Tâm lý học Cảm giác

17 42 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 16:55

CHƯƠNG IV:HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC I.CẢM GIÁC Định nghĩa cảm giác Cảm giác q trình tâm lí phản ánh cách riêng lẻ thuộc tính vật, tượng Khi chúng tác động trực tiếp vào giác quan ta Ví dụ: Chạm vật nhọn vào da thấy đau Tay chạm vào đá thấy lạnh Phân loại cảm giác CẢM GIÁC Cảm giác ngồi Thị giác Thính giác Khứu giác Vị giác Cảm giác Mạc giác Vận Thăng động sờ mó Rung Cơ thể Phân loại cảm giác a) Cảm giác ngồi: + Cảm giác nhìn ( thị giác): cho ta biết hình thù, khối lượng, độ sâu, độ xa, màu sắc vật + Cảm giác nghe ( thính giác): phản ánh thuộc tính âm thanh: cao độ, cường độ âm sắc + Cảm giác ngửi ( khứu giác): cho ta biết tính chất mùi + Cảm giác nếm (vị giác): gồm loại: cảm giác ngọt, cảm giác chua, cảm giác mặn cảm giác đắng + Cảm giác da ( mạc giác): gồm loại: cảm giác đụng chạm, cảm giác nén, cảm nóng, cảm giác lạnh cảm giác đau b) Cảm giác trong: + Cảm giác vận động sờ mó + Cảm giác thăng bằng: Phản ánh vị trí chuyển động đầu Cơ quan cảm giác thăng nẳm tai Khi quan bị kích thích mức gây tượng chóng mặt buồn nơn + Cảm giác rung: Phản ánh rung động vật + Cảm giác thể: Cho ta biết tình trạng quan nội tạng cảm giác đói, no, khát; cảm giác có liên quan đến q trình hơ hấp, tuần hồn cảm giác đau thể 3 Vai trò cảm giác: • Là hình thức định hướng người (và vật) thực khách quan hình thức định hướng đơn giản • Là nguồn gốc cung cấp ngun vật liệu cho hình thức nhận thức cao • Là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động (trạng thái hoạt hoá) vỏ não đảm bảo hoạt động tinh thần người bình thường • Là đường nhận thức thực khách quan đặc biệt quan trọng người bị khuyết tật 4 Các quy luật cảm giác Quy luật ngưỡng cảm giác Quy luật thích ứng cảm giác Quy luật tác động lẫn 4.1 Quy luật ngưỡng cảm giác KN: Ngưỡng cảm giác giới hạn cường độ mà kích thích gây cảm giác Cường độ kích thích tối đa gây cảm giác Cường độ kích thích tối thiểu để gây cảm giác Vùng cảm giác Ngưỡng cảm giác phía Ngưỡng cảm giác phía Ngưỡng phân biệt: mức độ chênh lệch tối thiểu cường độ tính chất hai kích thích đủ để ta phân biệt hai kích thích Nội dung quy luật ngưỡng cảm giác: + Ngưỡng cảm giác phía ( ngưỡng tuyệt đối ) tỉ lệ nghịch độ nhạy cảm cảm giác  Ngưỡng thấp độ nhạy cảm cao + Ngưỡng sai biệt tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm sai biệt cảm giác  Ngưỡng sai biệt nhỏ độ nhạy cảm sai biệt cao 4.2 Quy luật thích ứng cảm giác: KN : Thích ứng khả thay đổi độ nhạy cảm cảm giác cho phù hợp với thay đổi cường độ kích thích Nội dung quy luật: Giảm độ nhạy cảm cường độ kích thích mạnh lâu, tăng độ nhạy cảm gặp kích thích yếu 4.3 Quy luật tác động lẫn cảm giác + KN: Sự tác động qua lại cảm giác thay đổi tính nhạy cảm cảm giác ảnh hưởng cảm giác Nội dung quy luật • Sự kích thích yếu lên giác quan làm tăng độ nhạy cảm giác quan • Sự kích thích mạnh lên giác quan làm giảm độ nhạy cảm giác quan  Sự tác động lẫn cảm giác diễn đồng thời nối tiếp cảm giác loại hay khác loại  Do có loại tương phản: Tương phản đồng thời, tương phản nối tiếp Tính nhạy cảm thuộc tính nhân cách  Tính nhạy cảm khả cảm giác nhạy bén, tinh vi, xác người Tính nhạy cảm phát triển người với mức độ khác  Tính nhạy cảm phụ thuộc vào rèn luyện giáo dục => Thuộc tính nhân cách Cám ơn bạn lắng nghe ... ngọt, cảm giác chua, cảm giác mặn cảm giác đắng + Cảm giác da ( mạc giác) : gồm loại: cảm giác đụng chạm, cảm giác nén, cảm nóng, cảm giác lạnh cảm giác đau b) Cảm giác trong: + Cảm giác vận động... loại cảm giác CẢM GIÁC Cảm giác ngồi Thị giác Thính giác Khứu giác Vị giác Cảm giác Mạc giác Vận Thăng động sờ mó Rung Cơ thể Phân loại cảm giác a) Cảm giác ngoài: + Cảm giác nhìn ( thị giác) :... Cảm giác nghe ( thính giác) : phản ánh thuộc tính âm thanh: cao độ, cường độ âm sắc + Cảm giác ngửi ( khứu giác) : cho ta biết tính chất mùi + Cảm giác nếm (vị giác) : gồm loại: cảm giác ngọt, cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học Cảm giác, Tâm lý học Cảm giác, Phân loại cảm giác, 1 Quy luật ngưỡng cảm giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay