de tai nghien cuu ly thuyet thong ke

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 21:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY Bài tập lớn: thuyết thống Đề tài thống kê: “ Điều tra tình hình ăn sáng sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội”  Giáo viên hướng dẫn:  Lớp:  Nhóm thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY Bài tập lớn: thuyết thống Đề tài thống kê: “ Điều tra tình hình ăn sáng sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội”  Giáo viên hướng dẫn:  Lớp:  Nhóm thực hiện: ( bảng đánh giá thái độ thành viên) Bảng đánh giá thái độ làm việc thành viên dựa kết làm việc thành viên q trình tham gia đóng góp xây dựng đề tài Để đánh giá cách khách quan dựa công việc thành viên làm thể rõ qua biên họp nhóm Nhóm chúng tơi thực tổng cộng có biên họp nhóm Trường: Đại học Cơng Nghiệp Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lớp: …………… Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP 1 Thời gian, địa điểm họp - Thời gian: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: Thành phần tham dự: - Bao gồm bạn thành viên nhóm thực hiện: Chủ tọa, thư ký họp - Chủ tọa: - Thư ký: Nội dung họp Buổi họp thảo luận hai vấn đề là: Thứ nhất, chọn đề tài thảo luận cho môn học Thứ hai, thiết lập câu hỏi cho đề tài thảo luận Diễn biến họp Các bạn thảo luận chọn đề tài Nhóm chọn đề tài muốn khảo sát “ điều tra tình hình ăn sáng sinh viên đại học Cơng Nghiệp Hà Nội” Sau nhóm lại thảo luận đưa câu hỏi Cuối nhóm trưởng thực soạn in câu hỏi cho bạn thực điều tra Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 ngày Thư ký Chủ tọa Trường Đại học Cơng nghiệp CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Hà Nội VIỆT NAM Lớp: ………………… Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP Thời gian, địa điểm họp - Thời gian:, ngày tháng năm - Địa điểm: Thành phần tham dự: - Bao gồm thành viên sau : Chủ tọa, thư ký họp - Chủ tọa: - Thư ký: Nội dung họp Buổi họp thảo luận hai vấn đề là:  Tiến hành khảo sát bạn sinh viên Đại học Công Nghiệp Hà Nội 10 Diễn biến họp Các bạn khảo sát sinh viên khn viên trường Nhóm khảo sát 110 phiếu điều tra tình hình ăn sáng sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội Sau nhóm tổng kết lại tất số phiếu Cuối nhóm trưởng giữ tồn phiếu khảo sát để phân chia công việc lọc điền số liệu cho thành viên lại nhóm Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 ngày Thư ký Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Chủ tọa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lớp: …………………… Độc lập - Tự - Hạnh phúc -BIÊN BẢN HỌP 11 Thời gian, địa điểm họp - Thời gian: , ngày tháng năm 20 - Địa điểm: thư viện trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 12 Thành phần tham dự: - Bao gồm thành viên sau : 13 Chủ tọa, thư ký họp - Chủ tọa: - Thư ký: 14 Nội dung họp Buổi họp thảo luận hai vấn đề là:  Tiến hành lọc số liệu  Tiến hành điền số liệu  Tiến hành mã hóa câu hỏi 15 Diễn biến họp Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 ngày Thư ký Chủ tọa Trường: Đại học Cơng nghiệp Hà Nội CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lớp: ………… Độc lập - Tự - Hạnh phúc -BIÊN BẢN HỌP 16 Thời gian, địa điểm họp - Thời gian:, ngày tháng năm - Địa điểm: Thành phần tham dự: - Bao gồm bạn thành viên nhóm thực hiện: Chủ tọa, thư ký họp - Chủ tọa: - Thư ký 17 Nội dung họp Buổi họp thảo luận hai vấn đề là:  Thứ nhất, vẽ biểu đồ  Thứ hai, đưa giải pháp 18 Diễn biến họp …………………… ……………………… ……………………… Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 ngày Thư ký Chủ tọa LỜI MỞ ĐẦU I Mục đích nghiên cứu 1.Mục đích chung Mục đích chung đề tài khảo sát tình trạng ăn sáng sinh viên đại học Cơng Nghiệp nói riêng sinh viên trường đại học, cao đẳng nói chung 2.Mục đích riêng Đối với đề tài nhóm chúng tơi tập trung nghiên cứu với số mục đích sau:     Sự quan tâm đến bữa sáng sinh viên Cơng Nghiệp Tìm hiểu chung cách thức ăn sáng sinh viên Các yếu tố tác động đến yếu tố chọn ăn sáng Đưa giải pháp với hành vi dùng bữa sáng sinh viên II Đối tượng, thời gian, không gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, đối tượng mà hướng tới hành vi dùng bữa sáng sinh viên Cơng nghiệp Thời gian nghiên cứu Nhóm tổ chức họp nhóm, phân cơng việc ngày 17/3/2018 hoàn thành số liệu thống kết quả, phân tích kết làm tiểu luận ngày 20/5/2018 Không gian nghiên cứu Đối với đề tài này, không gian nghiên cứu 100 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội từ năm đến năm tư, không phân biệt nam, nữ III Nội dung nghiên cứu Bữa ăn sáng bữa ăn quan trọng ngày, bữa ăn sau khoảng thời gian dàu ngưng ăn 10-12 tiếng đồng hồ, từ bữa ăn tối hôm trước nên thể cần nạp lượng Thông thường, hoạt động nhiều vào buổi sáng nên để bắt đầu ngày đầy sức sống, thể cần cung cấp lượng dưỡng chất Một bữa ăn sáng thích hợp tạo điều kiện khởi động cho ngày mới, nạp lượng ngày làm việc Bỏ qua bữa ăn sáng dẫn đến hạ đuognừ huyết, giảm khả tập trung làm việc học tập, khả sáng tạo giảm Chính vậy, chúng tối định chọn đề tài “ Tình hình ăn sáng sinh viên đại học Cơng Nghiệp ” để nghiên cứu Đây mối quan tâm sinh viên ĐH Công Nghieejo nhà cung cấp dịch vụ thời gian buổi sáng sinh viên gấp rút, số sinh viên chưa nhận thức vai trò bữa ăn sáng có nhiều yếu tố tác động đến bữa sáng sinh viên IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với đề tài : “ Điều tra tình hình ăn sáng sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội”, lựa chọn số phương pháp thống đặc trưng để nghiên cứu Cụ thể: + Phương pháp 1: Thiết kế phiếu điều tra + Phương pháp 2: Thu thập thông tin + Phương pháp 3: Tổng hợp thông tin + Phương pháp 4: Bảng, đồ thị thống + Phương pháp : Các tham số phân tích thống NỘI DUNG Chương 1: Tổ chức nghiên cứu 1.Mẫu nghiên cứu Tổng thể mà chúng tơi nghiên cứu tồn sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Tuy nhiên với khan nhân lực khả tài chính, nhóm chọn mẫu ngẫu nhiên 100 sinh viên ĐH Cơng Nghiệp Với mẫu ngẫu nhiên , có vai trò to lớn q trình phục cụ nghiên cứu đề tài Mẫu ngẫu nhiên chọn sở khách quan Các bước nghiên cứu Để xây dựng đề tài này, nhóm chúng tơi trải qua bước nghiên cứu cụ thể sau: Họp nhóm đề tìm kiếm thơng tin, xây dựng phiếu điều tra Xây dựng phiếu điều tra bước đầu xác định mẫu nghiên cứu Tổng hợp, chỉnh sửa bổ sung phiếu điều tra Phát phiếu điều tra để thu thập thông tin Tổng hợp kết thu từ phiếu điều tra Xử số liệu Phân tích, đánh giá kết nghiên cứu Thành lập tiểu luận Chương – Phương pháp nghiên cứu Thiết kế phiếu điều tra Phiếu điều tra nhóm chúng tơi tập hợp câu hỏi hành vi dùng bữa sáng sinh viên Công Nghiệp, xếp theo thứ tự định Như biết, có nhiều loại phiếu điều tra sử dụng để điều tra, thu thập thơng tin Ví dụ tổng điều tra dân số, người ta xây dựng hai loại phiếu điều tra: phiếu hộ phiếu cá nhân Với đề tài này, nhóm chúng tơi sử dụng loại phiếu điều tra cá nhân Về mặt nội dung, chủ yếu kết thu thập từ phiếu điều tra sở cho việc nghiên cứu, làm rõ đề tài Do đó, nội dung phiếu điều tra dựa sở mục đích nội dung nghiên cứu đề tài Sau thời gian họp nhóm thiết kế phiếu điều tra gồm 13 câu hỏi phục vụ cho đề tài nghiên cứu đáp án đưa với nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề cần nghiên cứu Nội dung bảng câu hỏi cụ thể sau: Bảng câu hỏi vấn Xin chào bạn, sinh viên khoa Quản kinh doanh trường đại học Công nghiệp Hà Nội thực đề tài “ điều tra tình hình ăn sáng sinh viên đại học Cơng Nghiệp” Mong bạn dành thời gian để giúp chúng tơi hồn thành bảng câu hỏi Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! Trước tiên, bạn vui lòng cho biết thơng tin sau: Họ tên: Bạn sinh viên khóa mấy: K9 Giới tính:  K10  K11 K12 Nam Nữ Nội dung câu hỏi chính: Bạn nghĩ có nên ăn sáng khơng? Có  Khơng Hãy nêu quan điểm bạn nhận định sau đây: Rất Đồng Trung Không Rất đồng ý ý Bữa ăn sáng quan trọng bữa ăn Bữa ăn sáng giúp tránh nguy mắc bệnh Bữa ăn sáng giúp cho người ăn không bị đói Bữa ăn sáng giúp bạn giảm cân không đồng ý đồng ý 5 5 Bạn có ăn sáng buổi sáng khơng? Có bình  Khơng(dừng lại) Bạn ăn sáng nhằm mục đích gì?  Khơng bị bỏ đói  Ngẫu hứng  Đảm bảo sức khỏe  Khác Hãy cho biết mức độ mức độ quan tâm đến yếu tố sau: Yếu tố Ít quan tâm Bình thường Quan tâm Yếu tố hợp vị Khơng quan tâm Rất quan tâm Giá Yếu tố dinh dưỡng ăn Chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm Cách phục vụ người bán 5 Bạn thường ăn sáng đâu?  Nhà  Mua đem vào lớp  Quán ăn/ cửa hàng  khác Yếu tố tác động đến việc mua đồ ăn sáng bạn?  Sở thích Chất lượng đồ ăn Nơi bán thuận tiện Yếu tố khác Bạn có nhận xét chất lượng phục vụ bữa ăn sáng? Khơng tốt Tương đối tốt Bình thường Tốt Bạn thường ăn gì?  Bánh mì/ bánh bao  Mì tơm  Bún/Phở  Sữa  Xôi  Khác Bữa ăn sáng bạn khoảng tiền?  15k  Khơng hài lòng  Bình thường  Hài lòng  Rất hài lòng 12 Bạn có thường xuyên thay đổi bữa sáng không?  Rất thường xuyên  Thỉnh thoảng  Thường xuyên  Hiếm  Khơng 13 Vì bạn lại thay đổi bữa sáng?  Hợp vị  Chất lượng dinh dưỡng  Sự tiện lợi  Yếu tố khác  Cảm ơn đóng góp bạn Chúc bạn thành cơng sống. Về mặt hình thức, phiếu điều tra xây dựng với hình thức 100% câu hỏi đóng Chúng câu hỏi có sẵn câu trả lời Sinh viên tùy theo dạng câu hỏi mà chọn hay nhiều đáp án Hình thức dễ dàng bạn sinh viên lựa chọn hỗ trợ cho việc tổng hợp kết nghiên cứu Trong phiếu điều tra kết hợp nhiều thang đo khác nhau, thang đo định danh, thang đo thứ bậc thang đo khoảng Thu thập thông tin Để thu thập thông tin phiếu điều tra thống kê, người ta sử dụng nhiều phương pháp điều tra khác phương pháp đăng kí trực tiếp hay phương pháp vấn gián tiếp Nhóm chúng tơi lựa chọn phương pháp đăng kí trực tiếp, chúng tối gặp đối tượng khảo sát yêu cầu nhờ họ trả lời bảng hỏi cho Cách thời gian cơng sức hơn, nhiên thấy hiệu tức với số lượng bảng hỏi trả lời nhiều nguồn liêu thu thường có độ tin cậy cao 3.Bảng, Đồ thị thống Sau tổng hợp số liệu thống kê, muốn phát huy tác dụng giai đoạn phân tích thống kê, cần thiết phải trình bày kết tổng hợp theo hình thức thuận lợi cho việc sử dụng sau Các hình thức bảng thống đồ thị thống Bảng thống Bảng thống hình thức trình bày số kiêu thống có hệ thống, hợp ly rõ ràng nhằm nêu lên đặc trưng mặt lượng tượng Ở đề tài này, nhóm chúng tơi sử dụng nhiều bảng thống nhằm mục đích chủ yếu phục vụ đề tài 3.2 Đồ thị thống 3.1 Đồ thị thống hình vẽ đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước tài liệu thống Khác với bảng thống dùng số, đồ thị thống sử dụng kết hợp hình vẽ đường nét màu sắc để trình bày phân tích đặc điểm số lượng tượng Vì vậy, người đọc khơng cần nhiều công đọc số mà nhận thức vấn đề chủ yếu cách dễ dàng, nhanh chóng Dựa ưu điểm đồ thị thống kê, sử dụng linh hoạt đa dạng loại đồ thị thống để làm rõ đề tài nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương trình bày kết nghiên cứu, bao gồm nội dung sau: • • Hành vi dùng bữa ăn sáng sinh viên Nhận thức bạn tầm quan trọng bữa ăn sáng I/ Hành vi dùng bữa sáng sinh viên:  Nhận thức nhu cầu Qua vấn hành vi dùng bữa sáng sinh viên, số liệu thu thập mục đích dùng bữa sáng bạn sau: Bảng 1: Frequen cy 20 Valid 59 Total 90 4.MDAS Percen Valid Cumulative t Percent Percent 22.2 22.2 22.2 10.0 10.0 32.2 65.6 65.6 97.8 2.2 2.2 100.0 100.0 100.0 Từ kết thể biểu đồ trên, ta thấy đa phần sinh viên ăn sáng để đảm bảo sức khỏe tỉ lệ chiếm 65.6% ; 22% mục đích khơng bị bỏ đói; 10% ngẫu hứng 2.2% mục đích khác Có thể nói đa số bạn sinh viên nhận thức tầm quan trọng bữa ăn sáng số lượng học sinh vừa phải nhận thấy việc khơng cảm thấy đói học tập điều quan trọng Đánh giá phương án: Mức độ quan tâm đến yếu tố bữa ăn sáng Yếu tố hợp vị: Hợp vị yếu tố quan trọng người tiêu dùng mua, họ muốn ăn phải ngon, chất lượng đặc biệt hợp vị Kết nghiên cứu có 22.2% sinh viên quan tâm đến yếu tố hợp vị có 48.9% sinh viên quan tâm yếu tố Qua thấy bạn sinh viên trọng đến yếu tố hợp vị dùng bữa ăn sáng, hầu hết tất bạn đểu quan tâm   - Frequen cy 15 Valid 44 20 Total 90 - 5.1YTKV Percen Valid Cumulative t Percent Percent 4.4 4.4 4.4 7.8 7.8 12.2 16.7 16.7 28.9 48.9 48.9 77.8 22.2 22.2 100.0 100.0 100.0 Giá cả: Đây yếu tố mà sinh phải quan tâm dùng bữa ăn sáng Qua kết nghiên cứu, thấy 34.4% sinh viên quan tâm đến yếu tố 38.9% sinh viên có suy nghĩ bình thường yếu tố giá Ngoài ra, 4,4% không quan tâm đến giá 7.8% sinh viên quan tâm đến giá Do vậy, người phục vụ ăn cấn phải biết quan tâm sinh viên yếu tố để đưa mức giá phù hợp với bạn sinh viên đồng thời đảm bảo yếu tố khác mà bạn sinh quan tâm Frequen cy 35 Valid 31 13 Total 90 - 5.2GC Percen Valid Cumulative t Percent Percent 4.4 4.4 4.4 7.8 7.8 12.2 38.9 38.9 51.1 34.4 34.4 85.6 14.4 14.4 100.0 100.0 100.0 Yếu tố dinh dưỡng ăn: Dinh dưỡng nguồn cung cấp lượng cho thể hoạt động thật cần thiết để cung cấp dưỡng chất vào buổi sáng Kết cho thấy, 2.2% ý kiến khơng quan tâm, 12.2% quan tâm, 18.9% bình thường, 42.2% quan tâm 24.4% quan tâm Xét mức độ dinh dưỡng cho bữa sáng mức độ quan tâm bạn sinh cao, cho thấy tầm quan trọng bữa ăn sáng 5.3YTDD Frequen Percent Valid Cumulative cy Percent Percent 2.2 2.2 2.2 11 12.2 12.2 14.4 17 18.9 18.9 33.3 Valid 38 42.2 42.2 75.6 22 24.4 24.4 100.0 Total 90 100.0 100.0 - Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Đối với bữa ăn sáng sinh viên yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm sinh viên quan tâm, chiếm 86.7% cho quan tâm quan tâm tổng số phần trăm mức độ quan tâm yếu tố hợp vệ sinh Chỉ 4.4% sinh viên quan tâm, 2.2% không quan tâm 6.7% ý kiến trung hòa - 5.4CLVS Freque Percent Valid Cumulative ncy Percent Percent 2.2 2.2 2.2 Cách 4.4 4.4 6.7 phục vụ 6.7 6.7 13.3 người bán: Valid Số liệu từ biểu 33 36.7 36.7 50.0 đồ cho ta 45 50.0 50.0 100.0 có 1.1% thấy, Total 90 100.0 100.0 sinh viên không quan tâm đến cách phục vụ 10% sinh viên quan tâm đến cách phục vụ người bán, 37.8% sinh viên trung hòa Tuy nhiên tỉ lệ phần trăm không đáng kể có tới 21.1% sinh viên quan tâm cách phục vị người bán, cộng thêm 30% sinh viên quan tâm Do đó, để đáp ứng yêu cấu bạn sinh viên cách phục vụ yếu tố tác động đến việc lựa chọn ăn cho bữa sáng sinh viên Frequen cy 1 34 Valid 27 19 Total 90  - 5.5.CPV Percen Valid Cumulative t Percent Percent 1.1 1.1 1.1 10.0 10.0 11.1 37.8 37.8 48.9 30.0 30.0 78.9 21.1 21.1 100.0 100.0 100.0 Quyết định mua Nơi sinh viên thường dùng bữa sáng: Đa phần bạn sinh dung bữa ăn sáng nhà Tỷ lệ chiếm 54.4% kể đến có 24.4% ăn quán hay cửa hàng, 18.9% bạn mua đem vào lớp Từ kết cho thấy bạn sinh viên thích dùng bữa sang nhà nơi khác Frequen cy 49 22 Valid 17 Total 90 - 6.BASOD Percen Valid Cumulative t Percent Percent 54.4 54.4 54.4 24.4 24.4 78.9 18.9 18.9 97.8 2.2 2.2 100.0 100.0 100.0 Yếu tố tác động đến định mua cho bữa sáng Yếu tố tác động đến định mua cao sở thích, chiếm 35.6%, yếu tố khác 25.6%, nơi bán thuận tiện yếu tố tác động mạnh đến định mua bạn, chiếm 24.4%, tác động yếu tố chất lượng bữa ăn, chiếm 14.4% Vì nhu cầu cá nhân nên tùy thuộc vào sở thích, thu nhập mà người tiêu dùng định mua,các yếu tố khác ( bạn bè, người thân…) ảnh hưởng đến định mua đồ ăn sáng cách tương đối 7.YTT? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 32 35.6 35.6 35.6 13 14.4 14.4 50.0 Valid 22 24.4 24.4 74.4 23 25.6 25.6 100.0 Total 90 100.0 100.0 - Mức nhận xét nơi phục vụ bữa ăn sáng: Đánh giá cách phục vụ nơi phục vụ bữa ăn sáng, ta thấy rằng: 0% bạn sinh viên nhận xét tốt, 13.3% sinh viên có nhận xét tốt, 64.4% bạn nhận xét bình thường, 20% sinh viên cho tương đối tốt có 2.2% bạn sinh viên nhân xét khơng tốt 8.CLPV Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 2.2 2.2 2.2 18 20.0 20.0 22.2 Valid 58 64.4 64.4 86.7 12 13.3 13.3 100.0 Total 90 100.0 100.0  Đánh giá mức độ hài lòng bữa ăn sáng Thái độ sinh viên hài lòng bữa ăn sáng cao (43%), số sinh viên cảm nhận bình thường chiếm 55% khơng có học sinh khơng hài lòng bữa ăn.Tuy nhiên, từ nhận định chung bạn sinh viên mức độ hài lòng sau dùng bữa ăn sáng thể việc đáp ứng yêu cầu bạn từ người phục vụ bữa ăn sáng tương đối đảm bảo Để người tiêu dùng ln có thái độ hài lòng bũa ăn sáng người bán hàng, phục vụ cho bữa ăn sáng cần phải cải thiện mặt để đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh viên  Nhận thức bạn tầm quan trọng bữa ăn sáng Việc nhận thức đắn tầm quan trọng bữa ăn sáng đo lường quan tâm bạn sinh viên dinh dưỡng cần thiết cho thể, thấy cần thiết dưỡng chất cung cấp cho bữa ăn sáng, bạn phản ánh nghĩa bữa ăn 2.1BSQT Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 61 67.8 67.8 67.8 24 26.7 26.7 94.4 Valid 2.2 2.2 96.7 3.3 3.3 100.0 Total 90 100.0 100.0 Từ số liệu thu thập được, ta thấy có 3.3% sinh viên không đồng ý bữa ăn sáng quan trọng Và với phát biểu bữa ăn sáng giúp người ăn khơng bị đói có 0% ý kiến, 2.2% ý kiến trung hòa, 26.7% bạn sinh viên đồng ý 67.8% ý kiến đồng ý, số cao mà bạn thiếu thông tin tầm quan trọng bữa ăn sáng Tuy nhiên, vào số liệu biểu đồ đa phần bạn sinh viên có nhận định bữa ăn sáng Để đo lường xác mức độ quan tâm bạn sinh viên dinh dưỡng cần thiết cho bữa ăn sáng, cần phải xét đến yếu tố dinh dưỡng có làm thay đổi hành vi dùng bữa sáng bạn hay khơng Ta thấy, bạn sinh viên thường xuyên thay đổi ăn sáng chiếm 46% 13% thường xuyên Đây số cao tổng Vậy lí mà bạn sinh viên muốn thay đổi ăn sáng gì? Valid 13.VSBT? Frequenc Percent y 41 45.6 21 23.3 Valid Cumulative Percent Percent 46.1 46.1 23.6 69.7 Total Missin System g Total 10 17 89 11.1 18.9 98.9 1.1 90 100.0 11.2 19.1 100.0 80.9 100.0 Kết nghiên cứu cho thấy, có 46.1% bạn thay đổi bữa ăn sáng muốn thay đổi vị bữa ăn, 23.6% ảnh hưởng yếu tố giá trị dinh dưỡng, 11.2% yếu tố tiện lợi, 19.1% cho yếu tố khác Như vậy, giá trị dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến việc thay đổi lựa chọn ăn cho bữa sáng bạn sinh viên Điều chứng tỏ sinh viên có quan tâm đến dinh dưỡng bữa ăn, mức độ quan tâm bạn chưa cao.Điều mà bạn trọng hợp khẩ u vị tiện lợi cho bữa ăn sáng Chương 4: Kết luận giải pháp Kết luận Mục đích việc nghiên cứu tìm hiểu yếu tố tác động đến việc lựa chọn ăn cho bữa sáng sinh viên đo lường mức độ quan tâm bạn sinh viên dinh dưỡng cần thiết cho bữa ăn sáng Qua nghiên cứu cho thấy, việc dùng bữa ăn sáng sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội để đảm bảo sức khỏe 65.6%, tỷ lệ cao Chứng tỏ hầu hết sinh viên Công Nghiệp nhận thức tầm quan trọng bữa ăn sáng tỷ lệ bạn ăn sáng cao Đánh giá việc lựa chọn bữa ăn sáng, bạn sinh viên quan tâm nhiều đến yếu tố hợp vị giá Tiêu chí quan tâm yếu tố hợp vị, chiếm 44% Các yếu tố dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cách phục vụ quan tâm mức độ thấp Kết nghiên cứu cho thấy, chiếm cao sinh viên dùng bữa ăn sáng nhà ( có 55%), quán/ cửa hàng ( 24%) Yếu tố tác động đến định mua giá thấp, sở thích, thuận tiện nơi bán chất lượng bữa ăn Đa phần bạn nhận xét chất lượng ăn phục vụ ăn tốt Giải pháp Mặc dù tỷ lệ sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội ăn bữa sáng cao song bên cạnh phần sinh viên chưa nhận thức vấn đề Để khắc phục tình trạng này, nhóm chúng tơi đưa số giải pháp góp ý giúp giải vấn đề này: • Tuyên truyền tầm quan trọng bữa ăn sáng đến cho sinh viên khun bạn • Tổ chức thi tìm hiểu thông tin bữa ăn sáng tạo điều kiên khích lệ sinh viên tham gia tìm hiểu vấn đề • Tạo phong trào ăn buổi sáng • Ngồi cửa hàng ăn đa dạng ăn vào buổi sáng để giúp sinh viên ấn tượng hứng thú việc ăn sáng • Mỗi cá nhân nên thiết lập xây dựng cho thực đơn bữa ăn giúp khơng nhàm chán ... thị thống kê Bảng thống kê Bảng thống kê hình thức trình bày số kiêu thống kê có hệ thống, hợp ly rõ ràng nhằm nêu lên đặc trưng mặt lượng tượng Ở đề tài này, nhóm chúng tơi sử dụng nhiều bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: de tai nghien cuu ly thuyet thong ke, de tai nghien cuu ly thuyet thong ke

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay