bài thực hành 4 tin học đại cương đại học bách khoa hà nội

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 18:31

Bài 4.1: #include #include main() {float a,b,c,x,y,z; {printf("Nhap vao so bat ki:"); printf("\n a=");scanf("%f",&a); printf("\n b=");scanf("%f",&b); printf("\n c=");scanf("%f",&c); if(a
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thực hành 4 tin học đại cương đại học bách khoa hà nội, bài thực hành 4 tin học đại cương đại học bách khoa hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay