TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018

183 38 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:32

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƯƠNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Hải Dương, tháng 01 năm 2018 LỜI MỞ ĐẦU Tài liệu “MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP” biên soạn bỡi Th.Sĩ, GVC Phạm Xuân Tuyên-Trưởng khoa Bồi dưỡng chuyên ngành, Trường Bồi dưỡng cán tài chính, nhằm phục vụ hoạt động Bồi dưỡng chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 cho đội ngũ kế tốn đơn vị hành nghiệp làm tài liệu tham khảo cho cá nhân, tổ chức khác có quan tâm Tài liệu gồm có 03 chuyên đề: Chuyên đề 1: Một số nội dung đổi chế độ kế tốn hành chính, nghiệp Chun đề 2: Kỹ hạch tốn số nghiệp vụ kinh tế tài thường xuyên phát sinh đơn vị hành chính, nghiệp Chuyên đề 3: Kỹ ghi sổ kế toán lập báo cáo cuối năm Tài liệu biên soạn sở tham khảo văn pháp Luật hiệ hành; biên soạn sát với nhu cầu cập nhật quy định chế độ kế toán nhiều người làm kế toán đơn vị hành nghiệp, nhiên, nhiều lí do, nên khó tránh khỏi khuyết điểm (nếu có) mong nhận góp ý đọc giả Hà Nội ngày 07 tháng 12 năm 2017 TÁC GIẢ Chuyên đề MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI CƠ BẢN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Để phù hợp với quy định Luật NSNN năm 2015, Luật Phí, lệ phí; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế độ tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Luật Kế toán năm 2015, số văn hướng dẫn ban hành; đồng thời kế thừa kế thừa ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế Chế độ kế tốn Hành chính, nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế tốn hành chính, nghiệp, có hiệu lực từ 25/11/2017 áp dụng từ ngày 01/01/2018 Thông tư thay Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ Kế tốn hành chính, nghiệp Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế tốn hành chính, nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC; áp dụng cho quan nhà nước; đơn vị nghiệp công lập (trừ đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư vận dụng chế tài doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hành); tổ chức, đơn vị khác có khơng sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), Theo đó, có quy định sau: 1.1 Chứng từ kế toán Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán Trong đơn vị hành nghiệp, chứng từ kế toqán phân loại quy định cụ thể thành loại: chứng từ thuộc loại bắt buộc chứng từ tự thiết kế - Đối với chứng từ thuộc loại bắt buộc: đơn vị hành chính, nghiệp (HCSN) phải sử dụng thống mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc: Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị toán tạm ứng, Biên lai thu tiền Trong trình thực hiện, đơn vị khơng sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc - Đối với chứng từ tự thiết kế: Ngoài loại chứng từ kế toán bắt buộc kể chứng từ bắt buộc quy định văn khác, đơn vị hành chính, nghiệp tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu nội dung: (1) Tên số hiệu chứng từ kế toán; (2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; (3) Tên, địa quan, tổ chức, đơn vị cá nhân lập chứng từ kế toán; (4) Tên, địa quan, tổ chức, đơn vị cá nhân nhận chứng từ kế toán; (5) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; (6) Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; (7) Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt người có liên quan đến chứng từ kế toán - Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng, mục nát Séc, Biên lai thu tiền giấy tờ có giá phải quản lý tiền 1.1.2 Lập chứng từ kế toán - Các nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến hoạt động đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán Chứng từ kế toán lập lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài - Chứng từ kế tốn phải lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, xác theo nội dung quy định mẫu - Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chứng từ kế tốn khơng viết tắt, khơng tẩy xóa, sửa chữa; viết phải dùng bút mực, số chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa khơng có giá trị toán ghi sổ kế toán Khi viết sai chứng từ kế tốn phải hủy bỏ cách gạch chéo vào chứng từ viết sai - Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên quy định Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế tốn cho nghiệp vụ kinh tế, tài nội dung liên phải giống - Người lập, người duyệt người khác ký tên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán - Chứng từ điện tử coi chứng từ kế tốn có nội dung quy định thể dạng liệu điện tử, mã hóa mà khơng bị thay đổi q trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông vật mang tin băng từ, đĩa từ, loại thẻ toán Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật bảo tồn liệu, thơng tin q trình sử dụng lưu trữ; phải quản lý, kiểm tra chống hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, chép, đánh cắp sử dụng chứng từ điện tử không quy định Chứng từ điện tử quản lý tài liệu kế toán dạng nguyên mà tạo ra, gửi nhận phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng Khi chứng từ giấy chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, toán ngược lại chứng từ điện tử có giá trị để thực nghiệp vụ kinh tế, tài đó, chứng từ giấy có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi kiểm tra, khơng có hiệu lực để giao dịch, toán 1.1.3 Ký chứng từ kế tốn Chứng từ kế tốn phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định chứng từ Chữ ký chứng từ kế toán phải ký loại mực khơng phai Khơng ký chứng từ kế tốn mực màu đỏ đóng dấu chữ ký khắc sẵn Chữ ký chứng từ kế toán người phải thống Chữ ký chứng từ kế toán người khiếm thị thực theo quy định Chính phủ Chữ ký chứng từ kế tốn phải người có thẩm quyền người ủy quyền ký Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm người ký Chứng từ kế toán chi tiền phải người có thẩm quyền duyệt chi kế toán trưởng người ủy quyền ký trước thực Chữ ký chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo liên Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử Chữ ký chứng từ điện tử có giá trị chữ ký chứng từ giấy 1.1.4 Quản lý, sử dụng chứng từ kế tốn - Thơng tin, số liệu chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán - Chứng từ kế toán phải xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian bảo quản an toàn theo quy định pháp luật - Chỉ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền tạm giữ, tịch thu niêm phong chứng từ kế toán Trường hợp tạm giữ tịch thu chứng từ kế tốn quan nhà nước có thẩm quyền phải chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu, ký xác nhận chứng từ chụp giao chụp cho đơn vị kế toán; đồng thời lập biên ghi rõ lý do, số lượng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ bị tịch thu ký tên, đóng dấu - Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng loại chứng từ kế tốn bị niêm phong ký tên, đóng dấu 1.2 Hệ thống tài khoản Tài khoản kế toán dùng để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Cũng quy định văn pháp luật kế toán trước đây, tài khoản kế toán phản ánh thường xun, liên tục, có hệ thống tình hình tài sản, tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn kinh phí khác; tình hình thu, chi hoạt động, kết hoạt động khoản khác đơn vị hành nghiệp 1.2.1 Phân loại tài khoản Theo thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài việc hướng dẫn Chế độ kế tốn hành chính, nghiệp, tài khoản kế toán áp dụng đơn vị hành nghiệp gồm có loại bảng loại tài khoản bảng Theo đó: 1.2.1.1 Các loại tài khoản bảng Các loại tài khoản bảng gồm tài khoản từ loại đến loại 9, hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng tài khoản) Tài khoản bảng dùng để kế tốn tình hình tài (gọi tắt kế tốn tài chính), áp dụng cho tất đơn vị, phản ánh tình hình tài sản, cơng nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) đơn vị kỳ kế toán So với chế độ kế toán trước đây, chế độ kế tốn hành nghiệp quy định có 52 TK cấp Bảng (tăng so với trước thài khoản bổ sung 28 tài khoản loại bỏ 19 tài khoản chế độ kế tốn trước đây) • Tài khoản Loại - Loại tài khoản dùng để phản ánh số có, tình hình biến động loại tiền, khoản đầu tư tài chính, khoản phải thu hàng tồn kho đơn vị hành chính, nghiệp - Các loại tiền đơn vị hành chính, nghiệp bao gồm: Tiền mặt (tiền Việt Nam, loại ngoại tệ); tiền gửi Ngân hàng Kho bạc Nhà nước có đơn vị tiền chuyển - Hàng tồn kho đơn vị hành chính, nghiệp bao gồm loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay sử dụng cho hoạt động đơn vị loại sản phẩm, hàng hóa, chi phí SXKD, dịch vụ dở dang đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Kế toán vốn tiền phải sử dụng thống đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam để ghi sổ kế tốn - Ở đơn vị có nhập quỹ tiền mặt có gửi vào tài khoản Ngân hàng, Kho bạc ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán; - Khi xuất quỹ ngoại tệ rút ngoại tệ gửi Ngân hàng quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái phản ánh sổ kế tốn theo hai phương pháp: Bình quân gia quyền di động; Giá thực tế đích danh Các loại ngoại tệ phải quản lý chi tiết theo nguyên tệ - Đối với khoản đầu tư tài phải phản ánh chi tiết theo loại đầu tư ngắn hạn, dài hạn theo giá thực tế mua (giá gốc) - Mọi khoản phải thu đơn vị hành chính, nghiệp phải theo dõi chi tiết theo nội dung phải thu, cho đối tượng thu, lần phải toán, phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn Những khách hàng nợ mà đơn vị có quan hệ giao dịch, tốn thường xun có số dư nợ lớn, cuối kỳ kế toán cần phải lập bảng nợ, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận nợ có kế hoạch thu hồi kịp thời, tránh tình trạng khê đọng chiếm dụng vốn - Việc phân loại khoản phải thu phải thu khách hàng, thuế GTGT khấu trừ, phải thu nội bộ, khoản tạm chi (phải thu hồi lại sau đủ điều kiện) phải thu khác thực theo nguyên tắc: + Phải thu khách hàng khoản phải thu phát sinh từ giao dịch mua- bán, cung cấp dịch vụ; + Các khoản thuế GTGT khấu trừ phản ánh số thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ khấu trừ; + Phải thu nội gồm khoản phải thu đơn vị cấp với đơn vị cấp trực thuộc mà đơn vị cấp khơng có tư cách pháp nhân, hạch tốn phụ thuộc (khơng phải lập báo cáo tài gửi bên ngồi); + Đối với khoản tạm chi khoản đơn vị phép tạm chi năm tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động đơn vị, tạm chi từ khoản dự toán ứng trước từ NSNN khoản tạm chi khác chưa phản ánh vào tài khoản chi phí có liên quan; + Phải thu khác gồm khoản phải thu không liên quan đến giao dịch mua- bán phải thu lãi đầu tư tài chính, lãi tiền gửi, cổ tức/lợi nhuận chia, phải thu khoản phí lệ phí, phải thu tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý - Các khoản tạm ứng khoản phải thu số tạm ứng cho người lao động đơn vị; - Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, ngồi việc phản ánh mặt giá trị phải quản lý chi tiết theo loại, thứ, mặt hàng, nhằm đảm bảo khớp giá trị vật Tất nguyên liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhận phải kiểm nhận mặt số lượng chất lượng Cuối kỳ kế toán, phải xác định số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho thực tế Thực đối chiếu sổ kế toán với sổ kho, số liệu sổ kế toán với số liệu thực tế tồn kho Tài khoản Loại có 15 tài khoản, gồm: + Tài khoản 111-Tiền mặt; + Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc; + Tài khoản 113- Tiền chuyển; + Tài khoản 121- Đầu tư tài chính; + Tài khoản 131- Phải thu khách hàng; + Tài khoản 133- Thuế GTGT khấu trừ; + Tài khoản 136- Phải thu nội bộ; + Tài khoản 137- Tạm chi; + Tài khoản 138- Phải thu khác; + Tài khoản 141- Tạm ứng; + Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu; + Tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ; + Tài khoản 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang; + Tài khoản 155- Sản phẩm; + Tài khoản 156- Hàng hóa So với chế độ kế tốn trước đây, tài khoản loại có thay đổi sau: - Giữ lại tài khoản, gồm: + Tài khoản 111-Tiền mặt (có bỏ bớt TK 1113); + Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (có bỏ bớt TK 1123); + Tài khoản 113- Tiền chuyển; + Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu; + Tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ; - Đổi tên tài khoản, gồm: + TK 121: Đổi tên “Đầu tư tài ngắn hạn” thành “Đầu tư tài chính” + TK 155: Đổi tên “ Sản phẩm, hàng hóa” thành “Sản phẩm”; - Bổ sung tài khoản, gồm: + Tài khoản 131- Phải thu khách hàng; + Tài khoản 133- Thuế GTGT khấu trừ; + Tài khoản 136- Phải thu nội bộ; + Tài khoản 137- Tạm chi; + Tài khoản 138- Phải thu khác; + Tài khoản 141- Tạm ứng; + Tài khoản 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang; + Tài khoản 156- Hàng hóa • Tài khoản loại - Tài sản cố định hữu hình vơ hình phải phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời số lượng, giá trị trạng TSCĐ có; tình hình tăng, giảm việc quản lý, sử dụng tài sản Thơng qua giám sát chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm, sử dụng TSCĐ đơn vị - Trong trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc ghi nhận theo nguyên giá (giá thực tế hình thành TSCĐ) giá trị lại TSCĐ - Kế toán TSCĐ phải phản ánh giá trị TSCĐ đầy đủ tiêu: Nguyên giá; giá trị hao mòn/khấu hao lũy kế giá trị lại TSCĐ Giá trị lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn/khấu hao lũy kế TSCĐ - Kế toán phải phân loại TSCĐ theo phương pháp phân loại quy định thống nhằm phục vụ có hiệu cho cơng tác quản lý, tổng hợp tiêu báo cáo Nhà nước - Những TSCĐ mua cần phải qua lắp đặt, chạy thử chi phí lắp đặt, chạy thử phải tập hợp theo dõi TK 241- Xây dựng dở dang (2411Mua sắm TSCĐ) để tính đầy đủ nguyên giá TSCĐ mua sắm - Trường hợp khoản chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ kế toán, đơn vị phải phản ánh vào TK 242- Chi phí trả trước để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo kỳ cho phù hợp - Trong quan hệ kinh tế bên đối tác yêu cầu phải đặt cọc, ký cược, ký quỹ để thực hợp đồng kinh tế theo quy định pháp luật, đơn vị phải theo dõi chặt chẽ khoản tiền, tài sản đem đặt cọc, ký cược, ký quỹ bên đối tác Tài khoản loại có tài khoản: + Tài khoản 211- Tài sản cố định hữu hình; + Tài khoản 213- Tài sản cố định vơ hình; + Tài khoản 214- Khấu hao hao mòn lũy kế TSCĐ; + Tài khoản 241- XDCB dở dang; +Tài khoản 242- Chi phí trả trước; + Tài khoản 248- Đặt cọc, ký quỹ, ký cược So với chế độ kế toán trước đây, tài khoản loại có thay đổi sau: - Gữ lại TK, gồm: + Tài khoản 211- Tài sản cố định hữu hình; + Tài khoản 213- Tài sản cố định vơ hình; + Tài khoản 241- XDCB dở dang; - Đổi tên 01 TK, gồm: + TK 214: “ Hao mòn TSCĐ” thành “Khấu hao hao mòn lũy kế TSCĐ”; - Bổ sung TK, gồm: + Tài khoản 242- Chi phí trả trước; + Tài khoản 248- Đặt cọc, ký quỹ, ký cược • Tài khoản loại - Loại Tài khoản phản ánh nghiệp vụ toán nợ phải trả đơn vị hành chính, nghiệp với đơn vị, tổ chức, cá nhân bên quan hệ mua, bán, cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ; quan hệ toán đơn vị với Nhà nước số thuế phải nộp; đơn vị với cấp cấp đơn vị cấp với khoản phải nộp, phải cấp khoản thu hộ, chi hộ; đơn vị với người lao động tiền lương, tiền công khoản phải trả khác; khoản tạm thu phí, lệ phí, thu viện trợ phát sinh đơn vị; khoản thu hộ, chi hộ; khoản tạm ứng, ứng trước từ NSNN; khoản nhận trước chưa ghi thu; quỹ đặc thù hình thành theo quy định pháp luật khoản đơn vị nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược đơn vị khác - Mọi khoản nợ phải trả đơn vị hành chính, nghiệp phải hạch toán chi tiết theo nội dung phải trả, cho đối tượng, lần trả chi tiết theo yếu tố khác theo yêu cầu quản lý đơn vị - Kế toán phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải trả thường xuyên kiểm tra, đơn đốc tránh tình trạng để chiếm dụng vốn, để nợ nần dây dưa, khê đọng, đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định toán, quy định thu nộp Ngân sách, toán đầy đủ, kịp thời khoản phải nộp khoản phải trả, phải cấp - Những đối tượng mà đơn vị có quan hệ giao dịch, tốn thường xun có số dư nợ lớn, cuối kỳ kế tốn cần phải lập bảng nợ, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận nợ có kế hoạch thu hồi trả nợ kịp thời, tránh tình trạng khê đọng chiếm dụng vốn lẫn - Trường hợp đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả, sau hai bên đối chiếu, xác nhận nợ lập chứng từ để bù trừ số nợ phải thu với số nợ phải trả Tài khoản loại có 10 tài khoản: + Tài khoản 331- Phải trả cho người bán; + Tài khoản 332- Các khoản phải nộp theo lương; + Tài khoản 333- Các khoản phải nộp nhà nước; + Tài khoản 334- Phải trả người lao động; + Tài khoản 336-Phải trả nội bộ; + Tài khoản 337- Tạm thu; + Tài khoản 338- Phải trả khác; + Tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược; + Tài khoản 353- Các quỹ đặc thù; + Tài khoản 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu So với chế độ kế tốn trwóc tài khoản loại có thay đổi sau: - Bỏ TK, gồm: + TK 311- Các khoản phải thu/3 + TK 312- Tạm ứng + TK 313- Cho vay + TK 335 – Phải trả đối tượng khác + TK 341- Kinh phí cấp cho cấp + TK 342- Thanh toán nội - Giữ lại TK, gồm: + Tài khoản 332- Các khoản phải nộp theo lương; + Tài khoản 333- Các khoản phải nộp nhà nước; - Đổi tên TK, gồm: + TK 331: Đổi tên “ Các khoản phải trả” thành “Phải trả cho người bán”; + TK 334: Đổi tên “ Phải trả công chức, viên chức” thành “Phải trả ngwòi lao động” + TK 336: Đổi tên “ Tạm ứng kinh phí” thành “phải trả nội bộ” + TK 337: Đổi tên “ Kinh phí tốn chuyển năm sau” thành “Tạm thu” - Bổ sung TK, gồm: + Tài khoản 338- Phải trả khác; + Tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược; 10 + Kinh phí ghi tạm ứng- Mã số 24: Chỉ tiêu phản ánh số dư ghi thu, ghi tạm ứng từ nguồn vay nợ nước cho chương trình dự án chưa có xác nhận tốn với NSNN chuyển sang năm tiếp tục toán, chi tiết theo mã CTMT, DA + Số dư dự toán- Mã số 25: Chỉ tiêu phản ánh số dư dự toán giao từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án chưa sử dụng hết chuyển sang năm tiếp tục sử dụng, chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu để ghi vào tiêu vào số liệu ghi tiêu có mã số 36, 37, 38 báo cáo năm trước - Dự toán giao năm- Mã số 26: Chỉ tiêu phản ánh dự tốn từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án mà đơn vị giao năm theo định quan có thẩm quyền, số liệu tổng hợp theo định giao dự tốn năm cấp có thẩm quyền (kể bổ sung, điều chỉnh năm) chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu để ghi vào tiêu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần I, mục 2- Dự toán giao năm - Tổng số sử dụng năm- Mã số 27: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án mà đơn vị sử dụng năm, bao gồm kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang dự toán giao năm nay, chi tiết theo mã CTMT, DA Mã số 27 = Mã số 23 + Mã số 26 - Tổng kinh phí vay năm- Mã số 28: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án hạch toán vào NSNN năm, bao gồm số ghi vay, ghi chi NSNN số ghi vay, ghi tạm ứng NSNN, chi tiết theo mã CTMT, DA Mã số 28 = Mã số 29 + Mã số 30 + Số ghi vay, ghi tạm ứng NSNN- Mã số 29: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án có xác nhận ghi vay, ghi tạm ứng NSNN, chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu để ghi vào tiêu số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 1- Tổng số + Số ghi vay, ghi chi NSNN- Mã số 30: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay cho chương trình dự án có xác nhận ghi vay, ghi chi NSNN, chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu để ghi vào tiêu vào số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103H), phần II, cột 4- Số ghi vay, ghi chi NSNN - Kinh phí đơn vị sử dụng đề nghị toán- Mã số 31: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí đơn vị sử dụng đề nghị toán năm từ nguồn vốn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án, bao gồm số có xác nhận ghi thu, ghi chi NSNN số có xác nhận tốn tạm ứng năm, 169 chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu để ghi vào tiêu vào số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 7Kinh phí đề nghị tốn - Kinh phí giảm năm- Mã số 32: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí giảm năm từ nguồn vốn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án, bao gồm số nộp NSNN, số phải nộp NSNN, dự tốn bị hủy chi tiết theo mã CTMT, DA Mã số 32 = Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Đã nộp NSNN- Mã số 33: Phản ánh số kinh phí chương trình dự án giảm năm đơn vị nộp trả ngân sách từ nguồn vay nợ nước ngồi hạch tốn NSNN, chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu để ghi vào tiêu vào số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 5- số nộp trả NSNN + Còn phải nộp NSNN- Mã số 34: Phản ánh số kinh phí giảm mà đơn vị phải nộp trả ngân sách từ nguồn vay nợ nước cho chương trình dự án, chưa thực nộp trả năm, chi tiết theo mã CTMT, DA Khoản kinh phí sang năm sau thực nộp NSNN phải theo dõi riêng, không tổng hợp vào số liệu toán năm sau Mã số 34 = Mã số 24 + Mã số 28 - Mã số 31- Mã số 33- Mã số 37 + Dự toán bị hủy- Mã số 35: Phản ánh số dự toán giao năm từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án đơn vị khơng có nhu cầu sử dụng không sử dụng hết bị hủy bỏ KBNN, chi tiết theo mã CTMT, DA Số không bao gồm số dự toán bị hủy tương ứng với số đơn vị nộp trả NSNN (đã tổng hợp tiêu 33) Mã số 35 = Mã số 25 + Mã số 26 - Mã số 28 - Mã số 38 - Kinh phí phép chuyển sang năm sau sử dụng toánMã số 36: Chỉ tiêu bao gồm số dư dự toán từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án chưa sử dụng hết chuyển năm sau sử dụng, toán theo quy định số dư tạm ứng từ khoản ghi thu, ghi tạm ứng chưa toán với NSNN chuyển sang năm sau tiếp tục toán, chi tiết theo mã CTMT, DA Mã số 36 = Mã số 37 + Mã số 38 + Kinh phí ghi tạm ứng- Mã số 37: Chỉ tiêu phản ánh số dư tạm ứng từ khoản ghi thu, ghi tạm ứng chưa toán với NSNN chuyển sang năm sau tiếp tục toán, chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu phản ánh tiêu số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 3- Số dư tạm ứng + Số dư dự toán- Mã số 38: Chỉ tiêu phản ánh số dư dự tốn từ nguồn vay nợ nước ngồi cho chương trình dự án giao chưa sử dụng hết chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng, chi tiết theo mã CTMT, DA Số liệu phản ánh tiêu vào số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần I, mục 4- số dư dự toán chuyển năm sau 170 - Số giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN- Mã số 39: Chỉ tiêu phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nhà tài trợ nước ngồi cho chương trình dự án chưa hạch tốn vào NSNN (chưa có xác nhận ghi thu, ghi chi NSNN ghi thu, ghi tạm ứng-NSNN) Số liệu phản ánh tiêu đơn vị phải mở sổ theo dõi để có số liệu báo cáo Phần II- Chi tiết chi theo mục lục NSNN Phần phản ánh số liệu chi tiết chi từ kinh phí chương trình, dự án đề nghị toán theo Mục lục NSNN - Cột A, B, C, D, E: Ghi mã số mục lục NSNN, nội dung chi - Cột 1: Ghi tổng số kinh phí chương trình, dự án sử dụng năm đề nghị toán Cột = Cột + Cột + Cột - Cột 2: Ghi số kinh phí chương trình, dự án sử dụng năm từ nguồn NSNN nước đề nghị toán chi tiết theo MLNS Số liệu để ghi vào tiêu tương ứng cột số liệu “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN nước” (mẫu S101-H), phần III, cột 7- Số đề nghị toán số liệu “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị tốn, chi tiết theo mã CTMT, DA theo mục lục NSNN - Cột 3: Ghi số kinh phí sử dụng năm từ nguồn viện trợ cho chương trình, dự án đề nghị toán chi tiết theo MLNS Số liệu để ghi vào tiêu tương ứng cột số liệu “Sổ theo dõi nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần II, cột 6- Kinh phí đề nghị toán (chi tiết theo mục lục NSNN) - Cột 4: Ghi số kinh phí sử dụng năm từ nguồn vay nợ nước cho chương trình, dự án đề nghị tốn chi tiết theo MLNS Số liệu để ghi vào tiêu tương ứng cột số liệu “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 7- Kinh phí đề nghị tốn (chi tiết theo mục lục NSNN) - Cột 5: Ghi tổng số kinh phí chương trình, dự án sử dụng lũy kể từ khởi đầu dự án đến cuối kỳ báo cáo Cột = Cột + Cột + Cột - Cột 6: Ghi số kinh phí chương trình, dự án sử dụng lũy kể từ khởi đầu dự án đến cuối kỳ báo cáo từ nguồn NSNN nước chi tiết theo MLNS Số liệu tính tốn số liệu cột báo cáo năm trước cộng với số phát sinh năm cột 02 cho tiêu tương ứng - Cột 7: Ghi số kinh phí sử dụng lũy kể từ khởi đầu dự án đến cuối kỳ báo cáo từ nguồn viện trợ cho chương trình, dự án chi tiết theo MLNS Số liệu tính tốn số liệu cột báo cáo năm trước cộng với số phát sinh năm cột 03 cho tiêu tương ứng 171 - Cột 8: Ghi số kinh phí sử dụng lũy kể từ khởi đầu dự án đến cuối kỳ báo cáo từ nguồn vay nợ nước cho chương trình, dự án chi tiết theo MLNS Số liệu tính tốn số liệu cột báo cáo năm trước cộng với số phát sinh năm cột 04 cho tiêu tương ứng Phần III- Thuyết minh Ghi số mục tiêu, nội dung theo tiến độ quy định, khối lượng công việc dự án hoàn thành đến thời điểm báo cáo thuyết minh khác (nếu có) Báo cáo lập vào cuối năm, số liệu tổng hợp đến hết thời gian chỉnhtoán NSNN Sau lập xong người lập, kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị ký ghi rõ họ tên, đóng dấu gửi tới quan có thẩm quyền d Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm toán, tra, tài Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm tốn, tra, tài phận hợp thành hệ thống báo cáo toán đơn vị hành chính, nghiệp Báo cáo lập để báo cáo chi tiết số liệu mà đơn vị thực xử lý theo kiến nghị quan kiểm tốn, tra, tài phục vụ cho toán hàng năm Cơ sở lập báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm tốn, tra, tài gồm: Văn kiến nghị quan kiểm toán nhà nước, tra, quan tài chính; Sổ theo dõi chi tiết việc thực xử lý kiến nghị quan kiểm toán nhà nước, tra, quan tài để có sở lập báo cáo Phương pháp lập tiêu cụ thể sau: (1) Kiến nghị kiểm tốn, tra, quan tài năm trước tồn chưa xử lý Mục phản ánh khoản kiến nghị văn quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài từ năm trước tồn chưa xử lý, bao gồm: - Các khoản thu phải nộp NSNN- Mã số 01: Chỉ tiêu phản ánh khoản thu đơn vị phải thực nộp vào NSNN theo kiến nghị từ năm trước tồn chưa xử lý, chi tiết theo mục lục NSNN - Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN- Mã số 02: Chỉ tiêu phản ánh khoản chi tiêu thuộc phạm vi NSNN mà đơn vị phải thực ghi thu, 172 ghi chi vào NSNN theo kiến nghị từ năm trước tồn chưa xử lý, chi tiết theo mục lục NSNN - Số chi sai chế độ phải xuất toán- Mã số 03: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị phải thực nộp trả cho NSNN chi sai chế độ mà quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài kiến nghị phải xuất tốn theo kiến nghị từ năm trước tồn chưa xử lý + Nộp trả NSNN- Mã số 04: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí đơn vị phải thực nộp trả cho NSNN theo kiến nghị quan kiểm tốn, tra, năm trước tồn chưa xử lý Trong đó: (+) XDCB- Mã số 05: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị phải thực nộp trả cho NSNN theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm trước tồn chưa xử lý (+) Chi hoạt động- Mã số 06: Chỉ tiêu phản ánh khoản nộp trả từ kinh phí hoạt động đơn vị theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm trước tồn chưa xử lý + Cơ quan tài giảm trừ cấp phát- Mã số 07: Chỉ tiêu phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí đơn vị hình thức giảm trừ cấp phát quan tài lần cấp phát sau cho đơn vị (+) XDCB- Mã số 08: Chỉ tiêu phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí XDCB đơn vị hình thức giảm trừ cấp phát quan tài lần cấp phát sau cho đơn vị (+) Chi hoạt động- Mã số 09: Chỉ tiêu phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí chi hoạt động đơn vị hình thức giảm trừ cấp phát quan tài lần cấp phát sau cho đơn vị - Bổ sung toán ngân sách năm nay- Mã số 10: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị sử dụng từ nguồn NSNN năm trước từ kinh phí ứng trước năm sau kiến nghị toán vào ngân sách năm (năm thực kiểm toán, tra) + XDCB- Mã số 11: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị sử dụng từ nguồn NSNN năm trước từ kinh phí ứng trước năm sau kiến nghị toán vào ngân sách năm (năm thực kiểm toán, tra) + Chi hoạt động- Mã số 12: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí chi hoạt động đơn vị sử dụng từ nguồn NSNN năm trước từ kinh phí ứng trước năm sau kiến nghị tốn vào ngân sách năm (năm thực kiểm toán, tra) (2) Kiến nghị kiểm toán, tra, quan tài năm 173 Mục phản ánh khoản kiến nghị văn quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài năm nay, bao gồm: - Các khoản thu phải nộp NSNN- Mã số 13: Chỉ tiêu phản ánh khoản thu đơn vị phải thực nộp vào NSNN theo kiến nghị quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài năm nay, chi tiết theo mục lục NSNN - Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN- Mã số 14: Chỉ tiêu phản ánh khoản chi tiêu thuộc phạm vi NSNN mà đơn vị phải thực ghi thu, ghi chi vào NSNN theo kiến nghị quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài năm nay, chi tiết theo mục lục NSNN - Số chi sai chế độ phải xuất toán- Mã số 15: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị phải thực nộp trả cho NSNN chi sai chế độ theo kiến nghị quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài năm + Nộp trả NSNN- Mã số 16: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị phải thực nộp trả cho NSNN theo kiến nghị quan kiểm toán nhà nước, quan tra, quan tài năm (+) XDCB- Mã số 17: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị phải thực nộp trả cho NSNN theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm (+) Chi hoạt động- Mã số 18: Chỉ tiêu phản ánh khoản nộp trả từ kinh phí hoạt động đơn vị theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm + Cơ quan tài giảm trừ cấp phát- Mã số 19: Chỉ tiêu phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí đơn vị hình thức quan tài giảm trừ cấp phát cho đơn vị lần cấp phát sau theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm (+) XDCB- Mã số 20: Chỉ tiêu phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí XDCB đơn vị hình thức quan tài giảm trừ cấp phát cho đơn vị lần cấp phát sau theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm (+) Chi hoạt động- Mã số 21: Chỉ tiêu phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí chi hoạt động đơn vị hình thức quan tài giảm trừ cấp phát cho đơn vị lần cấp phát sau theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm - Chuyển toán ngân sách năm sau- Mã số 22: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị sử dụng khơng tốn vào năm sử dụng mà phải chuyển toán ngân sách năm sau theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm 174 + XDCB- Mã số 23: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị sử dụng khơng tốn vào năm sử dụng mà phải chuyển toán ngân sách năm sau theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm + Chi hoạt động- Mã số 24: Chỉ tiêu phản ánh khoản kinh phí chi hoạt động đơn vị sử dụng không toán vào năm sử dụng mà phải chuyển toán ngân sách năm sau theo kiến nghị quan kiểm toán, tra, năm (3) Các vấn đề khác liên quan cần giải trình: Đơn vị giải trình nội dung khác mà quan kiểm tốn, tra, kiến nghị ngồi nội dung Báo cáo lập vào cuối năm, số liệu tổng hợp đến hết thời gian chỉnhtoán NSNN Sau lập xong người lập, kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị ký ghi rõ họ tên, đóng dấu gửi tới quan có thẩm quyền đ Thuyết minh báo cáo tốn Thuyết minh báo cáo toán phận hợp thành hệ thống báo cáo toán đơn vị hành chính, nghiệp Báo cáo lập để giải thích bổ sung thơng tin tình hình thực nhiệm vụ đơn vị, tình hình chấp hành kỷ luật tài thu, chi NSNN kỳ báo cáo mà Báo cáo tốn khơng thể trình bày rõ ràng chi tiết Thuyết minh báo cáo toán trình bày khái quát tình hình lao động, tình hình thực nhiệm vụ thường xuyên đơn vị, đánh giá kết thực nhiệm vụ thu, chi, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cơng, phân tích đánh giá ngun nhân biến động phát sinh khơng bình thường hoạt động đơn vị, nêu kiến nghị xử lý với quan cấp Ngoài việc phải trình bày đầy đủ tiêu theo nội dung quy định thuyết minh báo cáo tốn đơn vị thuyết minh thêm nội dung sử dụng kinh phí, quản lý sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị phục vụ cho toán Đơn vị thuyết minh báo cáo tốn nguồn kinh phí thực tế phát sinh đơn vị (trường hợp khơng có phát sinh khơng phải thuyết minh báo cáo) Cơ sở lập báo cáo thuyết minh gồm: Sổ theo dõi lao động đơn vị; Bảng toán tiền lương sổ kế toán chi tiết liên quan; Sổ Cái Nhật ký - Sổ Cái, sổ chi tiết tài liệu khác có liên quan Nội dung phương pháp lập Phương pháp chung: Phần trình bày số liệu phải thống với số liệu báo cáo khác Phần trình bày lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu 175 (1) Tình hình chung - Tình hình người lao động: Chỉ tiêu phản ánh tình hình biến động lao động năm đơn vị, đơn vị tiết theo số cơng chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm) người lao động theo hợp đồng 68 cấp có thẩm quyền phê duyệt - Thực tiêu nhiệm vụ bản: Tùy theo đơn vị mà trình bày tiêu thuyết minh việc thực nhiệm vụ đơn vị cho phù hợp Căn để xác định nhiệm vụ kế hoạch hoạt động đầu năm đơn vị quan cấp xét duyệt vào để lập kế hoạch cấp kinh phí cho đơn vị Đơn vị phải thuyết minh rõ yếu tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tình hình thực nhiệm vụ đơn vị + Đánh giá kết thực nhiệm vụ thu, chi (+) Đánh giá chung: Căn vào dự toán thu, chi giao năm để đánh giá kết thực chung đơn vị (+) Đánh giá kết thực chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT khác: Trường hợp đơn vị giao thực chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT khác có mã số chương trình mục tiêu dự án theo quy định Thơng tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 Bộ Tài văn bổ sung, sửa đổi có liên quan đánh giá kết thực chương trình, đề án, dự án năm +Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công Đơn vị nghiệp công lập thực đánh giá tình hình thực nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cơng vào kế hoạch, dự tốn giao kế hoạch dự toán đơn vị lập từ đầu năm, đánh giá hiệu hoạt động này, thuận lợi, khó khăn - Những cơng việc phát sinh đột xuất năm: Phản ánh phát sinh đột xuất năm ảnh hưởng tới kết hoạt động đơn vị (2) Thuyết minh chi tiết (2.1) Tình hình sử dụng NSNN năm - Nguyên nhân biến động toán tăng, giảm so với dự toán giao: Thuyết minh nguyên nhân gây nên biến động toán tăng giảm so với dự toán giao như: kinh phí từ năm trước chuyển sang, dự tốn giao năm không thực hết phải hủy bỏ theo quy định, trường hợp chi sai chế độ phải xuất toán nộp trả NSNN, chuyển toán năm sau, - Nguồn NSNN nước 176 + Kinh phí nhận từ năm trước chuyển sang: Thuyết minh chi tiết khoản kinh phí nhận từ năm trước chuyển sang Kinh phí thường xuyên/tự chủ Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ bao gồm: (+) Tiền nhận chưa chi: Chỉ tiêu phản ánh khoản nhận thực chi lệnh chi tiền đến hết thời gian chỉnhtoán chưa sử dụng hết dư đơn vị (+) Kinh phí rút dự tốn NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp đến hết thời gian chỉnhtoán chưa đủ hồ sơ toán với KBNN bao gồm số rút tạm ứng tiền mặt, tạm ứng chuyển toán cho nhà cung cấp (+) Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị NSNN tạm ứng kinh phí lệnh chi tiền, chưa có xác nhận toán với NSNN Đồng thời thuyết minh chi tiết nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa sử dụng cụ thể hạch toán vào nguồn NSNN nước theo quy định nguồn CK chuyển từ năm trước sang Số liệu phản ánh tiêu lấy vào báo cáo năm trước tiêu 2.5 Kinh phí nhận chuyển sang năm sau sử dụng toán + Dự toán giao năm nay: Thuyết minh chi tiết việc nhận dự toán đơn vị từ nguồn NSNN nước bao gồm dự toán đầu năm; dự toán bổ sung, điều chỉnh năm Kinh phí thường xun/tự chủ Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Trong tiết dự tốn giao năm nguồn CK chi tiết nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa sử dụng cụ thể hạch toán vào nguồn NSNN nước theo quy định Số liệu tiêu lấy vào “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN nước” (mẫu S101-H), phần I, mục 2- Dự toán giao năm + Kinh phí thực nhận năm: Thuyết minh chi tiết kinh phí thực nhận năm Kinh phí thường xun/tự chủ Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ, tiết kinh phí thực nhận năm nguồn CK Bao gồm: (+) Nhận kinh phí từ việc rút dự tốn NSNN giao: Phản ánh khoản kinh phí đơn vị rút dự toán ngân sách giao từ KBNN (bao gồm rút tạm ứng thực chi) Số liệu tiêu lấy vào “Sổ theo 177 dõi dự toán từ nguồn NSNN nước” (mẫu S101-H), phần III, cột 6- Kinh phí thực nhận (+) Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi: Phản ánh khoản đơn vị nhận NSNN cấp Lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi đơn vị KBNN (cấp thực chi tạm ứng) Số liệu tiêu lấy vào “Số theo dõi kinh phí NSNN cấp lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột 8Kinh phí thực nhận (+) Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa sử dụng cụ thể: Phản ánh khoản tiền đơn vị nhận từ nguồn viện trợ nhỏ, lẻ, biếu tặng, hạch toán vào nguồn NSNN nước theo quy định Đơn vị mở sổ chi tiết để theo dõi lấy số liệu + Kinh phí giảm năm: Thuyết minh chi tiết lý giảm năm, chi tiết nguồn CK giảm (nếu có) + Kinh phí nhận chuyển sang năm sau sử dụng toán: Thuyết minh chi tiết khoản kinh phí mà đơn vị nhận chưa toán năm chuyển sang năm sau sử dụng toán Kinh phí thường xun/tự chủ Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ bao gồm: (+) Tiền nhận chưa chi: Chỉ tiêu phản ánh khoản nhận thực chi lệnh chi tiền đến hết thời gian chỉnhtoán chưa sử dụng hết chuyển sang năm sau sử dụng toán Số liệu để ghi vào tiêu số liệu “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột 4- Kinh phí chưa sử dụng (+) Kinh phí rút dự tốn NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp đến hết thời gian chỉnhtoán chưa đủ hồ sơ toán với KBNN bao gồm số rút tạm ứng tiền mặt, tạm ứng chuyển toán cho nhà cung cấp Số liệu để ghi vào tiêu “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN nước” (mẫu S101-H), phần III, cột 3- Số dư tạm ứng (+) Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: Chỉ tiêu phản ánh khoản đơn vị NSNN tạm ứng kinh phí lệnh chi tiền, chưa có xác nhận toán với NSNN Số liệu để ghi vào tiêu số liệu “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột - Số dư tạm ứng Đồng thời thuyết minh chi tiết nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa sử dụng cụ thể hạch toán vào nguồn NSNN nước theo quy định nguồn CK chuyển sang năm sau sử dụng toán Đơn vị mở số chi tiết để theo dõi lấy số liệu - Nguồn viện trợ 178 + Dự toán giao năm nay: Thuyết minh chi tiết dự toán giao từ nguồn viện trợ bao gồm dự toán giao đầu năm; dự toán bổ sung, điều chỉnh năm (điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm) Số liệu tiêu lấy vào “Sổ theo dõi nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần I, mục 2- Dự toán giao năm + Tổng kinh phí nhận viện trợ năm: Chỉ tiêu thuyết minh chi tiết khoản mà đơn vị nhận viện trợ năm từ nhà tài trợ, bao gồm khoản nhận viện trợ tiền đơn vị, nhận viện trợ hàng hóa, nhận viện trợ chuyển tiền thẳng cho nhà cung cấp, nhận khác Đơn vị mở sổ theo dõi chi tiết để có số liệu thuyết minh - Nguồn vay nợ nước ngồi + Dự tốn giao năm nay: Thuyết minh chi tiết dự toán giao từ nguồn vốn vay nợ nước ngồi bao gồm dự tốn đầu năm; dự toán bổ sung, điều chỉnh năm (điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm) Số liệu tiêu lấy vào “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu S103-H) phần I, mục 2- Dự toán giao năm + Số giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN: Thuyết minh chi tiết khoản giải ngân, rút vốn từ nguồn vay nợ nước chưa làm thủ tục làm thủ tục chưa có xác nhận ghi vay, ghi tạm ứng NSNN ghi vay, ghi chi NSNN Đơn vị mở sổ theo dõi chi tiết để có số liệu thuyết minh (2.2) Tình hình thu sử dụng nguồn phí khấu trừ, để lại - Tình hình thu phí, lệ phí: Biểu thuyết minh chi tiết đến loại phí, lệ phí phát sinh năm mà đơn vị giao thực thu, bao gồm tổng số thu được, số nộp NSNN, số phí khấu trừ, để lại theo tỷ lệ quy định thuyết minh khác tình hình thực thu phí, lệ phí - Sử dụng nguồn phí khấu trừ, để lại + Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang: Thuyết minh số dư từ kinh phí thường xuyên/tự chủ kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ chuyển từ năm trước sang, trường hợp có phần kinh phí chưa cấp có thẩm quyền giao thuyết minh chi tiết tiêu + Dự toán giao năm nay: Thuyết minh chi tiết dự toán chi đơn vị giao từ nguồn phí khấu trừ, để lại nước bao gồm dự toán đầu năm; dự toán bổ sung, điều chỉnh năm Kinh phí thường xun/tự chủ Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ + Kinh phí sử dụng đề nghị tốn: Thuyết minh chi tiết kinh phí sử dụng đề nghị tốn, gồm kinh phí sử dụng phục vụ thu phí, sử dụng cho hoạt động khác đơn vị theo chế tài 179 + Số dư kinh phí phép chuyển sang năm sau sử dụng toán: Thuyết minh tương tự tiêu 2.1 nói (2.3) Thuyết minh nguồn hoạt động khác để lại Đơn vị thuyết minh nguồn kinh phí hoạt động khác thu phép để lại đơn vị tiêu, quan có thẩm quyền giao dự tốn u cầu phải báo cáo toán theo mục lục NSNN Bao gồm: - Thuyết minh tên nguồn kinh phí để lại văn quan có thẩm quyền cho phép để lại - Số thu năm, số nộp NSNN (nếu có), số nộp cấp (nếu có) số để lại đơn vị - Thuyết minh dự toán giao năm, gồm: Dự toán giao đầu năm, dự toán bổ sung, điều chỉnh năm (2.4) Thuyết minh khác - Chi tiền lương: Đơn vị thuyết minh chi tiết chi tiền lương theo nguồn kinh phí, bao gồm chi lương từ nguồn NSNN nước, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi; nguồn phí khấu trừ, để lại; nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; nguồn khác Trong chi tiền lương cho số cơng chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm), người lao động theo hợp đồng 68 thực tế phạm vi số biên chế cấp có thẩm quyền phê duyệt - Trích lập sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương: Đơn vị thuyết minh rõ việc trích lập nguồn kinh phí cải cách tiền lương từ nguồn kinh phí phát sinh đơn vị năm theo quy định bao gồm trích lập từ nguồn NSNN cấp; nguồn phí khấu trừ, để lại; nguồn sản xuất kinh doanh, dịch vụ nguồn khác Đồng thời thuyết minh việc sử dụng nguồn kinh phí cho mục đích thực cải cách tiền lương năm; sử dụng cho đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn thực chế tự chủ theo quy định Thuyết minh số dư năm trước mang sang số lại chuyển năm sau - Chi NSNN ngoại tệ (nếu có): Thuyết minh nội dung chi mà đơn vị chi từ nguồn NSNN ngoại tệ như: Chi hoạt động quan đại diện Việt Nam nước ngồi, chi đồn ra, chi đóng niên liễm, chi đào tạo nước ngoài, chi mua sắm thiết bị nhập khẩu, chi vụ kiện , bao gồm số chi nguyên tệ tỷ giá quy đổi - Thuyết minh khác: Ngoài thơng tin thuyết minh trên, trường hợp có thông tin khác xét thấy ảnh hưởng đáng kể đến số liệu tốn từ nguồn NSNN đơn vị trình bày thêm (3) Nhận xét kiến nghị Nêu nhận xét kiến nghị đơn vị - Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB 180 Đơn vị có phát sinh kinh phí NSNN cấp cho hoạt động XDCB thực theo chế độ báo cáo hướng dẫn Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc tốn tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm văn hướng dẫn bổ sung, sửa đổi (nếu có), cụ thể có mẫu biểu sau: + Biểu số 01/CĐT báo cáo toán nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm + Biểu số 02/CĐT báo cáo kế hoạch toán nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước - ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau + Biểu số 03/CĐT báo cáo tổng hợp kết xử lý kiến nghị Kiểm toán Nhà nước, quan tra dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm toán + Biểu số 04/CĐT Bảng đối chiếu xác nhận số liệu nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật kế toán 2015 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết số Điều Luật kế tốn Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài hướng dẫn Chế độ kế tốn hành chính, nghiệp Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 181 Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 liên quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành quan nhà nước Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 phủ báo cáo tài nhà nước Thơng tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài quy định việc tốn tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm MỤC LỤC Contents Chuyên đề .3 MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI CƠ BẢN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP .3 1.2 Hệ thống tài khoản 1.3 Sổ kế toán .15 1.4 Báo cáo tài báo cáo tốn kinh phí .20 Chuyên đề 2: 27 182 KỸ NĂNG HẠCH TỐN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH THƯỜNG XUYÊN PHÁT SINH TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 27 2.1 Hạch toán nguồn kinh phí 27 2.2 Hạch toán toán với người lao động 32 2.3 Mua sắm Tài sản cố định hữu hình 36 2.4 Đầu tư tài sản cố định hữu hình 42 2.5 Tăng khác TSCĐ hữu hình 45 2.6 Kế tốn giảm TSCĐ hữu hình .47 2.7 Vấn đề khoản nhận trước chưa ghi nhận thu, tạm thu, khoản thu .50 2.8 Tạm chi chi phí, giá vốn, chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí 88 Chuyên đề 112 KỸ NĂNG GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO CUỐI NĂM .112 3.1 Kỹ ghi số kế toán 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 181 Contents 182 183 ... 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, nghiệp, có hiệu lực từ 25/11/2017... Bộ Tài việc hướng dẫn Chế độ kế tốn hành chính, nghiệp, tài khoản kế tốn áp dụng đơn vị hành nghiệp gồm có loại bảng loại tài khoản ngồi bảng Theo đó: 1.2.1.1 Các loại tài khoản bảng Các loại tài. .. khóa sổ kế tốn: Cuối kỳ kế toán, sau phản ánh hết chứng từ kế toán phát sinh kỳ vào sổ kế toán, tiến hành đối chiếu số liệu chứng từ kế toán (nếu cần) với số liệu ghi sổ, số liệu sổ kế tốn có
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018, TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay