Quy chế hoạt động của hội đồng trường

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:43

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN HĐ TRƯỜNG TH VÕ MIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỐ: 01/QC-HĐT Võ Miếu, ngày 15 tháng năm 2011 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU CHƯƠNG I NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG Quy chế quy định lề lối làm việc Hội đồng trường tiểu học Võ Miếu nhiệm kỳ 2019-2014, mối quan hệ công tác Hội đồng trường với Chi uỷ trường, với Hiệu trưởng với tổ chức, đoàn thể nhà trường Điều 1.Cơ sở pháp lý Hội đồng trường: Hội đồng trường thành lập hoạt động theo văn pháp luật sau đây: - Điều lệ trường Tiểu học, ban hành theo định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng năm 2007 Bộ giáo dục đào tạo; Căn Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn việc thành lập Hội đồng Trường tiểu học Võ Miếu nhiệm kì 2009 - 2014 Điều 2.Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường: Hội đồng trường có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 2.1 Quyết nghị mục tiêu, dự án, kế hoạch phương hướng phát triển nhà trường giai đoạn năm học; 2.2 Quyết nghị việc huy động nguồn lực cho nhà trường; 2.3 Quyết nghị vấn đề tài chính, tài sản nhà trường; 2.4 Quyết định tổ chức, nhân theo qui định có quyền giới thiệu người để quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng 2.5 Giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; giám sát hoạt động nhà trường Điều 3.Cơ cấu Hội đồng trường: 3.1 Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, Thư ký thành viên Hội đồng, UBND TP định công nhận sở đề nghị Trường tiểu học Võ Miếu Phòng GD&ĐT huyện Than Sơn 3.2 Chủ tịch Hội đồng trường toàn thể thành viên Hội đồng bầu, UBND huyện định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường sử dụng dấu máy Trường phạm vi thực nhiệm vụ Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận thông qua nghị phiên họp Hội đồng 3.3 Thư ký Hội đồng trường hội đồng bầu Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động Nhà trường Hội đồng trường; chuẩn bị nộidung, tài liệu cho phiên họp Hội đồng trường; tiếp nhận xử lý văn đi, đến Hội đồng theo quy định Nhà nước Trường; đảm bảo hoạt động Hội đồng trường 3.4 Các thành viên khác Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào nghị Hội đồng trường phiên họp Hội đồng Trong thời gian haip hiên họp, thành viên có trách nhiệm theo dõi việc thực Quyết nghị Hội đồng đề xuất ý kiến hoạt động Trường tiểu học Võ Miếu CHƯƠNG II LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Điều 4.Nguyên tắc chung: Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua nghị tập thể họp Hội đồng trường để đưa định phạm vi nhiệm vụ quy định Chủ tịch Hội đồng trường khơng tự đưa định Điều 5.Chế độ hội họp: Hội đồng trường họp thường kỳ hai lần năm Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải vấn đề phát sinh trình thực nhiệm vụ quyền hạn nhà trường Chủ tịch Hội đồng trường mời đại diện quyền đoàn thể địa phương tham dự họp Hội đồng trường cần thiết; Phiên họp Hội đồng trường cơng nhận hợp lệ có mặt từ ba phần tư số thành viên hội đồng trở lên (trong có Chủtịch hội đồng) Nghị Hội đồng trường thơng qua có hiệu lực hai phần ba số thành viên có mặt trí Các nghị củaHội đồng trường cơng bố cơng khai tồn trường; Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực nghị kết luận Hội đồng trường nội dung quy định khoản Điều Khi Hiệu trưởng khơng trí với nghị kết luận Hội đồng trường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Phòng GD&ĐT HUYỆN Thanh Sơn Trong chờ ý kiến cấp trên, Hiệu trưởng phải thực theo nghị kết luận Hội đồng trường vấn đề không trái với pháp luật hành Điều lệ trường tiểu học Điều 6.Quyết nghị Hội đồng: Mỗi kỳ họp Hội đồng phải thông qua Quyết nghị vấn đề mà Hội đồng thảo luận Quyết nghị Hội đồng có giá trị thực nửa tổng số thành viên Hội đồng trí thơng qua Việc thơng qua Quyết nghị Hội đồng thực biểu Các thành viên Hội đồng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thảo luận thông qua nghị Hội đồng Những thành viên có ý kiến khác với nghị Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến không làm trái với nghị Hội đồng thông qua Quyết nghị Hội đồng sau thông qua thông tin đến tổ chức,đoàn thể cá nhân liên quan trường Điều Chế độ giải công văn giấy tờ: Cơng văn giấy tờ quan ngồi gửi đến cho Hội đồng trường Thư ký tậphợp, đề xuất báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải Công văn, giấy tờ Hội đồng trường gửi đến quan bên Thư kýdự thảo nghị, kết luận Hội đồng ý kiến đạo Chủ tịch Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng Điều 8.Chế độ thông tin, báo cáo: Các thành viên Hội đồng tổ chức, đồn thể Trường thơng báo tình hình hoạt động Nhà trường thông tin cần thiết Nếu cácphiên họp cần thảo luận vấn đề quan trọng, thành viên Hội đồng có thểnhận tài liệu, thơng tin trước họp 03 ngày để có thời gian nghiêncứu, đóng góp ý kiến Các tổ chức, đồn thể Trường có trách nhiệm việc đảm bảo việc cung cấpthơng tin xác, kịp thời theo yêu cầu Hội đồng để thành viên Hộiđồng trường có thảo luận, nghị Điều 9.Điều kiện kinh phí hoạt động: Hội đồng trường sử dụng văn phòng trường phương tiện làm việc Nhà trường bố trí trang bị Kinh phí hoạt động Hội đồng trường nằm kinh phí hoạt động Trường tiểu học Võ Miếu CHƯƠNGIII MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 10.Quan hệ Hội đồng trường Chi ủy trường: Chi uỷ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua chủ trương, nghị Chi uỷ Điều 11.Quan hệ Hội đồng trường Hiệu trưởng: Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực nghị kết luận Hội đồng trường phạm vi nhiệm vụ Hội đồng trường Nếu khơng trí với nghị kết luận Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường thực nhiệm vụ mình, báo cáo tình hình kế hoạch hoạt động củaNhà trường phiên họp Hội đồng trường; đạo tổ chức, đoàn thể cung cấp thơng tin đầy đủ có u cầu; đảm bảo điều kiện sở vậtchất, kinh phí máy để Hội đồng hoạt động bình thường Quan hệ Chủ tịch Hội đồng trường Hiệu trưởng quan hệ phối hợp công tác, thực quy định pháp luật Điều lệ trường tiểu học Điều 12.Điều khoản thi hành: Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường trí nghị thơng qua Trong q trình hoạt động, có điều vướng mắc sửa đổi trình Hội đồng xem xét kỳ họp gần Quy chế Hội đồng trường tiểu học Võ Miếu trí thơng qua phiên họp ngày 15 tháng 08 năm 2011 TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH ... nghị phiên họp Hội đồng 3.3 Thư ký Hội đồng trường hội đồng bầu Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động Nhà trường Hội đồng trường; chuẩn... cho phiên họp Hội đồng trường; tiếp nhận xử lý văn đi, đến Hội đồng theo quy định Nhà nước Trường; đảm bảo hoạt động Hội đồng trường 3.4 Các thành viên khác Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm... phí hoạt động Hội đồng trường nằm kinh phí hoạt động Trường tiểu học Võ Miếu CHƯƠNGIII MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 10.Quan hệ Hội đồng trường Chi ủy trường: Chi uỷ trường lãnh đạo Hội đồng trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế hoạt động của hội đồng trường, Quy chế hoạt động của hội đồng trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay