Ôn tập vật lý 9 học kì 1

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 23:28

Lý thuyết và bài tập hay trong vật lý 9 các bạn sẽ được hệ thống kiến thức và giải các bài tập hayLý thuyết và bài tập hay trong vật lý 9 các bạn sẽ được hệ thống kiến thức và giải các bài tập hayLý thuyết và bài tập hay trong vật lý 9 các bạn sẽ được hệ thống kiến thức và giải các bài tập hay ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA Câu 1: Phát biểu định lt Ơm Viết cơng thức biểu diễn định luật (Nêu rõ ý nghĩa đại lượng đơn vị) ? Câu 2: Phân biệt giá trị cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương cảu đoạn mạch gồm điện trở R1, R2, R3 mắc song song mắc nối tiếp ? Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ Biết vơn kế 84 V , ampe kế 4,2 A , điện trở R1 = 52,5 Ω R1 A1 A + Tìm số ampe kế A1 , A2 tính điện trở R2 Bài 4: Cho điện trở R1 = 20 30 Ω , R3 = 10 Ω , R4 = 40 Ω Ω 15 Ω V , R2 = mắc vào nguồn có hiệu điện 24 V có sơ đồ hình vẽ a, Các điện trở mắc với ? b, Tính điện trở tương đương đoạn mạch MN , NP MP c, Tính cường độ dòng điện qua mạch d, Tính hiệu điện hai đầu đoạn mạch MN NP e, Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1 , R2 , R3 , R4 Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = , R2 = 10 , R3 = Ω − R2 A2 R1 R2 M R4 N P R2 Ω R1 Hiêu điện UCB = 5,4 V a, Tính điện trở tương đương RAB đoạn mạch R3 A A C R3 B b, Tính cường độ dòng điện qua điện trở số ampe kế A Câu 6: Điện trở dây dẫn gì? Nêu ý nghĩa điện trở ? Câu 7: Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây dẫn? Viết biểu thức biểu diễn phụ thuộc Nêu ý nghĩa điện trở suất Câu 8: Biến trở gì? Có tác dụng nào? Hãy kể tên số biến trở thường sử dụng Bài 9: Một đoạn dây đồng dài 280 m có tiết diện tròn , đường kính 2.4 mm Tính điện trở dây biết điện trở suất đồng 1,7.10 – m lấy π = 3,14 Ω Bài 10: Đặt vào hai đầu cuộn dây dẫn hiệu điện U = 17 V cường độ dòng điện qua dây I = A Biết cuọn dây đồng dài 300 m có tiết diện 1,5 mm Hỏi cuộn dây dẫn chất ? Bài 11: Hai dây dẫn chất , tiết diện , dây thứ dài 100 m có điện trở R dây thứ hai dài 200 m có điện trở R2 a, Tính tỷ số R2 R1 b, Nếu đặt vào hai đầu dây dẫn thứ hiệu điện U , vào hai đầu dây dẫn thứ hai hiệu điện U2 cường độ dòng điện qua dây dẫn tương ứng I I2 Biết U1 = 5U2 Hãy tìm tỷ số I1 I2 Câu 12 Cho đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp hình vẽ Biết R = Ω , R2 = Ω , R3 = 12 Ω , R4 = 24 Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAE = 96 V R1 a, Tính cường độ dòng điện mạch R3 R2 R4 b, Tính hiệu điện UAC , UAD UBE A B C D E Câu 13 Cho mạch điện hình vẽ Biết R = 10 Ω , R2 = Ω , R3 = 24 Ω , R4 thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U AB = 90 V R1 a Hãy cho biết công dụng biến trở vẽ hình ảnh minh họa ? b Điện trở R4 nhận giá trị để cường độ dòng điện qua điện trở mạch A R3 C D R2 R4 c Cho R4 = 12 Ω Tìm dòng điện qua điện trở tính hiệu điện UAC , UAD , UDC .Hết ƠN TẬP Câu 1: Nêu cơng thức tính vận tốc trung bình vật chuyển động Nêu rõ tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức Câu 2: Kỉ lục giới chạy 100m VĐV người Mỹ đạt 10 giây a) Chuyển động vận động viên đua hay không đều? b) Tính vận tốc trung bình vận động viên Bài 3: Một đoàn tàu chạy 10 Trong đầu tàu chạy với vận tốc trung bình 60km/h; sau đầu tàu chạy với vận tốc trung bình 13.8m/s Tìm vận tốc trung bình đồn tàu suốt thời gian chuyền động Câu 4: Một người xe đạp xuống dốc dài 100m hết 25s Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn đường dài 50m 20s dừng hẳn Tính vận tốc trung bình người xe quãng đường quãng đường Câu 5: Hai người xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 180 km Người thứ xe máy từ A B với vận tốc 30 km/h Người thứ hai xe đạp B ngược A với vận tốc 15 km/h Tính thời gian để hai người gặp xác định chỗ gặp Câu 6: Một vật tác dụng lên mặt sàn áp suất 17 000 N/m Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn 0,03m2 Hỏi trọng lượng khối lượng người Câu 7: a Hãy nêu quy tắc biểu diễn lực ? b Hãy Biểu diễn lực sau : B - lực kéo vật F = 30000 N theo phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái cho 1cm ứng với 1000N ? Câu 8: a) Để tăng áp suất ta phải làm gì? b) Một người có khối lượng 50kg, diện tích bàn chân 6dm Tính áp suất người lên mặt đất.Theo em, người phải làm để áp suất nói tăng lên gấp ba Câu 9: Nêu cơng thức tính áp suất chất lỏng Nêu rõ tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức Câu 10: Tại lặn xuống biển, người thợ lặn phải mặc áo lặn chịu áp suất lớn? Câu 11: Một thùng cao 2.4m đựng đầy nước Tính áp suất nưới lên đáy thùng lên điểm cách đáy thùng 0,6m (biết trọng lượng riêng nước 10 000N/m3) …The End… ... 9: Một đoạn dây đồng dài 280 m có tiết diện tròn , đường kính 2.4 mm Tính điện trở dây biết điện trở suất đồng 1, 7 .10 – m lấy π = 3 ,14 Ω Bài 10 : Đặt vào hai đầu cuộn dây dẫn hiệu điện U = 17 ... I2 Biết U1 = 5U2 Hãy tìm tỷ số I1 I2 Câu 12 Cho đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp hình vẽ Biết R = Ω , R2 = Ω , R3 = 12 Ω , R4 = 24 Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAE = 96 V R1 a, Tính cường... 300 m có tiết diện 1, 5 mm Hỏi cuộn dây dẫn chất ? Bài 11 : Hai dây dẫn chất , tiết diện , dây thứ dài 10 0 m có điện trở R dây thứ hai dài 200 m có điện trở R2 a, Tính tỷ số R2 R1 b, Nếu đặt vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập vật lý 9 học kì 1, Ôn tập vật lý 9 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay