KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, DOANH THU (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

51 70 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:57

Chương 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, DOANH THU Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM Các tài khoản sử dụng - Tài khoản 511- Thu hoạt động NSNN cấp; - Tài khoản 512- Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; - Tài khoản 514- Thu phí khấu trừ, để lại; - Tài khoản 515- Doanh thu tài chính; - Tài khoản 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ NGUYÊN TẮC CHUNG • Loại Tài khoản dùng để phản ánh số có, tình hình biến động khoản thu, doanh thu (sau gọi tắt doanh thu) đơn vị, bao gồm: Thu hoạt động NSNN cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngồi; thu phí khấu trừ, để lại theo quy định; doanh thu từ hoạt động SXKD, dịch vụ; doanh thu từ hoạt động tài • Đơn vị phải phản ánh vào báo cáo toàn khoản thu doanh thu tương ứng với số chi phí phát sinh đơn vị sở dồn tích, đồng thời số thu hoạt động NSNN cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngồi phải báo cáo tốn ngân sách năm sở số thực thu, thực chi, chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước NGUYÊN TẮC CHUNG Các khoản thu doanh thu phát sinh đơn vị, gồm: - Thu hoạt động ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán để thực nhiệm vụ giao, gồm: Cấp cho hoạt động thường xuyên; cấp cho hoạt động không thường xuyên khoản thu hoạt động khác để lại đơn vị theo quy định mà cấp có thẩm quyền giao dự tốn (hoặc khơng giao dự tốn) u cầu phải toán theo Mục lục NSNN; - Thu từ nguồn viện trợ khơng hồn lại, vay nợ nước ngồi; - Thu từ số phí khấu trừ để lại theo Luật phí, lệ phí; - Doanh thu hoạt động tài chính; - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Kế toán thu hoạt động NSNN cấp TK511 Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế toán Tài khoản dùng để phản ánh số thu hoạt động NSNN cấp số thu hoạt động khác để lại cho đơn vị hành chính, nghiệp (sau gọi chung thu hoạt động NSNN cấp), thu hoạt động NSNN cấp gồm: - Thu thường xuyên: Phản ánh khoản NSNN cấp cho đơn vị để thực nhiệm vụ thường xuyên hỗ trợ đột xuất khác tính nguồn đảm bảo chi thường xuyên khoản NSNN cấp khác nội dung nêu Nguyên tắc kế tốn - Thu khơng thường xun: Phản ánh khoản thu NSNN cấp cho nhiệm vụ khơng thường xun kinh phí thực nhiệm vụ khoa học công nghệ (đối với đơn vị tổ chức khoa học cơng nghệ); kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực dự án theo quy định cấp có thẩm quyền; vốn đầu phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiệp theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực nhiệm vụ đột xuất quan có thẩm quyền giao khoản thu khơng thường xuyên khác (như tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ, ) - Thu hoạt động khác: Phản ánh khoản thu hoạt động khác phát sinh đơn vị quan có thẩm quyền giao dự tốn (hoặc khơng giao dự toán) yêu cầu phải báo cáo toán theo Mục lục NSNN phần để lại đơn vị Nguyên tắc kế toán Đối với khoản thu hoạt động NSNN cấp, đơn vị rút dự toán sử dụng cho hoạt động đơn vị, đơn vị phản ánh vào thu hoạt động NSNN cấp, trừ số trường hợp sau: a) Rút tạm ứng dự toán quỹ tiền mặt ngân sách cấp Lệnh chi tiền vào TK tiền gửi dự toán phát sinh khoản thu kinh phí hoạt động khác tiền (tiền mặt, tiền gửi) đơn vị phản ánh vào TK 337- Tạm thu (3371), xuất quỹ rút tiền gửi sử dụng tính vào chi phí kết chuyển từ TK 337- Tạm thu (3371) sang TK 511- Thu hoạt động NSNN cấp Ngun tắc kế tốn b) Kinh phí từ nguồn NSNN dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho (xuất dùng dần) khoản kinh phí cấp lần đơn vị sử dụng nhiều năm (hoặc xuất sử dụng dần năm), đó, khơng ghi nhận vào khoản thu hoạt động NSNN cấp thời điểm tiếp nhận mà ghi nhận khoản nhận trước chưa ghi thu Đơn vị ghi thu phù hợp với tình hình thực tế sử dụng tài sản, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (khi đơn vị xuất kho nguyên liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ sử dụng tính hao mòn/trích khấu hao TSCĐ phản ánh vào chi phí cuối năm phản ánh vào thu hoạt động NSNN cấp tương ứng với số tính hao mòn/trích khấu hao số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kỳ) Nguyên tắc kế toán - Tài khoản dùng để phản ánh giá trị cơng trình XDCB nâng cấp TSCĐ đầu XDCB nguồn kinh phí đầu XDCB tài sản cố định bàn giao đưa vào sử dụng cho hoạt động hành đơn vị - Trường hợp đơn vị nhà nước cấp bù miễn, giảm học phí dự tốn (chưa chuyển sang giá dịch vụ giáo dục, đào tạo), phần học phí cấp bù miễn, giảm phải theo dõi chi tiết toán với dự toán chi hoạt động tự chủ (nếu chuyển sang năm sau sử dụng tiếp) chi hoạt động không tự chủ (nếu không chuyển sang năm sau sử dụng tiếp) đơn vị - Kế toán phải mở sổ chi tiết khoản thu cho phù hợp với yêu cầu quản lý khoản thu, ngành để theo dõi khoản thu loại theo hoạt động Kế tốn Doanh thu tài  Ngun tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế toán 1.1- Tài khoản dùng cho đơn vị hành chính, nghiệp để phản ánh khoản doanh thu hoạt động tài khoản lãi; cổ tức, lợi nhuận chia khoản thu tài khác phát sinh đơn vị hành chính, nghiệp 1.2- Các khoản thu phản ánh vào tài khoản bao gồm: - Lãi tiền gửi ngân hàng (trừ lãi tiền gửi ngân hàng nguồn thu mà theo quy định bổ sung vào quỹ đặc thù Quỹ phát triển hoạt động nghiệp); - Lãi đầu trái phiếu, tín phiếu; chiết khấu tốn; cổ tức lợi nhuận chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; lãi chuyển nhượng vốn; thu nhập đầu mua bán chứng khoán; lãi chênh lệch tỷ giá, lãi bán ngoại tệ, lãi chuyển nhượng vốn lý khoản góp vốn liên doanh; - Cổ tức, lợi nhuận chia khoản doanh thu tài khác 1.3- Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi khoản thu loại theo hoạt động Kết cấu nội dung Bên Nợ: Kết chuyển doanh thu tài sang TK 911 "Xác định kết quả" Bên Có: Các khoản doanh thu tài phát sinh kỳ Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ Sơ đồ kế toán Kế toán doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc hạch toán 1.1- Tài khoản áp dụng cho đơn vị hành chính, nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dùng để phản ánh khoản doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 1.2- Phản ánh vào tài khoản khoản thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: Các khoản doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, ấn chỉ, cung cấp dịch vụ; khoản thu đề tài, dự án liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân; thu dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ y tế; dịch vụ văn hóa; dịch vụ thể thao du lịch; dịch vụ thông tin truyền thơng báo chí; dịch vụ khoa học cơng nghệ; dịch vụ nghiệp kinh tế nghiệp khác; thu cho thuê tài sản (kể thu quan, tổ chức, đơn vị có tài sản cho sử dụng chung theo quy định pháp luật); khoản thu dịch vụ khác theo quy định pháp luật (như dịch vụ gửi xe, cho thuê kiốt ) Nguyên tắc hạch toán 1.3- Doanh thu ghi nhận vào TK khoản doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ khoản doanh thu xác định cách tương đối chắn Trường hợp hợp đồng quy định người mua quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mua theo điều kiện cụ thể, đơn vị ghi nhận doanh thu điều kiện cụ thể khơng tồn người mua khơng quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp 1.4- Phản ánh vào tài khoản khoản điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ kỳ gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Nguyên tắc hạch toán 1.5- Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ đơn vị phải sử dụng hóa đơn, chứng từ theo chế độ quản lý, in, phát hành sử dụng hóa đơn, chứng từ 1.6- Đơn vị có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải mở sổ chi tiết tương ứng để theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 1.7- Tất khoản doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đơn vị phải phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có Tài khoản 531 "Thu hoạt động SXKD, dịch vụ" Cuối kỳ toàn số thu SXKD, dịch vụ kỳ kết chuyển sang Tài khoản 911 "Xác định kết quả" 1.8- Khi lập báo cáo tài tất loại thuế gián thu không bao gồm tiêu doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Nội dung, kết cấu Bên Nợ: - Các khoản giảm trừ doanh thu chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại; - Kết chuyển số doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào TK 911 "Xác định kết quả" Bên Có: Các khoản doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh kỳ Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ Lưu ý: Không sử dụng tài khoản tạm thu khoản thu kinh doanh 1- Khi bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ bên thu tiền ngay: a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 111- Tiền mặt (tổng giá tốn) Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước b) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: - Khi thu, ghi: Nợ TK 111- Tiền mặt (tổng giá tốn) Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (giá bán có thuế GTGT) - Định kỳ, kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp, ghi: Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước 2- Trường hợp nhận tiền ứng trước khách hàng theo hợp đồng kinh tế: a) Khi nhận tiền ứng trước, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 131- Phải thu khách hàng b) Khi sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cung cấp xác định bán, kế toán ghi nhận doanh thu: - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu loại thuế gián thu khác, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, khoản thuế phải tách riêng theo loại ghi nhận doanh thu, ghi: Nợ TK 131- Phải thu khách hàng (tổng giá tốn) Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước - Khi nhận số tiền thiếu khách hàng trả, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 131 - Phải thu khách hàng - Trường hợp số tiền khách hàng trả trước thừa, đơn vị xuất quỹ tiền mặt chuyển khoản trả lại tiền thừa cho khách, ghi: Nợ TK 131- Phải thu khách hàng Có TK 111, 112 5- Hạch toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo a) Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo TK tiền gửi thu phí mở KBNN, ghi: Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Có TK 531- Thu hoạt động SXKD, dịch vụ Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự tốn chi hoạt động (tài khoản chi tiết tương ứng) b) Khi đơn vị chi cho hoạt động từ nguồn cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo, ghi: Nợ TK 154, 642 Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 6- Đối với hàng bán bị trả lại: - Khách hàng trả lại hàng cho đơn vị, ghi: Nợ TK 155, 156 Có TK 632- Giá vốn hàng bán - Đơn vị trả lại tiền cho khách hàng, ghi: Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có) (33311) Có TK 111,112 7- Cuối kỳ, kế tốn tính tốn kết chuyển doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi: Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Có TK 911- Xác định kết (9112) Sơ đồ hạch toán ... Tài khoản 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ NGUYÊN TẮC CHUNG • Loại Tài khoản dùng để phản ánh số có, tình hình biến động khoản thu, doanh thu (sau gọi tắt doanh thu) đơn vị, bao gồm: Thu. . .Các tài khoản sử dụng - Tài khoản 511- Thu hoạt động NSNN cấp; - Tài khoản 512- Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; - Tài khoản 514- Thu phí khấu trừ, để lại; - Tài khoản 515- Doanh thu tài... ngồi; - Thu từ số phí khấu trừ để lại theo Luật phí, lệ phí; - Doanh thu hoạt động tài chính; - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ Kế toán thu hoạt động NSNN cấp TK511 Nguyên tắc kế toán  Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, DOANH THU (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, DOANH THU (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay