ĐỀ CƯƠNG nghiệp vụ ngân hàng 2 ôn tập

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2018, 02:36

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG - Hình thức thi: Tự luận - Thời lượng: 90 phút – Không sử dụng tài liệu - Nội dung đề thi: Đề thi gồm có 30% lý thuyết 70% tập, - Tài liệu ôn tập: Nghiệp vụ ngân hàng 2, Đại học Cơng nghệ Tp.HCM Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng, PGS TS Trầm Thị Xuân Hương tác giả Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Lao Động 2010 Bài giảng tập giảng viên cung cấp A PHẦN LÝ THUYẾT (3 đ) Tín dụng gì? hoạt động tín dụng phân loại nào? Giải thích phân tích ý nghĩa bước quy trình tín dụng Phân tích tín dụng gì? Tại cần phải phân tích tín dụng? Làm rõ yếu tố mơ hình 5C Giải thích ý nghĩa thành phần nội dung định tín dụng Cầm cố tài sản gì? Tài sản cầm cố bao gồm loại nào? So sánh điểm giống khác cho vay lần cho vay theo hạn mức tín dụng Nguồn vốn điều kiện cho vay trung dài hạn Trình bày vai trò bảo lãnh ngân hàng 10 Phân tích yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tiêu dùng B PHẦN BÀI TẬP (7 đ) Xác định HMTD ngắn hạn theo phương pháp chi phí Xác định HMTD ngắn hạn theo phương pháp chu kỳ ngân quỹ Xác định HMTD trung dài hạn Tính lãi gốc cho vay trung dài hạn Đánh giá hiệu dự án đầu tư I Cho vay theo hạn mức ngắn hạn: Áp dụng theo hai phương pháp chi phí chu kỳ ngân quỹ Phương pháp chi phí (vòng quay vốn lưu động) • Nhu cầu chi phí tiền = Chi phí hoạt động SXKD năm kế hoạch - Khấu hao dự kiến • Vòng quay tài sản ngắn hạn năm hành= Doanh thu / Tài sản ngắn hạn bình quân • Nhu cầu vốn luân chuyển = Nhu cầu chi phí tiền / Vòng quay tài sản ngắn hạn năm kế hoạch • Vốn lưu động hoạt động ròng = Tài sản hoạt động ròng - Nợ ngắn hạn phi tài Trong đó, Tài sản hoạt động ròng = Tài sản ngắn hạn – Đầu tư tài ngắn hạn Hạn mức tín dụng ngắn hạn = Nhu cầu vốn luân chuyển - Vốn lưu động hoạt động ròng – Khoản vay dự kiến ngân hàng khác Ví dụ Cơng ty ABC có báo cáo tài đến ngày 31/12/2013 sau: (ĐVT: Triệu VNĐ) Tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền mặt tiền gửi ngân hàng Đầu tư ngắn hạn Khoản phải thu Số tiền 14.700 1.500 2.000 8.100 Nợ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Phải trả cho nhà cung cấp Phải trả cho CNV Số tiền 28.750 11.250 4.500 1.150 Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định Đầu tư tài dài hạn Tổng tài sản 2.750 350 120.55 98.500 22.050 Phải nộp thuế cho NN Khoản phải trả khác Vay ngắn hạn ngân hàng Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu 135.25 Tổng nợ vốn CSH 1.800 700 3.100 17.500 106.50 135.25 Tài liệu bổ sung : Tổng chi phí dự tốn năm kế hoạch 95.350 Tài sản ngắn hạn năm 2012 13.850, theo dự kiến vòng quay vốn lưu động tăng 20% Doanh thu đạt năm 2013 108.200, dự kiến trích khấu hao năm 2014 1.200 Doanh nghiệp dự kiến vay ngân hàng khác 1.500 Xác định hạn mức tín dụng ngắn hạn năm kế hoạch theo phương pháp chi phí Bài giải • Nhu cầu chi phí tiền = Chi phí hoạt động SXKD năm kế hoạch - Khấu hao dự kiến = 95.350 – 1.200 = 94.150 • Vòng quay tài sản ngắn hạn năm hành = Doanh thu / Tài sản ngắn hạn bình quân = 108.200/14.275 = 7,58 • Nhu cầu vốn luân chuyển = Nhu cầu chi phí tiền / Vòng quay tài sản ngắn hạn năm kế hoạch = 94.150/(7,58*1,2) = 10.350,70 • Tài sản hoạt động ròng = Tài sản ngắn hạn – Đầu tư tài ngắn hạn = 14.700 – 2.000 = 12.700 • Vốn lưu động hoạt động ròng = Tài sản hoạt động ròng - Nợ ngắn hạn phi tài = 12.700 – (4.500 + 1.150+1.800+700) = 4.550 • Hạn mức tín dụng ngắn hạn = Nhu cầu vốn luân chuyển - Vốn lưu động hoạt động ròng – Khoản vay dự kiến ngân hàng khác = 10.350,70 – 4,550 – 1.500 = 4.300,70 triệu VNĐ Phương pháp chu kỳ ngân quỹ • Thời gian thiếu hụt nguồn tài trợ ngắn hạn chu kỳ ngân quỹ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp • Chu kỳ ngân quỹ = Số ngày hàng tồn kho + Số ngày phải thu - Số ngày phải trả • Số ngày hàng tồn kho = (365 x Hàng tồn kho bình quân)/Giá vốn hàng bán • Số ngày phải thu = (365 x Khoản phải thu bình quân)/Doanh thu • Số ngày phải trả = (365 x Khoản phải trả bình quân)/Giá vốn hàng bán • Vốn dài hạn tham gia tài trợ TSNH = (Nợ DH + VCSH) - TSDH • Nhu cầu vốn ngắn hạn trung bình ngày năm kế hoạch = Giá vốn hàng bán năm kế hoạch/365 Hạn mức tín dụng = (Chu kỳ ngân quỹ x Nhu cầu vốn ngắn hạn trung bình ngày năm kế hoạch) - Vốn dài hạn tham gia tài trợ TSNH – Khoản vay dự kiến ngân hàng khác Ví dụ Cơng ty ABC có báo cáo tài đến ngày 31/12/2013 sau: (ĐVT: Triệu VNĐ) Tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền mặt tiền gửi ngân hàng Chứng khoán khả mại Khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định Số tiền 31.000 1.500 3.000 15.100 10.750 650 104.25 90.500 Nợ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Phải trả cho nhà cung cấp Phải trả cho CNV Phải nộp thuế cho NN Khoản phải trả khác Vay ngắn hạn ngân hàng Nợ dài hạn Số tiền 44.250 23.650 4.500 1.150 1.800 700 15.500 17.500 Đầu tư tài dài hạn Tổng tài sản 13.750 135.25 Vốn chủ sở hữu Tổng nợ vốn CSH 91.000 135.25 Tài liệu bổ sung : Số liệu trích từ BCTC ngày 31/12/2012 sau : Khoản phải thu khách hàng : 14.500, hàng tồn kho : 9.650, Khoản phải tra (các khoản nợ ngắn hạn phi tài chính) : 6.750 Doanh thu đạt năm 2013 108.200, dự kiến doanh thu năm 2014 tăng 20% so với năm trước, giá vốn hàng bán chiếm 60% doanh thu Xác định hạn mức tín dụng ngắn hạn năm kế hoạch theo phương pháp chu kỳ ngân quỹ Biết doanh nghiệp dự kiến vay ngân hàng khác 1.200 Bài giải Nhu cầu vốn ngắn hạn trung bình ngày năm kế hoạch = Giá vốn hàng bán năm kế hoạch/365 = (108.200 x 1,2 x 0,6)/365 = 213,44 Chu kỳ ngân quỹ khoảng thời gian thiếu hụt nguồn tài trợ ngắn hạn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Khoản phải thu khách hàng bình quân = (14.500+15.100)/2 = 14.800 Hàng tồn kho bình quân = (9.650 +10.750)/2 = 10.200 Khoản phải trả (các khoản nợ ngắn hạn phi tài chính) = (6.750+8.150)/2 = 7.450 Số ngày hàng tồn kho = (365 x Hàng tồn kho bình quân)/Giá vốn hàng bán = (365 x 10.200)/(108.200 x 0,6) = 57,35 ngày Số ngày phải thu = (365 x Khoản phải thu khách hàng bình quân)/Doanh thu = (365 x 14.800)/108.200 = 49,93 ngày Số ngày phải trả = (365 x Khoản phải trả bình quân)/Giá vốn hàng bán = (365 x 7.450)/(108.200 x 0,6) = 41,89 ngày Chu kỳ ngân quỹ = Số ngày hàng tồn kho + Số ngày phải thu - Số ngày phải trả = 57,35 + 49,93 - 41,89 = 65,39 ngày • Vốn dài hạn tham gia tài trợ TSNH = (Nợ DH + VCSH) - TSDH = (17.500 + 91.000) – 104.250 = 4.250 Hạn mức tín dụng = (Chu kỳ ngân quỹ x Nhu cầu vốn ngắn hạn trung bình ngày năm kế hoạch) – Vốn dài hạn tham gia tài trợ TSNH – Khoản vay dự kiến ngân hàng khác = (65,39 x 213,44) – 4.250 – 1.200 = 8.506,84 Bài tập (Phương pháp chi phí) Ngày 10/01/2013, Cơng ty Khánh Hội gởi hồ sơ vay vốn ngắn hạn đến ngân hàng cơng thương với tình sau: (ĐVT: Ngàn VNĐ) Kế hoạch năm 2013 Tổng chi phí dự tốn SXKD: 145.000.000 Vòng quay vốn lưu động: 6,5 vòng Dự kiến trích khấu hao TSCĐ 10.000.000 Số liệu thực tế đến ngày 31/12/2012 Tài sản ngắn hạn: 26.000.000, cơng ty khơng có đầu tư ngắn hạn Nợ ngắn hạn: 18.000.000, vay ngân hàng 12.000.000 Yêu cầu: Tính nhu cầu vốn lưu động dự kiến năm 2013 cho công ty Khánh Hội Xác định hạn mức tín dụng năm 2013 cho cơng ty Khánh Hội Biết năm 2013 cơng ty có kế hoạch phát hành thêm trái phiếu để mở rộng SXKD dự kiến vay ngắn hạn ngân hàng khác tỷ đồng Bài tập (Phương pháp chi phí) Ngày 15/01/2013, Công ty Phúc An gởi hồ sơ vay vốn ngắn hạn đến ngân hàng Kiên Long với tình sau: (ĐVT: Ngàn VNĐ) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 Tổng dự tốn chi phí SXKD : 205.275.000 Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động 5% so với năm trước Dự kiến trích khấu hao TSCĐ 8.000.000 Số liệu thực tế đến ngày 31/12/2012 Doanh thu bán hàng năm 2012 225.600.000 Các khoản giảm trừ chiết khấu 32.500.000 Tài sản ngắn hạn đầu năm 2012: 29.500.000, đầu tư tài 6.000.000 Tài sản ngắn hạn cuối năm 2012 31.250.000, đầu tư tài 7.500.000 Trích số liệu BCĐKT ngày 31/12/2012 Nợ ngắn hạn: 25.500.000 Vay ngắn hạn 15.600.000 Các khoản phải trả khác 9.900.000 Vốn cổ phần 25.800.000 Lợi nhuận chưa phân phối 1.850.000 Yêu cầu: Tính nhu cầu vốn lưu động dự kiến năm 2013 cho cơng ty Phúc An Xác định hạn mức tín dụng năm 2013 cho công ty Phúc An Biết năm 2013 công ty dự định mở rộng quy mô SXKD, dự kiến vay thêm vốn tổ chức tín dụng khác 10.800.000, vay ngắn hạn chiếm 40% Bài tập (Phương pháp chi phí) Cơng ty MNX có báo cáo tài đến ngày 31/12/2012 sau: (ĐVT: Triệu VNĐ) Tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền mặt tiền gửi ngân hàng Chứng khoán khả mại Khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định ròng Đầu tư tài dài hạn Tổng cộng tài sản Tài liệu bổ sung : Số tiền 15.393 1.531 Nợ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Số tiền 28.248 14.228 1.100 8.662 3.900 200 124.66 99.124 25.538 140.05 Phải trả cho NCC Phải trả cho CNV Phải nộp thuế cho NN Khoản phải trả khác Vay ngắn hạn ngân hàng Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nợ vốn CSH 6.500 1.178 300 200 6.050 14.020 111.807 140.05 Tổng chi phí dự tốn SXKD năm kế hoạch 81.550 Tài sản ngắn hạn năm 2011 14.500, theo dự báo vòng quay vốn lưu động tăng 15% Doanh thu đạt năm 2012 98.670 Xác định hạn mức tín dụng ngắn hạn năm kế hoạch theo phương pháp chi phí Biết cơng ty MNX ngân hàng khác duyệt cho vay ngắn hạn 1.500 Trong năm kế hoạch công ty dự kiến trích khấu hao TSCĐ 2000 Bài (Phương pháp chu kỳ ngân quỹ) Cơng ty Duphalac có báo cáo tài đến ngày 31/12/2012 sau: (ĐVT: Triệu VNĐ) Tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền mặt tiền gửi ngân hàng Đầu tư ngắn hạn Khoản phải thu khách hàng Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định Đầu tư tài dài hạn Tổng cộng tài sản Số tiền 23.000 2.500 1.500 10.500 6.750 1.750 127.50 95.500 32.000 150.50 Nợ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Phải trả cho nhà cung cấp Phải trả cho CNV Phải nộp thuế cho NN Khoản phải trả khác Vay ngắn hạn Phát hành trái phiếu Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nợ vốn CSH Số tiền 49.450 19.450 9.500 2.150 1000 800 6.000 30.000 101.05 150.50 Tài liệu bổ sung : Số liệu trích từ BCTC ngày 31/12/2011 sau : Khoản phải thu KH : 9.500, hàng tồn kho : 6.950, khoản phải trả : 10.250 Trong năm kế hoạch cơng ty dự kiến trích khấu hao 15% tài sản cố định ròng năm hành Doanh thu đạt năm 2012 145.350, dự kiến tăng 15% năm tới giá vốn hàng bán chiếm 65% Xác định hạn mức tín dụng ngắn hạn năm kế hoạch theo phương pháp chu kỳ ngân quỹ Biết công ty ABC dự kiến vay ngắn hạn thêm ngân hàng khác 3000 Bài tập (Phương pháp chu kỳ ngân quỹ) Công ty KFC khách hàng thường xuyên vay theo hạn mức ngân hàng Cuối năm N, công ty chuyển đến ngân hàng báo cáo số liệu năm hành dự toán năm N+1 sau: Bảng cân đối kế toán Số liệu từ BCKQKD Tài sản Nguồn vốn 240 Vay ngắn hạn NH 1.36 Doanh thu 7.200 1.15 Phải trả người bán 800 GVHB 5.500 Hàng tồn kho 2.05 Phải trả CNV 150 Tổng TS ngắn hạn 3.44 Tổng nợ ngắn hạn 2.31 TSCĐ ròng 1.50 Nợ dài hạn 1.43 Vốn chủ sở hữu 1.20 Tổng nguồn vốn 4.940 Tiền mặt Khoản thu phải Tổng tài sản 4.94 (Đ ơn vị: triệu đồng) Ngoài ra, năm N+1 công ty dự định sau: Số tiền trích khấu hao TSCĐ: 135 triệu đồng Tốc độ tăng doanh thu dự tính đạt 20% so với năm N Trong năm n-1, hàng tồn kho 1.930, khoản phải thu 1.250 khoản phải trả 900 Yêu cầu: a Xác định nhu cầu vốn lưu động năm N+1 cho công ty theo phương pháp chu kỳ ngân quỹ b Xác định hạn mức tín dụng năm N+1 ngân hàng cấp Cơng ty khơng dự kiến vay nợ ngân hàng khác Bài tập (Phương pháp chu kỳ ngân quỹ) Công ty Delta khách hàng thường xuyên vay theo hạn mức ngân hàng Đầu năm 2014, công ty chuyển đến ngân hàng báo cáo số liệu năm 2013 dự toán năm 2014 sau: (Đ ơn vị: triệu đồng) Bảng cân đối kế toán Tài sản Số liệu từ BCKQKD Nguồn vốn Tiền mặt 240 Vay ngắn hạn NH 2.36 Doanh thu 7.200 Khoản phải thu KH 1.15 Phải trả người bán 800 GVHB 5.500 Hàng tồn kho 2.05 Phải trả CNV 150 Tổng TS ngắn hạn 3.44 Tổng nợ ngắn hạn 3.31 TSCĐ ròng 1.50 Nợ dài hạn 1.43 Đầu tư dài hạn 1.00 Vốn chủ sở hữu 1.20 Tổng tài 5.94 Tổng vốn 5.940 sản nguồn Ngoài ra, năm 2014 công ty dự kiến sau: Số tiền trích khấu hao TSCĐ: 20% TSCĐ ròng năm 2013 Tốc độ tăng doanh thu dự tính đạt 15% so với năm 2013 Trong năm 2012, hàng tồn kho 1.950, khoản phải thu 1.250 khoản phải trả 1.150 Yêu cầu: a Xác định nhu cầu vốn lưu động năm 2014 cho công ty theo phương pháp chu kỳ ngân quỹ b Xác định hạn mức tín dụng năm 2014 cấp cho cơng ty biết tỷ lệ lợi nhuận sau thuế giá vốn hàng bán so với doanh thu tương đương năm N Công ty dự kiến vay nợ ngân hàng khác 1.500 II Cho vay đầu tư dự án Bài Dự án đầu tư SkyGarden công ty Nam Long có tổng vốn dự tốn 25.000.000 Chủ đầu tư có khả tự tài trợ vào dự án 6.000.000, nhập máy móc thiết bị theo hình thức tín dụng thương mại 70% giá trị tài sản, trả chậm vòng năm, nguyên giá tài sản 7.000.000 Số lại cơng ty xin ngân hàng tài trợ Yêu cầu: Xác định hạn mức tín dụng trung dài hạn cấp cho dự án, biết dự án thẩm định có tính khả thi Giả sử hạn mức nói chấp nhận giải ngân đợt sau: • Đợt 1: Ngày 01/03/2013 Giải ngân 40% hạn mức • Đợt 2: Ngày 01/04/2013 Giải ngân 20% hạn mức • Đợt 3: Ngày 15/05/2013 Giải ngân 15% hạn mức • Đợt 4: Ngày 01/06/2013 Giải ngân 15% hạn mức • Đợt 5: Ngày 10/06/2013 Giải ngân 10% hạn mức Cơng trình hồn thành nghiệm thu vào ngày 21/06/2013 Tính tiền lãi thời gian thi cơng theo phương pháp tích số, lãi suất ngắn hạn ưu đãi ngân hàng áp dụng 1,20%/tháng lãi khơng nhập vào vốn trong q trình giải ngân 3 Xác định tổng dư nợ cuối dự án, biết lãi thi cơng phía chủ đầu tư trả 50% vào ngày nghiệm thu cơng trình, 50% lại nhập vào dư nợ tín dụng Xác định tiền lãi công ty phải trả vào cuối năm, biết thời gian trả nợ năm, vốn gốc trả đều, lãi tính theo dư nợ giảm dần, lãi suất ưu đãi hai năm đầu 16%/năm, sau tăng năm 1% Theo bảng cân đối thu chi dự án đưa vào sử dụng, thu nhập trước thuế lãi vay (EBIT) năm thứ 5.000.000, hai năm tăng 20% năm, hai năm cuối xác định mức 3.500.000 Thuế TNDN 25% Lợi nhuận sau thuế sau trích lập quỹ 30%, phần lại cơng ty dùng để trả nợ ngân hàng Khấu hao TSCĐ tính nguyên giá, theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao năm Hãy đánh giá khả trả nợ dự án nhận xét Bài Dự án đầu tư TropicGarden cơng ty Phát Đạt có tổng vốn dự tốn 30.000.000 Chủ đầu tư có khả tự tài trợ vào dự án 7.500.000, nhập máy móc thiết bị theo hình thức trả chậm 100% giá trị tài sản, vòng năm, nguyên giá tài sản 8.000.000 Khoản lại cơng ty xin ngân hàng tài trợ tín dụng Yêu cầu: Xác định hạn mức tín dụng trung dài hạn cấp cho dự án, biết dự án thẩm định có tính khả thi Giả sử hạn mức nói chấp nhận giải ngân đợt sau: • Đợt 1: Ngày 15/04/2013 Giải ngân 30% hạn mức • Đợt 2: Ngày 15/05/2013 Giải ngân 30% hạn mức • Đợt 3: Ngày 30/05/2013 Giải ngân 20% hạn mức • Đợt 4: Ngày 15/06/2013 Giải ngân 20% hạn mức Cơng trình hồn thành nghiệm thu vào ngày 21/06/2013 Tính tiền lãi thời gian thi cơng theo phương pháp tích số, lãi suất ngắn hạn ngân hàng áp dụng 1,5%/tháng lãi khơng nhập vào vốn trong q trình giải ngân Xác định tổng dư nợ cuối dự án, biết lãi thi công nhập vào vốn gốc tính vào ngày nghiệm thu cơng trình Xác định tiền lãi công ty phải trả vào cuối năm, biết thời gian trả nợ năm, vốn gốc trả đều, lãi tính theo dư nợ giảm dần, lãi suất cố định suốt năm 20%/năm 5 Theo bảng cân đối thu chi dự án đưa vào sử dụng, thu nhập trước thuế lãi vay (EBIT) năm thứ 3.000.000, hai năm tăng 10% năm, hai năm cuối xác định mức 2.000.000 Thuế TNDN 25% Lợi nhuận sau thuế sau trích lập quỹ 40%, phần lại cơng ty dùng để trả nợ ngân hàng Khấu hao TSCĐ tính vốn vay ngân hàng cấp, theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao năm Hãy đánh giá khả trả nợ dự án nhận xét Bài Một dự án có tổng dự tốn 20.000.000 Ngân hàng GoldBank tài trợ 12.000.000 Vốn giải ngân đợt sau: - Đợt 1: Ngày 05/01/2008: 3.000.000 Đợt 2: Ngày 21/02/2008: 1.000.000 Đợt 3: Ngày 20/04/2008: 2.000.000 Đợt 4: Ngày 29/06/2008: 2.000.000 Đợt 5: Ngày 29/08/2008: 1.000.000 Đợt 6: Ngày 28/10/2008: 3.000.000 Cơng trình hoàn thành vào ngày 31/12/2008 Yêu cầu: Tính tiền lãi phát sinh thời gian thi công, biết lãi suất cho vay 1,20%/tháng Xác định dư nợ cuối dự án, biết lãi thi công nhập vào vốn gốc Lập bảng kế hoạch trả nợ, biết thời hạn trả nợ năm, trả vốn gốc đều, tháng trả lần, lãi theo dư nợ giảm dần với lãi suất 8%/kỳ Với tỷ lệ khấu hao TSCĐ 20%, bên vay sử dụng tiền khấu hao TSCĐ hình thành vốn vay để trả nợ ngân hàng, lãi ròng bình qn hàng năm 2.400.000, tỷ lệ trích lập quỹ ấn định 50%, phần lại dùng để trả nợ ngân hàng Hãy đánh giá khả trả nợ dự án BÀI 4: Dự án đầu tư XYZ có tổng kinh phí dự kiến 60.000 (ĐVT: Triệu đồng) Các số liệu liên quan đến dự án sau: - Thời gian khai thác dự án: năm Thu nhập trước thuế lãi vay (EBIT) từ năm thứ đến năm thứ 6.700, 6.900, 7.400, 7.800 7.950 Tiền khấu hao TSCĐ hàng năm cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng 8.500 - Giá trị lý TSCĐ năm cuối dự án 2.000 (thanh lý khấu hao hết giá trị TSCĐ giá trị lý chưa tính thuế thu nhập) Thuế suất thuế TNDN 25% Biết bên vay vốn dùng toàn tiền khấu hao TSCĐ 50% thu nhập ròng để trả nợ Với tỷ suất chiết khấu 10%, phương pháp giá (NPV), cho biết dự án khả thi hay không? Giả sử Ngân hàng chấp thuận cho vay 50.000 (tính theo dư nợ cuối cùng) với thời hạn năm Hai bên thỏa thuận hoàn trả vốn gốc tiền lãi theo phương pháp đều, lãi suất 10%/năm Lập bảng chi tiết kế hoạch trả nợ Đánh giá khả trả nợ công ty Nếu phương thức trả nợ gốc trả đều, lãi tính dư nợ thực tế Đánh giá khả trả nợ BÀI 5: Khách hàng A vay ngân hàng Royalbank 1500 triệu, giải ngân 70% số tiền cho vay thời điểm ký hợp đồng tín dụng số tiền lại giải ngân sau năm, thời hạn cho vay năm, ân hạn năm đầu tiên, năm sau trình trả dần vốn lẫn lãi khoản tiền vào cuối năm Trong thời gian ân hạn, khách hàng trả lãi, chưa trả vốn gốc Ngân hàng áp dụng lãi suất 18,50%/năm Yêu cầu: lập bảng chi tiết kế hoạch trả nợ Bài 6: Khách hàng B vay ngân hàng Royalbank 2000 triệu, giải ngân 50% số tiền cho vay thời điểm ký hợp đồng tín dụng, 30% số tiền giải ngân vào cuối năm thứ số tiền lại giải ngân vào cuối năm thứ 2, thời hạn cho vay năm, ân hạn năm đầu tiên, năm sau trình trả dần vốn lẫn lãi khoản tiền vào cuối năm Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả lãi, chưa trả vốn gốc (tiền lãi tích vào dư nợ) Ngân hàng áp dụng lãi suất 17% doanh nghiệp hoàn trả vốn gốc tiền lãi khoản tiền vào cuối năm Yêu cầu: lập bảng chi tiết kế hoạch trả nợ ... 31/ 12/ 20 12 Doanh thu bán hàng năm 20 12 225 .600.000 Các khoản giảm trừ chiết khấu 32. 500.000 Tài sản ngắn hạn đầu năm 20 12: 29 .500.000, đầu tư tài 6.000.000 Tài sản ngắn hạn cuối năm 20 12 31 .25 0.000,... năm N+1 ngân hàng cấp Công ty không dự kiến vay nợ ngân hàng khác Bài tập (Phương pháp chu kỳ ngân quỹ) Công ty Delta khách hàng thường xuyên vay theo hạn mức ngân hàng Đầu năm 20 14, công ty chuyển... toán 20 .000.000 Ngân hàng GoldBank tài trợ 12. 000.000 Vốn giải ngân đợt sau: - Đợt 1: Ngày 05/01 /20 08: 3.000.000 Đợt 2: Ngày 21 / 02/ 2008: 1.000.000 Đợt 3: Ngày 20 /04 /20 08: 2. 000.000 Đợt 4: Ngày 29 /06 /20 08:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG nghiệp vụ ngân hàng 2 ôn tập, ĐỀ CƯƠNG nghiệp vụ ngân hàng 2 ôn tập, Phương pháp chi phí (vòng quay vốn lưu động)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay