KẾ TOÁN CÁC NGUỒN VỐN (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

31 8 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:56

Chương 6: KẾ TỐN CÁC NGUỒN VỐN Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM • Tài khoản 411- Nguồn vốn kinh doanh; • Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đối; • Tài khoản 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế; • Tài khoản 431- Các quỹ; • Tài khoản 468- Nguồn cải cách tiền lương NGUYÊN TẮC CHUNG • Loại tài khoản dùng để phản ánh số có, tình hình biến động tài khoản nguồn đơn vị Tài khoản nguồn đơn vị hành chính, nghiệp bao gồm nguồn vốn kinh doanh; chênh lệch tỷ giá hối đoái; thặng dư (thâm hụt) lũy kế, quỹ nguồn cải cách tiền lương • Nguồn vốn kinh doanh hình thành từ việc đóng góp tổ chức, cá nhân đơn vị ghi nhận theo số thực tế góp vốn, khơng ghi nhận theo số cam kết, số phải thu tổ chức, cá nhân tham gia góp vốnCác quỹ trích lập đơn vị có chênh lệch thu lớn chi (thặng dư) hoạt động (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) Kế tốn NVKD Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế toán Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh đơn vị Nguồn vốn kinh doanh đơn vị nghiệp hình thành từ nguồn: - Nhận vốn góp tổ chức, cá nhân bên đơn vị; - Đơn vị bổ sung từ chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có); - Các khoản khác (nếu có) Tài khoản áp dụng cho đơn vị nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hình thành nguồn vốn kinh doanh riêng Mỗi loại nguồn vốn kinh doanh phải hạch toán theo dõi riêng sổ chi tiết Nội dung, kết cấu Bên Nợ: Ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi: - Hoàn trả vốn kinh doanh cho tổ chức cá nhân góp vốn; - Các trường hợp giảm khác Bên Có: Ghi tăng nguồn vốn kinh doanh khi: - Nhận vốn góp tổ chức cá nhân đơn vị; - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (nếu có) Số dư bên Có: Phản ánh nguồn vốn kinh doanh có đơn vị Sơ đồ hạch toán 411 111, 112, 152, 153, 211, 213 (3) (1) 111, 112, 152, 153, 211, 213 214 421 (2) Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế  Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế tốn • Tài khoản dùng để phản ánh tổng số chênh lệch thu, chi hoạt động hay gọi thặng dư (thâm hụt) lũy kế đơn vị ngày lập báo cáo tài việc xử lý số thặng dư thâm hụt hoạt động hành chính, nghiệp; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hoạt động tài hoạt động khác • Kế tốn phải hạch tốn chi tiết, rành mạch thặng dư hay thâm hụt hoạt động sở có thực việc xử lý thặng dư (thâm hụt) Việc phân phối sử dụng số thặng dư phải tuân thủ quy định chế độ tài hành Nguyên tắc kế toán Cuối kỳ, trước xử lý (trích lập quỹ theo quy định) kết thặng dư (thâm hụt) hoạt động, kế tốn phải thực cơng việc sau: a) Tính toán thực kết chuyển sang TK 468 (ghi Nợ TK 421/Có TK 468) nguồn cải cách tiền lương tính năm; b) Các đơn vị nghiệp công lập theo quy định quy chế quản lý tài phải kết chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động nghiệp (kể trường hợp bị thâm hụt) (ghi Nợ TK 421/Có TK 4314) khoản sau: - Tồn số khấu hao tài sản hình thành từ nguồn NSNN có nguồn gốc NSNN trích năm; - Chi phí mua sắm TSCĐ kết cấu giá dịch vụ (đơn vị phải dành để mua tài sản cố định tỷ lệ doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); - Số thu lý trừ (-) chi lý tài sản hình thành từ nguồn NSNN hình thành từ quỹ; - Các trường hợp khác theo quy chế quản lý tài vào Quỹ phát triển hoạt động nghiệp Ngun tắc kế tốn • Đối với quan nhà nước, kết thúc năm ngân sách, sau hoàn thành nhiệm vụ giao mà đơn vị có số kinh phí tiết kiệm sử dụng cho nội dung theo quy định quy chế quản lý tài hành, phần lại chưa sử dụng hết trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập • Các quan, đơn vị hình thành Quỹ khen thưởng theo quy định cấp có thẩm quyền từ nguồn NSNN Nội dung, kết cấu Bên Nợ: Các khoản chi từ quỹ Bên Có: Số trích lập quỹ từ thặng dư (chênh lệch thu lớn chi) hoạt động theo quy định chế độ tài Số dư bên Có: Số quỹ chưa sử dụng Nội dung, kết cấu Tài khoản 431- Các quỹ, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 4311- Quỹ khen thưởng: Phản ánh việc hình thành sử dụng quỹ khen thưởng đơn vị Tài khoản có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 43111- NSNN cấp: Phản ánh quỹ khen thưởng quan nhà nước hình thành từ nguồn NSNN theo quy định hành + Tài khoản 43118- Khác: Phản ánh quỹ khen thưởng quan, đơn vị hình thành từ nguồn khác trích từ thặng dư hoạt động, đóng góp tổ chức, cá nhân nước khoản thu hợp pháp khác (nếu có) Nội dung, kết cấu - Tài khoản 4312- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành sử dụng quỹ phúc lợi đơn vị nghiệp công lập Tài khoản có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 43121- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành sử dụng Quỹ phúc lợi tiền đơn vị nghiệp công lập; + Tài khoản 43122- Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ: Phản ánh việc hình thành sử dụng Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ đơn vị nghiệp công lập Nội dung, kết cấu - Tài khoản 4313- Quỹ bổ sung thu nhập: Phản ánh việc hình thành sử dụng quỹ bổ sung thu nhập đơn vị nghiệp công lập - Tài khoản 4314- Quỹ phát triển hoạt động nghiệp: Phản ánh việc hình thành sử dụng Quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp công lập Tài khoản có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 43141- Quỹ phát triển hoạt động nghiệp: Phản ánh việc hình thành sử dụng Quỹ phát triển hoạt động nghiệp tiền đơn vị nghiệp công lập; + Tài khoản 43142- Quỹ phát triển hoạt động nghiệp hình thành TSCĐ: Phản ánh việc hình thành sử dụng Quỹ phát triển hoạt động nghiệp TSCĐ đơn vị nghiệp cơng lập - Tài khoản 4315- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: Phản ánh việc hình thành sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập quan nhà nước Sơ đồ hạch toán 111, 112, 331, 334 334 137 (4) 431 (1) (5) (2) (6) (3) 611 421 111, 112 Kế toán nguồn CCTL  Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch tốn Ngun tắc kế tốn • Tài khoản phản ánh số có tình hình biến động nguồn cải cách tiền lương • Nguồn cải cách tiền lương phải tính, trích sử dụng theo quy định hành Nội dung, kết cấu Bên Nợ: Nguồn cải cách tiền lương giảm Bên Có: Nguồn cải cách tiền lương tăng Số dư bên Có: Nguồn cải cách tiền lương Phương pháp hạch toán kế toán số hoạt động kinh tế chủ yếu 1- Khi phát sinh khoản chi từ nguồn cải cách tiền lương, ghi: Nợ TK 334, 241, 611 Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 2- Cuối năm, kết chuyển nguồn cải cách tiền lương tính năm trước phân phối thặng dư (thâm hụt) theo quy định quy chế tài chính, ghi: Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế Có TK 468- Nguồn cải cách tiền lương 3- Cuối năm, đơn vị phải kết chuyển phần chi từ nguồn cải cách tiền lương năm, ghi: Nợ TK 468- Nguồn cải cách tiền lương Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế Sơ đồ hạch toán 468 421 (2 – Cuối năm) (3 – Điều chỉnh lại) 112 (1) 334, 611 Ví dụ • Đơn vị nghiệp Y tự đảm bảo phần chi hoạt động thường xuyên, năm 2016 đơn vị tính trích 40% số thu để lại đơn vị để tạo nguồn cải cách tiền lưong 700 trđ Tháng 5/2016, theo quy định Nhà nước, mức lương sở tăng từ 1,15 trđ lên 1,21 trđ Đơn vị xác định nhu cầu sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm năm 2016 tháng Hàng tháng, tổng số tiền chi lương khoản đóng góp tăng thêm 60 trđ Hướng dẫn giải ví dụ  Hàng tháng, vào danh sách trả lương: Nợ TK611/ Có TK334: 60  Hàng tháng, chuyển khoản để chi lương từ quỹ CCTL: Nợ TK334/ Có TK112: 60 trđ  Như vậy, năm 2016, đơn vị chi trả lương từ quỹ CCTL 480  Cuối năm, đơn vị kết chuyển nguồn CCTL trước phân phối thặng dư: Nợ TK421/ Có TK468: 700 trđ  Đồng thời, K/C số chi để CCTL năm: Nợ TK468/ Có TK421: 480 trđ Ví dụ • Định khoản nghiệp vụ sau: 1.Nhận vốn góp CBCNV tỷ, vay ngân hàng tỷ cho khu Dịch vụ theo YC (bằng chuyển khoản) 2.Bổ sung NVKD từ chênh lệch hoạt động dịch vụ 20tr 3.Kết chuyển CCTL từ nguồn dịch vụ 30tr 4.Trích lập quỹ PTHĐSN từ hoạt động dịch vụ (thâm hụt) 20tr Hướng dẫn giải ví dụ Nợ TK112/ Có TK411: tỷ Nợ TK112/ Có TK3382: tỷ Nợ TK421/ Có TK411: 20 trđ Nợ TK421/ Có TK468: 30 trđ Nợ TK421/ Có TK43141: 20 trđ ... khác) Kế tốn NVKD Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế toán Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh đơn vị Nguồn vốn kinh... Sơ đồ hạch toán 111, 112, 331, 334 334 137 (4) 431 (1) (5) (2) (6) (3) 611 421 111, 112 Kế toán nguồn CCTL  Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế toán • Tài khoản... hình thành nguồn vốn kinh doanh riêng Mỗi loại nguồn vốn kinh doanh phải hạch toán theo dõi riêng sổ chi tiết Nội dung, kết cấu Bên Nợ: Ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi: - Hoàn trả vốn kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CÁC NGUỒN VỐN (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN CÁC NGUỒN VỐN (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay