Bao cao hoat dong cua ban thanh tra nhan dan nam hoc 20182019

3 88 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 20:40

CĐ NGÀNH GD&ĐT THANH OAI CĐCS MN MỸ HƯNG Số: 15/BC-BTTND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 09 năm 2018 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Nhiệm kỳ 2017 - 2018 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BAN TTND NHIỆM KỲ 2017 - 2018: Ban TTND trường mầm non Mỹ Hưng kiện toàn hội nghị CB,VC người lao động tháng 2810/2016, cấu gồm người: Trưởng ban: Đ/c Lê Hữu Tiến - P.Chủ tịch CĐ, Tổ Phó tổ mẫu giáo Phó ban : - Đ/c Ngô Thị Nga - GV lớp tuổi Ủy viên: - Đ/c Phạm Thị Duyên - GV lớp tuổi - Đ/c Trịnh Thị Thu Hương - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ - Đ/c Lê Thị Mai Hương - GV lớp tuổi Sau kiện toàn, Ban TTND nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành thực nhiệm vụ đạo tổ chức Cơng đồn sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương đơn vị II KẾT QUẢ THỰC HIỆN N.VỤ CỦA BAN TTND NHIỆM KỲ 2017-2018: Giám sát việc thực chủ trương sách Đảng Nhà nước: Ban lãnh đạo nhà trường thực tốt nhiệm vụ GD tư tưởng trị, pháp luật Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến CB,GV,NV nhà trường Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề để CB,GV,NV nhà trường thực yêu cầu GD có hiệu Giám sát việc thực quy chế nhà trường: Thực yêu cầu dân chủ hóa nhà trường, thực đổi giảng dạy Nhà trường, tổ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Cơng đồn, tổ chức cho toàn thể CB,GV,NV xây dựng Quy chế hoạt động, đồng thời thông qua quy chế để 100% CB,GV,NV thảo luận để đưa vào Nghị thực nghiêm túc có hiệu đơn vị Giám sát việc thực Nghị Hội nghị CB,GV,NV đề hàng năm: Nghị Hội nghị năm học đề theo kế hoạch năm học biểu thống thực Các kỳ hội nghị viên chức người lao động theo nguyên tắc tập dân chủ, chương trình hành động, tiêu kế hoạch năm học thực thường xuyên nghiêm túc năm học Giám sát việc thực chế độ, sách người lao động: Trong nhiệm kỳ vừa qua, đạo tổ chức Công đoàn sở, với tạo điều kiện thuận lợi BGH, tổ chức nhà trường, Ban TTND thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thực chế độ sách người lao động chi trả đầy đủ theo chế độ, thu chi nguồn tài chính, người lao động chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi nguồn tài nhà trường đảm bảo quy định, mục đích khơng phát có vi phạm ngun tắc tài nhà trường Kết luận BTTND: Qua trình thực nhiệm vụ quyền hạn Ban TTND nhiệm kỳ 2017 - 2017, Ban TTND nhận thấy rằng: tất CBQL,GV,NV, tổ chức nhà trường khơng có sai phạm việc thực sách pháp luật Đảng Nhà nước, khơng có sai phạm việc thực Quy chế Nghị Hội nghị cán bộ, viên chức đề ra, khơng có sai phạm việc thực chế độ tài chính, việc thực thu chi tài đảm bảo tốt chế độ sách CB,GV,NV đơn vị Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận đơn thư khiếu tố, khiếu nại tượng bất bình thường tổ chức Nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BTTND NHIỆM KỲ 2018 - 2019: Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn nghĩa vụ Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc nhà trường quyền lợi CB,GV,NV Tạo điều kiện cho tổ chức nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học giữ vững thành tích đạt nhiều năm trước Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ sau: Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước CB,GV,NV tổ chức nhà trường Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực Quy chế Nghị mà Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học trước đề tổ chức cá nhân nhà trường Đặc biệt trọng phối hợp với chuyên môn, phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực vận động chống tiêu cực kiểm tra bệnh thành tích giáo dục phận công tác cá nhân nhà trường Tiếp tục giám sát việc thực chế độ sách người lao động hoạt động tài nhà trường Theo dõi nắm bắt kịp thời thông tin cần thiết công tác giám sát, thực đầy đủ, nghiêm túc đạo tổ chức Cơng đồn sở Ban TTND cấp Giải kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm nhà trường, nhằm mục đích đưa nhà trường phát triển chất lượng theo phương hướng hoạt động năm học Trên báo cáo tổng kết hoạt động ban TTND nhiệm kỳ 20172018 phương hướng thực kế hoạch hoạt động Ban TTND nhiệm kỳ 2018 - 2019 Rất mong góp ý kiến đạo thực lãnh đạo cấp tham gia góp ý kiến CB,GV,NV đơn vị để Ban TTND thực tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề năm học 2018 - 2019 Xin trân trọng cảm ơn! TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS CHỦ TỊCH T/M BAN TTND Nguyễn Thị Hoàn Lê Hữu Tiến ... hoạt động ban TTND nhiệm kỳ 20172018 phương hướng thực kế hoạch hoạt động Ban TTND nhiệm kỳ 2018 - 2019 Rất mong góp ý kiến đạo thực lãnh đạo cấp tham gia góp ý kiến CB,GV,NV đơn vị để Ban TTND... độ sách CB,GV,NV đơn vị Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận đơn thư khiếu tố, khiếu nại tượng bất bình thường tổ chức Nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BTTND... nghĩa vụ Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc nhà trường quyền lợi CB,GV,NV Tạo điều kiện cho tổ chức nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học giữ vững thành tích đạt nhiều năm trước Ban TTND
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao hoat dong cua ban thanh tra nhan dan nam hoc 20182019, Bao cao hoat dong cua ban thanh tra nhan dan nam hoc 20182019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay