CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018 (Ban hành theo TT 1072017TTBTC)

102 23 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:32

CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Ban hành theo TT 107/2017/TT-BTC) CĐKT Hành chính, nghiệp CĐKT bao gồm quy định: Danh mục biểu mẫu phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; Danh mục hệ thống tài khoản phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; Danh mục mẫu sổ phương pháp lập sổ kế toán; Danh mục mẫu báo cáo phương pháp lập trình bày báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách Áp dụng từ ngày 01/01/2018 Thay Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài CĐKT Hành chính, nghiệp Áp dụng cho đơn vị HCSN: Cơ quan nhà nước; Đơn vị nghiệp công lập, trừ ĐVSN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư (áp dụng CĐKT doanh nghiệp); Tổ chức, đơn vị khác có không sử dụng NSNN Đv nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư áp dụng CĐKT DN, thực đơn đặt hàng Nhà nước, tiếp nhận viện trợ khơng hồn lại nước ngồi; có nguồn phí khấu trừ, để lại -> phải lập báo cáo toán quy định Thông tư Mẫu bắt buộc Mẫu bắt buộc  Sử dụng thống mẫu theo quy định Trong q trình thực hiện, đơn vị khơng sửa đổi biểu mẫu Gồm biểu: Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị toán tạm ứng Biên lai thu tiền Mẫu tự thiết kế:  Do đơn vị tự thiết kế nhằm phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu nội dung quy định Điều 16 Luật kế toán,  Phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản lý đơn vị Tài khoản kế toán Tài khoản bảng Từ loại đến loại 9, Được hạch toán kép Dùng để kế tốn tình hình tài đơn vị áp dụng cho tất đơn vị, phản ánh tình hình tài sản, cơng nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) đơn vị kỳ kế tốn Tài khoản ngồi bảng Loại Được hạch tốn đơn Các tài khoản ngồi bảng liên quan đến NSNN phải toán với quan có thẩm quyền phải hạch tốn theo mục lục NSNN, theo niên độ theo yêu cầu quản lý khác phục vụ cho toán Danh mục hệ thống TK theo TT 107 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Nguyên tắc lập Đối với báo cáo toán NSNN: - Số tốn bao gồm kinh phí đơn vị nhận sử dụng từ nguồn NSNN cấp năm, bao gồm số liệu phát sinh thời gian chỉnhtoán theo qui định pháp luật NSNN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN - Số liệu toán NSNN đơn vị phải đối chiếu, có xác nhận Kho bạc nhà nước nơi giao dịch - Số toán chi NSNN số thực chi, có đầy đủ hồ sơ chứng từ, riêng khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước tốn có thủ tục xác nhận ghi thu - ghi chi vào NSNN quan có thẩm quyền BÁO CÁO QUYẾT TỐN Đối với báo cáo tốn nguồn khác: Số liệu toán bao gồm số thu, chi từ nguồn khác không thuộc ngân sách nhà nước mà đơn vị thực từ đầu năm đến hết ngày 31/12 hàng năm BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Kỳ báo cáo: Báo cáo QT lập theo kỳ kế tốn năm Trường hợp pháp luật có quy định lập thêm báo cáo toán theo kỳ kế toán khác ngồi báo cáo tốn năm đơn vị phải lập báo cáo theo kỳ kế tốn Thời hạn nộp Báo cáo toán năm đơn vị hành chính, nghiệp thực theo hướng dẫn quan tốn BÁO CÁO QUYẾT TỐN 4 Danh mục báo cáo Báo cáo toán kinh phí hoạt động: Qui định mẫu áp dụng cho đơn vị sử dụng kinh phí đơn vị cấp tổng hợp số liệu toán Riêng “Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm toán, tra, tài chính” quan cấp tổng hợp theo biểu mẫu quy định Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài BÁO CÁO QUYẾT TỐN Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB:  Trường hợp đơn vị có phát sinh kinh phí NSNN cấp cho hoạt động XDCB thực theo chế độ báo cáo hướng dẫn Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc tốn tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 4.1 Báo cáo tốn kinh phí hoạt động (mẫu B01/BCQT) Là báo cáo tốn tổng hợp phản ánh tổng qt tình hình thu, chi hàng năm loại kinh phí thực tốn với quan có thẩm quyền theo quy định, nhằm giúp cho đơn vị quan chức nhà nước nắm tổng số loại kinh phí theo nguồn hình thành tình hình sử dụng loại kinh phí đơn vị năm BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Kết cấu báo cáo: Gồm có phần: - NSNN: + NS nước + Nguồn viện trợ + Nguồn vay nợ nước ngồi - Nguồn phí khấu trừ, để lại - Nguồn khác có yêu cầu tốn theo mục lục NSNN BÁO CÁO QUYẾT TỐN Báo cáo tốn KPHĐ có phụ biểu: - Phụ biểu F01-01/BCQT- Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN nguồn phí khấu trừ, để lại Phản ánh tồn số kinh phí đề nghị tốn năm từ nguồn NSNN, nguồn phí khấu trừ, để lại chi tiết theo nội dung hoạt động, theo Mã ngành kinh tế, Mã nội dung kinh tế Mục lục NSNN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN - Phụ biểu F01-02/BCQT- Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án Phản ánh chi tiết kinh phí đề nghị tốn theo chương trình, dự án chương trình, dự án mà Bộ Tài có quy định mã số chương trình dự án BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Nội dung phương pháp lập Báo cáo chi tiết số tốn theo nguồn kinh phí có phát sinh đơn vị, nguồn kinh phí phản ánh chi tiết tiêu như: Số dư chưa sử dụng mang từ năm trước sang, tình hình tiếp nhận, sử dụng kinh phí, kinh phí bị hủy, kinh phí lại mang sang năm sau sử dụng tiếp, Trường hợp khơng có số liệu phát sinh khơng phải báo cáo BÁO CÁO QUYẾT TỐN Đối với đơn vị có hoạt động dịch vụ nghiệp công: - Trường hợp Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, kinh phí thực chương trình, dự án hình thức giao dự tốn để thực phải lập báo cáo tốn theo quy định BÁO CÁO QUYẾT TOÁN - Trường hợp đơn vị nhận đặt hàng hình thức ký hợp đồng dịch vụ khơng tổng hợp số liệu báo cáo toán theo quy định này, mà số liệu tổng hợp vào doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ số liệu phản ánh báo cáo tài BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 4.2 Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm tốn, tra, tài (mẫu B02/BCQT): Báo cáo lập để báo cáo chi tiết số liệu mà đơn vị thực xử lý theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, tài phục vụ cho tốn hàng năm BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 4.3 Thuyết minh báo cáo toán (mẫu B03/BCQT) Báo cáo lập để giải thích bổ sung thơng tin tình hình thực nhiệm vụ đơn vị, tình hình chấp hành kỷ luật tài thu, chi NSNN kỳ báo cáo mà Báo cáo tốn khơng thể trình bày rõ ràng chi tiết ... thẩm quyền phải hạch toán theo mục lục NSNN, theo niên độ theo yêu cầu quản lý khác phục vụ cho toán Danh mục hệ thống TK theo TT 107 Một số quy định sử dụng TK Trường hợp nghiệp vụ kinh tế tài...CĐKT Hành chính, nghiệp CĐKT bao gồm quy định: Danh mục biểu mẫu phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; Danh mục hệ thống tài khoản phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; Danh... Nguồn khác phải toán => Vừa phải hạch toán kế toán theo tài khoản bảng, đồng thời hạch tốn tài khoản ngồi bảng Tài khoản kế sử toán Một số quy định dụng TK Đơn vị vào Hệ thống TK ban hành để lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018 (Ban hành theo TT 1072017TTBTC), CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018 (Ban hành theo TT 1072017TTBTC)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay