Huong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 13:57

Huong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNHHuong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH Hướng dẫ n sửdụng ADTPro với CV số465/SXD-KTXD Ver 1.0 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CƠNG VĂN SỐ465/SXD-KTXD LẬP DỰ TỐN THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Thông tưsố01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 BộXây dựng hướng dẫn xác đị nh đơn giá nhân công n lý chi phí đầ u tưxây dựng có hiệu lực từngày 15/05/2015 Ngày 14/05/2015, SởXây dựng tỉ nh Lâm Đồng ban hành công vă n số465/SXD-KTXD (sau gọi tắtlà 465) công bốgiá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiế t bịthi công xây dựng chủyế u đị a bàn tỉ nh Lâm Đồng Bả ng giá ca máy theo CV 465 tính tốn cơsởthơng tưsố06/2010/TT-BXD, chi phí nhân cơng điều khiể n máy thi công phù hợp với thông tưsố01/2015/TT-BXD Phầ n mề m ADTPro phiên bả n 9.2.31 phát hành ngày 22/05/2015 nâng cấ p chức nă ng đáp ứng yêu cầ u lậ p dựtốn phù hợp thơng tưsố01/2015/TT-BXD CV số465/SXD-KTXD Áp dụng công văn số465/SXD-KTXD ngày 14/05/2013 đểlậ p dựtoán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng cơng trình (phân tích đơn giá xây dựng cơng trình) tương tựnhưcách lậ p dựtốn áp dụng cơng vă n số315/SXD-KTXD Bảng tổng hợp nhân công (sheet NC): Nhấ n chuột phải chọn “ Đơn giá nhân cơng theo cơng bố” nhưhình sau: Chọn văn cơng bốnhân công 465/SXD-KTXD, mức lương công bốchọn nhưsau: Chọn lương 2.150.000 đồng/tháng (Khu vực thành phốĐà lạ t thành phốBảo Lộc) Chọn lương 2.000.000 đồng/tháng (Khu vực huyệ n Đức Trọng, huyệ n Di Linh) Chọn lương 1.900.000 đồng/tháng (Khu vực huyệ n lạ i) Website: http://www.quyettoan.vn Trang / Hướng dẫ n sửdụng ADTPro với CV số465/SXD-KTXD Ver 1.0 Bảng tổng hợp ca máy (sheet MAY): Đểtính giá ca máy theo công vă n công bốsố465 cầ n thực hiệ n theo trình tự3 bước nhưsau: - Bước 1: Khai báo áp dụng giá ca máy theo công vă n số465/SXD-KTXD - Bước 2: Tính bù chênh lệch giá nhiên liệ u, lượng (nế u có) - Bước 3: Tính bù chênh lệch nhân cơng điề u khiể n máy thi cơng (nế u có) a Khai báo áp dụng giá ca máy theo CV số465: Nhấ n chuột phả i vào cột giá gốc chọn “ Giá ca máy theo công bốđị a phương (cột Giá gốc)” Chọn văn công bốgiá ca máy 465/SXD-KTXD, chọn mức lương: 1.900.000 đồng/tháng Lưu ý: CV số465 chỉcông bốgiá ca máy với nhấ t mộtmức lương 1.900.000 đồng/tháng, nế u lậ p dựtốn tạ i vùng có mức lương đầ u vào 2.000.000 2.150.000 đồng/tháng, người lậ p dựtoán vẫ n phả i chọn giá ca máy theo mức lương 1.900.000 đồng/tháng, sau tính bù chênh lệ ch nhân cơng lái máy Hình sau minh họa khai báo áp dụng giá ca máy theo CV số465 Website: http://www.quyettoan.vn Trang / Hướng dẫ n sửdụng ADTPro với CV số465/SXD-KTXD Ver 1.0 b Tính bù chênh lệ ch nhiên liệ u: Giá nhiên liệu, nă ng lượng sửdụng sửdụng đểlậ p giá ca máy áp dụng tạ i thời điể m tháng 5/2015, thời điể m lậ p dựtoán nế u giá nhiên liệ u, nă ng lượng có biế n động (tă ng/giả m), có thểtính bù chênh lệch nhiên liệ u, nă ng lượng nhưsau: Nhấ n chuột phả i chọn “ Chọn giá nhiên liệ u tháng 5/2015” nhưhình sau: Tạ i hình chọn giá nhiên liệu, nă ng lượng, chọn QĐ hoặ c thơng cáo báo chí giá xă ng dầ u Petrolimex công bốtạ i thời điể m lậ p dựtoán Website: http://www.quyettoan.vn Trang / Hướng dẫ n sửdụng ADTPro với CV số465/SXD-KTXD Ver 1.0 C Tính bù chênh lệ ch tiề n lương nhân công lái máy: Theo công vă n số465/SXD-KTXD, mức lương đầ u vào đểxác đị nh giá nhân công điề u khiể n máy 1.900.000 đồng/tháng, lậ p dựtoán tạ i huyệ n như: Lạ c Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, ĐạHuoai, Đạtẻh Cát Tiên có thểbỏqua thao tác tính bù nhân công điề u khiể n máy cách nhậ p giá gốc = giá tháng = Tạ i thành phốĐà lạ t, thành phốBả o Lộc, huyệ n Đức Trọng Di Linh cầ n phả i tính bù chênh lệ ch nhân cơng điề u khiển máy thi công Phầ n sau sẽhướng dẫn cách tính bù chênh lệ ch nhân cơng lái lập dựtốn cho cơng trình tạithành phốĐà lạ t Xác đị nh lương nhân công lái máy giá gốc: nhấ n chuột phả i chọn “Tính lương nhân cơng điề u khiển máy (giá gốc)”, xác đị nh chi phí tiền lương nhân công điề u khiển máy giá gốc công bốtheo CV số 465 Chọn mức lương 1.900.000 đồng/tháng, sốngày 26 ngày Website: http://www.quyettoan.vn Trang / Hướng dẫ n sửdụng ADTPro với CV số465/SXD-KTXD Ver 1.0 Xác đị nh lương nhân công lái máy giá tháng: nhấ n chuột phả i chọn “ Tính lương nhân công điề u khiển máy (giá tháng)”, xác đị nh chi phí tiề n lương nhân cơng điều khiể n máy tạ i thời điểm lập dựtoán Chọn mức lương đầu vào 2.150.000 đồng/tháng, sốngày 26 ngày Website: http://www.quyettoan.vn Trang / Hướng dẫ n sửdụng ADTPro với CV số465/SXD-KTXD Ver 1.0 Lưu ý: Theo NĐsố205/2004/NĐ-CP, tiề n lương nhân cơng xây dựng cơng trình giao thơng cơng trình thủy lợi sửdụng nhân cơng nhóm nhóm Các hạ ng mục cơng trình lậ p dựtốn theo CV số 315/SXD-KTXD phả i chuyể n sang lập với công văn 465/SXD-KTXD cầ n phả i thực chuyể n đổi toàn bộnhân cơng nhóm nhóm vềnhân cơng nhóm Phầ n mề m dựtoán ADTPro phiên bả n 9.2.31 cung cấ p chức nă ng đánh dấu chọn hoặ c nhiề u công tác đểchuyể n đổi nhân cơng từnhóm  nhóm theo thơng tưsố01/2015/TT-BXD Bậ t sheet PTVT, nhấ n chuộtphảiđểbậtmenu “Chuyể n đổinhân cơng nhóm  nhóm (01/201/TT-BXD)” Theo NĐsố205/2004/NĐ-CP, tiền lương nhân cơng khả o sát tính theo nhân cơng nhóm 2, theo qui đị nh tạ i thơng tưsố01/2015/TT-BXD, nhân cơng khảo sát nhân cơng nhóm Bậ t sheet PTVT, nhấ n chuộtphả i đểbậ t menu “Khảo sát: chuyể n đổinhân cơng nhóm  nhóm (01/201/TT-BXD)”  -/-  Website: http://www.quyettoan.vn Trang /
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH, Huong_dan_su_dung_ADTPro_CV465 DỰ TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay