KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

68 8 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:54

Chương 4: KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Khái niệm  Phương pháp kế toán Khái niệm Độc lập Hệ thống gồm nhiều TS riêng lẻ Điều kiện  Giá trò ≥ 10 tr  Thời gian sử dụng ≥ năm Nguyên tắc chung 1- Tài sản cố định hữu hình vơ hình phải phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời số lượng, giá trị trạng TSCĐ có; tình hình tăng, giảm việc quản lý, sử dụng tài sản Thơng qua giám sát chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm, sử dụng TSCĐ đơn vị 2- Trong trường hợp, kế tốn TSCĐ phải tơn trọng ngun tắc ghi nhận theo nguyên giá (giá thực tế hình thành TSCĐ) giá trị lại TSCĐ 3- Kế toán TSCĐ phải phản ánh giá trị TSCĐ đầy đủ tiêu: Nguyên giá; giá trị hao mòn/khấu hao lũy kế giá trị lại TSCĐ Giá trị lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn/khấu hao lũy kế TSCĐ Nguyên tắc chung 4- Kế toán phải phân loại TSCĐ theo phương pháp phân loại quy định thống nhằm phục vụ hiệu cho cơng tác quản lý, tổng hợp tiêu báo cáo Nhà nước 5- Những TSCĐ mua cần phải qua lắp đặt, chạy thử chi phí lắp đặt, chạy thử phải tập hợp theo dõi TK 241Xây dựng dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ) để tính đầy đủ nguyên giá TSCĐ mua sắm Nguyên tắc kế tốn TSCĐHH • Tài khoản dùng để phản ánh giá trị tình hình biến động tồn TSCĐ hữu hình đơn vị theo ngun giá • TSCĐ hữu hình liệu lao động hình thái vật chất, đủ tiêu chuẩn TSCĐ giá trị thời gian sử dụng theo quy định chế độ quản lý tài (trừ trường hợp đặc biệt quy định riêng số tài sản đặc thù) • Giá trị TSCĐ hữu hình phản ánh TK 211 theo nguyên giá Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá TSCĐ Tùy thuộc vào trình hình thành, nguyên giá TSCĐ hữu hình xác định trường hợp cụ thể theo quy định hành Nguyên tắc kế toán TSCĐHH Khi mua TSCĐ từ dự toán giao năm (kể nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn thu hoạt động khác để lại), từ nguồn phí khấu trừ, để lại: + Đối với tổng số tiền chi (rút ra) liên quan trực tiếp để hình thành TSCĐ (nguyên giá TSCĐ): Hạch toán tài khoản bảng (TK 008, TK 012, 014, 018); (Chỉ phản ánh vào chi phí (TK 611, 612, 614) số trích khấu hao, số hao mòn tính năm) + Đối với nguồn hình thành TSCĐ hạch tốn vào TK 36611, 36621, 36631 Nguyên tắc kế toán TSCĐHH • TSCĐ hình thành từ nguồn thu tính khấu hao/hao mòn kết chuyển từ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu sang TK doanh thu (thu) hoạt động tương ứng (TK 511, 512, 514) TSCĐ sử dụng cho hoạt động tính khấu hao/hao mòn phản ánh vào TK chi phí hoạt động (TK 611, 612, 614, 154, 642) • Nguyên giá tài sản cố định thay đổi theo quy định hành Khi phát sinh nghiệp vụ làm thay đổi nguyên giá tài sản cố định đơn vị thực lập Biên ghi rõ thay đổi nguyên giá; đồng thời xác định lại tiêu nguyên giá, giá trị lại, giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định để điều chỉnh sổ kế toán thực hạch toán kế toán theo quy định hành Ngun tắc kế tốn TSCĐHH • Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình phải lập chứng từ chứng minh, phải thực đầy đủ thủ tục theo quy định Nhà nước Sau đó, đơn vị phải lập hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ mặt kế tốn • TSCĐ hữu hình phải theo dõi chi tiết cho đối tượng ghi TSCĐ, theo loại TSCĐ địa điểm bảo quản, quản lý sử dụng TSCĐ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ĐẦU TÀI CHÍNH KHÁC 515 (3) 338 3; 138 111, (1) 112 (2) 121 (1) (4) 111, 112 Ví dụ gửi ngân hàng kỳ hạn Đinh khoản nghiệp vụ sau tai ĐVSN hoạt động dịch vụ: 1.Chuyển tiền gửi ngân hàng hoạt động dịch vụ gửi ngân hàng kỳ hạn tháng, lãi suất 6%/ năm, lãi nhận cuối kỳ đáo hạn Số tiền gửi tỷ 2.Cuối kỳ kết toán đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm, hạch toán doanh thu, chi phí hoạt động tài Nguyên tắc hạch tốn kế tốn LDLK Hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới: Các bên tham gia liên doanh, liên kết góp tài sản góp vốn để mua tài sản giao cho pháp nhân quản lý, sử dụng tài sản theo quy định để đem lại lợi ích cho bên tham gia Hình thức liên doanh, liên kết khơng hình thành pháp nhân mới, gồm: - Các bên tham gia liên doanh, liên kết tự quản lý, sử dụng tài sản chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài chính, chi phí phát sinh q trình hoạt động chia doanh thu từ hoạt động liên doanh, liên kết; - Các bên tham gia liên doanh, liên kết góp tài sản góp vốn để mua tài sản cho mục đích liên doanh, liên kết; tài sản bên tham gia liên doanh, liên kết quản lý, sử dụng để mang lại lợi ích chia sẻ rủi ro cho bên tham gia Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK Một số nguyên tắc khoản đầu theo hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới: a) Đơn vị đem tài sản góp vốn hạch toán khoản đầu vào đơn vị khác Đơn vị nhận vốn góp hạch tốn tăng giá trị tiền, tài sản nhận vốn góp bên tham gia liên doanh, liên kết ghi tăng nguồn vốn kinh doanh b) Giá trị khoản đầu vào đơn vị liên doanh, liên kết giá trị tiền giá trị vốn góp tài sản bên tham gia liên doanh, liên kết thống đánh giá Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK c) Giá trị tài sản đem góp vốn ghi nhận theo giá xuất kho hàng tồn kho giá trị lại TSCĐ đem góp vốn d) Phần chênh lệch giá trị vốn góp đánh giá giá trị ghi sổ tài sản đem góp vốn hạch tốn vào thu nhập khác chi phí khác kỳ đơn vị Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK Một số nguyên tắc khoản đầu theo hình thức liên doanh, liên kết khơng hình thành pháp nhân mới: a) Các bên tham gia liên doanh, liên kết nghĩa vụ hưởng quyền lợi theo thỏa thuận hợp đồng Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK b) Khi thực hợp đồng liên doanh, liên kết mà bên góp tài sản góp vốn để mua tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết bên phải thống cử bên ghi sổ kế tốn để hạch tốn khoản doanh thu, chi phí phát sinh chung hoạt động liên doanh, liên kết trước phân bổ cho bên tham gia liên doanh, liên kết Đơn vị ghi nhận khoản liên doanh, liên kết nhận tiền, tài sản bên khác đóng góp cho hoạt động liên doanh, liên kết, bên nhận phải kế toán nợ phải trả khác, không ghi nhận vào nguồn vốn kinh doanh Đối với bên tham gia liên doanh, liên kết, khoản tiền, tài sản đem góp vốn hạch toán khoản nợ phải thu khác Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK c) Các bên tham gia liên doanh, liên kết phải mở sổ kế toán để ghi chép phản ánh Báo cáo tài nội dung sau đây: - Tài sản góp vốn liên doanh, liên kết; - Các khoản nợ phải trả phải gánh chịu; - Doanh thu chia từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ từ hợp đồng BCC; - Chi phí nghĩa vụ phải gánh chịu Nguyên tắc hạch toán kế tốn LDLK d) Khi bên nhận vốn góp phát sinh chi phí chung phải mở sổ kế tốn để ghi chép, tập hợp tồn chi phí chung Định kỳ vào thỏa thuận hợp đồng liên doanh, liên kết việc phân bổ chi phí chung, kế tốn lập Bảng phân bổ chi phí chung, bên tham gia liên doanh, liên kết xác nhận, giao cho bên giữ (bản chính) Bảng phân bổ chi phí chung kèm theo chứng từ gốc hợp pháp để bên tham gia liên doanh, liên kết kế tốn chi phí chung phân bổ từ hợp đồng Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK đ) Các bên tham gia liên doanh, liên kết góp tài sản góp vốn để mua tài sản cho mục đích liên doanh, liên kết; tài sản bên tham gia liên doanh, liên kết quản lý, sử dụng theo hợp đồng liên doanh, liên kết để mang lại lợi ích chia sẻ rủi ro cho bên tham gia: - Trường hợp TSCĐ bên bên tự quản lý bên tham gia liên doanh, liên kết tự hạch toán TSCĐ tính khấu hao TSCĐ tương ứng với phần tỷ lệ vốn góp cho hoạt động liên doanh, liên kết, bên giao làm kế toán hoạt động liên doanh, liên kết ghi nhận doanh thu, chi phí phát sinh chung; Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK - Trường hợp giao quyền sở hữu TSCĐ cho bên (bên làm kế toán hoạt động liên doanh, liên kết) chia quyền lợi theo thỏa thuận liên doanh liên kết Bên giao quyền sở hữu TSCĐ ghi tăng TSCĐ đơn vị mình; - Trường hợp nhận vốn góp tài sản bên tham gia liên doanh, liên kết không chuyển giao quyền sở hữu TSCĐ cho bên nhận vốn góp, bên nhận vốn góp theo dõi chi tiết hệ thống kế toán quản trị thuyết minh tài sản nhận giữ hộ Nguyên tắc hạch toán kế toán LDLK e) Tổng doanh thu tiền bán sản phẩm, dịch vụ hạch toán vào khoản phải trả khác Phần doanh thu mà bên tham gia liên doanh, liên kết hưởng ghi nhận vào doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đơn vị SƠ ĐỒ KẾ TỐN LDLK (GĨP TS HOẶC MUA TS) 338 513 111 (8) (10,12) 214 (11 ) 211 (1) (2) (7) 111 138 (5154 (6 ) ) 642 (3 ) (4) (9) Nhận giữ hộ ghi Nợ 002 Ví dụ Đinh khoản nghiệp vụ sau tai ĐVSN A hoạt động liên kết với đơn vị B sau: 1.Nhận vốn góp bên B TS năm; giá trị TS 100tr; KH 10%/năm, sau năm trả lại bên B 2.UNC toán CP điện, nước hoạt động LK: 5tr 3.Trích KH tài sản năm 10tr 4.Phân bổ chi phí KH cho bên B10tr 5.Doanh thu kỳ hoạt động LK 50tr 6.Doanh thu bên A hưởng: 30tr 7.Đối chiếu CP chung doanh thu chia cho bên 8.Chuyển trả doanh thu cho bên B TGNH 9.Sau năm trả lại TS cho bên B Ví dụ Đinh khoản nghiệp vụ sau tai ĐVSN A hoạt động liên kết với đơn vị B hình thức hợp tác KD sau: Theo hợp đồng thảo thuận doanh thu chi phí (50%, 50%) ĐVSN A phân cơng làm kế tốn Mỗi bên góp 1.000.000.000đ tiền gửi NH CK mua TSCĐ 330.000.000đ bao gồm 10% VAT Chi phí hoạt động LK (lương, khấu hao…): 400.000.000 Doanh thu 660.000.000đ (đã bao gồm 10% VAT)=TGNH Ngày 31/12 phân bổ DT, CP cho HĐ LK ... nguyên giá, giá trị lại, giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định để điều chỉnh sổ kế toán thực hạch toán kế toán theo quy định hành Nguyên tắc kế toán TSCĐHH • Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ... • Ngun giá tài sản cố định thay đổi theo quy định hành Khi phát sinh nghiệp vụ làm thay đổi nguyên giá tài sản cố định đơn vị thực lập Biên ghi rõ thay đổi nguyên giá; đồng thời xác định lại tiêu...KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Khái niệm  Phương pháp kế toán Khái niệm Độc lập Hệ thống gồm nhiều TS riêng lẻ Điều kiện  Giá trò ≥ 10 tr  Thời gian sử dụng ≥ năm Nguyên tắc chung 1- Tài sản cố
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay