THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN CƠ PHÚ THỌ

111 12 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 21:53

Trong các hoạt động của ngân hàng thương mại, cho vay là hoạt động chủ yếu và đem lại thu nhập chính cho ngân hàng. Trong những năm gần đây, hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa không những giúp cho ngân hàng thương mại đảm bảo được tốc độ quay vòng vốn mà còn giúp cho ngân hàng thu được một khoản lợi nhuận từ hoạt động cho vay đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Với một nền kinh tế đang phát triển thì nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng trở nên rất quan trọng, vốn giúp cho doanh nghiệp đầu tư mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu để mở rộng và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, hoạt động cho vay đóng vai trò rất quan trọng đối với cả doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết những tồn tại của bản thân doanh nghiệp như: trình độ tổ chức và quản lý yếu, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém, thị trường không ổn định, thiếu vốn để đổi mới công nghệ,... Do vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận được vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại và đây là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay.Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Cơ Phú Thọ không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng được khá lớn nhu cầu vốn từ phía các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động Chi nhánh không ngừng quan tâm đến vấn đề củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bằng cách đa dạng hoá cung ứng sản phẩm dịch vụ thông qua các chiến lược và chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa mới. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Cơ Phú Thọ vẫn chưa đạt kết quả cao như: doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thấp, việc kiểm tra giám sát tình hình sử dụng vốn vay của doanh nghiệp chưa được chặt chẽ, hoạt động thu nợ chưa thực sự hiệu quả,...Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài:Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Cơ Phú Thọ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN - PHÚ THỌ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP PHÚ THỌ, NĂM 2014 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động ngân hàng thương mại, cho vay hoạt động chủ yếu đem lại thu nhập cho ngân hàng Trong năm gần đây, hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa giúp cho ngân hàng thương mại đảm bảo tốc độ quay vòng vốn mà giúp cho ngân hàng thu khoản lợi nhuận từ hoạt động cho vay đó, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Với kinh tế phát triển nhu cầu vốn doanh nghiệp nhỏ vừa ngày trở nên quan trọng, vốn giúp cho doanh nghiệp đầu tư mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu để mở rộng nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều khó khăn trình giải tồn thân doanh nghiệp như: trình độ tổ chức quản lý yếu, suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém, thị trường không ổn định, thiếu vốn để đổi công nghệ, Do vậy, doanh nghiệp nhỏ vừa khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thương mại trở ngại lớn cho doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ không ngừng hồn thiện nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa đáp ứng lớn nhu cầu vốn từ phía doanh nghiệp Trong q trình hoạt động Chi nhánh khơng ngừng quan tâm đến vấn đề củng cố nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cách đa dạng hố cung ứng sản phẩm dịch vụ thơng qua chiến lược sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp nhỏ vừa Tuy nhiên, hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ chưa đạt kết cao như: doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thấp, việc kiểm tra giám sát tình hình sử dụng vốn vay doanh nghiệp chưa chặt chẽ, hoạt động thu nợ chưa thực hiệu quả, Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài:"Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở khoa học hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM; - Phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ; - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ; Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa - Đối tượng khảo sát: + NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ + Doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ, vào nghiên cứu hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa - Về không gian: NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ - Về thời gian: Sử dụng số liệu từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập tài liệu - Tài liệu thứ cấp Việc thu thập tài liệu thông tin bao gồm việc sưu tập thu thập tài liệu, số liệu liên quan công bố tài liệu, số liệu sở nghiên cứu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2013, tổng kết số liệu đầu tư tín dụng qua năm 2011-2013, kết thực số tiêu chủ yếu 2011-2013 Các định, nghị định NHNo&PTNT Việt Nam liên quan đến hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa - Tài liệu sơ cấp Thu thập thông tin cần thiết từ phía DNN&V cách thăm dò ý kiến đánh giá doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn Chi nhánh thông qua phiếu trưng cầu ý kiến DNN&V Hiện nay, 16 doanh nghiệp nhỏ vừa quan hệ tín dụng Chi nhánh Trong đề tài sử dụng bảng hỏi với toàn 16 doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn Chi nhánh 4.2 Phương pháp xử lý tài liệu - Các số liệu đưa vào máy tính, sử dụng phần mềm EXCEL để tổng hợp xử lý 4.3 Phương pháp phân tích Bao gồm phương pháp thống kê mô tả, so sánh phương pháp tổng hợp: - Phương pháp thống kê mô tả cung cấp tóm tắt đơn giản số liệu thu thập doanh số cho vay, doanh số thu nợ Từ tạo tảng phân tích định lượng số liệu - Phương pháp so sánh: So sánh số tuyệt đối phản ánh quy mô tiêu nghiên cứu nên so sánh số tuyệt đối, thấy rõ biến động quy mô tiêu nghiên cứu kỳ phân tích với kỳ gốc Ví dụ so sánh doanh số cho vay, doanh số thu nợ năm 2012 so với năm 2011, năm 2013 so với năm 2012, từ biết tình hình biến động tiêu qua năm So sánh số tương đối: so sánh số tương đối, nắm kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức độ phổ biến xu hướng biến động tiêu Ví dụ so sánh dư nợ năm 2012 so với năm 2011, năm 2013 so với năm 2012, Qua số liệu, tiêu phân tích phát điểm giống khác thời điểm nghiên cứu, liên kết thống toàn yếu tố, nhận xét 4.4 Phương pháp tổng hợp Phương pháp tổng hợp phương pháp liên kết thống toàn yếu tố, nhận xét mà ta sử dụng phương pháp để đưa kết luận Vạch mối liên hệ chúng, khái quát hóa vấn đề nhận thức tổng hợp Trong đề tài này, sau thu thập, xử lí số liệu, em lập bảng thống kê tính số đưa nhận xét tổng hợp, phân tích, nhận định vấn đề thơng qua số tình hình hoạt động ngân hàng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: sở khoa học hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ Chương SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề lý luận Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo luật tổ chức tín dụng (TCTD) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10 Quốc hội ban hành Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16 tháng năm 2010 khẳng định: "Ngân hàng loại hình TCTD thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác liên quan, Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ tốn" Theo nghị định Chính phủ số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 tổ chức hoạt động NHTM định nghĩa:" NHTM ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định Luật tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật" 1.1.2 Chức 1.1.2.1 Chức trung gian tín dụng Được xem chức quan trọng NHTM Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò cầu nối người thừa vốn người nhu cầu vay vốn Với chức này, NHTM đóng vai trò người vay, vừa đóng vai trò người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay, từ góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia 1.1.2.2 Chức trung gian toán NHTM thực chức dựa sở hoạt động vay vay Việc nhận tiền gửi theo dõi khoản chi tài khoản tiền gửi khách hàng tiền đề để ngân hàng thực chức Khi làm trung gian toán, NHTM tiến hành nghiệp vụ như: mở tài khoản tiền gửi, nhận vốn tiền gửi vào tài khoản toán theo yêu cầu khách hàng,… 1.1.2.3 Chức tạo tiền Với chức trung gian tín dụng trung gian tốn, NHTM khả tạo tiền gửi tốn Trong q trình kinh doanh tiền tệ - tín dụng ngân hàng gia tăng khối tiền tệ cung ứng cho kinh tế 1.1.3 Vai trò Ngân hàng thương mại kinh tế Trong công đổi kinh tế, khơng thể khơng nói đến đóng góp to lớn NHTM với việc đảm nhận vai trò khác làm thay đổi kinh tế với số kinh tế ngày khả quan, cụ thể: 1.1.3.1 Ngân hàng Thương mại nơi cung cấp vốn cho kinh tế NHTM đứng huy động nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi tổ chức, cá nhân thành phần kinh tế, thông qua hoạt động tín dụng NHTM cung cấp vốn cho hoạt động kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn cách kịp thời cho trình tái sản xuất, cải tiến máy móc cơng nghệ, tăng suất lao động nâng cao hiệu kinh tế 1.1.3.2 Ngân hàng Thương mại cầu nối doanh nghiệp với thị trường Để giải nhu cầu vốn lớn, doanh nghiệp đến ngân hàng để xin vay vốn Nguồn vốn tín dụng ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng mặt trình sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường từ tạo cho doanh nghiệp chỗ đứng vững cạnh tranh 1.1.3.3 Ngân hàng Thương mại công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế Bằng hoạt động tín dụng tốn NHTM hệ thống, NHTM góp phần mở rộng khối lượng tiền cung ứng lưu thông, thực việc dẫn dắt luồng tiền, tập hợp phân chia vốn thị trường, điều khiển chúng cách hiệu thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô: “Nhà nước điều tiết ngân hàng, ngân hàng dẫn dắt thị trường” 1.1.3.4 Ngân hàng Thương mại cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Với nghiệp vụ kinh doanh nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ toán, nghiệp vụ hối đoái nghiệp vụ khác, NHTM tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thương không ngừng mở rộng Thông qua hoạt động tốn, kinh doanh ngoại hối, quan hệ tín dụng với NHTM nước ngoài, hệ thống NHTM thực vai trò điều tiết tài nước phù hợp với vận động tài quốc tế 1.1.4 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Hoạt động huy động vốn Đây hoạt động chủ yếu quan trọng NHTM, hoạt động mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực hoạt động khác cấp tín dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng NHTM huy động vốn hình thức sau: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ giá, vay vốn tổ chức tín dụng, vay vốn Ngân hàng Nhà nước 1.1.4.2 Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng NHTM, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân nhiều hình thức khác Cụ thể: bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài 1.1.4.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ Để thực dịch vụ toán doanh nghiệp thông qua ngân hàng, NHTM mở tài khoản cho khách hàng ngồi nước, ngân hàng với thơng qua Ngân hàng Nhà nước NHTM phải mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước nơi NHTM đặt trụ sở Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ NHTM bao gồm hoạt động như: cung cấp phương tiện toán, thực dịch vụ toán nước cho khách hàng, thực dịch vụ thu hộ chi hộ,… 1.1.4.4 Các hoạt động khác Ngoài hoạt động nêu trên, NHTM thực số hoạt động khác như: góp vốn mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, uỷ thác nhận uỷ thác, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính, bảo quản vật quý giá,… 1.2 Khái quát chung doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Khái niệm DNN&V mang tính chất tương đối, thay đổi theo giai đoạn phát tiển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào trình độ phát triển nước Ở Việt Nam, khái niệm DNN&V quy định theo nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 sau: “Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp) số lao động bình qn năm (trong tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên)” Cụ thể sau: Quy mô DN siêu nhỏ Khu vực Số lao động Nông, lâm DN nhỏ Tổng nguồn 20 tỷ đồng xuống trở xuống Công nghiệp 10 người trở 20 tỷ đồng xây dựng xuống trở xuống Thương mại 10 người trở 10 tỷ đồng xuống trở xuống nghiệp thủy sản dịch vụ Số lao động vốn 10 người trở DN vừa Tổng nguồn vốn Số lao động từ 10 từ 20 tỷ từ 200 người đến đồng đến 100 người đến 200 người tỷ đồng 300 người từ 10 từ 20 tỷ từ 200 người đến đồng đến 100 người đến 200 người tỷ đồng 300 người từ 10 từ 10 tỷ từ 50 người đến 50 đồng đến 50 người đến người tỷ đồng 100 người 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ bé Phần lớn DNN&V quy mơ nhỏThực chất đặc điểm tiêu chí phân loại DNN&V Nghị định 90/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp vốn đăng ký kinh doanh khơng q 10 tỷ đồng lao động trung bình hàng năm khơng q 300 người Như quy mô nguồn vốn lao động kéo theo khó khăn mặt sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ lực quản lý hạn chế, thiếu thông tin gây nhiều yếu sản xuất mà thiếu vốn đặc điểm bật 1.2.2.2 Năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa thấp Hầu hết DNN&V thành lập nguồn vốn dựa vào nguồn vốn tích lũy cá nhân cộng với tích lũy gia đình Do đó, người điều hành doanh nghiệp hầu hết mạnh vốn nhiều mạnh lực quản lý Còn DNN&V nhà nước lại nhiều nhà quản lý yếu trình độ điều hành nên chưa đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nghiệp môi trường cạnh tranh gay gắt chế thị trường nay, gây khó khăn việc đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững phát triển bền vững Bên cạnh đó, số người DNN&V trình độ, đào tạo Khó khăn doanh nghiệp khơng thu hút nhiều cán kỹ thuật nhà quản lý giỏi, cơng nhân tay nghề cao Từ đó, dẫn đến suất lao động thấp, hiệu sử dụng vốn ảnh hưởng đến khả hoàn trả vốn vay bảo toàn vốn thấp Chính điều dẫn tới khả tiếp cận vốn ngân hàng doanh nghiệp bị hạn chế 1.2.2.3 Khả cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa thấp Do DNN&V doanh nghiệp quy mơ nhỏ, vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm như: chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ yếu,… Do khơng mở rộng thị trường, ngày khó tiêu thụ hàng hóa Chính điều dẫn đến doanh thu 10 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận DNN&V đóng vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt việc giải công ăn, việc làm thúc đẩy cạnh tranh Chính vậy, việc nâng cao hiệu cho vay DNN&V quan trọng hoạt động cho vay ngân hàng nói chung hoạt động cho vay NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ nói riêng Qua khóa luận “ Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ” em rút số kết luận sau: Một là, Hệ thống sở khoa học làm rõ số vấn đề hiệu hoạt động cho vay ngân hàng DNN&V như: vai trò tín dụng DNN&V, tiêu đo lường hiệu hoạt động cho vay DNN&V, vai trò trình phát triển kinh tế Hai là, Phản ánh đánh giá thực trạng hiệu hoạt động cho vay DNN&V NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ Thơng qua rút mặt đạt như: tiêu nợ xấu nợ hạn giảm,….và mặt tồn như: số lượng DNN&V cay vốn giảm, chưa đáp ứng tốt nhu cầu vốn DNN&V DNN&V, công tác tư vấn chưa coi trọng, từ thực trạng tìm số nguyên nhân như: sách marketing chưa phù hợp, quy trình cho vay nhiều thiếu sót, thời gian,… Ba là, Mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay DNN&V NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ như: nâng cao chất lượng cán tín dụng, đẩy mạnh marketing, hồn thiện quy trình cho vay, 97 Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - NHNo&PTNT Việt Nam sớm chiến lược sách khách hàng làm định hướng cho Chi nhánh xây dựng chế tài tiếp thị ưu đãi với khách hàng vừa mang tính hệ thống vừa mang tính cạnh tranh cao, vừa tạo nguồn chủ động cho đơn vị thành viên việc vận dụng hiệu chế - Tiếp tục hồn thiện sách tín dụng làm cương lĩnh hoạt động chung cho toàn hệ thống Cần cụ thể hố sách riêng DNN&V đạo cho Chi nhánh thực Dựa sách chung, Chi nhánh xây dựng sách riêng cho phù hợp với khả hoạt động mình, phát huy lợi nâng cao chất lượng hoạt động Chi nhánh - Tiếp tục đầu tư đổi công nghệ thông tin Hệ thống công nghệ thông tin giúp cho ngân hàng thực nghiệp vụ nhanh chóng, khai thác phát triển sản phẩm mới, đa dạng hố nghiệp vụ kinh doanh Nhờ đó, Ngân hàng trở thành ngân hàng cổ phần đa việc cung cấp dịch vụ tài Vì vậy, ngân hàng nên đầu tư vào hệ thống cơng nghệ đại với tính bảo mật 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ - Để nâng cao hiệu cho vay DNN&V thân ngân hàng cần phướng hướng cụ thể hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng DNN&V nói riêng - Mở rộng đồng thời phải nâng cao hiệu tín dụng thơng qua việc đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, thường xuyên mở lớp tập huấn cho cán tín dụng để nâng cao trình độ chun mơn đồng thời dịp để người giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn - Nên biện pháp khuyến khích nhằm củng cố tinh thần, trách nhiệm cơng việc cho cán tín dụng, để họ phát huy hết tài hoàn thành suất sắc nhiệm vụ giao, cống hiến xây dựng phát triển ngân hàng ngày phồn thịnh 98 - Hiện số lượng DNN&V ngày gia tăng cơng tác cho vay cán tín dụng phải thực nhiều sai sót xảy điều khơng thể tránh khỏi Do việc kiểm tra, kiểm sốt quy trình cho vay riêng DNN&V để đạo, điều chỉnh kịp thời - Hơn nữa, Chi nhánh cần hồn thiện lại quy trình cho vay cho đầy đủ chặt chẽ nhất, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để thu hút DNN&V sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 2.3 Kiến nghị với doanh nghiệp nhỏ vừa Để thực tốt việc phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp cần ý tới đề sau: - Thường xuyên tiếp cận thông tin thị trường ngân hàng để đáp ứng yêu cầu ngân hàng vay vốn ngân hàng với thời gian nhanh tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp - Đào tạo nguồn nhân lực: yêu cầu cấp thiết trình hội nhập Trong việc đào tạo chủ DNN&V phải người đầu việc nâng cao lực quản lý đặc biệt khả lập kế hoạch kinh doanh cách khả thi cho doanh nghiệp - Hệ thống sổ sách cần rõ ràng, minh bạch đầy đủ thông tin Hiện DNN&V chưa trọng đến việc lập báo cáo tài theo quy định, chuẩn mực Các báo cáo gửi lên ngân hàng nhiều sơ sài, khơng đủ thơng tin cần thiết Vì vậy, DNN&V cần tuân thủ quy định, chế độ tài kế tốn - Ngồi ra, DNN&V cần trọng đến việc chấp hành, sử dụng vốn mục đích hợp đồng tín dụng, tránh sử dụng sai mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Chi nhánh Làm việc này, DNN&V tạo uy tín cho tổ chức kinh tế hệ thống ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng nâng cao vị doanh nghiệp thị trường 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ giai đoạn 2011-2013 Báo cáo tài NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân - Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013 Lê Văn Tư (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2009 tổ chức hoạt động Ngân hàng thương mại Nghị số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 Luật tổ chức tín dụng PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình Kinh tế Tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 10 Phạm Ngọc Long, (2005), Marketing ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHO ngày 15/06/2010 “Về việc ban hành quy định cho vay DNN&V hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 12 TS Nguyễn Minh Kiều (2010), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 13 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng 100 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA (Về hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa) NHNNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ cảm ơn quý khách sử dụng dịch vụ ngân hàng thời gian vừa qua Để đánh giá diệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Chi nhánh kính mong q khách điền đầy đủ thơng tin nội dung vào phiếu Thông tin quý DNN&V bảo mật Sự hợp tác quý DNN&V giúp hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi tốt A.THÔNG TIN DNN&V Tên DNN&V: 2.Địa chỉ: 3.Số điện thoại: Ngành nghề kinh doanh: B HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.Thời gian DNN&V sử dụng dịch vụ Chi nhánh? □ < nămnămnămnăm – □ > năm Tại DNN&V lại chọn Chi nhánh Vân để giao dịch? □ Do uy tín Chi nhánh □ Do bạn bè, người thân giới thiệu □Lý khác Nhân viên phục vụ thái độ thân thiện, lịch không? □ Thân thiên, lịch □ Thân thiện, không lịch □ Lịch sự, không thân thiện Nhân viên hướng dẫn quý khách làm thủ tục sẵn sàng giúp đỡ cần khơng? □Có □ Không Các thủ tục hồ sơ, thủ tục giao dịch đơn giản nhanh gọn khơng? □ Nhanh gọn, đơn giản □ Đơn giản, không nganh chóng □ Nhanh gọn, khơng đơn giản Kỳ hạn cho vay phù hợp với mục đích vay vốn doanh nghiệp không? □ Phù hợp □ Không phù hợp Thời gian giải ngân Chi nhánh tiến độ không? □ Đúng tiến độ □ Chậm tiến độ Khả đáp ứng nhu cầu vốn vay Chi nhánh doanh nghiệp? □ Tốt □ Trung bình □ Kém Chính sách tín dụng mà Chi nhánh áp dụng nào? □ Linh hoạt, hợp lý □ Linh hoạt, không hợp lý □ Hợp lý, không linh hoạt 10 Việc kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân Chi nhánh? □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không kiểm tra 10 Quý khách sẵn sàng tìm đến Chi nhánh nhu cầu thời gian tới khơng? □Có □ Chưa biết □Khơng 11 Q khách xem Chi nhánh ngân hàng thức việc thực giao dịch mình? □Có □Chưa biết Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng! □ Không Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá doanh nghiệp nhỏ vừa hiệu cho vay doanh nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ Ý kiên DNN&V Chỉ tiêu Hồ sơ thủ tục vay vốn Số ý kiến Tỷ trọng (%) 16 100,00 a Nhanh chóng, đơn giản 12,50 b Nhanh chóng, không đơn giản 50,00 c Đơn giản, không nhanh chóng 37,50 Sự phù hợp kỳ hạn so với mục đích vay vốn 16 100,00 a Phù hợp 14 87,50 12,50 16 100,00 a Tốt 31,25 b Bình thường 56,25 c Kém 12,50 16 100,00 25,00 b Không 12 75,00 Thời gian giải ngân 16 100,00 a Đúng tiến độ 13 81,25 b Chậm tiến độ 18,75 16 100,00 a Thường xuyên 56,25 b Thỉnh thoảng 37,50 c Không kiểm tra 6,25 16 100,00 43,75 b Không phù hợp Khả đáp ứng nhu cầu vay vốn Hoạt động tư vấn cho DNN&V a Việc kiểm tra sử dụng vốn Chính sách tín dụng a.Linh hoạt, hợp lý b Linh hoạt, không hợp lý 25,00 c Hợp lý, không linh hoạt 31,25 Thái độ phục vụ nhân viên 16 100,00 a Thân thiện, lịch 14 87,50 b Thân thiện, không lịch 12,50 c Lịch sự, không thân thiện 0, 00 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Chương 1: SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề lý luận Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức 1.1.3 Vai trò Ngân hàng thương mại kinh tế 1.1.4 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Khái quát chung doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế thị trường 11 1.3 Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại 12 1.3.1 Khái niệm hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.3.2 Đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.3.3.Các hình thức cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.3.4 Vai trò hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.4 Hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại 16 1.4.1 Khái niệm hiệu hoạt động cho vay đối doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 17 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.5.1 Các nhân tố khách quan 20 i 1.5.2 Các nhân tố chủ quan 23 1.6 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Việt Nam 25 1.6.1 Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) 25 1.6.2 Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietinbank) 26 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN - PHÚ THỌ 28 2.1 Khái quát chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 29 2.1.3 cấu tổ chức quản lý Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 30 2.1.4 Tình hình sở vật chất lao động Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 32 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 39 2.2.1 Đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 39 2.2.2 Thực trạng thực cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 42 2.2.3 Kết cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 44 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 73 2.3.1 Kết đạt 73 2.3.2 Hạn chế 73 ii 2.3.3 Nguyên nhân 75 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN PHÚ THỌ 78 3.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Vân Phú Thọ 78 3.1.1 Phương hướng nâng cao hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 78 3.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 79 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Phú Thọ 80 3.2.1 Nâng cao chất lượng nhân 81 3.2.2 Hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển cơng nghệ ngân hàng 83 3.2.3 Hồn thiện, quy trình cho vay DNN&V 84 3.2.4 Vận dụng sách tín dụng linh hoạt, phù hợp 89 3.2.5 Xây dựng chiến lược khách hàng linh hoạt 92 3.2.6 Tăng cường công tác Marketing chăm sóc khách hàng 93 3.2.7 Cho vay tập trung trọng điểm 94 3.2.8 Xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin khách hàng 95 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 2.1 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 98 2.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ-Phú Thọ 98 2.3 Kiến nghị với DNN&V 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 iii DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Diễn giải CBTD Cán tín dụng CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa CV DNN&V Cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp DNN&V Doanh nghiệp nhỏ vừa ĐH Đại học UNDP Chuơng trình Phát triển Liên Hiệp Quốc NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TMCP Thương mại cổ phần 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 Trđ Triệu đồng 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 GBAF Tổ chức đánh giá tài ngân hàng tồn cầu iv DANH MỤC BẢNG Số Tên bảng hiệu 2.1 2.2 cấu lao động NHN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ- Phú Thọ giai đoạn 2011-2013 Tình hình hoạt động kinh doanh NHN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ- Phú Thọ giai đoạn 2011-2013 Trang 32 35 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 2.3 NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Vân Cơ- Phú Thọ giai 37 đoạn 2011-2013 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Dư nợ cho vay DNN&V tổng dư nợ cho vay Doanh số cho vay DNN&V phân theo thời hạn Chi nhánh Doanh số cho vay DNN&V phân theo loại hình doanh nghiệp Chi nhánh Doanh số cho vay DNN&V phân theo ngành nghề Chi nhánh Doanh số thu nợ DNN&V phân theo thời hạn Chi nhánh Doanh số thu nợ DNN&V phân theo loại hình doanh nghiệp Chi nhánh Doanh số thu nợ DNN&V phân theo ngành nghề Chi nhánh Dư nợ DNN&V phân theo thời hạn Chi nhánh Dư nợ DNN&V phân theo loại hình doanh nghiệp Chi nhánh Dư nợ DNN&V phân theo ngành nghề Chi nhánh v 45 46 48 50 52 53 55 57 58 59 2.14 Tỷ lệ nợ hạn DNN&V Chi nhánh 67 2.15 Tỷ lệ nợ xấu DNN&V Chi nhánh 68 2.16 Vòng quay vốn tín dụng DNN&V Chi nhánh 70 2.17 Tỷ suất lợi nhuận DNN&V Chi nhánh 71 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Số lượng DNN&V vay vốn Chi nhánh 44 2.2 Dư nợ cho vay DNN&V Chi nhánh 45 2.3 Đánh giá hồ sơ thủ tục vay vốn Chi nhánh 61 2.4 Đánh giá kỳ hạn cho vay Chi nhánh 62 2.5 Đánh giá khả đáp ứng nhu cầu vay vốn Chi nhánh 62 2.6 Đánh giá hoạt động tư vấn DNN&V Chi nhánh 63 2.7 Đánh giá thời gian giai ngân Chi nhánh 63 2.8 Đánh giá việc kiểm tra sử dụng vốn Chi nhánh 64 2.9 Đánh giá sách tín dụng Chi nhánh 64 2.10 Đánh giá thái độ phục vụ nhân viên Chi nhánh 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 2.1 cấu tổ chức Chi nhánh 29 2.2 Quy trình cho vay DNN&V Chi nhánh 41 vii ... VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN CƠ - PHÚ THỌ 2.1 Khái quát chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Cơ – Phú Thọ. .. thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Cơ – Phú Thọ 2.1.1.1 Giới thiệu Chi nhánh - Tên tổ chức: Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Vân. .. động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vân Cơ - Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN CƠ PHÚ THỌ, THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VÂN CƠ PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay