KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

45 15 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:53

Chương 3: KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO + Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu; + Tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ; + Tài khoản 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang; + Tài khoản 155- Sản phẩm; + Tài khoản 156- Hàng hóa Ngun tắc chung • Hàng tồn kho đơn vị hành chính, nghiệp bao gồm loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay sử dụng cho hoạt động đơn vị loại sản phẩm, hàng hóa, chi phí SXKD, dịch vụ dở dang đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ • Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, ngồi việc phản ánh mặt giá trị phải quản lý chi tiết theo loại, thứ, mặt hàng, nhằm đảm bảo khớp giá trị vật Tất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhận phải kiểm nhận mặt số lượng chất lượng • Cuối kỳ kế tốn, phải xác định số ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho thực tế Thực đối chiếu sổ kế toán với sổ kho, số liệu sổ kế toán với số liệu thực tế tồn kho So sánh NL VL CCDC Nguyên liệu, vật liệu NL,VL dùng cho cơng tác chun mơn, văn phòng Nhiên liệu Phụ tùng thay Các loại NL,VL khác Công cụ, dụng cụ CC,DC thông thường phòng Dụng cụ lâu bền sử dụng Nguyên tắc kế tốn NVL • Tài khoản dùng để phản ánh số có, tình hình biến động giá trị loại nguyên liệu, vật liệu kho để sử dụng cho hoạt động đơn vị hành chính, nghiệp, như: Hoạt động hành chính, đầu XDCB sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mục đích khác Nguyên liệu, vật liệu đơn vị hành chính, nghiệp hạch tốn vào Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu loại nguyên liệu, vật liệu thực tế nhập, xuất kho • Phải chấp hành đầy đủ quy định quản lý nhập, xuất kho nguyên liệu, vật liệu Tất loại nguyên liệu, vật liệu nhập, xuất kho phải làm đầy đủ thủ tục: Cân, đong, đo, đếm bắt buộc phải lập Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho Đối với số loại vật liệu đặc biệt dược liệu, hóa chất, trước nhập, xuất phải kiểm nghiệm số lượng, chất lượng Nguyên tắc kế tốn NVL • Chỉ hạch tốn vào Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu” giá trị nguyên liệu, vật liệu thực tế nhập, xuất qua kho Các loại nguyên liệu, vật liệu mua đưa vào sử dụng (khơng qua kho) khơng hạch tốn vào tài khoản Nguyên liệu, vật liệu mua nguồn phải phản ánh vào nguồn sử dụng cho mục đích khác (tính vào TK chi phí khác nhau) • Hạch tốn chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải thực đồng thời kho phòng kế tốn Ở kho, thủ kho phải mở sổ thẻ kho theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho thứ nguyên liệu, vật liệu Ở phòng kế tốn phải mở sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu để ghi chép số lượng, giá trị thứ nguyên liệu, vật liệu nhập, xuất, tồn kho Định kỳ kế toán thủ kho phải đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn kho thứ nguyên liệu, vật liệu Trường hợp phát chênh lệch phải xác định nguyên nhân báo cho kế toán trưởng phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị biết để kịp thời có biện pháp xử lý Ngun tắc kế tốn NVL Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu phải theo giá thực tế Việc xác định giá thực tế dùng làm ghi sổ kế toán quy định cho trường hợp cụ thể sau: a) Giá thực tế nhập kho: - Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu mua nhập kho để sử dụng cho hoạt động hành chính, nghiệp, dự án sử dụng cho hoạt động đầu XDCB tính theo giá mua thực tế ghi hóa đơn (bao gồm loại thuế gián thu) cộng với (+) chi phí liên quan đến việc mua nguyên liệu, vật liệu (chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp ); Nguyên tắc kế toán NVL - Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu mua nhập kho để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh: + Trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ giá trị nguyên liệu, vật liệu mua vào phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT (thuế GTGT đầu vào nguyên liệu, vật liệu hạch toán vào Tài khoản 133 “Thuế GTGT khấu trừ”; Nguyên tắc kế toán NVL + Trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT giá trị nguyên liệu, vật liệu mua vào phản ánh theo giá mua bao gồm thuế GTGT (tổng giá toán) Nguyên tắc kế toán NVL - Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tự sản xuất nhập kho tồn chi phí đơn vị bỏ để chế biến nguyên liệu, vật liệu - Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu thu hồi giá Hội đồng đánh giá tài sản đơn vị xác định (trên sở đánh giá giá trị vật liệu thu hồi) b) Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất kho áp dụng phương pháp xác định sau: Giá thực tế bình quân gia quyền sau lần nhập cuối kỳ; giá thực tế đích danh (nhập giá nào, xuất giá đó); giá nhập trước, xuất trước Nội dung, kết cấu Bên Có: - Giá vốn sản xuất thực tế sản phẩm sản xuất xong nhập kho chuyển bán; - Chi phí thực tế khối lượng dịch vụ hoàn thành cung cấp cho khách hàng; - Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được; - Các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ sử dụng không hết nhập lại kho; Số dư bên Nợ: Chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dở dang cuối kỳ 1- Khi phát sinh khoản chi phí tiền liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ghi: Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Có TK 111, 112, 331 2- Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ghi: Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Có TK 152, 153 3- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi: Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Có TK 214- Khấu hao hao mòn lũy kế TSCĐ 4- Chi phí tiền lương, tiền cơng phải trả khoản phải nộp theo lương phận trực tiếp SXKD, dịch vụ, ghi: Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Có TK 332, 334 5- Các chi phí trả trước phân bổ vào chi phí SXKD, dịch vụ, ghi: Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Có TK 242- Chi phí trả trước 6- Trường hợp sản phẩm sản xuất xong nhập kho sản phẩm, ghi: Nợ TK 155- Sản phẩm Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang - Khi xuất kho bán, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán Có TK 155- Sản phẩm 7- Trường hợp sản phẩm sản xuất xong chuyển thẳng cho người mua không qua kho, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang 8- Kết chuyển giá vốn thực tế khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành chuyển giao cho người mua xác định bán kỳ, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Kế toán CPSXKD DV dở dang 111, 112, 331 152, 153/133, 214, 242 154 632 (1) (4) (2) 155 332, 334 (3) (5) (6) Ví dụ 1: Một đơn vị SN có phận SXKD sản phẩm A Số dư đầu kỳ TK 154: 1.320.000đ Các nghiệp vụ phát sinh: 1.Nhập kho VL 8.000.000đ, CC 4.000.000đ mua TGKB dùng để SX: Chi phí vận chuyển 100.000đ trả TM 2.Xuất 6.000.000đ VL, 3.500.000đ CC dùng cho SX 3.Tiền lương phải trả cho phận SX 2.200.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 4.Chi trả điện, nước, điện thoại dùng cho SX TM 1.300.000đ 5.Trích khấu hao TSCĐ dùng cho SX 400.000đ 6.Các chi phí linh tinh dùng cho SX trả TM: 1.500.000đ Ví dụ 1: Nhập kho 500SP hoàn thành biết giá trị SP dở dang cuối kỳ 1.500.000đ, phế liệu thu hồi 194.000đ Xuất 400SP đem tiêu thụ với giá bán 37.000đ/SP 60% thu TGKB, lại chưa thu tiền Chi phí bán hàng, chi phí QL liên quan đến SXKD 600.000đ trả TM: 10.Thuế GTGT phải nộp 740.000đ 11 Xuất quỹ trả lương cho NVSX NV (3) nộp khoản theo lương lên quan quản lý 12.Tính kết tiêu thụ biết thuế TNDN phải nộp 20% Số lợi nhuận lại đ/v trích nộp bổ sung KPHĐ sau thực trích quỹ CCTL YÊU CẦU: - Định khoản NV (Đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) - Lên sơ đồ chữ T tài khoản 631, 531, 421 Nguyên tắc Kế toán sản phẩm 1.1- Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình biến động giá trị loại sản phẩm đơn vị hành chính, nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh có hoạt động nghiên cứu thí nghiệm, có sản phẩm tận thu 1.2- Tài khoản 155 “Sản phẩm” sử dụng cho đơn vị hành chính, nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn vị hành chính, nghiệp có sản phẩm tận thu từ hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm, 1.3- Chỉ hạch toán vào Tài khoản 155 giá trị sản phẩm thực tế nhập, xuất qua kho đơn vị Sản phẩm sản xuất bán ngay, không qua nhập kho khơng hạch tốn vào tài khoản Nguyên tắc Kế toán sản phẩm 1.4- Hạch toán nhập, xuất, tồn kho loại sản phẩm phải theo giá thực tế Việc xác định giá thực tế dùng làm ghi sổ kế toán quy định cụ thể cho trường hợp sau: - Sản phẩm đơn vị tự sản xuất, giá thực tế nhập kho giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành nhập kho - Sản phẩm thu hồi nghiên cứu, chế thử, thí nghiệm: Giá nhập kho xác định sở giá mua bán thị trường (do Hội đồng định giá đơn vị xác định) - Giá thực tế sản phẩm xuất kho áp dụng phương pháp sau: Giá bình quân gia quyền; Giá thực tế đích danh; Giá nhập trước, xuất trước Nội dung, kết cấu Bên Nợ: - Trị giá thực tế sản phẩm nhập kho; - Trị giá sản phẩm thừa phát kiểm Bên Có: - Trị giá thực tế sản phẩm xuất kho; - Trị giá sản phẩm thiếu phát kiểm Số dư Bên Nợ: Trị giá thực tế sản phẩm có kho đơn vị Sơ đồ kế tốn Ngun tắc Kế tốn hàng hóa 1.1- Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình biến động giá trị loại hàng hóa đơn vị hành chính, nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa 1.2- Tài khoản 156 “Hàng hóa” sử dụng cho đơn vị hành chính, nghiệp có tổ chức hoạt động mua hàng hóa để bán 1.3- Chỉ hạch toán vào Tài khoản 156 giá trị hàng hóa thực tế nhập, xuất qua kho đơn vị Hàng hóa mua, bán khơng qua nhập kho khơng hạch tốn vào Tài khoản Ngun tắc Kế tốn hàng hóa 1.4- Hạch tốn nhập, xuất, tồn kho loại hàng hóa phải theo giá thực tế Việc xác định giá thực tế dùng làm ghi sổ kế toán quy định cụ thể cho trường hợp sau: - Hàng hóa mua để bán: giá thực tế hàng hóa mua vào nhập kho cộng chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp, bảo hiểm, chi phí gia cơng thêm (nếu có) cộng với loại thuế gián thu (nếu có thuế TTĐB, thuế nhập khẩu, thuế BVMT), thuế GTGT hàng nhập không khấu trừ - Giá thực tế hàng hóa xuất kho áp dụng phương pháp sau: Giá bình quân gia quyền; Giá thực tế đích danh; Giá nhập trước, xuất trước Kết cấu nội dung Bên Nợ: - Trị giá thực tế hàng hóa nhập kho; - Trị giá hàng hóa thừa phát kiểm Bên Có: - Trị giá thực tế hàng hóa xuất kho; - Trị giá hàng hóa thiếu phát kiểm Số dư Bên Nợ: Trị giá thực tế hàng hóa có kho đơn vị; Sơ đồ kế toán ... 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO + Tài kho n 152- Nguyên liệu, vật liệu; + Tài kho n 153- Công cụ, dụng cụ; + Tài kho n 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang; + Tài kho n 155- Sản phẩm; + Tài kho n 156- Hàng. .. Cuối kỳ kế tốn, phải xác định số ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho thực tế Thực đối chiếu sổ kế toán với sổ kho, số liệu sổ kế toán với số liệu thực tế tồn kho So... xuất, tồn kho Định kỳ kế toán thủ kho phải đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn kho thứ nguyên liệu, vật liệu Trường hợp phát chênh lệch phải xác định nguyên nhân báo cho kế toán trưởng phụ trách kế
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), Nguyên tắc kế toán NVL, Nguyên tắc kế toán CCDC, Nguyên tắc kế toán CPSX KD DV dở dang, Nguyên tắc Kế toán sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay