so sánh ưu thế và nhược điểm các loại thư tín dụng

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 00:23

ưu nhược điểm của thư tín dụng, so sánh các loại thư tín dụng, thư tín dụng, các loại thư tín dụng, phương thứ thanh toán thư tín dụng, phân loại thư tín dụng, thư tín dụng trong thanh toán quốc tế, ưu thế và nhược điểm thư tín dụng So sánh ưu nhược điểm loại thư tín dụng Các loại L/C Ưu điểm L/C hủy bỏ lời hứa khơng có cam kết đảm bảo cách chắn, khơng an tồn, khơng có giá trị sử dụng cao Hủy ngang Khơng hủy ngang Người bán đảm bảo chắn hơn, tự ý sửa đổi L/C – So với L/C trả ngay, người nhập chịu trách nhiệm tốn đến ngày đáo hạn; người nhập có thời gian để bán hàng, thu tiền hàng để trả cho nghĩa vụ L/C Trả chậm – Sử dụng L/C có xác nhận mức độ an toàn cho người xuất cao Techcombank chịu trách nhiệm người xuất giúp người xuất giảm bớt rủi ro – Nếu sử dụng L/C khơng xác nhận khách hàng khơng bị phí xác nhận – Nếu sử dụng phương thức khơng xác nhận, người xuất phải chịu rủi ro khơng tốn (i) xảy biến cố không thuận lợi quốc gia nơi ngân hàng phát hành đặt trụ sở hoạt động, (ii) ngân hàng phát hành gặp khó khăn khả toán – Người xuất phải chịu chi phí tài (lãi tiền vay, có) thời gian cho trả chậm – So với phương thức tốn ghi sổ nhờ thu, chi phí liên quan đến phương thức L/C trả chậm cao Chỉ có giá trị thực có vi phạm nghĩa vụ người xin mở L/C ngược lại khơng có vi phạm ấy, L/C dự phòng khơng thực Dự phòng Tuần Nhược điểm Số tiền sử dụng thêm Phải có thơng báo ngân hàng mở hoàn vào cho lần giao hàng kế tiếp, thuận tiện cho người bán người mua Sau xử dụng xong L/C lại tự động có giá trị cũ, không cần thông báo NH mở hiệu lực L/C tái lập L/C có giá trị -Số tiền (thường hơn) -Đơn giá (thấp hơn) -Thời hạn hiệu lực (ngắn hơn) Chuyển nhượng -Thời hạn xuất trình chứng từ (sớm hơn) -Thời hạn gửi hàng (có thể sớm hơn) - Ngồi tên người hưởng lợi thứ thay cho tên người yêu cầu mở L/C Giáp lưng Đối ứng NH phát hành L/C giáp lưng hồn tồn chịu trách nhiệm tốn chứng từ hợp lệ theo L/C mà mở khơng rang buộc L/C gốc Nghĩa vụ hai ngân hàng phát hành L/C gốc L/C giáp lưng hoàn toàn độc lập với Thuận lợi cho bên giao dịch vừa người mua vừa người bán L/C đối ứng phát hành có hiệu lực có L/C khác đối ứng với phát hành, hạn chế so với dạng L/C khác ...hoàn vào cho lần giao hàng kế tiếp, thuận tiện cho người bán người mua Sau xử dụng xong L/C lại tự động có giá trị cũ, không cần thông báo NH mở hiệu lực L/C tái lập L/C có giá trị -Số tiền (thư ng... mua vừa người bán L/C đối ứng phát hành có hiệu lực có L/C khác đối ứng với phát hành, hạn chế so với dạng L/C khác
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh ưu thế và nhược điểm các loại thư tín dụng, so sánh ưu thế và nhược điểm các loại thư tín dụng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay