KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

61 14 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:52

Chương 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THUKế tốn vốn tiềnKế tốn khoản phải thu Nội dung vốn tiềnTiền mặt (VN, ngoại tệ) • Tiền gửi ngân hàng, kho bạc • Tiền chuyển Ngun tắc kế tốn chung • Kế tốn vốn tiền phải sử dụng thống đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán - Ở đơn vị có nhập quỹ tiền mặt có gửi vào tài khoản Ngân hàng, Kho bạc ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán; - Khi xuất quỹ ngoại tệ rút ngoại tệ gửi Ngân hàng quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái phản ánh sổ kế toán theo hai phương pháp: Bình quân gia quyền di động; Giá thực tế đích danh Các loại ngoại tệ phải quản lý chi tiết theo nguyên tệ Nguyên tắc kế tốn tiền mặt • Tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt đơn vị, bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ • Chỉ phản ánh vào TK 111- Tiền mặt giá trị tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ Ngun tắc kế tốn tiền mặt • Kế tốn quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản nhập, xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ tính số tồn quỹ thời điểm, đảm bảo khớp giá trị ghi sổ kế toán, sổ quỹ thực tế Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý nhập, xuất quỹ tiền mặt Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt sổ kế toán tiền mặt Mọi chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch • Kế tốn tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hành quy định thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ, kiểm soát trước quỹ kiểm quỹ Nhà nước Nội dung, kết cấu Bên Nợ: Các khoản tiền mặt tăng, do: - Nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ; - Số thừa quỹ phát kiểm kê; - Giá trị ngoại tệ tăng đánh giá lại số dư ngoại tệ thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá tăng) Bên Có: Các khoản tiền mặt giảm, do: - Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ; - Số thiếu hụt quỹ phát kiểm kê; - Giá trị ngoại tệ giảm đánh giá lại số dư ngoại tệ thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá giảm) Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ tồn quỹ Nội dung, kết cấu Tài khoản 111 - Tiền mặt có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 1111- Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền Việt Nam quỹ tiền mặt - Tài khoản 1112- Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn ngoại tệ (theo nguyên tệ theo đồng Việt Nam) quỹ đơn vị  Trường hợp rút tạm ứng dự toán chi hoạt động quỹ tiền mặt đơn vị để chi tiêu: a) Khi rút tạm ứng dự toán chi hoạt động, ghi: Nợ TK 111- Tiền mặt Có TK 337- Tạm thu (3371) Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự tốn chi hoạt động (008211, 008221) b) Các khoản chi trực tiếp từ quỹ tiền mặt thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà trước đơn vị tạm ứng, ghi: Nợ TK 611- Chi phí hoạt động Có TK 111- Tiền mặt Đồng thời, ghi: Nợ TK 337- Tạm thu (3371) Có TK 511 - Thu hoạt động NSNN cấp c) Khi làm thủ tục toán tạm ứng với NSNN, ghi: Có TK 008- Dự tốn chi hoạt động (008211, 008221) (ghi âm) Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự tốn chi hoạt động (008212, 008222) (ghi dương) - Kế toán tạm chi bổ sung thu nhập đơn vị nghiệp a) Trong kỳ, phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động đơn vị, phản ánh số phải trả người lao động, ghi: Nợ TK 137- Tạm chi (1371) Có TK 334- Phải trả người lao động - Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động, ghi: Nợ TK 334- Phải trả người lao động Có TK 111, 112 b) Cuối kỳ, xác định kết hoạt động, đơn vị nghiệp trích lập quỹ bổ sung thu nhập, kết chuyển thặng dư (thâm hụt) sang quỹ bổ sung thu nhập theo quy định chế quản lý tài chính, ghi: Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế Có TK 431- Các quỹ (4313) Đồng thời, kết chuyển số tạm chi bổ sung thu nhập kỳ theo số duyệt, ghi: Nợ TK 431- Các quỹ (4313) Có TK 137-Tạm chi (1371) Ví dụ: Tạm chi thu nhập tăng thêm Ngày 15/4/n, đơn vị định tạm chi bổ sung TNTT cho NLĐ quý số tiền 120 trđ Rút dự toán từ nguồn NSNN chi TNTT quý Ngày 15/7/n, đơn vị định tạm chi bổ sung TNTT cho NLĐ quý số tiền 180 trđ Ngày 15/10/n, đơn vị định tạm chi bổ sung TNTT cho NLĐ quý số tiền 250 trđ Ngày 31/12/n, xác định kết quả, kết chuyển thặng dư hoạt động bổ sung vào quỹ BSTN 1,1 tỷ Đồng thời, kết chuyển số tạm chi bổ sung TN kỳ theo số duyệt Ngày 20/1/n+1, định bổ sung TNTT cho NLĐ quý 500 trđ Hướng dẫn giải Nợ TK1371/ Có TK334 Nợ TK334/ Có TK511, đồng thời ghi: Có TK008212 Nợ TK1371/ Có TK334 Nợ TK1371/ Có TK334 Nợ TK421/ Có TK4313 Nợ TK4313/ Có TK1371 Nợ TK4313/ Có TK334 Tạm chi từ dự toán ứng trước Kế toán phải thu khác 1.1- Tài khoản dùng để phản ánh khoản phải thu khác tình hình tốn khoản phải thu 1.2- Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản gồm: - Phải thu tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận chia; - Phải thu phí, lệ phí; - Phải thu bồi thường vật chất cá nhân, tập thể (bên bên đơn vị gây ra); - Giá trị khoản cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời; - Giá trị tài sản phát thiếu chưa xác định nguyên nhân, chờ xử lý; - Các khoản phải thu khác Kế tốn phải thu khác 1.3- Khơng hạch toán vào Tài khoản 138 khoản lãi, cổ tức, lợi nhuận, khoản phí, lệ phí thu tiền (tiền mặt, séc, thu qua Ngân hàng, Kho bạc) 1.4- Các khoản phải thu hạch toán chi tiết theo đối tượng phải thu, khoản phải thu lần toán Hạch toán chi tiết khoản phải thu thực mẫu sổ chi tiết tài khoản Kết cấu nội dung Bên Nợ: - Số tiền lãi phát sinh đơn vị chưa thu tiền; - Số tiền cổ tức/lợi nhuận phát sinh mà đơn vị hưởng chưa thu tiền; - Các khoản phí lệ phí phát sinh đơn vị có quyền thu chưa thu tiền; - Số tiền phải thu bồi thường vật chất cá nhân, tập thể (bên bên đơn vị gây ra); - Giá trị khoản cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời; - Giá trị tài sản phát thiếu chưa xác định nguyên nhân, chờ xử lý; - Các khoản phải thu khác (như khoản chi không duyệt phải thu hồi) Kết cấu nội dung Bên Có: - Số tiền lãi phải thu thu được; - Số cổ tức/lợi nhuận phải thu thu được; - Các khoản phí lệ phí phải thu thu được; - Xóa nợ phải thu khó đòi theo quy định chế độ tài định cấp có thẩm quyền; - Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào tài khoản liên quan theo định xử lý; - Đã thu khoản cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời; - Bù trừ nợ phải thu với nợ phải trả đối tượng; - Số tiền thu bồi thường vật chất khoản nợ phải thu khác Số dư Bên Nợ: Các khoản phải thu khác chưa thu Tài khoản có số dư bên Có: Phản ánh số thu lớn số phải thu Kế toán khoản phải thu khác Kế toán tiền, tài sản thiếu chờ xử lý Kế tốn tạm ứng • Ngun tắc kế tốn • Phương pháp kế toán Nguyên tắc kế toán tạm ứng 1.1- Tài khoản dùng để phản ánh khoản tiền, vật đơn vị tạm ứng cho cán bộ, viên chức người lao động nội đơn vị tình hình tốn khoản tiền tạm ứng 1.2- Tạm ứng khoản tiền Thủ trưởng đơn vị giao cho người nhận tạm ứng để giải cơng việc cụ thể cơng tác, mua vật tư, chi hành chính, Người nhận tạm ứng phải cán bộ, viên chức người lao động đơn vị Đối với cán chuyên trách làm công tác cung ứng vật tư, cán hành quản trị thường xuyên nhận tạm ứng phải Thủ trưởng đơn vị định tên cụ thể Nguyên tắc kế toán tạm ứng 1.3- Tiền xin tạm ứng cho mục đích phải sử dụng cho mục đích đó, tiền tạm ứng khơng chuyển giao cho người khác Sau hồn thành công việc, người nhận tạm ứng phải lập bảng tốn tạm ứng đính kèm chứng từ gốc để tốn ngay, số tiền tạm ứng chi khơng hết phải nộp trả lại quỹ Trường hợp không tốn kịp thời, kế tốn có quyền trừ vào lương hàng tháng người nhận tạm ứng 1.4- Phải toán dứt điểm tạm ứng kỳ trước cho tạm ứng kỳ sau 1.5- Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản theo dõi người nhận tạm ứng, theo lần tạm ứng lần toán Kết cấu nội dung Bên Nợ: Các khoản tiền, vật tạm ứng Bên Có: - Các khoản tạm ứng toán; - Số tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ, trừ vào lương Số dư bên Nợ: Số tiền tạm ứng chưa toán Sơ đồ kế toán ... 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU • Kế tốn vốn tiền • Kế toán khoản phải thu Nội dung vốn tiền • Tiền mặt (VN, ngoại tệ) • Tiền gửi ngân hàng, kho bạc • Tiền chuyển Nguyên tắc kế. .. lý Kế toán phải thu khách hàng 1.1- Tài khoản dùng để phản ánh khoản phải thu khách hàng tình hình tốn khoản phải thu 1.2- Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản gồm: - Các khoản phải thu. .. loại khoản phải thu phải thu khách hàng, thu GTGT khấu trừ, phải thu nội bộ, khoản tạm chi (phải thu hồi lại sau đủ điều kiện) phải thu khác thực theo nguyên tắc: a) Phải thu khách hàng khoản phải
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), Nội dung, kết cấu, Kết cấu và nội dung, Nội dung các khoản phải thu, Kế toán phải thu khách hàng, Kế toán Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, Kế toán phải thu nội bộ, Kế toán tạm chi, Ví dụ: Tạm chi thu nhập tăng thêm, Kế toán phải thu khác, Nguyên tắc kế toán tạm ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay