Bài tập chi tiết tài chính bảo hiểm 2

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 15:43

Họ tên: Phạm Hồng Vũ.D11BH06 Mơn : TCBH.2 Bài làm Phần Trắc nghiệm: Câu Đáp án B 16 Câu Đáp án 17 18 19 20 D C C C 31 21 22 23 B 24 25 26 27 28 29 30 D D B C B B A 32 33 34 35 36 37 38 39 A B A A A A B D 40 41 42 43 44 A A D(5/6) A Bài 1.Phí BH giữ lại = 8*550=4400 (triệu đồng) Tỷ lệ phí chưa hưởng : Dự phòng phí =4400*(49/72)=2994.44 (triệu đồng) 2.Phí BH giữ lại=0.12*360=43.2(triệu đồng) Tỉ lệ phí chưa hưởng: 29/48 Dự phòng phí chưa hưởng=43.2*(29/48)=26.1(triệu đồng) 3.Phí BH giữ lại=40*20=800(triệu đồng) Tỉ lệ phí chưa hưởng:1/6 Dự phòng phí chưa hưởng=800*(1/6)=133,3(triệu đồng) 4.Phí BH giữ lại=400*5=2000(triệu) Tỉ lệ phí chưa hưởng:5/12 Dự phòng phí chưa hưởng=2000*(5/12)=833.33(triệu đồng)  = 2994.44+26.1+133,3+833.33=3987.17 Bài 15 45 C Tuổi Qx Lx Dx 50 0.8 100000 80 51 1.3 99920 130 52 1.7 99790 170 53 2.1 99620 209 54 2.4 99411 239 55 2.9 99172 288 56 3.5 98884 346 57 3.8 98538 374 58 4.2 98164 412 59 4.7 97752 459 60 5.3 97293 516 Cuối năm thứ theo phương pháp khứ f thu = f * [ = 13.261652*[100000*(1+8%)4+99920*(1+8%)3+99790*(1+8%)2+99620*(1+8%)] =6 443 889.422(triệu đồng) Sb chi =Sb * [ D50*(1+r)3 + D51*(1+r)2 + D52*(1+r)1 + D53] =200* [ 80*(1+8%)3 + 130*(1+8%)2 + 170 *(1+8%)1 + 209 ] = 129001,792 triệu đồng Vậy dự phòng phí tốn học cuối năm thứ : = = 63,523 triệu đồng Bài 24 : Xác định nhịp độ bồi thường qua năm : Trong năm : 70% Năm : 40% Năm : 60% ... 100000 80 51 1.3 99 920 130 52 1.7 99790 170 53 2. 1 99 620 20 9 54 2. 4 99411 23 9 55 2. 9 991 72 288 56 3.5 98884 346 57 3.8 98538 374 58 4 .2 98164 4 12 59 4.7 977 52 459 60 5.3 9 729 3 516 Cuối năm thứ... = 13 .26 16 52* [100000*(1+8%)4+99 920 *(1+8%)3+99790*(1+8% )2+ 99 620 *(1+8%)] =6 443 889. 422 (triệu đồng) Sb chi =Sb * [ D50*(1+r)3 + D51*(1+r )2 + D 52* (1+r)1 + D53] =20 0* [ 80*(1+8%)3 + 130*(1+8% )2 + 170... =20 0* [ 80*(1+8%)3 + 130*(1+8% )2 + 170 *(1+8%)1 + 20 9 ] = 129 001,7 92 triệu đồng Vậy dự phòng phí toán học cuối năm thứ : = = 63, 523 triệu đồng Bài 24 : Xác định nhịp độ bồi thường qua năm : Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chi tiết tài chính bảo hiểm 2, Bài tập chi tiết tài chính bảo hiểm 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay