Các phím tắt trong 3DS max

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2018, 21:51

Phím tắt 3DS MAXW: Select and Move > Di chuyển và chọn dối tượng (Phím Ctrl: Chọn nhiều dối tượng, phím Alt: Bỏ bớt đối tượng chọn).E: Select and Rotate > Chọn và Xoay đối tượngR: Select and Scale > Chọn và thay đổi kích thướcCtrl + E > Scale ObjectCtrl + V > Copy ObjectCtrl + + | > Phóng toCtrl + | > Thu nhỏAlt + W > Full khung nhìn đang chọnZ > Full đối tượng được chọnShift + Z > Phóng to, thu nhỏCtrl + W > Field of – View : Zoom in, zoom inCtrl + R > Xoay màn hìnhCtrl + P > HandCtrl + X > Show | Hide Panel (Tool), > PrevFrame. > NextFrame > Play, StopS > Snap to ObjectA > Angle Snap ToggleI > Di chuyển màn hình đến vị trí hiện hànhG > Show | Hide GridsH > Select From SceneM > Áp chất liệu vào đối tượngN > Auto key, > Set Key Các phím tắt 3DS Max W: Select and Move > Di chuyển chọn dối tượng (Phím Ctrl: Chọn nhiều dối tượng, phím Alt: Bỏ bớt đối tượng chọn) E: Select and Rotate > Chọn Xoay đối tượng R: Select and Scale > Chọn thay đổi kích thước Ctrl + E > Scale Object Ctrl + V > Copy Object Ctrl + + | [ > Phóng to Ctrl + - | ] > Thu nhỏ Alt + W > Full khung nhìn chọn Z > Full đối tượng chọn Shift + Z > Phóng to, thu nhỏ Ctrl + W > Field - of – View : Zoom in, zoom in Ctrl + R > Xoay hình Ctrl + P > Hand Ctrl + X > Show | Hide Panel (Tool) , > PrevFrame > NextFrame / > Play, Stop S > Snap to Object A > Angle Snap Toggle I > Di chuyển hình đến vị trí hành G > Show | Hide Grids H > Select From Scene M > Áp chất liệu vào đối tượng N > Auto key , > Set Key
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phím tắt trong 3DS max, Các phím tắt trong 3DS max

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay