Điều chế góc sóng mang liên tục

52 2 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2018, 15:12

Chương 5: Điều chế góc sóng mang liên tục 5.1 Đ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/5179022-htvt-c5-01082018-student.htmChương 5: Điều chế góc sóng mang liên tục 5.1 Đ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/5179022-htvt-c5-01082018-student.htmChương 5: Điều chế góc sóng mang liên tục 5.1 Đ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/5179022-htvt-c5-01082018-student.htm Chương 5: Điều chế góc sóng mang liên tục 5.1 Điều chế tần số (FM) điều chế pha (PM) 5.2 Băng thông truyền FM/PM 5.3 Giải điều chế FM/PM 5.4 Bộ lọc tiền nhấn giải nhấn thu phát FM 5.5 Sơ đồ điều chế/giải điều chế Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 5.1 Điều chế FM & PM      Thông số Biểu thức Dạng sóng Phổ Băng thơng – Băng rộng – Băng hẹp  Cơng suất  Ảnh hưởng lọc tuyến tính Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Điều chế góc  Góc tức thời:  Tần số tức thời:  Pha tức thời: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Biểu thức FM/PM Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Dạng sóng FM/PM Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Phổ FM/PM đơn tần Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Hàm Bessel loại Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 10 Bài tập  Cho tín hiệu đơn tần cần điều chế x(t) = 0.8cos4πt (t:ms) sóng mang 10sin20πt (t:ms) a) Tín hiệu x(t) điều chế tần số (FM) với độ di tần fΔ = 2.5KHz Vẽ phổ biên độ (tần số dương) tín hiệu sau điều chế b) Tín hiệu x(t) điều chế pha (PM) với độ di pha φΔ = 2.5rad Xác định băng thơng tín hiệu sau điều chế c) Thiết kế sơ đồ nguyên lý điều chế FM với độ di tần fΔ từ điều chế PM (độ di pha φΔ), tạo sóng mang, tích phân/vi phân, khuếch đại cộng d) Thiết kế sơ đồ nguyên lý giải điều chế FM từ giải điều chế PM, tích phân/vi phân, khuếch đại cộng Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 38 Bài tập  Cho sóng mang có biểu thức 10cos10πt (t:ms) a) Cho tín hiệu sau điều chế tần số xFM(t) = 10cos(10πt + 2sinπt) (t:ms) với độ di tần fΔ= 2KHz Xác định băng thơng tín hiệu sau điều chế tính cơng suất tín hiệu thơng tin cần điều chế b) Cho tín hiệu x(t) = 0.5sin2πt (t:ms) điều chế pha (PM) với độ di pha φΔ= 90o Vẽ dạng sóng ước lượng băng thơng truyền theo tiêu chuẩn Carson tín hiệu sau điều chế Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 39 Bài tập  Vẽ dạng sóng điều chế FM PM cho tín hiệu sau: m(t) t PM t FM t Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 40 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 41 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 42 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 43 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 44 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 45 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 46 Bài tập 10 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 47 Bài tập 11 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 48 Bài tập 12 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 49 Bài tập 13 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 50 Bài tập 14 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 51 Bài tập 15 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 52
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều chế góc sóng mang liên tục, Điều chế góc sóng mang liên tục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay