KẾ TOÁN THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

53 8 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:55

Chương 5: KẾ TOÁN THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM - Tài khoản 331- Phải trả cho người bán; - Tài khoản 332- Các khoản phải nộp theo lương; - Tài khoản 333- Các khoản phải nộp nhà nước; - Tài khoản 334- Phải trả người lao động; - Tài khoản 336-Phải trả nội bộ; - Tài khoản 337- Tạm thu; - Tài khoản 338- Phải trả khác; - Tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược; - Tài khoản 353- Các quỹ đặc thù; - Tài khoản 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu Ngun tắc kế tốn chung • Mọi khoản nợ phải trả đơn vị hành chính, nghiệp phải hạch toán chi tiết theo nội dung phải trả, cho đối tượng, lần trả chi tiết theo yếu tố khác theo yêu cầu quản lý đơn vị • Kế tốn phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải trả thường xuyên kiểm tra, đơn đốc tránh tình trạng để chiếm dụng vốn, để nợ nần dây dưa, khê đọng, đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định toán, quy định thu nộp Ngân sách, toán đầy đủ, kịp thời khoản phải nộp khoản phải trả, phải cấp Ngun tắc kế tốn chung • Những đối tượng mà đơn vị có quan hệ giao dịch, tốn thường xun có số dư nợ lớn, cuối kỳ kế toán cần phải lập bảng nợ, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận nợ có kế hoạch thu hồi trả nợ kịp thời, tránh tình trạng khê đọng chiếm dụng vốn lẫn • Trường hợp đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả, sau hai bên đối chiếu, xác nhận nợ lập chứng từ để bù trừ số nợ phải thu với số nợ phải trả Kế toán phải trả người bán Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch tốn Ngun tắc kế tốn • Tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phải trả tình hình tốn khoản nợ phải trả đơn vị với người bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ, người cung cấp, dịch vụ, người nhận thầu, không phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ trả tiền • Mọi khoản nợ phải trả cho người bán đơn vị phải theo dõi chi tiết theo đối tượng phải trả, nội dung phải trả lần toán Số nợ phải trả đơn vị tài khoản tổng hợp phải tổng số nợ chi tiết phải trả cho người bán Nguyên tắc kế toán • Khi hạch toán chi tiết khoản phải trả cho người bán, kế toán phải hạch toán rành mạch, rõ ràng khoản chiết khấu toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán người bán, người cung cấp dịch vụ chưa phản ánh hóa đơn mua hàng • Các khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhận, nhập kho đến cuối kỳ chưa có hóa đơn sử dụng giá tạm tính để ghi sổ phải điều chỉnh giá thực tế nhận hóa đơn thơng báo giá thức người bán • Phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải trả cho người bán để toán kịp thời, hạn cho người bán Nội dung, kết cấu Bên Nợ: Các khoản trả cho người bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ; người cung cấp dịch vụ người nhận thầu xây dựng Bên Có: Số tiền phải trả cho người bán tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ, người cung cấp dịch vụ người nhận thầu xây dựng Số dư bên Có: Các khoản phải trả cho người bán nguyên liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây dựng Tài khoản 331 có số dư bên Nợ (trường hợp cá biệt): Phản ánh số tiền đơn vị trả lớn số phải trả Sơ đồ hạch toán 111, 112, 336, 511 331 (2a) 131 (3) 008 (2b ) 152, 153, 156 211, 312, 241, 611 (1) Ví dụ • Định khoản nghiệp vụ sau: UNC trả nợ kỳ trước, nhận giấy báo Nợ: 20.000.000 Mua TSCĐ từ Cty A phục vụ HĐ dịch vụ 44.000.000 (bao gồm 10% VAT) chưa toán UNC toán cty A UNC toán tiền điện,… 24.500.000 dùng cho dịch vụ tháng trước Sơ đồ hạch toán 353 111, 112 (2) (1) 111, 112, 152, 421 Kế toán khoản nhận trước chưa ghi thu  Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Ngun tắc kế tốn • Tài khoản dùng để phản ánh khoản thu từ nguồn NSNN cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi; nguồn phí khấu trừ, để lại đơn vị chưa ghi thu vào TK thu tương ứng khoản thu phân bổ cho nhiều năm đơn vị tốn với NSNN tồn số sử dụng • Tài khoản sử dụng đơn vị hành chính, nghiệp NSNN cấp kinh phí hoạt động; tiếp nhận viện trợ, vay nợ nước ngồi có nguồn phí khấu trừ để lại dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho • Giá trị lại TSCĐ; giá trị ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ tồn kho phản ánh vào TK hình thành từ nguồn NSNN; tiếp nhận mua sắm nguồn viện trợ, vay nợ nước mua sắm nguồn phí khấu trừ để lại Nội dung, kết cấu Bên Nợ: - Kết chuyển số kinh phí nhận trước chưa ghi thu sang TK thu tương ứng với số tính khấu hao, hao mòn TSCĐ vào chi phí xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng năm - Kết chuyển kinh phí đầu XDCB cơng trình XDCB hồn thành bàn giao Bên Có: Các khoản thu nhận trước để đầu tư, mua sắm TSCĐ, mua sắm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho Số dư bên Có: - Giá trị lại TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ; - Nguồn kinh phí đầu XDCB chưa sử dụng sử dụng cơng trình chưa tốn (hoặc chưa bàn giao TSCĐ vào sử dụng) Nội dung, kết cấu - Tài khoản 3661- Ngân sách nhà nước cấp: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị lại TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho hình thành nguồn NSNN cấp nguồn kinh phí hoạt động khác Tài khoản có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 36611- Giá trị lại TSCĐ: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị lại TSCĐ hình thành nguồn NSNN cấp + Tài khoản 36612- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ hình thành nguồn NSNN cấp tồn kho Nội dung, kết cấu - Tài khoản 3662- Viện trợ, vay nợ nước ngoài: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị lại TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ hình thành nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi tồn kho Tài khoản có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 36621- Giá trị lại TSCĐ: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị lại TSCĐ hình thành nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi + Tài khoản 36622- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ hình thành nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi tồn kho Nội dung, kết cấu - Tài khoản 3663- Phí khấu trừ, để lại: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị lại TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho hình thành nguồn phí khấu trừ, để lại Tài khoản có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 36631- Giá trị lại TSCĐ: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị lại TSCĐ hình thành nguồn phí khấu trừ, để lại + Tài khoản 36632- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ hình thành nguồn phí khấu trừ, để lại tồn kho Nội dung, kết cấu - Tài khoản 3664- Kinh phí đầu XDCB: Tài khoản dùng để phản ánh kinh phí đầu XDCB nguồn NSNN cấp nguồn khác (nếu có) q trình XDCB dở dang Sơ đồ hạch toán: từ nguồn NSNN -TSCĐ 366 511 (3) 211 (1a) 112 008, 012, 018 (1b 2c, 2d) (2b) 337 (2a) Sơ đồ hạch toán: từ nguồn NSNN -XDCB 511 214 (3) (4) 009, 018 (1b) (1c) (5) 3664, (2b) 112 36611 (1a) 211 241 611 154, 642 (1c) 3371 (2a) Sơ đồ hạch toán: từ nguồn NSNN –VT, CCDC 36612 511 111, 112, 311, 366 (1a) 008, 012, 018 (1b) 152, 153 (2) 154, 611, 642 (3) (1c) 337 Mua sắm TSCĐ: nguồn phí khấu trừ, để lại Chi phí đầu XDCB: nguồn phí khấu trừ, để lại Mua sắm nguyên liệu, công cụ dụng cụ: nguồn phí khấu trừ, để lại • Ví dụ: Rút dự toán thực chi 25 trđ mua nguyên liệu, vật nhập kho Xuất kho nguyên liệu mua dự toán NSNN để phục vụ hoạt động chuyên mơn: 15 trđ Phát sinh chi phí đầu xây dựng bếp ăn tập thể từ dự toán NSNN 180 trđ Chuyển tiền phí khấu trừ, để lại mua 01 bàn ghế phục vụ hoạt động thu phí, mua sử dụng với giá trị 25 trđ ... trừ số nợ phải thu với số nợ phải trả Kế toán phải trả người bán Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế tốn • Tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phải trả tình... khoản nợ phải trả cho người bán đơn vị phải theo dõi chi tiết theo đối tư ng phải trả, nội dung phải trả lần toán Số nợ phải trả đơn vị tài khoản tổng hợp phải tổng số nợ chi tiết phải trả cho... phí kỳ: 30 Kế toán phải trả khác Nguyên tắc kế toán  Nội dung kết cấu  Sơ đồ hạch toán Nguyên tắc kế tốn • Tài khoản dùng để phản ánh khoản phải trả khác tình hình toán khoản phải trả khác (trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay