Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ

121 15 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 21:47

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất trong nền kinh tế. Và hoạt động cho vay là một trong những hoạt động sống còn không những đối với Ngân hàng, mà còn là còn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.Trong giai đoạn kinh tế đang phát triển như hiện nay. Nếu các doanh nghiệp không đầu tư vốn để mở rộng sản xuất thì khó mà tồn tại lâu dài. Các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức thiếu vốn nếu không vay vốn tạo điều kiện phục vụ các nhu cầu cần thiết cho công việc, cuộc sống của mình thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Với Ngân hàng, hoạt động cho vay là hoạt động đem lại phần lớn thu nhập cho Ngân hàng, cùng với nhiều vai trò khác thì hoạt động cho vay là một trong những hoạt động có tính chiến lược của Ngân hàng.Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong địa bàn tỉnh Phú Thọ và phân phối chúng cho các nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong địa bàn, ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: dư nợ cho vay ngắn hạn, trung dài hạn luôn tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, duy trì số dư huy động vốn luôn cao hơn dư nợ tín dụng và hỗ trợ nguồn vốn cho toàn ngành, đảm bảo các giao dịch an toàn, có lãi.Tuy nhiên kết quả hoạt động cho vay của ngân hàng vẫn chưa cao như mong muốn, nợ quá hạn không nhiều nhưng đang tăng dần qua các năm, mức sinh lời vốn trung và dài hạn cũng chưa thực sự cao, bản thân ngân hàng đối mặt nền kinh tế thị trường luôn biến động. Vấn đề đặt ra là, có nguồn vốn trung, dài hạn thôi là chưa đủ mà phải biết sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó thì mới phát huy hết được vai trò tích cực cũng như chống lại sự lãng phí. Hay nói một cách khác, chỉ khi nào mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung, dài hạn thì nguồn vốn trung, dài hạn mới phát huy được vai trò tích cực của mình. Mặc dù ngân hàng đã có những biện pháp nhất định nhưng hoạt động cho vay trung, dài hạn còn có nhiều khó khăn và tồn tại, so với nhu cầu tín dụng trung và dài hạn của các doanh nghiệp thì hoạt động cho vay trung và dài hạn của ngân hàng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, cũng như chất lượng hoạt động cho vay cũng còn nhiều hạn chế mà ngân hàng phải giải quyết. Theo đánh giá của Ban Giám Đốc thì ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng vốn vào đầu tư cho vay trung, dài hạn nâng cao tỷ lệ dư nợ cho vay trung, dài hạn trong tương lai. Mục tiêu chung của ngân hàng là trong thời gian tới làm thế nào để đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn luôn luôn là phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh của tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng.Vì lý do đó em đã chọn đề tài “Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ” làm khoá luận tốt nghiệp của mình, với mong muốn sẽ phát triển hơn nữa hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ THỌ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP PHÚ THỌ, NĂM 2014 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng tổ chức trung gian tài quan trọng kinh tế hoạt động cho vay hoạt động sống khơng Ngân hàng, mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Trong giai đoạn kinh tế phát triển Nếu doanh nghiệp khơng đầu tư vốn để mở rộng sản xuất khó mà tồn lâu dài Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thiếu vốn khơng vay vốn tạo điều kiện phục vụ nhu cầu cần thiết cho cơng việc, sống gặp nhiều khó khăn Với Ngân hàng, hoạt động cho vay hoạt động đem lại phần lớn thu nhập cho Ngân hàng, với nhiều vai trò khác hoạt động cho vay hoạt động tính chiến lược Ngân hàng Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi địa bàn tỉnh Phú Thọ phân phối chúng cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh nhu cầu khác doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức địa bàn, ngân hàng đạt nhiều kết đáng khích lệ như: dư nợ cho vay ngắn hạn, trung dài hạn tăng trưởng số lượng chất lượng, trì số dư huy động vốn ln cao dư nợ tín dụng hỗ trợ nguồn vốn cho toàn ngành, đảm bảo giao dịch an tồn, lãi Tuy nhiên kết hoạt động cho vay ngân hàng chưa cao mong muốn, nợ hạn không nhiều tăng dần qua năm, mức sinh lời vốn trung dài hạn chưa thực cao, thân ngân hàng đối mặt kinh tế thị trường biến động Vấn đề đặt là, nguồn vốn trung, dài hạn chưa đủ mà phải biết sử dụng hiệu nguồn vốn phát huy hết vai trò tích cực chống lại lãng phí Hay nói cách khác, mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung, dài hạn nguồn vốn trung, dài hạn phát huy vai trò tích cực Mặc dù ngân hàng biện pháp định hoạt động cho vay trung, dài hạn nhiều khó khăn tồn tại, so với nhu cầu tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng chưa thực tương xứng với tiềm năng, chất lượng hoạt động cho vay nhiều hạn chế mà ngân hàng phải giải Theo đánh giá Ban Giám Đốc ngân hàng cần đẩy mạnh việc sử dụng vốn vào đầu tư cho vay trung, dài hạn nâng cao tỷ lệ dư nợ cho vay trung, dài hạn tương lai Mục tiêu chung ngân hàng thời gian tới làm để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung dài hạn luôn phương hướng nhiệm vụ kinh doanh tập thể cán công nhân viên ngân hàng Vì lý em chọn đề tài “Thực trạng cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ” làm khoá luận tốt nghiệp mình, với mong muốn phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn Chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Trên sở ̣ thố ng hóa lý luâ ̣n và đánh giá thực tra ̣ng hoạt động cho vay trung dài hạn Chi nhánh nhằ m phát hiêṇ những điể m ̣n chế và khó khăn, từ đó đề xuấ t các giải pháp nhằ m phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa số lý luận chung hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại; - Tìm hiểu thực trạng đánh giá hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ thời gian qua (2011 - 2013); - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn - Về không gian: Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ - Về thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu Phương pháp thu thâ ̣p tài liêụ sơ cấ p: Dựa số liêụ thố ng kê, số liêụ các Báo cáo hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh, Báo cáo tài sản qua các năm của ngân hàng để tiế n hành phân tić h những biế n đô ̣ng.Viê ̣c thu thâ ̣p tài liê ̣u thông tin bao gồ m viê ̣c sưu tầ m và thu thâ ̣p những tài liêụ số liêụ mới ta ̣i ngân hàng Phương pháp thu thâ ̣p tài liê ̣u thứ cấ p: Đây tài liệu, số liệu từ cơng trình nghiên cứu trước lựa chọn sử dụng vào mục đích phân tích, minh họa rõ nét nội dung nghiên cứu Nguồn gốc tài liệu thích rõ phần “Tài liệu tham khảo” 4.2 Phương pháp thống kê, so sánh Phương pháp thố ng kê so sánh là phương pháp sử du ̣ng phổ biế n phân tích để xác đinh ̣ mức đô ̣, xu thế biế n đô ̣ng của các chỉ tiêu phân tích Phương pháp này cho chúng ta phát hiê ̣n những điể m giố ng và khác giữa các thời điể m nghiên cứu đồ ng thời giúp chúng ta phân tích đươ ̣c các đô ̣ng thái phát triể n đố i tươ ̣ng nghiên cứu 4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu Phương pháp phân tích phương pháp đánh giá tổng hợp, kết hợp với hệ thống hóa để nhận định đầy đủ tình hình hoạt động chung nêu điểm mạnh, điểm yếu việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, để đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng thời điểm định hướng phát triển tương lai Phân tích tài liệu, số liệu đánh giá số liệu tuyệt đối tương đối tiêu dung để phân tích tài liệu được, từ đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại cổ phân Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Phương pháp tổng hợp phương pháp liên kết thống toàn yếu tố, nhận xét mà ta sử dụng phương pháp thành kết luận hoàn thiện, đầy đủ Vạch mối liên hệ chúng, khái quát háo vấn đề nhận thức tổng hợp Trong báo cáo này, sau thu thập, xử lí số liệu, em lập bảng thống kê tính số đưa nhận xét tổng hợp phân tích, nhận định vấn đề thông qua số tình hình hoạt động ngân hàng 4.4 Phương pháp xử lý số liệu, tài liệu - Các số liê ̣u đươ ̣c đưa vào máy tính Dùng phầ n mề m excel để tổ ng hơ ̣p tiń h toán các chỉ tiêu cầ n thiế t số tuyê ̣t đố i, số tương đố i, sớ bình qn - Tính tốn tiêu, xây dựng bảng thống kê, biểu đồ hay đồ thị cần thiết Trên sở phân tích biến động yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu đề tài gồm chương: Chương 1: Lý luận chung hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo Nghị định Chính phủ số 59/2009/NĐ – CP ngày 16/07/2009 tổ chức hoạt động NHTM: “Ngân hàng thương mại ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định luật Tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật” Luật tổ chức tín dụng năm 2010 thơng qua ngày 10/08/2010 số 47/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, khẳng định: “ Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật này, ” “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác nhằm mục tiêu lợi nhuận” “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ: Nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản” Từ nhận định thấy NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ tốn Ngồi ra, NHTM cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn hoạt động tiền đề ý nghĩa quan trọng khơng thân ngân hàng ý nghĩa tồn xã hội NH huy động bốn nhiều cách: - NH nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân dạng tiền gửi kỳ hạn khơng kỳ hạn - NH phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, giấy tờ giá - NH vay TCTD khác - NH vay NHTƯ 1.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng Hoạt động cấp tín dụng nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quy định đến khả tồn hoạt động NHTM, phận cấu thành chủ yếu quan trọng tài sản NH Bao gồm hoạt động: - Cho vay: nghiệp vụ NHTM, hình thức cấp tín dụng, theo TCTD giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với ngun tắc hồn trả gốc lãi - Chiết khấu: hình thức cấp tín dụng, theo TCTD nhận chứng từ giá trao cho khách hàng số tiền mệnh giá chứng từ nhận chiết khấu trừ phần lợi nhuận chi phí mà ngân hàng hưởng - Cho thuê tài chính: hoạt động tín dụng trung dài hạn thơng qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển động sản khác sở hợp đồng cho thuê bên cho thuê bên thuê - Bảo lãnh ngân hàng: cam kết văn TCTD (bên bảo lãnh) với bên quyền (bên nhận bảo lãnh) việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng (bên bảo lãnh) khách hàng không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Khách hàng phải nhận nợ hoàn trả nợ cho TCTD số tiền trả thay - Bao tốn: hình thức tài trợ cho khoản toán chưa đến hạn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, hoạt động mua bán nợ - Tài trợ xuất nhập khẩu: Tài trợ ngân hàng thương mại chất khoản tín dụng cấp ngân hàng Tuy nhiên,ngân hàng tham gia tài trợ chiếm số vốn chiếm tỷ lệ định tổng vốn cần thiết cho dự án thương vụ, phần vốn lại phải vốn doanh nghiệp - Cho vay thấu chi: hình thức cấp tín dụng NHTM cho khách hàng cách cho phép khách hàng chi vượt số tiền định tài khoản tiền gửi toán khách hàng, đáp ứng cầu cần tiền nóng khách hàng, lãi suất thường cao tính theo ngày - Cho vay theo hạn mức: hình thức cấp tín dụng NHTM cho khách hàng cách khách hàng cần làm hồ sơ kỳ để vay nhiều khoản vay mà tổng mức vay tối đa (hạn mức tín dụng) lãi suất hai bên thỏa thuận 1.1.2.3 Các hoạt động khác Ngoài hoạt động trên, ngân hàng thương mại tiến hành hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng lợi nhuận cho ngân hàng như: Dịch vụ toán ngân quỹ, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, ủy thác, nhận ủy thác, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính, bảo quản vật quý giá,… 1.2 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ngân hàng thương mại giao cho khách hàng khoản tiền tài sản để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi Khi định nghĩa hoạt động cho vay, nhiều quan điểm khác nhau, nói tóm lại, định nghĩa hoạt động cho vay Ngân hàng hoạt động cung ứng tiền cho tất khách hàng nhu cầu tiền để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng 1.2.2 Các hình thức cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay hình thức cho vay cho vay tiêu dùng cho vay để kinh doanh - Cho vay tiêu dùng: Mục đích loại cho vay người vay phải sử dụng tiền vay vào việc tiêu dùng, mua sắm tài sản cố định nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân Khi thực hình thức cho vay này, cán tín dụng phải tính đến nguồn tiền dùng trả nợ Ngân hàng thu nhập cá nhân người vay tiền Hình thức phổ biến loại hình cho vay trả góp, loại hình áp dụng thành công nước phát triển - Cho vay để kinh doanh: Mục đích loại cho vay Ngân hàng cho doanh nghiệp vay để phục vụ hoạt động kinh doanh mình, nhằm mở rộng sản xuất hay đáp ứng nhu cầu tiền doanh nghiệp Dựa vào đặc điểm ngành mà Ngân hàng thiết lập điều kiện cho vay, phương thức cho vay, cách thức trả nợ dựa nguồn thu tiền bán hàng doanh nghiệp thể phân chia loại hình theo tiêu thức cho vay doanh nghiệp sản xuất cho vay thương mại hay cho vay theo ngành nghề kinh tế: Cho vay ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp, cho vay ngành dịch vụ 1.2.2.2 Dựa theo thời hạn cho vay Dựa theo thời hạn cho vay hình thức cho vay ngắn hạn cho vay trung dài hạn - Cho vay ngắn hạn: Hình thức cho vay nhằm tài trợ cho tài sản lưu động nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn nhà nước, doanh nghiệp, hộ sản xuất Cho vay ngắn hạn trường hợp sau: Ngân hàng cho nhà nước vay để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu nhà nước, cho vay tổ chức tài Ngân hàng, cơng ty tài chính, quỹ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu khoản, cho vay doanh nghiệp nhằm tài trợ nhu cầu vốn tăng thêm cho sản xuất kinh doanh, cho vay người tiêu dùng… - Cho vay trung dài hạn: Doanh nghiệp nhu cầu vay trung dài hạn để mua trang thiết bị, xây dựng, cải tiến kĩ thuật, mua công nghệ, Ngân hàng mua trái phiếu trung dài hạn doanh nghiệp nhằm tài trợ cho trình hình thành tài sản cố định, khách hàng kế hoạch mua sắm, xây dựng tài sản cố định, nhằm thực dự án định, 1.2.2.3 Dựa theo hình thức đảm bảo khoản vay Dựa theo hình thức đảm bảo khoản vay hình thức cho vay cho vay đảm bảo cho vay khơng đảm bảo - Cho vay đảm bảo : Đây khoản cho vay mà bên cạnh việc cho khách hàng vay vốn, Ngân hàng nắm giữ tài sản người vay với mục đích xử lý tài sản để thu hồi vốn vay người vay vi phạm hợp đồng tín dụng Ngoài thực việc cho vay Ngân hàng khơng trực tiếp quản lý nguồn vốn nhiều rủi ro xảy ra, nguy khơng thu hồi đủ vốn vay cao Ngân hàng cho vay thường yêu cầu người vay phải tài sản bảo đảm cho khoản vay - Các khoản cho vay khơng đảm bảo : Là khoản cho vayNgân hàng không nắm giữ tài sản người vay để xử lý nhằm thu hồi nợ mà thay vào điều kiện ràng buộc khác ký hợp đồng tín dụng Những điều kiện là: người vay không giao dịch với Ngân hàng khác, hoạt động kinh doanh người vay phải Ngân hàng quản lý Ngân hàng quản lý tình hình tài người vay 1.2.2.4 Dựa theo hình thức hình thành khoản vay Dựa theo hình thức hình thành khoản vay hai hình thức cho vay cho vay trực tiếp cho vay gián tiếp - Cho vay trực tiếp: Phần lớn cho vay Ngân hàng cho vay trực tiếp Đây khoản cho vay khách hàng trực tiếp đến Ngân hàng xin vay vốn Ngân hàng trực tiếp chuyển giao tiền cho khách hàng sử dụng sở điều kiện mà hai bên thoả thuận Khi khách hàng tài sản chấp, uy tín cao mà khơng cần phải thơng qua trung gian họ thường vay trực tiếp Ngân hàng - Cho vay gián tiếp Đây hình thức cho vay thông qua tổ chức trung gian Ngân hàng cho vay qua tổ, đội, hội, nhóm, nhóm sản xuất hội nông dân, hội cựu đẳng, dạy nghề, doanh nghiệp uy tín thơng qua trao đổi với lãnh đạo cơng đồn quan việc nhận tài trợ cho công nhân viên quan Đồng thời tiếp xúc thơng qua hội thảo với cán bộ, công nhân viên để giới thiệu sản phẩm Ngồi ra, Chi nhánh thực quảng cáo, giới thiệu sản phẩm qua báo chí, tranh ảnh, tài liệu, tờ rơi Thực cơng việc đòi hỏi Chi nhánh phải cán chuyên trách tiếp thị sản phẩm Bộ phận làm nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, lấy thông tin phản hồi từ khách hàng, đề xuất hồn thiện sản phẩm, thơng tin cho khách hàng biết sản phẩm Bộ phận khách hàng phối hợp với phận khác Chi nhánh để tổ chức tiếp xúc, hội thảo nhằm quảng bá sản phẩm Chi nhánh 3.2.8 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát Đây yếu tố đem lại an toàn, hiệu cho hoạt động tín dụng ngân hàngngân hàng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm thực vi phạm, sai sót để biện pháp xử lý kịp thời Muốn ngân hàng cần tiếp tục hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt theo hướng sau: - Giúp Ban Giám Đốc thực công tác kiểm toán nội theo quy chế kiểm toán nội - Giúp Giám Đốc việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động nghiệp vụ chi nhánh - Kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa văn quy định NHCT Việt Nam phát sơ hở, bất hợp lý, dẫn đến khơng an tồn cho hoạt động chi nhánh - Làm đầu mối phối hợp với đoàn tra, quan pháp luât, quan kiểm toán hoạt động chi nhánh - Hoàn thiện, củng cố, tăng cường cán kinh nghiệm, lực làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt - Lập kế hoạch định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hành quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh, quy chế kinh doanh theo quy định pháp luật ngân hàng quy định Ngân Hàng Nhà Nước, điều lệ tổ chức hoạt động, quy định NHCT Việt Nam - Đánh giá mức độ bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh kiến nghị biện pháp nâng cao khả an toàn hoạt động kinh doanh chi nhánh Tóm lại, việc phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương, Chi nhánh Phú Thọ nói riêng Do đó, việc nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu để phát triển hoạt động cho vay đôi với nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn mục tiêu nhân tố quan trọng để tăng cường khả cạnh tranh ngân hàng, nâng cao lực tài chính, khẳng định vị Chi nhánh Tồn thể cán nhân viên Chi nhánh hang say làm việc, đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững tăng cường mối quan hệ với cấp quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan để tạo thuận lợi hoạt động kinh doanh, phấn đấu đạt “danh hiệu Chi nhánh xuất sắc năm 2014” KẾT LUẬN Kết luận Trong kinh tế thị trường nay, hoạt động cho vay chiếm tồn q trình hoạt động Ngân hàng thương mại Việc phát triển hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay trung dài hạn nói riêng vấn đề nóng bỏng sống NHTM giai đoạn Thông qua việc nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2011- 2013, khóa luận làm rõ vấn đề sau: Một là, tìm hiểu sở lý luận hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại đặc điểm, hình thức, vai trò, cho vay trung dài hạn Hai là, sở hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ , khóa luận phân tích làm rõ thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn Chi nhánh đạt thành tựu đáng kể: Nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, tổng dư nợ không ngừng gia tăng, Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, Chi nhánh số hạn chế cần khắc phục dư nợ trung dài hạn lợi nhuận từ cho cho vay trung dài hạn giảm, tỷ lệ nợ xấu tăng, Ba là, qua sâu phân tích, khóa luận nêu bật vấn đề chi phối đến hoạt động cho vay trung dài hạn Trên sở đánh giá kết đạt hạn chế để đề xuất số giải pháp, kiến nghị cụ thể: Phát triển nguồn vốn huy động, đa dạng hóa hình thức cho vay trung dài hạn, xây dựng sách cho vay thu nợ, nhằm phát triển hoạt động cho vay trung, dài hạn toàn hoạt động ngân hàng TMCPCT Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Em hy vọng với hệ thống giải pháp giúp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ ngày phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn, tạo uy tín cho ngân hàng góp phần vào phát triển chung kinh tế tỉnh nhà Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ cũng cầ n có những nỗ lực nhằ m hỗ trơ ̣ cho mu ̣c tiêu phát triể n cho vay trung dài hạn, khuyế n khích và tạo các điề u kiêṇ thuâ ̣n lơ ̣i để sự phát triể n của loa ̣i hình cho vay này đươ ̣c diễn mô ̣t cách lành ma ̣nh tố t đep: ̣ - Chính phủ cầ n phải ổ n đinh ̣ môi trường vi ̃ mô cho nề n kinh tế Chính phủ cầ n xác đinh ̣ rõ chiế n lươ ̣c phát triể n kinh tế , hướng đầ u tư, có chính sách phát triể n kinh tế nhiề u thành phầ n mô ̣t cách ổ n đinh, ̣ lâu dài, đúng đinh ̣ hướng Ổn đinh ̣ thi ̣trường, ổ n đinh ̣ giá cả, trì tỉ lê ̣ la ̣m phát ở mức hơ ̣p lí đươ ̣c coi là nhiê ̣m vu ̣ hàng đầ u và thường xuyên Chiń h viê ̣c Nhà nước ta ̣o mô ̣t môi trường chính tri ̣- xã hô ̣i ổ n đinh ̣ sẽ ta ̣o điề u kiêṇ cho quá trình phát triể n kinh tế giúp doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu - Chin ́ h phủ cầ n sớm hoàn chỉnh luâ ̣t tín du ̣ng trung dài hạn, ta ̣o điề u kiêṇ cho hoa ̣t đô ̣ng cho vay trung dài hạn của Ngân hàng thương ma ̣i Nhà nước cầ n chỉ thi ̣cho các quan lâ ̣p pháp và các ban ngành có liên quan nghiên cứu về luâ ̣t tín du ̣ng trung dài hạn ̣n du ̣ng sáng ta ̣o của các nước khác vào điề u kiêṇ thực tế ở Viê ̣t Nam là viê ̣c làm cầ n thiế t, vì các nước trước cho ta những bài ho ̣c kinh nghiê ̣m ̣n du ̣ng thế nào cho khéo thì chúng ta cầ n phải nghiên cứu nhiề u nữa - Chính phủ nên hỗ trơ ̣ các Ngân hàng thương ma ̣i viê ̣c biế n kiế n thức, thông tin về hoa ̣t đô ̣ng cho vay trung dài hạn của Ngân hàng Cu ̣ thể , Nhà nước có chỉ thi ̣cho các quan truyề n hình, truyề n thanh, báo chí của Nhà nước quảng bá về tín du ̣ng trung dài hạn, ta ̣o các chính sách hỗ trơ ̣, ưu tiên nhằ m khuyế n khích cho sự phát triể n của hoa ̣t đô ̣ng cho vay trung dài hạn - Ngoài ra, các quan chức cũng cầ n chấ n chỉnh hoa ̣t dô ̣ng của mình pha ̣m vi có liên quan viê ̣c cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sở hữu tài sản, ̣n chế các sai sót, tiêu cực công tác này nhằ m bảo vê ̣ quyề n ̣n của các Ngân hàng vấ n đề liên quan đế n cầ m cố , thế chấ p 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN cầ n hoàn thiê ̣n các văn bản pháp luâ ̣t quy đinh ̣ đố i với hoa ̣t đô ̣ng cho vay trung dài hạn Để hoa ̣t đô ̣ng cho vay trung dài hạn phát triể n và các Ngân hàng thương ma ̣i dễ dàng viêc̣ thực hiê ̣n nghiêp̣ vu ̣ cho vay trung dài han, NHNN cầ n ban hành các văn bản hướng dẫn cu ̣ thể đó quy đinh ̣ về các loa ̣i sản phẩ m, dich ̣ vu ̣ cho vay trung dài hạn, đồ ng thời cũng ban hành các văn bản hỗ trơ ̣ khuyế n khić h đố i với cho vay trung dài hạn, ta ̣o hành lang pháp lý thông thoáng và đầ y đủ để bảo vê ̣ quyề n lơ ̣i cho cả NH và khách hàng Đồ ng thời ta ̣o sự chủ đô ̣ng nữa của NH phát triể n cho vay trung dài hạn, giải quyế t nơ ̣ quá ̣n để tăng hêụ quả hoa ̣t đô ̣ng của NH - Hoa ̣ch đinh ̣ về chiế n lươ ̣c chung về cho vay trung dài han của các Ngân hàng thương ma ̣i Vì NHNN đóng vai trò to lớn viê ̣c đinh ̣ hướng chiế n lươ ̣c chung cho cho các Ngân hàng thương ma ̣i cả nước Hơn nữa, nhằ m mu ̣c đích chung là hoa ̣t đô ̣ng đồ ng bô ̣ giữa các Ngân hàng thương ma ̣i, ta ̣o điề u kiê ̣n cùng phát triể n Viê ̣c này cũng đòi hỏi phải tăng cường sự hơ ̣p tác và trao đổ i giữa các NHTM 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Giảm bớt những thủ tu ̣c giấ y tờ không cầ n thiế t hồ sơ vay Qua quá trình triể n khai thực hiêṇ công tác cho vay trung dài hạn, hồ sơ vay vố n còn quá nhiề u giấ y tờ mang nă ̣ng tính hình thức, không cầ n thiế t - Cho phép chi nhánh mở thêm phòng giao dịch Mở thêm phòng giao dịch làm tăng chi phí tác dụng tạo hình ảnh ngân hàng quy mơ lớn từ tạo niềm tin cho khách hàng việc sử dụng ngân hàng người trung gian toán Song song với việc cho phép chi nhánh mở thêm phòng giao dịch việc mở rộng chức phòng giao dịch nâng cao chất lượng phục vụ phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam mở rộng sách tín dụng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh đầu tư vào cơng nghệ tốn khơng dùng tiền mặt, tiến tới thực cho vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng, thấu chi tồn hệ thống DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Tiền tệ Ngân hàng, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội GS.TS Lê Văn Tư (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ năm 2011, năm 2012, năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Luật tổ chức tín dụng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy chế cho vay, bảo lãnh cho thuê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành Thông tư số 12/2010/TT- NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay động Việt Nam khách hàng theo lãi suất thỏa thuận 10 Website Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: www.vietinbank.com.vn PHỤ LỤC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHI NHÁNH PHÚ THỌ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Để đánh giá hoạt động cho vay trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Phú Thọ, Chi nhánh Phú thọ kính mong Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin nội dung vào phiếu trưng cầu ý kiến khách hàng Sự hợp tác Quý khách giúp hoạt động cho vay trung dài hạn Chi nhánh ngày tốt Quý khách hàng vui lòng đánh dấu (×) vào trống mà Q khách câu trả lời xác Xin trân trọng cảm ơn! I - Thông tin chung khách hàng Tên Quý khách hàng:……………………… Nam□ Nữ□ Địa chỉ:……………………………………………………………… Số điện thoại:……………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………… II - Xin Quý khách vui lòng cho biết: Quý khách cho biết lý lựa chọn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ để vay vốn trung dài hạn? □ Một ngân hàng truyền thống uy tín □ Được giới thiệu bạn bè, người quen □ Lý khác Quý khách giao dịch với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ khoảng thời gian bao lâu? □ Dưới năm □ Từ năm đến năm □ Trên năm Mục đích vay vốn trung dài hạn quý khách Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ gì? □ Tiêu dùng □ Sản xuất kinh doanh □ Mục đích khác Các sản phẩm cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ đáp ứng nhu cầu vay vốn Quý khách khơng? □ □ Khơng Thái độ phục vụ nhân viên Ngân hàng? □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng Q khách cho biết ý kiến hồ sơ, thủ tục cho vay trung dài hạn Ngân hàng? □ Đơn giản, thuận tiện □ Rườm rà □ Quá rườm rà, thời gian Xin Quý khách cho biết thời gian thực giao dịch vay vốn trung dài hạn Ngân hàng? □ Nhanh □ Bình thường □ Chậm Xin Quý khách vui lòng cho biết kỹ phục vụ nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ: Sản phẩm cho vay trung dài hạn Chi nhánh Nội dung Khơng 7.1 Hướng dẫn lập hồ sơ 7.2 Tư vấn sử dụng vốn hiệu 7.3 Kiểm tra việc sử dụng vốn hiệu 7.4 Thời gian giải ngân tiền vay tiến độ Theo Quý khách mức lãi suất vay vốn trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ là: □ Hợp lý □ Cao Theo Quý khách khả đáp ứng vốn vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ là: □ □ Tốt □ Trung Bình Kém 10 Xin Quý khách vui long cho biết, Quý khách tiếp tục vay vốn nhu cầu sản phẩm cho vay trung dài hạn Ngân hàng thời gian tới hay khơng? □ □ Khơng Quý khách giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ cho người khác khơng? □ □ Khơng Xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng! BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI DNTN Doanh nghiệp tư nhân DSBNT Doanh số bán ngoại tệ DSCV Doanh số cho vay DSMNT Doanh số mua ngoại tệ DSTN Doanh số thu nợ DSTTNK Doanh số toán nhập DSTTXK Doanh số toán xuất NH Ngân hàng MBNT Mua bán ngoại tệ 10 NHNN Ngân hàng nhà nước 11 NHTM Ngân hàng thương mại 12 NHTMCPCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 13 TDH Trung dài hạn 14 TMCP Thương mại cổ phần 15 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 16 TTQT Thanh toán quốc tế 17 SXKD Sản xuất kinh doanh 18 UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG SH TÊN BẢNG Trang 2.1 Tình hình lao động Chi nhánh 33 2.2 Tình hình huy động vốn Chi nhánh 36 2.3 Tình hình dư nợ cho vay Chi nhánh 41 2.4 Tình hình hoạt động TTTM KDNT Chi nhánh 43 2.5 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 46 2.6 Doanh số cho vay trung dài hạn Chi nhánh 54 2.7 cấu doanh số cho vay trung và dài ̣n Chi nhánh 56 2.8 Doanh số thu nợ trung dài hạn Chi nhánh 59 2.9 cấu doanh số thu nợ trung dài hạn Chi nhánh 61 2.10 Tình hình dư nợ cho vay trung và dài ̣n Chi nhánh 63 2.11 Tỷ lệ thu nợ TDH Chi nhánh Vietinbank Phú Thọ 67 2.12 Tỷ lệ thu nợ TDH Chi nhánh BIDV Phú Thọ 68 2.13 Tình hình biến động nợ hạn TDH Chi nhánh 69 2.14 Nợ hạn trung dài hạn Chi nhánh 71 2.15 Tình hình biến động nợ xấu TDH Chi nhánh 72 2.16 Nợ xấu TDH Chi nhánh Vietinbank Phú Thọ 73 2.17 Nợ xấu trung dài hạn Chi nhánh BIDV Phú Thọ 74 2.18 Lợi nhuận từ cho vay TDH Chi nhánh Vietinbank Phú Thọ 75 2.19 Lợi nhuận từ cho vay TDH Chi nhánh BIDV Phú Thọ 76 2.20 Vòng quay vốn trung dài hạn Chi nhánh 77 2.21 Trích phiếu trưng cầu ý kiến khách hàng 80 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ SH Trang 1.1 Quy trình cho vay 14 2.1 cấu tổ chức quản lý Chi nhánh 29 2.2 Quy trình cho vay trung dài hạn Chi nhánh 50 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ SH TÊN BIỂU ĐỒ 2.1 Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo thời hạn Chi nhánh 38 2.2 Tỷ trọng dư nợ cho vay Chi nhánh 42 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 46 Trang DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ SH TÊN ĐỒ THỊ Trang 2.1 Doanh số cho vay trung dài hạn Chi nhánh 55 2.2 Doanh số thu nợ trung dài hạn Chi nhánh 60 2.3 Dư nợ trung dài hạn Chi nhánh 64 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 4.2 Phương pháp thống kê, so sánh 4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu 4.4 Phương pháp xử lý số liệu, tài liệu 5 Kết cấu đề tài Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.2 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các hình thức cho vay ngân hàng thương mại 1.3 Khái quát hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại 11 1.3.1 Khái niệm hoạt động cho vay trung dài hạn 11 1.3.2 Đặc điểm cho vay trung dài hạn 11 1.3.3 Các hình thức cho vay trung dài hạn 12 1.3.4 Vai trò hoạt động cho vay trung dài hạn 13 1.3.5 Một số quy định hoạt động cho vay trung dài hạn 15 1.3.6 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay trung dài hạn 17 1.3.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay trung dài hạn 22 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ THỌ 26 2.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 26 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 27 2.1.3 cấu máy tổ chức quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 29 2.1.4 Đặc điểm lao động sở vật chất Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 33 2.1.5 Khái quát tình hình hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 36 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 43 2.2.1 Một số quy định cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 43 2.2.2 Một số sản phẩm cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 46 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 48 2.3 Đánh giá hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 78 2.3.1 Kết đạt 78 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 79 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ THỌ 83 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 83 3.1.1 Mục tiêu Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Phú Thọ năm tới 83 3.1.2 Phương hướng Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Phú Thọ 83 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung, dài hạn Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Phú Thọ 86 3.2.1 Giải pháp phát triển nguồn vốn huy động trung dài hạn 87 3.2.2 Xây dựng sách cho vay thu nợ hiệu 90 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức cho vay trung dài hạn 93 3.2.4 Ngăn ngừa xử lý khoản nợ hạn 95 3.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án 98 3.2.7 Tăng cường công tác quảng bá sản phẩm hợp tác với doanh nghiệp, quan đoàn thể, trường học địa bàn 100 3.2.8 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát 102 KẾT LUẬN 104 Kết luận 104 Kiến nghị 105 2.1 Kiến nghị với Chính phủ 105 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 105 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 ... cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công. .. thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 2.1.1.1 Tên địa + Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ + Tên viết... TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ THỌ 2.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ 2.1.1 Lịch sử hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ, Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay