on thi trac nhgiem linux

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 09:18

1 Lệnh chuyển vào thư mục /bin liệt kê nội dung thư mục này? a ls /bin ls b cd / cd bin c cd /bin ls d ls / ls bin Lệnh chuyển nhanh thư mục home user dùng a cd~ b cd home c cd /home d cd ~ Lệnh tạo thư mục tuan1, tuan2, tuan3, tuan4, tuan5, tuan6 a rmdir tuan1 tuan2 tuan3 tuan4 tuan5 tuan6 b rm tuan1 tuan2 tuan3 tuan4 tuan5 tuan6 c md tuan1 tuan2 tuan3 tuan4 tuan5 tuan6 d mkdir tuan1 tuan2 tuan3 tuan4 tuan5 tuan6 Lệnh Tạo tập tin tiet1, tiet2, tiet3, tiet4, tiet5, tiet6 a cat tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 b touch tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 c cat > tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 d copy tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 Lệnh Sao chép tất tập tin tiet1, tiet2, tiet3, tiet4, tiet5, tiet6 thư mục tuan1 vào thư mục tuan2 (tuan1, tuan2 nằm thư mục home user hành thư mục home user) a cp tuan1/tiet1 tuan1/tiet2 tuan1/tiet3 tuan1/tiet4 tuan1/tiet5 tuan1/tiet6 tuan2 b cp tuan1/*.* tuan2 c copy tuan1/tiet1 tuan1/tiet2 tuan1/tiet3 tuan1/tiet4 tuan1/tiet5 tuan1/tiet6 tuan2 d copy * tuan2 Lệnh Sao chép tất tập tin tiet1, tiet2, tiet3, tiet4, tiet5, tiet6 thư mục tuan1 vào thư mục tuan2 (tuan1, tuan2 nằm thư mục home user hành thư mục home user) a cp tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 tuan2 b cp tuan1/* tuan2 c copy tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 tuan2 d copy * tuan2 Lệnh Tạo thư mục kiemtra home di chuyển tuan2 tuan4 vào kiemtra (đang hành thư mục home user) a mkdir kiemtra > mv tuan2 tuan4 kiemtra b md kiemtra > move tuan2 tuan4 kiemtra c mkdir kiemtra > move tuan2 tuan4 kiemtra d rmdir kiemtra > mv tuan2 tuan4 kiemtra Ubuntu hệ điều hành nguồn mở dựa nào? a Linux b Windows c Firefox d Unix Kernel hệ thống lưu thư mục nào? a /data b /boot N T C T G V K C c /proc d /krnl 10 Mục đích shell Linux a Cơng cụ để giúp cho user giao tiếp với hệ điều hành b Shell sử dụng để bảo vệ tài nguyên hệ thống c Shell lưu giữ user thường 11 Trong hệ thống Linux, người dùng đăng nhập vào hai chế độ đồ họa sau (chọn 2)? a KDE b GNOME c TEXT d GRAPHIC 12 Khi cài đặt FC8 chế độ text mode cần tối thiểu RAM bao nhiêu? a 56MB b 128MB c 256 MB d 512MB 13 Khi bạn đăng nhập vào giao diện text, cấu trúc dấu nhắc Shell hiển thị sau: [hv@localhost /home]$ Bạn cho biết hệ thống đăng nhập vào người dùng nào, tên máy tính dấu nhắc lệnh đứng vị trí nào? a Tên đăng nhập hocvien, tên máy local, dấu nhắc đứng thư mục gốc người dùng b Tên đăng nhập hv, tên máy local, dấu nhắc đứng thư mục ~ c Tên đăng nhập hv, tên máy localhost, dấu nhắc đứng thư mục /home d Tất sai 14 Phương pháp sau giúp Anh/Chị thay đổi tên máy chủ Linux? a Dùng lệnh ifconfig b Chỉnh sửa thông tin hostname tập tin /etc/sysconfig/network c Dùng tiện ích setup d Route 15 Khi cài đặt Webmin máy chủ Linux, để đăng nhập vào hệ thống thông qua Webmin, người quản trị sử dụng địa URL nào? a https://Wemin_server:1000 b http://Wemin_server:1000 c http://Wemin_server:10000 d https://Wemin_server:10000 16 Người quản trị cấu hình dịch vụ DHCP để cấp phát địa IP động cho máy trạm, trình thực theo số bước sau đây: N T C T G V K C a Theo Anh/Chị, DHCP Client nhận thơng tin gì? Thơng tin Client bao gồm: Ip address : 172.29.14.128 Subnet mask : 255.255.255.128 Gateway : 172.29.14.129 DNS : 172.29.14.150 b Thông tin Client bao gồm: Ip address : 172.29.14.157 Subnet mask : 255.255.255.224 Gateway : 172.29.14.150 DNS : 172.29.14.129 c Thông tin Client bao gồm: Ip address : 172.29.14.158 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 172.29.14.129 DNS : 172.29.14.150 d Thông tin Client bao gồm: Ip address : 172.29.14.158 Subnet mask : 255.255.255.224 Gateway : 172.29.14.129 DNS : 172.29.14.150 17 Tính _ khơng phải tính RPM a Khả nâng cấp phần mềm b Truy vấn thông tin hiệu c Thẩm tra hệ thống package d Duy trì linux kernel 18 Câu sau giúp bạn tạo passwd cho user susie a addpas susie b passwd susie c password susie d susie passwd 19 Họat động dịch vụ hệ thống gắn liền với một/nhiều port Trong câu sau đây, câu a Web : 80, Dns : 52, Smtp : 25, Ftp : 20&21 b Web : 80, Dns : 52, Smtp : 110, Ftp : 22&21 c Web : 80, Dns : 53, Smtp : 25, Ftp : 20&21 N T C T G V K C d Web : 80, Dns : 53, Smtp : 110, Ftp : 22&21 20 Những file cấu hình hệ thống lưu thư mục nào? a config b lib c etc d var 21 RPM viết tắt cho từ sau đây? a RedHat Priority Module b Reduced Priority Module c RedHat Package Manager d RedHat Package Module 22 Shell mặc định Linux gì? a Ksh b Sh c Bash d Csh 23 Những lệnh hay tiện ích sau dùng để thay đổi địa IP máy tính (chọn câu đúng) a linuxconf b ifconfig c chỉnh sửa tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 d setup 24 Tập tinh /etc/resolv.conf có cấu sau: Domain csc.com Nameserver 172.29.8.1 Định nghĩa hay sai a Đúng b Sai 25 Người quản trị dùng tiện ích để thay đổi địa IP server Linux dựa hộp thoại cấu hình sau: N G V K C C T T a ifconfig b ipconfig c netconfig d linuxconf 26 Trong môi trường Linux, chế độ Text mode, Lệnh _ để chuyển từ runlevel sang Xwindow a xstart b startx c startw d xwindow 27 Người quản trị dùng trình tiện ích setup để thay đổi địa ip máy chủ Linux, thông tin cụ thể địa mô tả hộp thoại cấu hình sau: C Sau dùng lệnh ifconfig eth0 kiểm tra địa ip card mạng không cập nhật theo thay đổi N G V K Theo Anh/Chị, người quản trị cần thực thao tác để khắc phục cố trên? a Dùng lệnh ifconfig eth0 up để cập nhật lại thông tin b Dùng lệnh reifconfig để cập nhật thông tin c Dùng lệnh /etc/init.d/network restart để cập nhật thông tin d Dùng lệnh /etc/init.d/eth0 restart để cập nhật thông tin 28 Giả sử SAMBA swat cài đặt hệ thống, mặc định Anh/Chị sử dụng địa URL: để truy xuất SAMBA Server qua web browser a https://900 b http://:900 c http://:901 d https://:901 29 Lệnh _ tương đương với lệnh cat /etc/passwd |more a) cat /etc/passwd b) cat /etc/passwd 30 Trong chương trình Vim (Vi), phím _ để chuyển từ chế độ soạn thảo (text mode) sang chế độ lệnh (command mode) a i b a T C T c Esc d r 31 Để cài đặt hệ điều hành linux chế độ đồ hoạ cần tối thiểu dung lượng RAM ? a 64MB b 128MB c 192MB d 256MB 32 Hãy cho biết phân khu dùng làm khơng gián hốn đổi liệu vùng nhớ bị sử dụng hết ? a Primary Partition b Secondary Partition c Swap Partition d Tất sai 33 Dùng lệnh sau để chuyển đổi runlevel hệ thống? a Init b Runlevel c Level d Run 34 Khi dùng lệnh gzip để nén liệu, phần mở rộng tập tin nén ? a *.tar b *.gz c *.gzip d *.zip 35 Lệnh _ hiển thị danh sách file cài đặt package theo định dạng chuẩn rpm a rpm -r b rpm -uninstall c rpm -ql d rpm -l 36 Một thư mục phải có quyền dùng lệnh cd chuyển vào thư mục a Read b Write c Execute d Khơng có quyền 37 Tùy chọn lênh rpm để nâng cấp phần mềm ? a -ivh b -uvh c -e d -oldpackage 38 Để tạm khóa tài khoản người dùng hệ thống, bạn sử dụng lệnh sau đây? (chọn 2) a passwd –l b passwd –u c usermod –L d usermod –U N T C T G V K C 39 Lệnh sau tương đương với lệnh: #grep “hv” /etc/passwd ? a cat /etc/passwd | grep hv b find / -name hv –print c grep /etc/passwd “hv” d find /etc/passwd –name hv 40 Nếu muốn thay đổi tên máy cố định lưu lại sau hệ thống reboot, bạn phải thay đổi tập tin nào? a /etc/hosts b /etc/sysconfig/network c /etc/sysconfig/networks/ifcfg-eth0 d /etc/syscongig/network-script/ifcfg-eth0 41 Phương thức sau không thay đổi default gateway cho hệ thống theo địa 10.0.0.2? a route add default gw 10.0.0.2 b Dùng lệnh netconfig c Khai báo tập tin /etc/sysconfig/network-script d route add –net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.1.1 eth0 42 Người quản trị thực cấu hình tập tin hình dưới, bạn cho biết người dùng thực cấu hình dịch vụ nào? N C T G V K C Dich vụ truy cập từ xa Dịch vụ samba Dịch vụ dhcp Dịch vụ nfs 43 Sau cấp phát địa ip động, người dùng muốn xem thông tin địa IP cấp phát, người dùng phải mở tập tin nào? a /etc/dhcpd b /etc/dhcpd.leases c /var/lib/dhcp/dhcpd d /var/lib/dhcp/dhcpd.leases 44 Phương pháp sau giúp Anh/Chị thay đổi tên máy chủ Linux? a Dùng lệnh ifconfig b Chỉnh sửa thông tin hostname tập tin /etc/sysconfig/network c Dùng tiện ích setup d route 45 Khi dùng trình tiện ích vi để tìm kiếm chuỗi có tên “size” có tồn tập tin hay khơng Anh/Chị thực lệnh gì? a b c d T /size :s/size :size :/size 46 Định nghĩa zone sau: zone “csc.com” IN { type master; file “csc.com.named”; a b c d }; Định nghĩa file “csc.com.named” có ý nghĩa nào? a Chỉ định tập tin csc.com.named lưu trữ sở liệu cho zone “csc.com” b Chỉ định tập tin named lưu trữ sở liệu cho zone “csc.com” c Chỉ định tập tin named lưu trữ sở liệu dự phòng cho zone “csc.com” d Tất câu sai 47 Khi thực thi lệnh cp shell bash, thơng số , gọi biến gì? a Biến mơi trường b Biến dòng lệnh c Biến tham số d Biến hệ thống 48 Thông qua Webmin người quản trị thực thao tác gì? a Tổ chức tài khoản người dùng b Tổ chức cài đặt dịch vụ hệ thống c Tổ chức thông số cấu hình cho hệ thống d Cả a,b,c 49 Lệnh _ hiển thị danh sách file cài đặt package theo định dạng chuẩn rpm e rpm -r f rpm -uninstall g rpm -ql h rpm -l 50 Khi cài đặt phần mềm từ mã nguồn *.tar.gz, Anh/Chị thường sử dụng lệnh _ để tạo file cấu hình cho phần mềm a $ make b $./configure c $ make install d $ make test 51 Dùng iptables định nghĩa rule sau: iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 dport 53 sport 1024:65535 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp -i eth0 sport 53 dport 1024:65535 -j ACCEPT Theo Anh/Chị, rule có ý nghĩa gì? a Cho phép máy bên truy xuất DNS đến Firewall b Cho phép máy mạng truy xuất DNS đến mạng nội c Cho phép mạng nội truy xuất DNS Internet d a,b,c sai N T C T G V K C 52 Dấu nhắc shell user thường RedHat Linux a # b $ c @ d & 53 Thư mục lưu trữ file thiết bị hệ thống a /dev b /etc c /device d /proc 54 Lệnh giúp bung file có phần mở rộng *.tar a) tar -xvf b) tar -vf c) tar -v d) tar –e G V K C 55 Lệnh _ chương trình soạn thảo vi cho phép undo nội dung cũ thay đổi nội dung văn a) r b) u c) e d) esc N 56 Thành phần sau xem yêu cầu bắt buộc tạo tài khoản hệ thống Linux a) Group mặc định b) Chiều dài password tối thiểu c) Password age d) Tên đăng nhập (username) T C T 57 Trong môi trường Linux, lệnh _ sử dụng để chuyển hệ thống sang run-level a inittab b init c rlevel d level ... ích để thay đổi địa IP server Linux dựa hộp thoại cấu hình sau: N G V K C C T T a ifconfig b ipconfig c netconfig d linuxconf 26 Trong môi trường Linux, chế độ Text mode, Lệnh _ để... đổi địa IP máy tính (chọn câu đúng) a linuxconf b ifconfig c chỉnh sửa tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 d setup 24 Tập tinh /etc/resolv.conf có cấu sau: Domain csc.com Nameserver... thay đổi tên máy chủ Linux? a Dùng lệnh ifconfig b Chỉnh sửa thông tin hostname tập tin /etc/sysconfig/network c Dùng tiện ích setup d Route 15 Khi cài đặt Webmin máy chủ Linux, để đăng nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: on thi trac nhgiem linux, on thi trac nhgiem linux

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay