tư K/C thu < chi GV Đậu Thị Kim Thoa 180 kế tốn Hành nghiệp 6.6.4 Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 421 Hoạt động SXKD TK 4212 TK 531 TK 531 K/C lỗ K/C lãi (chênh lệch thu < chi) (chênh lệch thu>chi) TK 3334 Số thuế TNDN phải nộp TK 461,411,431,342 TK3334 Số thuế TNDN giảm Xử lý lãi TK 421 có số dư Nợ Có GV Đậu Thị Kim Thoa 181 kế tốn Hành nghiệp Sơ đồ hạch tốn kế toán tổng hợp Loại 1,2,3,4,6 Loại Các khoản chi phí Các khoản thu giảm chi Loại K/C chi phí thực tế Loại Giá vốn hàng bán Loại 1,2,3 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ/ thu khác Loại Các khoản thuế phải nộp TK 421 Loại Phải nộp thuế/ nộp cấp Loại K/C thu > chi K/C chi > thu Bổ sung nguồn / trích lập quỹ GV Đậu Thị Kim Thoa 182 kế tốn Hành nghiệp CHƯƠNG KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ KHÁC VÀ CHI KHÁC NỘI DUNG Các quỹ Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Chi phí quản lý chung Chi phí trả trước GV Đậu Thị Kim Thoa 184 kế toán Hành nghiệp 7.2 Kế tốn trích lập sử dụng quỹ Các quỹ hình thành từ chênh lệch thu > chi hoạt động SXKD, hoạt động theo ĐĐH NN từ khoản khác theo quy định Các quỹ đơn vị HCSN bao gồm: - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi - Quỹ ổn định thu nhập - Quỹ phát triển hoạt động nghiệp GV Đậu Thị Kim Thoa 185 kế tốn Hành nghiệp Tài khoản sử dụng TK 431- Các quỹ - TK 4311- Quỹ khen thưởng - TK 4312- Quỹ phúc lợi - TK 4313- Quỹ ổn định thu nhập - TK 4314- Quỹ phát triển hoạt động nghiệp GV Đậu Thị Kim Thoa 186 kế tốn Hành nghiệp Sơ đồ hạch tốn kế tốn- TK 431 TK 431 TK 334, 111,112,312,331 Trích lập quỹ Chi tiêu quỹ TK 441 Bổ sung nguồn KPXDCB TK 661,421,342,5118 TK 111,112 Quỹ KT,PL bên tài trợ Từ quỹ PTHĐSN TK 411,466 TK 631 K/C nguồn mua TSCĐ sử dụng Trích KH TSCĐ thuộc cho hoạt động quỹ nguồn NSNN dùng cho SXKD Nếu bổ sung quỹ PTHĐSN TK 2413 SCL TSCĐ hoàn thành quỹ PL dùng cho hđ PL TK342,111,112 Phải nộp/nộp cho cấp trên/cấp GV Đậu Thị Kim Thoa 187 kế tốn Hành nghiệp 7.3 Kế tốn nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dùng để mua sắm TSCĐ, xây dựng cơng trình Nguồn hình thành: - NSNN cấp/ cấp cấp - Bổ sung từ khoản thu đơn vị - Được viện trợ, tài trợ, biếu tặng Các khoản viện trợ khơng hồn lại chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS khơng ghi tăng nguồn kinh phí Đồng thời khơng duyệt tốn NS khoản chi Khi XD hoàn thành phải bàn giao TS đưa vào sử dụng tốn kinh phí ĐTXDCB GV Đậu Thị Kim Thoa 188 kế tốn Hành nghiệp Tài khoản sử dụng TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng - TK 4411- Nguồn kinh phí NS cấp - TK 4412- Nguồn kinh phí viện trợ - TK 4418- Nguồn khác TK 0092- Dự toán chi đầu tư xây dựng GV Đậu Thị Kim Thoa 189 kế tốn Hành nghiệp Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 441 TK 441 TK 241 Các khoản chi phí ĐTXDCB duyệt bỏ TK 111,112,152… Nhận kinh phí NSNN cấp tiền, vật/ viện trợ có ct ghi thu- ghi chi TK 466 K/C tăng nguồn hình thành TSCĐ TK 521 Có ct ghi thu Nhận viện trợ ghi chi chưa có TK 111,112 ct ghi thu-ghi chi Trả lại NSNN/nộp cấp Rút dự toán chi đầu tư XDCB TK 336 Nhận KPĐTXDCB trả tạm ứng KB Lưu ý TK 0092 giao Rút dự toán GV Đậu Thị Kim Thoa TK 341 Cấp KPĐTXDCB cho cấp dự tốn 190 kế tốn Hành nghiệp 7.4 Kế tốn chi phí trả trước CP trả trước khoản chi phí thực tế phát sinh khơng thể tính hết vào chi hoạt động, CP SXKD, chi theo ĐĐH Nhà nước mà phải tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán Trường hợp phát sinh: Xuất CCDC sử dụng với khối lượng nhiều, giá trị lớn sử dụng cho nhiều năm CP sửa chữa lớn TSCĐ Trả trước tiền thuê TSCĐ cho nhiều năm CP mua bảo hiểm… TK sử dụng: TK 643- Chi phí trả trước => Lưu ý: TK có số dư bên Nợ- phản ánh chi phí trả trước chưa phân bổ GV Đậu Thị Kim Thoa 191 kế tốn Hành nghiệp Sơ đồ hạch tốn kế toán- TK 643 TK 643 TK 111,112,331,2413 TK 661,631,635 Phát sinh chi phí trả trước Phân bổ CP trả trước TK 152,153 Nếu VAT khấu trừ TK 152,153 TK 005 XK VL, CCDC sử dụng CCDC xuất sử dụng GV Đậu Thị Kim Thoa 192 kế tốn Hành nghiệp 7.5 Kế tốn chi phí quản lý chung Chi phí quản lý chung bao gồm chi phí quản lý liên quan đồng thời đến hoạt động HCSN, SXKD, hoạt động khác Khi phát sinh xác định rõ, cụ thể cho hoạt động Cuối kỳ kế toán, kết chuyển phân bổ vào TK tập hợp chi phí có liên quan theo tiêu thức phù hợp TK sử dụng: TK 642- Chi phí quản lý chung => Lưu ý: TK 642 khơng có số dư cuối kỳ GV Đậu Thị Kim Thoa 193 kế tốn Hành nghiệp Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 642 TK 642 TK 631,661, 662,635,241 TK có liên quan Phát sinh chi phí QLC GV Đậu Thị Kim Thoa Phân bổ CP QLC 194 kế tốn Hành nghiệp ... 25 kế tốn Hành nghiệp 1.2 CÁC VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN Các đối tượng kế toán HCSN Các yêu cầu nguyên tắc kế toán Quy định chế độ kế toán hành (chứng từ, sổ sách, báo cáo, tài khoản kế toán) ... buộc Giáo trình Kế tốn hành nghiệp Hệ thống tập kế toán sơ đồ kế toán HCSN Slide giảng Giảng viên Tài liệu tham khảo Hệ thống tập câu hỏi trắc nghiệm Chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC... Thoa kế toán Hành nghiệp NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề chung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị HCSN Chương 2: Kế toán tiền vật tư Chương 3: Kế toán tài sản cố định xây dựng Chương 4: Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp, Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay