NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

112 11 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 22:00

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các ngân hàng phải tự nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ.Hoạt động tín dụng trung và dài hạn là hoạt động mang lại phần lớn lợi nhuận, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng tuy nhiên còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của bản thân ngân hàng và sự ổn định, phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo ngân hàng cũng như các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế.Trong những năm gần đây hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước phát triển như doanh số cho vay và doanh số thu nợ tăng dần qua các năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn giảm dần qua các năm, tuy nhiên còn gặp nhiều hạn chế cả về quy mô và chất lượng như doanh số cho vay trung và dài hạn tăng nhưng tăng chậm, vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn sụt giảm, hoạt động thu hồi nợ chưa thực sự hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn không ngừng gia tăng. . . Nếu không có giải pháp cụ thể thì những hạn chế trên sẽ ảnh hưởng xấu tới tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhận thức được sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn, em xin chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP PHÚ THỌ, NĂM 2014 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ tồn cầu, kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng nhiều hội phải đối mặt với nhiều thách thức Để tồn phát triển đòi hỏi ngân hàng phải tự nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Hoạt động tín dụng trung dài hạn hoạt động mang lại phần lớn lợi nhuận, định tồn phát triển ngân hàng nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng tới kết kinh doanh thân ngân hàng ổn định, phát triển kinh tế Chính vậy, nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn mối quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo ngân hàng nhà quản lý, chuyên gia kinh tế Trong năm gần hoạt động tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long có những bước phát triể n doanh số cho vay doanh số thu nợ tăng dần qua năm, lãi suất cho vay trung dài hạn giảm dần qua năm, nhiên gặp nhiều hạn chế quy mô chất lượng doanh số cho vay trung dài hạn tăng tăng chậm, vòng quay vốn tín dụng trung dài hạn sụt giảm, hoạt động thu hồi nợ chưa thực hiệu quả, tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn không ngừng gia tăng Nếu khơng giải pháp cụ thể hạn chế ảnh hưởng xấu tới tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhận thức cần thiết việc nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn, em xin chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sơng Cửu Long” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phản ánh và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại - Phản ánh đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Chất lượng tín dụng trung dài hạn cụ thể chất lượng hoạt động cho vay trung dài hạn - Về không gian: Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Về thời gian: Số liệu sử dụng đề tài tập hợp từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu Thu thập thông tin cách: quan sát đối tượng khách hàng, đặc điểm sở vật chất, phong cách làm việc cán Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Thu thập số liệu cách: thu thập báo cáo kết kinh doanh phận kế toán, hồ sơ lãi suất áp dụng cho sản phẩm tín dụng phận tín dụng, bảng số liệu cấu lao động, văn bản, định hoạt động tín dụng trung dài hạn hoạt động kinh doanh Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Tham khảo sách, giáo trình nguồn thơng tin phong phú khác liên quan tới hoạt động tín dụng trung dài hạn mạng internet để đưa vào sử dụng khóa luận Với độ xác 90%, sai số ±10% (e=0,1), tổng thể 43 khách hàng (N=43) lựa chọn, áp dụng công thức sau để tính mẫu khách hàng: n= N + N.e2 Từ cơng thức ta tính n= 30 mẫu khách hàng 4.2 Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu thu thập sử dụng đề tài đưa vào máy tính dùng phần mềm EXCEL để tổng hợp, tính tốn tiêu cần thiết tỷ trọng, tăng giảm số tuyệt đối số tương đối, tốc độ phát triển bình quân 4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp 4.3.1 Phương pháp phân tích a Phương pháp thống kê mơ tả Là phương pháp sử dụng để mô tả đặc tính liệu thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm qua cách thức khác nhau, cung cấp tóm tắt đơn giản mẫu thước đo, với phân tích đồ họa đơn giản tạo tảng phân tích định lượng số liệu Trong đề tài khóa luận nhiều kỹ thuật hay sử dụng cụ thể sơ đồ biểu diễn liệu, bảng số liệu tóm tắt liệu giúp so sánh liệu qua năm để thấy rõ biến động liệu thu thập được,… b Phương pháp so sánh Qua số liệu thu thập tiến hành so sánh phân tích biến động tiêu qua số tương đối số tuyệt đối để biết tỷ lệ tăng giảm tiêu, từ tìm điểm bật, giống nhau, khác giải thích nguyên nhân dẫn đến thay đổi 4.3.2 Phương pháp tổng hợp Là phương pháp liên kết thống toàn yếu tố thành kết luận hoàn thiện, đầy đủ, vạch mối liên hệ chúng, khái quát hóa vấn đề nhận thức tổng hợp Phương pháp sử dụng để đưa đánh giá sau thống kê, phân tích liệu để đưa nhận xét chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 4.4 Phương pháp chuyên gia Thu thập tham khảo ý kiến thầy chuyên ngành tài ngân hàng, cán tín dụng nơi thực tập hoạt động tín dụng trung dài hạn, từ tập hợp thơng tin hữu ích đưa vào khóa luận Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài trình bày chương: Chương 1: sở khoa học chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long NỘI DUNG Chương SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Tùy theo điều kiện quốc gia phát triển hệ thống tài quốc gia mà khái niệm khác NHTM: Theo luật ngân hàng Mỹ: “NHTM công ty KD tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài chính” Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: “NHTM xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc công chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài ngun cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính” Ở Việt Nam, theo điều Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội ban hành ngày 29/06/2010: “NHTM loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Như ta hiểu: NHTM loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ với mục đích thu lợi nhuận 1.1.2 Đặc điểm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại số đặc điểm sau: - NHTM doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ mục tiêu lợi nhuận - Hoạt động kinh doanh NHTM phân vào nhóm hoạt động kinh doanh mức độ rủi ro cao - Sự tồn ngân hàng phụ thuộc vào tin tưởng khách hàng - Các NHTM chịu ảnh hưởng dây chuyền với 1.1.3 Vai trò ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Ngân hàng thương mại nơi cung cấp vốn cho kinh tế Bằng vốn huy động xã hội thơng qua hoạt động tín dụng, NHTM cung cấp vốn cho hoạt động kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn cách kịp thời cho trình sản xuất Nhờ hoạt động hệ thống NHTM đặc biệt hoạt động tín dụng mà doanh nghiệp cá nhân điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc, cơng nghệ để tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế chất lượng sản phẩm cho xã hội 1.1.3.2 Ngân hàng thương mại cầu nối doanh nghiệp với thị trường Bước sang chế thị trường, phát triển tín dụng ngân hàng làm biến đổi hoạt động doanh nghiệp, khơi dậy sức sống dây chuyền sản xuất đại, chuyển giao công nghệ từ nước tiên tiến, cung cấp phần vốn không nhỏ việc tăng cường nguồn vốn lưu động hình thành ngân quỹ cho việc đào tạo đội ngũ lao động phù hợp với phát triển khoa học – kỹ thuật 1.1.3.3 Ngân hàng thương mại công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế Hoạt động tín dụng tốn NHTM hệ thống ngân hàng góp phần mở rộng khối lượng tiền cung ứng lưu thông thơng qua việc cung ứng tín dụng cho ngành kinh tế mà NHTM thực việc dẫn dắt luồng tiền tập hợp phân chia vốn thị trường, điều khiển chúng cách hiệu 1.1.3.4 Ngân hàng thương mại cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Nền tài quốc gia điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc gia với kinh tế giới thông qua hoạt động NHTM lĩnh vực kinh doanh nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ toán, nghiệp vụ ngoại hối nghiệp vụ khác Đặc biệt hoạt động toán quốc tế trực tiếp gián tiếp góp phần thúc đẩy hoạt động tốn xuất nhập thơng qua NHTM thực vai trò điều tiết tài nước phù hợp với vận động tài quốc tế 1.1.4 Chức ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Trung gian tín dụng Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng ngân hàng thương mại Khi thực chức trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò cầu nối người thừa vốn người nhu cầu vốn Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò người vay vừa đóng vai trò người cho vay, hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia 1.1.4.2 Trung gian toán Ngân hàng thương mại thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để tốn tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác theo lệnh họ Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện toán tiện lợi séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ tốn,… Tùy theo nhu cầu, khách hàng chọn cho phương thức tốn phù hợp tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian đảm bảo tốn an tồn Với chức NHTM thúc đẩy lưu thơng hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ toán, tốc độ lưu chuyển vốn từ góp phần phát triển kinh tế 1.1.4.3 Chức tạo tiền Tạo tiền chức quan trọng, phản ánh rõ chất NHTM thực thi sở hai chức khác NHTM chức tín dụng chức tốn Ngân hàng thương mại sử dụng số vốn huy động vay, số tiền khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, tốn dịch vụ số dư tài khoản tiền gửi toán khách hàng coi phận tiền giao dịch, họ sử dụng để mua hàng hóa, tốn dịch vụ… Với chức này, hệ thống NHTM làm tăng tổng phương tiện toán kinh tế, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả xã hội 1.1.5 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.5.1 Huy động vốn Đây nghiệp vụ quan trọng nhất, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động NHTM Vốn NHTM huy động nhiều hình thức khác huy động hình thức tiền gửi, vay, phát hành giấy tờ giá… Mặt khác sở nguồn vốn huy động được, NHTM tiến hành cho vay phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất mục tiêu phát triển kinh tế 1.1.5.2 Sử dụng vốn Đây nghiệp vụ trực tiếp mang lại lợi nhuận cho NHTM, nghiệp vụ sử dụng vốn NHTM hiệu nâng cao uy tín, định lực cạnh tranh NHTM thị trường Do NHTM cần phải nghiên cứu đưa chiến lược sử dụng vốn cho hợp lý Các hoạt động sử dụng vốn bao gồm hoạt động cho vay đầu tư 1.1.5.3 Các hoạt động khác NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều hình thức tốn séc, uỷ nhiệm chi, ủy nhiệm thu, loại thẻ… cung cấp mạng lưới toán điện tử, kết nối quỹ cung cấp tiền giấy khách hàng cần Mặt khác, NHTM tiến hành mơi giới, mua bán chứng khoán cho khách hàng làm đạiphát hành chứng khốn cho cơng ty Ngồi ra, NHTM thực dịch vụ uỷ thác uỷ thác cho vay, uỷ thác đầu tư, uỷ thác cấp phát, uỷ thác giải ngân thu hộ… 1.2 Những vấn đề tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn phận tín dụng ngân hàng với hình thức tín dụng phân theo thời gian, nhằm cho khách hàng vay vốn trung dài hạn để thực dự án phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống 1.2.2 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn loại hình tín dụng phân biệt với loại hình tín dụng khác qua số đặc điểm sau: - Tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại gắn liền với dự án đầu tư - Tín dụng trung dài hạn NHTM quy mơ lớn, thời gian kéo dài, thu hồi vốn chậm - Tín dụng trung dài hạn chứa đựng nhiều rủi ro, lãi suất thường áp dụng cao - Lợi nhuận thu từ khoản tín dụng trung dài hạn lớn 1.2.3 Vai trò tín dụng trung dài hạn 1.2.3.1 Đối với doanh nghiệp - Tín dụng trung dài hạn nguồn tài trợ giúp doanh nghiệp điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường - Tín dụng trung dài hạn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi công nghệ, thay đổi cấu sản xuất - Tín dụng trung dài hạn trợ thủ đắc lực doanh nghiệp việc thoả mãn chớp hội kinh doanh 1.2.3.2 Đối với kinh tế - Tín dụng trung dài hạn thúc đẩy q trình tích tụ tập trung vốn, điều hoà lượng cung cầu vốn kinh tế - Tín dụng trung dài hạn vai trò quan trọng q trình chuyển dịch cấu kinh tế - Tín dụng trung dài hạn tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại 1.2.3.3 Đối với ngân hàng thương mại - Tín dụng trung dài hạn mang lại lợi nhuận chủ yếu đồng thời nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại - Khi ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho khách hàng ngân hàng thương mại tạo trì khách hàng tương lai - Tín dụng trung dài hạn cách thức khả thi để giải nguồn vốn huy động dư thừa ngân hàng thương mại 10 1.2 Kiế n nghi ̣ 1.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất: NHNN quan quản lý tiền tệ hoạt động ngân hàng, chức quan trọng thực hoạch định sách tiền tệ quốc gia Trong thời kỳ cần đề công cụ định hướng chiến lược hoạt động đắn theo quy định pháp luật Việt Nam thông lệ quốc tế Về chế tín dụng, NHNN cần quy định chặt chẽ phải phù hợp với đặc thù tình hình thực tế đối tượng vay vốn Hướng dẫn, đạo, ban hành văn kịp thời, đầy đủ, đồng hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Giúp ngân hàng tổ chức, thực nghiệp vụ cách kịp thời, an tồn, hiệu Thứ hai: Tăng cường cơng tác tra giám sát NHNN ngân hàng Xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo thực hoạt động kiểm sốt hệ thống ngân hàng hiệu độ an toàn cao Thứ ba: Trung tâm tín dụng NHNN cần phát huy vai trò việc cung cấp thơng tin cách đầy đủ, kịp thời, xác, cần kết hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại để khai thác triệt để nguồn thông tin khách hàng Như vậy, ngân hàng thương mại đủ thông tin để định cho vay thu nợ xác Thứ tư: hình thức đạo, hỗ trợ giúp đơn vị đại hóa ngân hàng, sở đổi cơng nghệ ngân hàng, tạo tiền đề cho ngân hàng thương mại phát triển mạnh hoạt động Từng bước đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, hội nhập với cộng đồng tài tiền tệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng tốn quốc tế Thứ năm: Thực thi sách ổn định kinh tế vĩ mơ, việc kiểm sốt lạm phát, đảm bảo vận hành hệ thống tài - tiền tệ hiệu Thực thi sách lãi suất tỷ giá linh hoạt theo quan hệ cung cầu, phù hợp với việc phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 98 1.2.2 Kiến nghị với Phòng giao dịch Việt Trì - Để nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn thân ngân hàng cần phướng hướng cụ thể hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng - Cần hoàn thiện cấu tổ chức nhân sự, từ xuống dưới, cho phù hợp, để tránh lãng phí hoạt động đạt hiệu cao - Mở rộng đồng thời phải nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua việc đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, thường xuyên mở lớp tập huấn cho cán tín dụng để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời để người giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn - Cán cấp nên tổ chức buổi gặp mặt nói chuyện với nhân viên để nghe ý kiến, nguyện vọng nhân viên, để động viên kịp thời đáp ứng nguyện vọng đáng nhân viên - Nên biện pháp khuyến khích nhằm củng cố tinh thần, trách nhiệm cơng việc cho cán tín dụng, để họ phát huy hết tài hoàn thành suất sắc nhiệm vụ giao, cống hiến xây dựng phát triển ngân hàng ngày phồn thịnh 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS.TS Lưu Thị Hương (2009), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội PGS.TS Lê Văn Tề (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Đặng Văn Thanh (2008), Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ ThS Lê Thị Thanh Thủy (2011), Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội 10 Báo cáo kết kinh doanh năm 2011, 2012, 2013 Phòng giao dịch Việt Trì, phòng giao dịch Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 100 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 4.2 Phương pháp xử lý số liệu 4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp 4.4 Phương pháp chuyên gia 5 Kết cấu đề tài NỘI DUNG Chương 1: SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung ngân hàng thương mại 1.2 Những vấn đề tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại… 1.3 Những vấn đề chung cho vay trung dài hạn 11 1.4 Những vấn đề chung chất lượng tín dụng trung dài hạn 13 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 23 2.1 Khái quát chung Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 23 2.1.1 Tên địa Phòng giao dịch Việt Trì 23 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Phòng giao dịch Việt Trì 23 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Phòng giao dịch Việt Trì 24 2.1.4 cấu tổ chức quản lý Phòng giao dịch Việt Trì 26 2.1.5 Đặc điểm lao động sở vật chất Phòng giao dịch Việt Trì 29 2.1.6 Các nghiệp vụ kinh doanh Phòng giao dịch Việt Trì 30 2.1.7 Kết kinh doanh Phòng giao dịch Việt Trì giai đoạn 2011-2013 31 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ, ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 34 2.2.1 Quy định chung cho vay trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì 34 2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì… 43 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì… 72 2.3.1 Kết đạt 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 72 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ CHI NHÁNH PHÚ THỌ, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 76 3.1 sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 76 3.1.1 Định hướng chung phòng giao dịch Việt Trì 76 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn phòng giao dịch Việt Trì 77 3.2 Hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long …79 3.2.1 Nhóm giải pháp hành - nhân 79 3.2.2 Nhóm giải pháp quy trình nghiệp vụ 83 3.2.3 Nhóm giải pháp khách hàng 95 KẾT LUẬN 97 1.1 Kết luận 97 1.2 Kiế n nghi 98 ̣ 1.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 98 1.2.2 Kiến nghị với Phòng giao dịch Việt Trì 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn giải STT Chữ viết tắt Diễn giải CBKD CBRR Cán kinh doanh Cán rủi ro 17 18 KH KT-XH CBTD Cán tín dụng 19 LNST CMND 20 NH CNH-HĐH 21 NHNN DSCV Doanh số cho vay 22 NHTM DSTN Doanh số thu nợ 23 NHTMCP DN Doanh nghiệp 24 SXKD DNNN Doanh nghiệp Nhà nước 25 TCTD Tổ chức tín dụng 10 ĐBSCL Đồng sơng Cửu Long 26 TD Tín dụng 11 PGD Phòng giao dịch 27 TSĐB Tài sản đảm bảo Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Trung dài hạn Rủi ro tín dụng Xuất lao động Chứng minh nhân dân Cơng nghiệp hóa đại hóa 12 HĐQT Hội đồng quản trị 28 TNHH 13 HĐTD Hợp đồng tín dụng 29 TM-DV 14 15 16 HGĐ HTKD Hộ gia đình Hỗ trợ kinh doanh 30 31 T&DH RRTD KD Kinh doanh 32 XKLĐ Khách hàng Kinh tế - xã hội Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Bảng 2.1: cấu lao động Phòng giao dịch Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Phòng giao dịch Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.3: Doanh số cho vay trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.4: Doanh số thu nợ trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.5: Hệ số thu hồi nợ trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Trang 28 31 43 47 49 Bảng 2.6: So sánh hệ số thu hồi nợ trung dài hạn PGD Việt Trì với ngân hàng quy mô địa bàn giai đoạn 50 2011-2013 Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 51 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 54 Bảng 2.9: So sánh tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn PGD Việt Trì với ngân hàng quy mô địa bàn giai đoạn 2011 - 56 2013 10 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 57 Bảng 2.11: Tình hình nợ xấu trung dài hạn phân theo nhóm nợ 11 PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 59 Bảng 2.12: So sánh tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn PGD Việt Trì 12 13 với ngân hàng quy mô địa bàn giai đoạn 2011 2013 Bảng 2.13: Tình hình lợi nhuận tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì giai đoạn 2011-2013 60 60 14 Bảng 2.14: Sự biến động vòng quay vốn trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 62 Bảng 2.15: So sánh vòng quay vốn trung dài hạn PGD Việt 15 Trì với ngân hàng quy mô địa bàn giai đoạn 63 2011 2013 Bảng 2.16: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trung dài hạn 16 PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 63 Bảng 2.17: Tỷ lệ vốn trung dài hạn PGD Việt Trì giai 17 18 19 đoạn 2011-2013 Bảng 2.18: Lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.19: Kết tổng hợp ý kiến khách hàng sản phẩm tín dụng trung dài hạn PGD Việt Trì 64 66 68 DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ STT Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Phòng giao dịch Việt Trì Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay trung dài hạn PGD Việt Trì giai đoạn 2011-2013 Trang 25 35 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA PGD VIỆT TRÌ, MHB PHỊNG GIAO DịCH PHÚ THỌ Phòng giao dịch Việt Trì, phòng giao dịch Phú Thọ ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL trân trọng cảm ơn quý khách sử dụng dịch vụ thời gian qua Với mong muốn cải tiến chất lượng dịch vụ mang đến khách hàng thỏa mãn tối ưu, thiết kế phiếu khảo sát ý kiến đánh giá sản phẩm dịch vụ, mong nhận ý kiến đóng góp thiết thực quý khách I THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin quý khách hàng vui lòng cho biết: quan/cơng ty*: Họ tên*: Địa chỉ*: Điện thoại liên hệ*: Email*: II NỘI DUNG TRƯNG CẦU Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Xin quý khách vui lòng cho biết: Số lần vay vốn quý khách PGD từ trước đến bao nhiêu? lần Từ đến lần Trên lần Mức độ thường xuyên vay vốn quý khách ngân hàng khác? Chưa Một vài lần Thường xuyên Địa điểm giao dịch PGD thuận tiện khơng? Khơng Đánh giá phương thức cho vay trung dài hạn nay? Đa dạng, phong phú Còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu Sự hài lòng quý khách thái độ trình độ nhân viên PGD Việt Trì? Khơng Đánh giá thủ tục vay vốn trung dài hạn PGD Việt Trì? Đơn giản, thuận tiện cho khách hàng Phức tạp, nhiều thủ tục KH gặp vướng mắc q trình lập hồ sơ vay vốn khơng? Khơng Các vướng mắc thường gặp quý khách hàng là? Tài liệu khả sử dụng hoàn trả vốn Tài liệu liên quan đến đảm bảo tín dụng Nhân viên tín dụng giúp đỡ quý khách hàng giải vướng mắc khơng? Khơng 10 Đánh giá thời gian thẩm định tín dụng Nhanh chóng Đạt u cầu Chậm trễ 11 Đánh giá trình giải ngân PGD Việt Trì? Kịp thời, nhanh chóng Chậm trễ, nhiều thủ tục 12 Đánh giá lãi suất cho vay trung dài hạn mà PGD Việt Trì áp dụng ? Phù hợp Không phù hợp 13 Phương thức tốn nợ mà PGD Việt Trì áp dụng cho khách hàng? Thu nợ gốc lãi lần đáo hạn Thu nợ gốc lần đáo hạn thu lãi nhiều lần Thu nợ gốc lãi nhiều kỳ 14 Đánh giá phù hợp kỳ hạn phương thức toán nợ PGD Việt Trì? Phù hợp Khơng phù hợp 15 Đánh giá hình thức tuyên truyền quảng bá PGD Việt Trì áp dụng? thu hút Khơng thu hút 16 Đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn PGD Việt Trì ? Rất tốt Tốt Bình thường III CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin vui lòng đóng góp ý kiến Anh(Chị) để sản phẩm dịch vụ chúng tơi hồn thiện hơn: Nội dung:* …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (*) Thông tin bắt buộc Xin chân thành cảm ơn quý khách! TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC BÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHÚ THỌ, NĂM 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC BÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 403 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: Ths NGUYỄN THỊ YẾN PHÚ THỌ, NĂM 2014 ... lượng tín dụng trung dài hạn, em xin chọn đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long ... Phòng giao dịch Việt Trì, chi nhánh Phú Thọ ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Phòng giao dịch Việt. .. sách tín dụng có chất lượng 22 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH VIỆT TRÌ, CHI NHÁNH PHÚ THỌ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay