TS247 DT de thi chinh thuc thpt qg mon hoa hoc nam 2017 ma de 201 co loi giai chi tiet 12855 1503997313

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 20:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( Đề thi 04 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: đề thi 201 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 (ID 199165): Cơng thức sau công thức chất béo? A CH3COOCH2C6H5 B C15H31COOCH3 C (C17H33COO)2C2H4 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 42 (ID 199167): Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Poli (etylen terephtalat) B Poli acrilonnitrin C PoliStiren D Poli (metyl metacrylat) Câu 43 (ID 199168): Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi hỗn hợp tecmit) để thực phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tào hỏa Kim loại X là? A Fe B Cu C Ag D Al Câu 44 (ID 199169): Khử hồn tồn 32 gam CuO khí CO dư, thu m gam kim loại Giá trị m A 25,6 B 19,2 C 6,4 D 12,8 Câu 45 (ID 199170): Trong công nghiệp, kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy? A Fe B Cu C Mg D Ag Câu 46 (ID 199171): Chất sau tác dụng với Ba(OH)2 tạo kết tủa? A NaCl B Ca(HCO3)2 C KCl D KNO3 Câu 47 (ID 199173): Hợp chất NH2–CH2 – COOH tên gọi là: A Valin B Lysin C Alanin D Glyxin Câu 48 (ID 199176): Ơ nhiểm khơng khí tạo mưa axit, gây tác hại lớn với môi trường Hai khí sau nguyên nhân gây mưa axit? A H2S N2 B CO2 O2 C SO2 NO2 D NH3 HCl Câu (ID 199177): Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu khí X màu nâu đỏ Khí X là? A N2 B N2O C NO D NO2 Câu 50 (ID 199179): Dung dịch sau phản ứng với dung dịch HCl dư tạo chất khí? A Ba(OH)2 B Na2CO3 C K2SO4 D Ca(NO3)2 Câu 51 (ID 199180): Cơng thức hóa học Natri đicromat A Na2Cr2O7 B NaCrO2 C Na2CrO4 D Na2SO4 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 52 (ID 199183): Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A Glyxin B Metyl amin C Anilin D Glucozơ Câu 53 (ID 199185): Hòa tan hồn tồn 3,2 gam oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M Công thức oxit là? A MgO B Fe2O3 C CuO D Fe3O4 Câu 54 (ID 199187): Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 1,68 lit khí H2 (đktc) Khối lượng Mg X A 0,60 gam B 0,90 gam C 0,42 gam D 0,48 gam Câu 55 (ID 199189): Hòa tan hồn tồn 1,15 gam kim loại X vào nước thu dung dịch Y Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65% Kim loại X A Ca B Ba C Na D K Câu 56 (ID 199190): Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo dung dịch NaOH, đun nóng, thu 9,2 gam glixerol 91,8 gam muối Giá trị m A 89 gam B 101 gam C 85 gam D 93 gam Câu 57 (ID 199193): Cho chất sau: Fructozơ, Glucozơ, Etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam A B C D Câu 58 (ID 199194): Phát biểu sau sai? A Kim loại Cu khử Fe2+ dung dịch B Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH C Kim loại khối lượng riêng nhỏ Li D Kim loại cứng Cr Câu 59 (ID 199196): Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X thu mol Gly mol Ala Số liên kết peptit phân tử X A B C D Câu 60 (ID 199197): Phát biểu sau Sai? A Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 trạng thái rắn B Fructozơ nhiều mật ong C Metyl acrylat, Tripanmitin Tristearin este D Thủy phân hoàn tồn chất béo ln thu Glixerol Câu 61 (ID 199199): Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 NH2CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 16,6 B 17,9 C 19,4 D 9,2 Câu 62 (ID 199201): Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẵng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 34 gam muối Công thức phân tử amin A C3H9N C4H11N B C3H7N C4H9N C CH5N C2H7N D C2H7N C3H9N Câu 63 (ID 199202): Trong phòng Thí nghiệm khí X điều chế thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên Khí X tạo từ phản ứng hóa học sau đây? t A 2Fe + 6H2SO4(đặc)   Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O o t B NH4Cl + NaOH   NaCl + NH3+ H2O o Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! C CaCO3 + 2HCl   CaCl2 + CO2+ H2O D 3Cu + 8HNO3(loãng)   3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O Câu 64 (ID 199205): Cho kim loại Fe phản ứng với dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2 Số trường hợp xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 65 (ID 199206): Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,25M NaCl a mol/lít (điện cực trơ, ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A thời gian 19300 giây Dung dịch thu khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị a A 0,75 B 0,50 C 1,00 D 1,50 Câu 66 (ID 199207): Cho 7,3 gam lysin 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu dung dịch Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m A 55,600 B 53,775 C 61,000 D 32,250 Câu 67 (ID 199208): Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glyxerol với axit béo (b) Chất béo nhẹ nước không tan nước (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit (d) Các este bị thủy phân môi trường kiềm tạo muối ancol (e) Tất peptit phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím (f) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D Câu 68 (ID 199209): Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 H2SO4 làm màu dung dịch KMnO4 (b) Fe2O3 tự nhiên dạng quặng hematit (c) Cr(OH)3 tan dung dịch axit mạnh kiềm (d) CrO3 oxit axit, tác dụng với H2O tạo axit Số phát biểu A B C D Câu 69 (ID 199210): Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 H2SO4 (loãng) (c) Crom bền khơng khí nước màng oxit bảo vệ (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu dung dịch chứa ba muối (e) Hỗn hợp Al BaO (tỉ lệ mol tương ứng : 1) tan hoàn toàn nước dư (f) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số phát biểu A B C D Câu 70 (ID 199212): Cho sơ đồ phản ứng sau: điện phân dung X1 + H2O X2 + X3 ↑+ H2↑ màng ngăn dịch X2 + X4 BaCO3 + Na2CO3 + H2O X2 + X3 X1 + X5 + H2O Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! X4 + X6 BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O Các chất X2, X5, X6 A KOH, KClO3, H2SO4 B NaOH, NaClO, KHSO4 C NaHCO3, NaClO, KHSO4 D NaOH, NaClO, H2SO4 Câu 71 (ID 199213): Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch khơng phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 72 (ID 199215): Este Z đơn chức, mạch hở, tạo thành từ axit X ancol Y Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu 0,1 mol CO2 0,075 mol H2O Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 2,75 gam muối Công thức X Y A CH3COOH C3H5OH B C2H3COOH CH3OH C HCOOH C3H5OH D HCOOH C3H7OH Câu 73 (ID 199217): Hòa tan hồn toàn hỗn hợp Al Al2O3 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) biểu diễn đò thị bên Giá trị a A 0,5 B 1,5 C 1,0 D 2,0 Câu 74 (ID 199218): Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol Gly, mol Ala mol Val Nếu thủy phân khơng hồn tồn X thu hỗn hợp sản phẩm Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala khơng Val-Gly Amino axit đầu N amino axit đầu C peptit X A Ala Gly B Ala Val C Gly Gly D Gly Val Câu 75: (ID 199222) Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bẳng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu hồng Y Dung dịch I2 màu xanh tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag T Nước brom Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T là: A Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ C Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin Câu 76 (ID 199223): Cho phát biểu sau: B Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin D Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu Na catot (b) thể dùng Ca(OH)2 làm tính cứng nước cứng tạm thời (c) Thạch cao nung cơng thức CaSO4.2H2O (d) Trong công nghiệp, Al sản xuất cách điện phân nóng chảy Al2O3 (e) Điều chế Al(OH)3 cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 Số phát biểu A B C D Câu 77 (ID 199226): Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe2O3 vào lít dung dịch HNO3 1,7M, thu V lít khí NO (sản phẩm khử N+5+, đktc) dung dịch Y biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu khơng khí Giá trị V Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! A 6,72 B 9,52 C 3,92 D 4,48 Câu 78 (ID 199228): Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 Cu(NO3)2, thu chất rắn Y (gồm kim loại) dung dịch Z Hòa tan hết Y dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 8,4 gam hỗn hợp rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X A 79,13% B 28,00% C 70,00% D 60,87% Câu 79 (ID 199231): Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z tỉ lệ mol tương ứng : : Cho lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối alanin 0,1 mol muối valin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu tổng khối lượng CO2 H2O 39,14 Giá trị m A 16,78 B 25,08 C 20,17 D 22,64 Câu 80 (ID 199234): Hỗn hợp E gồm este đơn chức X este hai chức Y (X, Y no, mạch hở) Xà phòng hóa hồn tồn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu hai muối tổng khối lượng a gam hỗn hợp T gồm hai ancol số nguyên tử cacbon Đốt cháy tồn T, thu 16,128 lít khí CO2 (đktc) 19,44 gam H2O Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 43,0 B 37,0 C 40,5 D 13,5 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D A C B D C D B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C A C A B A A A 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 B D B B D A D A D B 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B B D D B D A D A A Câu 41: Đáp án D Câu 42: Đáp án A Câu 43: Thực phản ứng nhiệt nhôm => Nhôm + oxit kim loại đứng sau nhôm Đáp án D Câu 44 nCuO = 0,4 = nCO = nCu => mCu = 25,6 g Đáp án A Câu 45: Phương pháp điện phân nóng chảy thường điều chế kim loại (kiềm, kiềm thổ, nhôm) Đáp án C Câu 46: Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + BaCO3 + 2H2O Đáp án B Câu 47: Đáp án D Câu 48: Đáp án C Câu 9: Đáp án D Câu 50: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O Đáp án B Câu 51: Đáp án A Câu 52: Đáp án B Câu 53: Phương pháp: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Công thức giải nhanh tốn oxit tác dụng với axit khơng tính oxi hóa nH+ = 2nO (trong oxit) = 2nH2O Cách giải: 2.nO = nH+ = 0,08 => nO = 0,04mol => MOxit = 3,2/0,04 = 80 (CuO) Đáp án C Câu 54: Phương pháp: Bảo toàn e Cách giải: nH2 = 0,075 mol Gọi số mol Al Mg x, y Bảo toàn e: 3x + 2y = 0,075 , mhh = 27x + 24y = 1,5 Giải hệ ta x = 1/30 y = 0,025 => mMg = 0,6g Đáp án A Câu 55: nHCl = 0,05mol => MX = 23 (Na) Đáp án C Câu 56: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng Cách giải: nNaOH = 3nglixerol = 0,1.3 = 0,3 mol BTKL: mchất béo= 91,8 + 9,2 – 0,3 40 = 89 gam Đáp án A Câu 57: Etyl axetat, Val-Gly-Ala Đáp án B Câu 58: Đáp án A Câu 59: Số liên kết peptit = số aa – = Đáp án A Câu 60: Chất béo (C17H33COO)3C3H5 trạng thái lỏng (vì axit oleic không no) Đáp án A Câu 61: Phương pháp : Bảo toàn khối lượng Cách giải : ĐLBTKL : mMuối = 19,1 + 0,2.40 -0,2.46 = 17,9 gam Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Đáp án B Câu 62: nHCl = 0,4 mol => Mamin = 48,5 (C2H7N C3H9N) Đáp án D Câu 63: Để úp bình tam giác nên khí X phải nhẹ khơng khí (Mkk = 29) => Khí X NH3 Đáp án B Câu 64: FeCl3 + Fe → FeCl2 Fe+ Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 Fe + AgNO3 → Ag + Fe(NO3)2 Đáp án B Câu 65: Phương pháp: Bảo toàn e Cách giải: ne = 19300.2/96500 = 0,4 mol Cu2+ + 2e → Cu 0,4 → 0,2 2Cl- → Cl2 + 2e 0,2a → 0,1a→ 0,2a 2OH- → 1/2O2 + H2O + 2e x → 4x Bảo toàn e: 0,2a + 4x = 0,4 (1) m dd giảm = mCl2 + mO2 + mCu = 71 0,1a + 32x + 0,2 64 = 24,25 (2) Giải hệ phương trình (1) (2) => a = 1,5 x = 0,025 Đáp án D Câu 66: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng Cách giải: nHCl = nKOH + 2.nLys + nGly = 0,6 mol BTKL: mMuối = 7,3 + 15 + 0,3.56 + 0,6.36,5 – 0,3.18 = 55,6 gam Đáp án A Câu 67: (d) Sai Các este no bị thủy phân môi trường kiềm tạo muối ancol (e) Sai Đipeptit không phản ứng màu biure Đáp án D Câu 68: (d) Sai CrO3 oxit axit, tác dụng với H2O tạo axit (axit cromic axits đicromic) Đáp án A Câu 69: Tất phát biểu Đáp án D Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 70: NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O NaOH + Cl2→ NaCl + NaClO + H2O Ba(HCO3)2 + KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O Đáp án B Câu 71: nX : nNaOH = 1:2 => este dạng R – COO – C6H4 – R/ CH3COOC6H4(o,m,p-CH3) C2H5COOC6H5 => đp Đáp án B Câu 72: nZ = nCO2 – nH2O = 0,025mol => C = => loại A, D Mmuối = 110 (C2H3COOK) Đáp án B Câu 73: Phương pháp :Bài tốn muối nhơm tác dụng với dd kiềm Các phản ứng xảy ra: Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (1) Al(OH)3 + OH-  [Al(OH)4]- (2) Từ (1) (2) ta rút kết luận: + Nếu b/a ≤ kết tủa chưa bị hoà tan nAl(OH)3= b/3 + Nếu < b/a < kết tủa bị hồ tan phần Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (1) mol a a  3a Al(OH)3 + OH-  [Al(OH)4]- (2) Mol b-3a b-3a nAl(OH)3= 4a-b + Nếu b/a ≥ kết tủa bị hoà tan hoàn toàn Lời giải : nOH-= 0,25 = 3n↓ + 0,1 => n↓ = 0,05 mol nOH- =0,45 = 4nAl3+ - 0,05 + 0,1 => nAl3+ = 0,1 mol => nHClbđ = 3nAl3+ + nH+dư = 0,1.3 + 0,1 = 0,4 mol => a = Đáp án D Câu 74: pentapeptit: gly – gly – ala – gly – val Đáp án D Câu 75: X quỳ tím chuyển màu hồng => loại D; Y dung dịch I2 màu xanh tím => tinh bột => loại C Z tác dụng AgNO3/NH3 tạo kết tủa bạc => glucozo => Đáp án B Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 76: Phát biểu (b); (d); (e) Đáp án D Câu 77: Phương pháp: Qui đổi hỗn hợp, bảo toàn e Cách giải: Qui đổi hỗn hợp Fe: x mol; O: y mol Cu: 0,2 mol mhh = 32 = 56x + 16y (1) Bảo toàn e: 2x – 2y + 0,2 = 3.(1,  y) (2) Giải hệ (1) (2) => x = 0,5 y = 0,25 Bảo toàn e => nHNO3 = 4nNO + 2nO => nNO = 0,3 mol => V = 6,72 lít Đáp án A Câu 78: Phương pháp: Bảo toàn e Cách giải:  r ¾n Y (Ag, Cu, Fe d­ ) + H 2SO4  0,285 mol SO2  Mg  Ag   2   9,2gam  2+ 2+  Fe Cu dd Z (Mg , Fe ) + NaOH  T  8,4 gam r¾n Mg (x: mol); Fepứ (y: mol); Fedư (z: mol) Ta có: 24x + 56y + 56z = 9,2 40x + 80y = 8,4 Bảo toàn e: 2x + 2y + 3z = 0,285.2 => x = 0,15; y = 0,03; z = 0,07 %mFe = 60,87% Đáp án D Câu 79: (X)2 2x mol; (Y)3 x mol; (Z)4 x mol => nAA = 4x + 3x + 4x = 0,25 + 0,2 + 0,1 => x = 0,05mol Hỗn hợp E gồm (Ala)2 :2x mol   Val  Val  Gly : x mol => nCO2 = 32x mol vµ nH2O = 30,5x mol (Gly) : x mol  Ta mCO2 + mH2O = 44 32x + 18 30,5x = 39,14gam => x = 0,02 mol mE = 16,78 gam Đáp án A Câu 80: nT = nH2O – nCO2 = 1,08 – 0,72 = 0,36 mol => C = (C2H5OH C2H4(OH)2) C2H5OH x mol C2H4(OH)2 y mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 10  x  y  0,36  x  0,16 =>     x  2y  0,56  y  0,2 BTKL: 40,48 + 0,56.40 = mmuối + 0,16.46 + 0,2.62 => mmuối = 43,12 gam Đáp án A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 11 ... http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 70: NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + Na 2CO3 + H2O NaOH + Cl2→ NaCl + NaClO + H2O Ba(HCO3)2... KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O Đáp án B Câu 71: nX : nNaOH = 1:2 => este có dạng R – COO – C6H4 – R/ CH3COOC6H4(o,m,p-CH3) C2H5COOC6H5 => có đp Đáp án B Câu 72: nZ = nCO2 – nH2O = 0,025mol =>... nCuO = 0,4 = nCO = nCu => mCu = 25,6 g Đáp án A Câu 45: Phương pháp điện phân nóng chảy thường điều chế kim loại (kiềm, kiềm thổ, nhôm) Đáp án C Câu 46: Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + BaCO3 + 2H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: TS247 DT de thi chinh thuc thpt qg mon hoa hoc nam 2017 ma de 201 co loi giai chi tiet 12855 1503997313, TS247 DT de thi chinh thuc thpt qg mon hoa hoc nam 2017 ma de 201 co loi giai chi tiet 12855 1503997313

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay