HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Theo Thông Tư Số 107.2017.TT;BTC)

227 15 0
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 14:02

LỜI NĨI ĐẦU Kế tốn hành nghiệp kế toán chấp hành ngân sách nhà nƣớc đơn vị hành nghiệp, cơng cụ điều hành, quản lý kinh tế, tài đơn vị hành Do để quản lý chủ động khoản chi tiêu mình, hàng năm đơn vị hành nghiệp phải lập dự tốn cho khoản mục chi tiêu Chính kế tốn khơng quan trọng thân đơn vị mà ngân sách nhà nƣớc Giáo trình cung cấp cho sinh viên kiến thức chung kế toán đơn vị hành nghiệp, tập tình để sinh viên luyện tập Giáo trình bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Chƣơng 2: KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƢ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Chƣơng 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Chƣơng 4: KẾ TOÁN THANH TOÁN Chƣơng 5: KẾ TỐN CÁC NGUỒN KINH PHÍ Chƣơng 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ HCSN Chƣơng 7: PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TỐN NGÂN SÁCH Trong q trình viết giáo trình nhóm tác giả cố gắng để biên soạn cập nhật đầy đủ thông tin Nhƣng chắn nhiều thiếu sót, kính mong quý đồng nghiệp, bạn đóng góp để nhóm tác giả hồn thiện cho giáo trình đợt tái nhóm Xin trân trọng cảm ơn Nhóm tác giả Mục lục Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.2 HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1.3 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 1.4 HÌNH THỨC SỔ KẾ TỐN 1.4.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung gồm loại sổ chủ yếu sau: 1.4.2 Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái 10 1.4.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 12 1.4.4- Hình thức kế tốn máy vi tính 14 1.4.4.1 Đặc trƣng Hình thức kế tốn máy vi tính 14 1.4.4.2 Trình tự ghi sổ kế tốn theo Hình thức kế tốn máy vi tính 15 1.5- HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN 15 1.5.1 Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp sở 15 1.5.2 Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I, II (cấp trên) 17 1.6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TỐN 17 Chƣơng 2: KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƢ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 20 2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 20 2.1.1 Các loại tiền, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán 20 2.1.1.1 Tiền loại tiền đơn vị hành nghiệp 20 2.1.1.2 Nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi 20 2.1.1.3 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền 21 2.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ 21 2.1.2.1 Tài khoản 111 - Tiền mặt 21 2.1.2.2 Phƣơng pháp hạch toán tiền mặt 22 2.1.3 Kế toán khoản tiền gửi ngân hàng kho bạc 26 2.1.3.1 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc quy định hạch toán 26 2.1.3.2 Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng kho bạc 27 2.1.3.3 Phƣơng pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 28 2.1.4 Kế toán tiền chuyển 31 2.1.4.1 Nội dung kế toán 31 2.1.4.2 Tài khoản 113- Tiền chuyển 31 2.1.4.3 Phƣơng pháp kế toán 31 2.2 KẾ TỐN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 33 2.2.1 Nội dung kế toán 33 2.2.2 Tài khoản 121- Đầu tƣ tài ngắn hạn 33 2.2.3 Phƣơng pháp kế toán 34 2.3 KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 36 2.3.1 Đặc điểm, phân loại đánh giá vật liệu, sản phẩm, hàng hoá 36 2.3.1.1 Đặc điểm vật liệu, dụng cụ lâu bền 36 2.3.1.2 Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá 36 2.3.1.3 Phân loại vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá 36 2.3.1.4 Giá thực tế vật liệu, dụng cụ mua nhập kho 37 2.3.2 Nguyên tắc nhiệm vụ kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá 38 2.3.3 Kế toán nhập xuất vật liệu, dụng cụ 39 2.3.3.1 Tài khoản sử dụng: TK 152 TK 153 39 2.3.3.2 Phƣơng pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 40 2.4 Kế toán nhập, xuất sản phẩm, hàng hoá 44 2.4.1 Tài khoản 155 - Sản phẩm, hàng hoá 44 2.4.2 Phƣơng pháp kế toán nghiệp vụ chủ yếu 45 Chƣơng 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 54 3.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 54 3.1.1 Xác đị nh n gu yên gi t ài sản cố đị n h 54 3.1.1.1 Tài sản cố định hữu hình 54 3.1.1.2 Ngun giá tài sản cố định vơ hình 55 3.1.2 Lƣu ý xác định nguyên giá 56 3.2 KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ 56 3.2.1 Kế toán tăng TSCĐ 56 3.2.2 Kế toán giảm TSCĐ 60 3.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 62 3.3.1 Phƣơng pháp tính hao mòn tài sản cố định hữu hình: 62 3.3.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 63 3.4 KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 63 3.4.1 Sửa chữa thƣờng xuyên tài sản cố định 63 3.4.2 Kế toán xây dựng 64 Chƣơng 4: KẾ TOÁN THANH TOÁN 69 4.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 70 4.1.1 Khái niệm 70 4.1.2 Nội dung nghiệp vụ toán 70 4.1.3 Nguyên tắc kế toán toán 71 4.1.4 Nhiệm vụ kế toán 71 4.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU 71 4.2.1 Nội dung khoản phải thu 71 4.2.2 Nhiệm vụ kế toán 71 4.2.3 Tài khoản 311 - Các khoản phải thu 72 4.2.4 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu 73 4.3 KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠM ỨNG 76 4.3.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý 76 4.3.2 Nhiệm vụ kế toán toán tạm ứng 76 4.3.3 Chứng từ kế toán 77 4.3.4 Tài khoản 312 - Tạm ứng 77 4.3.5 Kế toán nghiệp vụ toán tạm ứng 77 4.4 KẾ TOÁN CHO VAY 79 4.4.1 Một số qui định 79 4.4.2 Tài khoản 313- Cho vay 79 4.4.3 Phƣơng pháp kế toán tổng hợp khoản cho vay 79 4.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 81 4.5.1 Nội dung khoản phải trả 81 4.5.2 Nhiệm vụ kế toán khoản phải trả 81 4.5.3 Tài khoản 331 - Các khoản phải trả 81 4.5.4 Kế toán nghiệp vụ khoản phải trả 83 4.6 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NHÀ NƢỚC 85 4.6.1 Nội dung khoản toán với ngân sách Nhà nƣớc 85 4.6.2 Nhiệm vụ kế toán 85 4.6.3 Kế toán toán với ngân sách Nhà nƣớc 85 4.6.3.1 Kế toán toán với ngân sách Nhà nƣớc thuế GTGT 85 4.6.3.2 Kết cấu nội dung tài khoản 311 (3113) 333 (3331) 87 4.6.3.3 Tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp 87 4.6.3.4 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu thuế GTGT 88 4.6.4 Kế toán khoản phải nộp cho Nhà nƣớc phí lệ phí 93 4.6.4.1 Nguyên tắc hạch toán 93 4.6.4.2 Tài khoản hạch toán 93 4.6.4.3 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu 93 4.6.5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 94 4.6.5.1 Nguyên tắc hạch toán 94 4.6.5.2 Tài khoản 3334 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 94 4.6.5.3 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu 94 4.7 KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI VIÊN CHỨC VÀ CÁC ĐỐI TƢỢNG KHÁC 95 4.7.1 Chứng từ kế toán toán 95 4.7.2 Tài khoản sử dụng TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 96 4.7.3 Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 97 4.8 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƢƠNG 99 4.8.1 Nội dung khoản nộp theo lƣơng 99 4.8.2 Nhiệm vụ kế toán 99 4.8.3 Chứng từ kế toán 99 4.8.4 Tài khoản 332 - Các khoản phải nộp theo lƣơng 100 4.8.5 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu 101 4.9 KẾ TỐN THANH TỐN KINH PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN CHUYỂN SANG NĂM SAU 102 4.9.1 Nhiệm vụ kế toán 102 4.9.2 Tài khoản 337 -Kinh phí tốn chuyển sang năm sau 103 4.9.3 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu 104 4.10 KẾ TỐN THANH TỐN KINH PHÍ CẤP CHO CẤP DƢỚI 106 4.10.1 Khái niệm nhiệm vụ kế toán 106 4.10.2 Chứng từ kế toán toán kinh phí cấp cho cấp dƣới 106 4.10.3 Tài khoản 341- Kinh phí cấp cho cấp dƣới 106 4.10.4 Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 107 4.11 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN NỘI BỘ 109 4.11.1 Nhiệm vụ kế toán 109 4.11.2 Nội dung khoản toán nội 110 4.11.3 Tài khoản 342 -Thanh toán nội 110 4.11.4 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu 111 4.12 KẾ TỐN TẠM ỨNG KINH PHÍ 112 4.12.1 TK 336- Tạm ứng kinh phí 112 4.12.2 Phƣơng pháp hạch toán tạm ứng kinh phí qua KBNN 113 Chƣơng : KẾ TỐN CÁC NGUỒN KINH PHÍ 117 5.1 KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 119 5.2 KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN 126 5.3 KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƢ XDCB 132 5.4 KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƢỚC 135 5.5 KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ 137 5.6 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH 140 5.7 HẠCH TOÁN CÁC QUỸ 142 5.8 HẠCH TOÁN CHÊNH LỆCH THU, CHI CHƢA XỬ LÝ 145 5.9 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN 148 5.10 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH Tỷ GIÁ HỐI ĐOÁI 149 Chƣơng 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ HCSN 159 6.1 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HCSN 159 6.1.1 Tài khoản 511 - Các khoản thu 159 6.1.2 KẾ TOÁN THU CHƢA QUA NGÂN SÁCH 167 6.1.3 KẾ TOÁN THU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG DỊCH VỤ 170 6.1.4 KẾ TOÁN CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 174 6.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HCSN 176 6.2.1 KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG 176 6.2.2 KẾ TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI 181 6.2.3 KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 184 6.2.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƢỚC 187 6.2.5 KẾ TỐN CHI PHÍ TRẢ TRƢỚC 190 Chƣơng 7: PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 197 7.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 198 7.2.1 Mục đích 198 7.2.2 Kết cấu bảng cân đối tài khoản 198 7.2.3 Cơ sở lập báo cáo Bảng cân đối kế toán 199 7.3 PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TỐN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG 201 7.3.1 Mục đích 201 7.3.2 Kết cấu báo cáo 201 7.3.3 Cơ sở lập báo cáo 201 7.3.4 Nội dung phƣơng pháp lập 202 7.4 PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 211 7.4.1 Mục đích 211 7.4.2 Căn lập 211 7.4.3 Nội dung phƣơng pháp lập 211 7.5 PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN 213 7.5.1 Mục đích 213 7.5.2 Căn lập 213 7.5.3 Nội dung phƣơng pháp lập 213 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Mục tiêu chung: Giúp cho người học khái quát hóa, hệ thống hóa, nội dung chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp, trước hết nội dung chế độ kế tón hành Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách báo biểu kế toán theo chế dộ kế toán phù hợp với đặc điểm đơn vị hành nghiệp 1.1 ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Chế độ kế tốn hành nghiệp ban hành đƣợc biên soạn tài liệu thay Quyết định số 999-TC/QĐ-CĐKT ngày 02-11-1996 QĐ Số: 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30 tháng 03 năm 2006 Chế độ kế tốn hành nghiệp đƣợc áp dụng cho: - Cơ quan nhà nƣớc - Đơn vị nghiệp - Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN - Tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN cấp: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nƣớc; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân cấp; Bộ, quan ngang Bộ; quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện - Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; tổ chức trị - xã hội nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệpsử dụng kinh phí NSNN - Đơn vị nghiệp đƣợc NSNN đảm bảo phần toàn kinh phí - Tổ chức quản lý tài sản quốc gia - Ban quản lý dự án đầu tƣ có nguồn kinh phí NSNN - Các hội; Liên hiệp hội; Tổng hội; - Các tổ chức khác đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ phần kinh phí hoạt động; - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể tòa án quân Viện kiểm sát quân (trừ doanh nghiệp thuốc đối tƣợng lực lƣợng vũ trang nhân dân) Đơn vị nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN (trừ đơn vị - nghiệp ngồi cơng lập, gồm: đơn vị nghiệp tự cân đối thu, chi; Tổ chức phi phủ; Hội, Liên hiệp hội; Tổng hội tự cân đối thu, chi; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự cân đối thu, chi; Tổ chức khác khơng sử dụng kinh phí NSNN 1.2 HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TỐN Để thu nhập thơng tin đầy đủ, có độ xác cao tình hình tiếp nhận sử dụng kinh phí, phục vụ kịp thời cho kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành định mức chi tiêu làm để ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ Chứng từ kế toán chứng minh giấy tờ nghiệp vụ kinh tế - tài phát sinh việc sử dụng kinh phí tình hình thu, chi Ngân sách đơn vị HCSN phát sinh thực hoàn thành Mọi nghiệp vụ phát sinh đơn vị HCSN đƣợc phản ánh vào chứng từ theo mẫu quy định, phải đƣợc ghhi chép đầy đủ, kịp thời yếu tố, tiêu thức theo quy định phƣơng pháp lập chứng từ Tùy thuộc vào quy mơ tính chất hoạt động đơn vị HCSN, sở hệ thống chứng từ bắt buộc hệ thống chứng từ hƣớng dẫn mà Nhà nƣớc ban hành, kế toán xác định chứng từ cần thiết mà đơn vị phải sử dụng Từ đó, hƣớng dẫn cá nhân phận liên quan nắm đƣợc cách thức lập (hoặc tiếp nhận), kiểm tra luân chuyển chứng từ ST T A I 10 11 12 TÊN CHỨNG TỪ Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định Chỉ tiêu lao động tiền lƣơng Bảng chấm công Bảng chấm công làm theo Giấy báo làm thêm Bảng toán tiền lƣơng Bảng toán thu nhập tăng thêm Bảng tốn học bổng (Sinh hoạt phí) Bảng tốn tiền thƣởng Bảng toán phụ cấp Giấy đƣờng Bảng toán tiền làm thêm Hợp đồng giao khoán cơng việc, sản phẩm Bảng tốn tiền th ngồi Biên lý hợp đồng giao khoán SỐ LIỆU C01a-HD C01b-HD C01c-HD C02a-HD C02b-HD C03-HD C04-HD C05-HD C06-HD C07-HD C08-HD C09-HD LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BB HD X X X X X X X X X X X X 13 14 15 II III 10 IV B Bảng trích nộp khoản theo lƣơng Bảng tốn cơng tac phí Chi tiêu vật tƣ Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Giấy báo hỏng, công cụ, dụng cụ Biên kiểm vật tƣ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Bảng mua hàng Biên kiểm nghiệm vật tƣ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Chỉ tiêu tiền Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị tạm ứng Giấy toán tạm ứng Biên kiểm quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam) Biên kiểm quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí q, đá q) Giấy đề nghị tốn Biên lai thu tiền Bảng chi tiền cho ngƣời tham dự hội thảo, tập huấn Bảng chi tiền cho ngƣời tham dự hội thảo, tập huấn Chỉ tiêu tài sản cố định Biên giao nhận TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên đánh giá lại TSCĐ Biên kiểm TSCĐ Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hồn thành Bảng tính hao mòn TSCĐ Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Chứng từ kế toán ban hành theo văn pháp luật khác Vé Giấy xác nhận hàng viện trợ khơng hồn lại Giấy xác nhận tiền viện trợ khơng hồn lại Bảng chứng từ gốc gửi nhà tài trợ Đề nghị ghi thu – ghi chi ngân sách tiền, hàng viện trợ Hóa đơn GTGT C10-HD C11-HD C12-HD X X X C20 – HD C21 – HD C22 – HD C23 – HD X X X X C24 – HD C25 – HD X X C30-BB C31-BB C32-HD C33-BB C34-HD C35-HD C37-HD C38-BB C40a-HD C40b-HD C50-BD C51-HD C52-HD C53- HD C54- HD C55a- HD C55b- HD Hóa đơn bán hàng thơng thƣờng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 10 Phiếu xuất kho hàng hàng gửi đại lý Hóa đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền) Bảng thu mua hàng hóa mua vào khơng có hóa đơn Giấy chứng nhận nghỉ ốm hƣởng BHXH 01 GTKT3LL 02 GTKT3LL 03 GTKT3LL 04 H023LL Luỹ kế từ đầu năm Tổng kinh phí đƣợc sử dụng kỳ (04 = 01 + 02) Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí sử dụng đề nghị tốn kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí giảm kỳ Luỹ kế từ đầu năm 06 07 08 09 10 Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (10 = 0406-08) 10 200 200 148 51 11 - - - - 12 13 980 980 980 980 980 980 - 14 15 980 980 980 980 980 980 - 16 17 18 19 686 686 - 686 686 - 686 686 - - 20 294 294 294 - Kinh phí khơng thƣờng xun Kinh phí chƣa sử dụng kỳ trƣớc chuyển sang Kinh phí thực nhận kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng kinh phí đƣợc sử dụng kỳ (14 = 11 + 12) Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí sử dụng đề nghị tốn kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí giảm kỳ Luỹ kế từ đầu năm B 10 Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (20 = 1416-18) Loại 14 Khoản 09 03 2.925 2.925 1.023 1.901 04 05 2.925 2.925 2.925 2.925 1.023 1.023 1.901 1.901 2.500 2.500 2.500 2.500 225 225 225 225 875 875 1.625 1.625 225 225 ………………………… ………… II Kinh phí theo đơn đặt hàng nhà nƣớc Loại 14 Khoản 09 Kinh phí chƣa sử dụng kỳ trƣớc chuyển sang Kinh phí thực nhận kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng kinh phí đƣợc sử dụng kỳ (24 = 21 + 21 22 23 24 206 22) Luỹ kế từ đầu năm 25 Kinh phí sử dụng đề nghị toán kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí giảm kỳ Luỹ kế từ đầu năm 26 27 28 29 10 III Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (30 = 2426-28) Loại 14 Khoản 09 ………………………… ………… Kinh phí dự án Loại 14 Khoản 09 Kinh phí chƣa sử dụng kỳ trƣớc chuyển sang Kinh phí thực nhận kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng kinh phí đƣợc sử dụng kỳ (34 = 31 + 32) Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí sử dụng đề nghị toán kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí giảm kỳ Luỹ kế từ đầu năm 10 IV 30 Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (40 = 3436-38) Loại 14 Khoản 09 31 - - - - - 32 33 600 600 600 600 - - 600 600 34 35 600 600 600 600 - - 600 600 36 37 38 39 480 480 - 480 480 - - - 480 480 - 40 120 120 - - 120 41 - - - - - 42 43 3.700 3.700 3.700 3.700 1.480 1.480 2.220 2.220 44 3.700 3.700 1.480 2.220 ………………………… ………… Kinh phí dđầu tƣ XDCB Loại 14 Khoản 09 Kinh phí chƣa sử dụng kỳ trƣớc chuyển sang Kinh phí thực nhận kỳ Luỹ kế từ đầu năm Tổng kinh phí đƣợc sử dụng kỳ (44 = 41 + 42) 207 Luỹ kế từ đầu năm 45 3.700 3.700 1.480 2.220 Kinh phí sử dụng đề nghị toán kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kinh phí giảm kỳ Luỹ kế từ đầu năm 46 47 48 49 3.330 3.330 3.330 3.330 - 1.332 1.332 - 1.998 1.998 - 148 222 10 Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (50 = 4446-48) Loại 14 Khoản 09 50 370 370 ………………………… ………… Phần II Kinh phí sử dụng đề nghị tốn I Chi hoạt động (Ms 100): (Ms 100 = Ms 101 + Ms 102) 1) Chi thƣờng xuyên (Ms 101): phân tích TK 661, theo L, N, M, TM 2) Chi khơng thƣờng xun (Ms 102): phân tích TK 661, theo L, N, M, M II Chi theo đơn đặt hàng nhà nƣớc (Ms 200): phân tích TK 635,theo L, N, M, TM III Chi dự án (Ms 300): phân tích TK 662, theo L, N, M, TM 1) Chi quản lý dự án (Ms 301): phân tích TK 662, theo L, N, M, TM 2) Chi thực dự án (Ms 302): phân tích TK 662, theo L, N, M, TM IV Chi đầu tƣ XDCB (Ms 400): phân tích TK 241, theo L, N, M, TM 1) Chi xây lắp (Ms 401): phân tích TK 2412, theo L, N, M, TM 2) Chi thiết bị (Ms 402): phân tích TK 2412, theo L, N, M, TM 3) Chi phí khác (Ms 403): phân tích TK 2412, theo L, N, M, TM Mã chƣơng:022A Mẫu số B02-H (Ban hành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trƣởng BTC) Đơn vị báo cáo: Trƣờng ĐHLH Mã đơn vị SDNS: TỔNG HỢ TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TỐN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Quý Năm XXX 208 PHẦN II KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TỐN Ngân sách nhà nƣớc Phí, lệ NSNN phí để giao lại L K NhM M TM Nội dung chi Mã số Tổng số Tổng số A B C D E G H 100 8.186.00 8.186.00 1.993.00 6.192.00 101 5.500.00 5.500.00 1.375.00 4.125.00 2.841.00 2.841.00 710.00 2.131.00 Tiền lƣơng Lƣơng ngạch bậc Lƣơng tập Lƣơng hợ đồng DH 600.00 600.00 151.00 449.00 430.00 430.00 108.00 322.00 70.00 70.00 18.00 52.00 100.00 100.00 25.00 75.00 Tiền công Phụ cấp lƣơng 204.00 204.00 50.00 154.00 525.00 525.00 105.00 420.00 35.00 35.00 7.00 28.00 110.00 110.00 22.00 88.00 380.00 380.00 76.00 304.00 405.00 405.00 264.00 186.00 12.00 12.00 - 12.00 105 Chức vụ Trách nhiệm Phụ cấp ngành Học bổng sinh viên Tiền thƣởng Phúc lợi tập thể 300.00 300.00 100.00 200.00 106 Các khoản đóng góp 240.00 240.00 40.00 200.00 510.00 510.00 - 510.00 2.659.00 2.659.00 665.00 1.994.00 110.00 110.00 25.00 85.00 80.00 80.00 20.00 60.00 105.00 105.00 27.00 78.00 I Chi hoạt động Chi thƣờng xuyên a Chi cho ngƣời 022A 09 06 100 01 02 03 101 102 01 03 08 103 104 108 109 110 111 Tiền lƣơng chia thêm b Chi nghiệp vụ chuyên môn Dịch vụ cơng cộng Vật tƣ văn phòng Thơng tin tun truyền 6.00 6.00 2.00 4.00 200.00 200.00 50.00 150.00 114 Hội nghị Cơng tác phí Chi phí th mƣớn 300.00 300.00 75.00 225.00 115 Chi đoàn 120.00 120.00 30.00 90.00 116 Chi đoàn 112 113 209 Viện trợ Nguồn khác vào 10.00 10.00 4.00 6.00 SCTX TSCĐ 60.00 60.00 15.00 45.00 02 Ơ tơ 10.00 10.00 6.00 4.00 05 Phần mềm 15.00 15.00 2.00 13.00 35.00 35.00 7.00 28.00 1.578.00 1.578.00 395.00 1.183.00 - - - 90.00 90.00 22.00 68.00 2.686.00 2.686.00 618.00 2.067.00 2.686.00 2.686.00 618.00 2.475.00 200 - - - - ………… III Chi dự án 300 1.320.00 1.320.00 1.320.00 Chi quản lý dự án 301 160.00 160.00 160.00 117 07 119 06 127 145 Máy tính, phơ tơ, Chi phí nghiệp vụ chun mơn Sách tài liệu Chi phí khác Chi không thƣờng xuyên Mua sắm TSCĐ II Chi theo đơn đặt hàng Nhà nƣớc 102 - 100 Tiền lƣơng 18.00 18.00 18.00 101 Tiền công Dịch vụ cơng cộng Vật tƣ văn phòng 8.00 8.00 8.00 20.00 20.00 20.00 16.00 16.00 16.00 Hội nghị Công tác phí 24.00 24.00 24.00 12.00 12.00 12.00 Chi đồn Chi đoàn vào 48.00 48.00 48.00 14.00 14.00 14.00 302 1.160.00 1.160.00 1.160.00 400 7.570.00 7.570.00 3.028.00 4.542.00 401 5.299.00 5.299.00 2.400.00 2.899.00 402 1.514.00 1.514.00 600.00 914.00 403 757.00 757.00 28.00 729.00 17.076.0 17.076.0 5.021.00 10.734.0 109 110 112 113 115 116 147 148 149 Chi thực dự án IV Chi đầu tƣ xây dựng Chi phí xây lắp Chi thiết bị Chi phí khác Cộng 210 1.320.00 - 7.4 PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 7.4.1 Mục đích Là phụ biểu bắt buộc B02-H để phản ánh chi tiết kinh phí hoạt động sử dụng đề nghị toán theo C, L, K, N, M, TM theo loại kinh phí 7.4.2 Căn lập - Sổ chi tiết TK 461 TK 661 - Báo cáo (F02-H) kỳ trƣớc 7.4.3 Nội dung phƣơng pháp lập - Các cột A,B,C: ghi loại, khoản, Nhóm mục chi - Các cột 1,2,3,4: ghi Kinh phí đƣợc sử dụng kỳ này: + Cột 1: kinh phí kỳ trƣớc chuyển sang chƣa sử dụng, lấy số liệu từ cột kỳ trƣớc + Cột 2: số phát sinh lũy kế bên Có TK 461 trừ (-) số kinh phí nộp khơi phục số liệu cột sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí hoạt động + Cột 3: số phát sinh lũy kế bên Có TK 461 từ đầu năm, cách lấy số liệu ghi cột kỳ cộng (+) số liệu ghi cột kỳ trƣớc + Cột 4: cột = cột + cột - Các cột 5,6: ghi Kinh phí sử dụng đề nghị tốn số liệu phân tích từ TK 661 - Các cột 7: ghi Kinh phí giảm kỳ này, lấy số liệu từ Nợ TK 461, Có TK 111, 112 - Cột 8: ghi Kinh phí giảm lũy kế từ đầu năm: cột kỳ + cột kỳ trƣớc - Cột 9, ghi: Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau Cột =cột - cột - cột cột sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí (chi tiết theo loại kinh phí hoạt động) Mã chƣơng: Đơn vị báo cáo: Trƣờng ĐHLH Mã đơn vị SDNS: Mẫu số F02-1H (Ban hành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trƣởng BTC) BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 211 Quý Năm XXX Nguồng kinh phí: Hoạt động thƣờng xuyên Đơn vị tính: triệu đồng KP sử dụng đề nghị tốn Kinh phí đƣợc sử dụng kỳ L A 14 K B Nh M Chỉ tiêu Kỳ trƣớc chuyển sang Số thực nhận kỳ luỹ kế từ đầu năm C D 09 06 Kinh phí thƣờng xuyên 200.00 3.575.00 6.500.00 0 a Chi cho ngƣời - 1.895.00 100 - 01 Tiền lƣơng Lƣơng ngạch bậc 02 Tổng KP đƣợc sử dụng kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm KP giảm kỳ Kỳ Luỹ kế từ đầu năm KP chƣa sử dụng chuyển sang kỳ sau = 48 5-7 3.775.00 3.000.00 5.500.00 3.120.00 1.859.00 1.550.00 2.841.00 - 392.00 658.00 392.00 327.00 600.00 - - 65.00 - 281.00 472.00 281.00 234.00 430.00 - - 46.00 Lƣơng tập - 45.00 76.00 45.00 38.00 70.00 - - 7.00 03 Lƣơng hợp đồng DH - 65.00 109.00 65.00 54.00 100.00 - - 10.00 101 Tiền công - 133.00 224.00 133.00 111.00 204.00 - 102 Phụ cấp lƣơng - 343.00 576.00 343.00 286.00 525.00 - - 57.00 01 Chức vụ - 22.00 38.00 22.00 19.00 35.00 - - 3.00 03 - 72.00 120.00 72.00 60.00 110.00 - - 12.00 08 - 248.00 417.00 248.00 207.00 380.00 - - 41.00 103 Trách nhiệm Phụ cấp ngành Học bổng sinh viên - 294.00 494.00 294.00 245.00 450.00 - - 48.00 104 - 7.00 13.00 7.00 6.00 12.00 - - 1.00 105 Tiền thƣởng Phúc lợi tập thể - 196.00 329.00 196.00 163.00 300.00 - - 32.00 106 Các khoản đóng góp - 157.00 263.00 157.00 130.00 240.00 - - 26.00 108 - 333.00 560.00 333.00 278.00 510.00 - 100.00 55.00 0 200.00 1.716.00 3.380.00 1.916.00 1.450.00 2.659.00 - 110.00 466.00 109 - 71.00 139.00 71.00 60.00 110.00 - - 11.00 110 Tiền lƣơng chia thêm b Chi nghiệp vụ chuyên mơn Dịch vụ cơng cộng Vật tƣ văn phòng - 51.00 101.00 51.00 43.00 80.00 - - 8.00 111 Thông tin tuyên truyền - 67 133.00 67.00 57.00 105.00 - - 10.00 112 Hội nghị - 3.00 7.00 3.00 3.00 6.00 - - 113 - 129.00 254.00 129.00 109.00 200.00 - 114 Cơng tác phí Chi phí thuê mƣớn - 193.00 381.00 193.00 163.00 300.00 - 115 Chi đoàn - 225.00 775.00 115.00 309.00 15.00 22.00 50.00 20.00 - 212 - 30.00 100.00 77.00 152.00 177.00 65.00 120.00 - 112.00 116 Chi đoàn vào 20.00 6.00 12.00 26.00 5.00 10.00 - - 21.00 117 SCTX TSCĐ - 38.00 76.00 38.00 32.00 60.00 - - 6.00 02 Ơ tơ - 6.00 12.00 6.00 5.00 10.00 - - 1.00 05 - 9.00 19.00 9.00 8.00 15.00 - - 1.00 07 - 22.00 44.00 22.00 19.00 35.00 - - 3.00 119 Phần mềm Máy tính, phơtơ, Chi phí nghiệp vụ chuyên môn - 1.018.00 2.005.00 1.018.00 860.00 1.578.00 - 06 Sách tài liệu - - - - - - - - Chi phí khác 80.00 58.00 114.00 138.00 49.00 90.00 - - 127 60.00 157.00 89.00 - Cộng 200.00 3.575.00 6.500.00 3.775.00 3.000.00 5.500.00 - 225.00 775.00 7.5 PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN 7.5.1 Mục đích - Phản ánh chi tiết kinh phí dự án đề nghị toán theo dự án 7.5.2 Căn lập - Sổ chi tiết tài khoản 462 662 - Báo cáo kỳ trƣớc 7.5.3 Nội dung phƣơng pháp lập - Các cột A,B,C: ghi loại, khoản, Nhóm mục chi - Các cột đến 3: ghi kinh phí dự án kỳ này, lũy kế từ đầu năm, lũy kế từ khởi đầu dự án + Mã số 01: kinh phí kỳ trƣớc chuyển sang chƣa sử dụng, lấy số liệu từ cột 06 kỳ trƣớc + Mã số 02: số phát sinh lũy kế bên Có TK 462 trừ (-) số kinh phí nộp khơi phục số liệu cột sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí dự án + Mã số 03: lấy số liệu ghi mã số 01 + mã số 02 kỳ + Mã số 04: ghi kinh phí sử dụng đề nghị tốn số liệu phân tích từ TK662 213 + Mã số 05: ghi kinh phí giảm kỳ này, lấy số liệu từ Nợ TK 462, Có TK 111, 112 + Mã số 06 ghi: kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau Ms 06 = Ms 03 - Ms 04 Ms 05 cột sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí (chi tiết theo loại kinh phí dự án) Mã chƣơng: Đơn vị báo cáo: Mã đơn vị SDNS: Mẫu số F02-2H (Ban hành theo QĐ: 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 Bộ trƣởng BTC) BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN Quý Năm… Tên dự án:……… …, Mã số……Thuộc chƣơng trình…….Khởi đầu…… Kết thúc…… Cơ quan thực dự án…………………………………………………………………… Tổng khinh phí đƣợc duyệt tồn dự án……, Số kinh phí đƣợc duyệt kỳ này……………… Loại………Khoản…………… I TÌNH HÌNH KINH PHÍ Đơn vị tính………… STT Chỉ tiêu Mã số A B C Kinh phí chƣa sử dụng kỳ trƣớc chuyển sang 01 Kinh phí thực nhận 02 214 Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Luỹ kế từ khởi đầu 3 Tổng kinh phí đƣợc sử dụng (03 = 01+02) 03 Kinh phí sử dụng đề nghị tốn 04 Kinh phí giảm 05 Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (06 = 0304-05) 06 II CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN STT Mục Tiểu mục Chỉ tiêu Kỳ A B C D Luỹ kế từ đầu năm Luỹ kế từ khởi đầu III THUYẾT MINH Mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo tiến độ quy định…………………………… Khối lƣợng công việc dự án hồn thành………………………………………… Ngƣời lập biểu Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Câu hỏi ơn tập: Câu 1: Mục tiêu việc lập báo cáo tốn ngân sách? Báo cáo toán ngân sách gồm loại báo cáo nào? Câu 2: Theo bạn báo cáo tài đơn vị HCSn doanh nghiệp có khác khơng? có liệt kê? Bài tập 1: Tài liệu đơn vị hành - nghiệp có hoạt động kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phƣơng pháp khấu trừ quí I/N (đvt 1.000đ) A Tình hình đầu quý: - Tạm ứng: - Phải trả nhà cung cấp: 70.000 270.000 - Phải trả viên chức: 60.000 - Phải trả nợ vay: 100.000 - Hao mòn TSCĐ: 60.000 - Nguồn vốn kinh doan: 400.000 215 - Chênh lệch thu chi, chƣa xử lý (dƣ có): 100.000 - Nguồn kinh phí hoạt động: - Năm nay: 900.000 - Năm trƣớc: 300.000 - Dự tốn kinh phí hoạt động: 1.300.000 - Tài sản cố định HH: 1.560.000 - Nguyên vật liệu: 350.000 - Thành phẩm, hàng hóa: 160.000 - Tiền mặt: 100.000 - Phải thu ngƣời mua: 150.000 - Chi phí SXKD dở dang: 80.000 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 600.000 - Chi hoạt động năm trƣớc: 250.000 - Dụng cụ: 70.000 B Các nghiệp vụ phát sinh quý: Ngày 2/1 Ngƣời mua tốn tồn tiền hàng nợ kỳ trƣớc chuyển khoản Ngày 3/1 Xuất kho vật liệu sản xuất 160.000, cho hoạt động nghiệp 150.000 Ngày 4/1 Tính tổng số tiền lƣơng phải trả cho cán bộ, công chức công nhân sản xuất kỳ 360.000, cho phận cán bộ, cơng chức hành - nghiệp 300.000, phận công nhân sản xuất 60.000 (trong nhân viên trực tiếp sản xuất 40.000, nhân viên quản lý 20.000) Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định Ngày 13/1 Trích khấu hao TSCĐ phận sản xuất 25.000 Ngày 18/1 Nhận kinh phí hoạt động, tổng số 800.000, bao gồm:  Tiền mặt: 100.000  Tiền gửi kho bạc: 230.000  Vật liệu: 140.000  Tài sản cố định hữu hình: 330.000 Ngày 21/1 Chi phí dịch vụ mua sử dụng cho hoạt động sản xuất trả tiền tạm ứng (gồm thuế GTGT 10%) 33.000 216 Ngày 24/1 Xuất dụng cụ cho hoạt động nghiệp 40.000, cho hoạt động sản xuất 20.000 Ngày 25/1 Nhập kho thành phẩm từ sản xuất số lƣợng 10000 sản phẩm 10 Ngày 2/2 Xuất bán trực tiếp kho cho ngƣời mua 9000 thành phẩm, giá bán chƣa thuế 70.000, thuế GTGT 10% Tiền hàng ngƣời mua toán vào quý sau 11 Ngày 4/2 Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng tiêu thụ chi tiền mặt 6.000 12 Ngày 8/2 Rút dự tốn kinh phí nghiệp chi trực tiếp cho hoạt động nghiệp 100.000 13 Ngày 10/2 Nhận viện trợ tiền mặt bổ sung nguồn kinh phí hoạt động có chứng từ ghi thu, ghi chi 200.000 14 Ngày 20/2 Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ chênh lệch thu, chi 50.000 15 Ngày 23/2 Rút dự tốn kinh phí nghiệp 190.000, mua dụng cụ hoạt động ( nhập kho) trị giá 40.000, toán cho ngƣời bán 150.000 16 Ngày 27/2 Báo cáo toán năm trƣớc đƣợc duyệt, công nhận số chi họat động 250.000 đƣợc kết chuyển vào nguồn kinh phí Số kinh phí năm trƣớc lại chƣa sử dụng hết, đơn vị nộp lại ngân sách tiền gửi kho bạc 17 Ngày 2/3 Tổng số tiền điện, nƣớc, điện thoại trả tiền mặt thuộc hoạt động nghiệp kỳ 50.000 18 Ngày 12/3 Thanh toán khoản cho cán bộ, công chức công nhân sản xuất đơn vị tiền mặt 340.000 19 Ngày 31/3 Kết chuyển chi phí xác định kết kinh doanh kỳ 20 Ngày 31/3 Bổ sung quỹ khen thƣởng: 25%, quỹ phúc lợi 25%, quỹ phát triển hoạt động nghiệp 20%, lại bổ sung kinh phí hoạt động thƣờng xuyên từ chênh lệch thu, chi chƣa xử lý Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào tài khoản Lập bảng cân đối tài khoản Lập báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng Lập báo cáo kết hoạt động nghiệp có thu 217 Biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (CPSXKD dở dang cuối kỳ) 100 triệu đồng Bài tập 2: Tài liệu đơn vị HCSN A có tài liệu tháng 2/N nhƣ sau (đvt 1.000đ) A Tình hình đầu tháng: SHTK 111 112 152 153 155 211 214 241 311 331 332 334 Nợ 150,000 100,000 90,500 80,000 60,000 800,000 008 009 700,000 600,000 Có 157,500 15.000 56,000 30,000 45,000 40,000 SHTK 335 341 411 431 441 4611 4612 466 631 643 6611 Nợ Có 15,000 24,000 19,500 8,500 2,500,000 300,000 25,000 38,500 2,500,000 100,000 642,500 (SPDD) B Các nghiệp vụ phát sinh quí 1/N Nhận thơng báo dự tốn kinh phí đƣợc cấp đó: - Dùng cho hoạt động thƣờng xuyên: 900.000 - Dùng cho Dự án: 90.000 - Dùng cho XDCB: 75.000 Ngày 3/1 Rút dự tốn kinh phí hoạt động thƣờng xuyên tiền mặt 90.000; tiền gửi kho bạc 300.000 mua TSCĐ tính trị giá 66.000 dùng cho hoạt động thƣờng xuyên Ngày 4/1 Mua NVL nhập kho trị giá chƣa thuế 25.000 dùng cho hoạt động sản xuất sản phẩm 15.000, thuế 10% lại dùng cho hoạt động thƣờng xuyên chƣa toán Ngày 5/1 thu nghiệp tiền mặt 177.000, thu tiền bán sản phẩm 70.000, thuế 10% thu tiền gửi, giá xuất kho sản phẩm 30.000 Ngày 9/1 nộp vào kho bạc số thu nghiệp ngày 5/1 218 Ngày 15/1 Xuất NVL trị giá 20.000 CCDC trị giá 12.000 đó: ─ Dùng cho hoạt động đầu tƣ xây dựng bản: NVL: 13.000, CCDC 7.000 ─ Dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh: NVL 7.000, CCDC 5.000 Ngày 20/1 cấp kinh phí cho cấp dƣới tiền mặt: 25.000, NVL 10.000 Ngày 26/1 Nhƣợng bán TSCĐ dùng cho hoạt động thƣờng xuyên nguyên giá 45.000, hao mòn luỹ kế 35.000, thu nhƣợng bán tiền gửi 15.000, chi nhƣợng bán tiền mặt 3.000 Ngày 13/2 cấp định bổ sung kinh phí hoạt động năm N nguồn thu nghiệp 90.000, đơn vị chƣa có chứng từ ghi thu, ghi chi 10 Ngày 14/2 Nhập số nguyên liệu phục vụ cho hoạt động thƣờng xuyên, giá nhập 25.000, thuế nhập 5%, thuế GTGT hàng nhập 10%, đơn vị rút dự tốn kinh phí tốn cho nhà cung cấp, chi phí vận chuyển 2.000, thuế GTGT 5% đơn vị trả chuyển khoản 11 Ngày 15/2 cơng tác XDCB hồn thành, bàn giao TSCĐ dùng cho hoạt động thƣờng xuyên trị giá 25.000, biết tài sản đƣợc đầu tƣ kinh phí đầu tƣ xây dựng 12 Ngày 18/2 Ngƣời mua tốn tồn số tiền nợ kỳ trƣớc chuyển khoản 13 Ngày 19/2 đơn vị có chứng từ ghi thu ghi chi nghiệp vụ ngày 13/2 14 Ngày 20/2 tạm ứng cho nhân viên A tiền mặt 11.000 15 Ngày 25/2 toán tiền cho ngƣời bán tiền gửi kho bạc 30.000 16 Ngày 20/2 nhân viên A toán tạm ứng: ghi chi hoạt động thƣờng xuyên 2.000, nhập kho CCDC giá chƣa thuế 8.000, thuế 10% dùng cho hoạt động SXKD số dƣ nhập quỹ 17 Ngày 3/3 Xuất bán sản phẩm cho khách hàng M giá xuất kho 30.000, giá bán 80.000, thuế VAT 10% khách hàng chƣa toán 18 Ngày 10/3 tập hợp chi phí sửa chữa lớn tài sản dùng cho hoạt động thƣờng xuyên phát sinh kỳ gồm: - Tiền lƣơng nhân viên sửa chữa 15.000 - Các khoản trích theo lƣơng theo quy định - Nguyên vật liệu 2.000, CCDC 4.000 - Các chi phí khác 7.000, thuế GTGT 10% đơn vị trả tiền mặt - Cơng tác sửa chữa hồn thành bàn giao TS cho hoạt động thƣờng xuyên 19 Ngày 24/3 Chi hoạt động thƣờng xuyên quý gồm: 219 - Lƣơng cho viên chức, công chức: 85.000 - Các khoản nộp theo lƣơng ghi chi hoạt động thƣờng xuyên: 14.450, trừ vào lƣơng: 5.100 - Phải trả đối tƣợng khác 20.000 - Xuất CCDC lâu bền cho hoạt động thƣờng xuyên 23.000 - Xuất NVL dùng cho hoạt động thƣờng xuyên 11.000 (trong NVL năm trƣớc 5.000) - Tiền điện, nƣớc, điện thoại dịch vụ khác tiền mặt 30.000, thuế GTGT 10% 20 Ngày 25/3 Chi hoạt động sản xuất kinh doanh quý gồm: - Lƣơng cho viên chức sản xuất: 20.000 - Lƣơng cho viên chức quản lý bán hàng : 10.000 - Trích khoản theo lƣơng theo quy định - Các khoản khác tiền mặt 22.000 thuế GTGT 10% 21 Ngày 28/3 đơn vị toán tiền lƣơng, đối tƣợng khác TGKB 22 Ngày 29/3 Duyệt báo cáo tốn kinh phí năm trƣớc số tiền 2.500.000 23 Kết chuyển chi phí xác định kết kinh doanh kỳ Biết kỳ sản xuất đƣợc 5000sp nhập kho, giá trị SPDD cuối kỳ 16 triệu đồng 24 Bổ sung quỹ khen thƣởng 40%, phúc lợi 20%, dự phòng ổn định thu nhập 20%, phát tiển hoạt động nghiệp 20%, sau đóng thuế thu nhập DN 25% Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào đồ tài khoản Lập bảng cân đối tài khoản 220 ... ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.2 HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1.3 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 1.4 HÌNH THỨC SỔ KẾ... khoản, sổ sách báo biểu kế toán theo chế dộ kế toán phù hợp với đặc điểm đơn vị hành nghiệp 1.1 ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Chế độ kế tốn hành nghiệp ban hành đƣợc biên soạn... CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Mục tiêu chung: Giúp cho người học khái quát hóa, hệ thống hóa, nội dung chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp, trước hết nội dung chế độ kế tón hành
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Theo Thông Tư Số 107.2017.TT;BTC), HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Theo Thông Tư Số 107.2017.TT;BTC)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay