xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng

17 17 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 07:29

SAGA BUSINESS SCHOOL - GIỚI THIỆU TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XÂY DỰNG HÌNH ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN Tác giả: Vương Quân Hoàng Centre Emile Berhein, ULB, 21 F.D, Roosevelt, B-1050, Bruxelles Đào Gia Hưng Techcombank Nguyễn Văn Hữu, Trần Minh Ngọc, Lê Hồng Phương Khoa Toán-cơ-tin, trường ĐH KHTN, ĐH QG Hà Nội Nguồn tài liệu: Tạp chí Ứng dụng tốn học tập 4, số 2, 2006 © SAGA 10/ 2007
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng, xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay