TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ HOÁ HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN

25 30 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:39

Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 TUYỂN TẬP MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I HỐ HỌC 12 “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Chất hữu X dạng H2N-R-COOH, % khối lượng N 15,73% Cho mg X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn lượng ancol sinh tác dụng hết với CuO đun nóng andehit Y (ancol bị oxi hóa thành andehit) Cho tồn lượng Y tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng, thu 12,96g Ag Giá trị m A 4,45 B 2,67 C 3,56 D 5,34 Câu 2: X hợp chất hữu chứa C, H O tỉ khối so với oxi 2,75 X mạch hở, tác dụng với dung dịch NaOH tham gia phản ứng tráng bạc Số CTCT phù hợp với X A B С D Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g este đơn chức X thu 6,16g CO2 2,52g nước Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOCH3 В CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Сâu 4: Thủy phân hoàn toàn 62,5g dung dịch saccarozơ 17,1% vài giọt dung dịch H2SO4 lỗng, thu dung dịch X thêm NaHCO3 vào dung dịch X đến ngừng khí cho tiếp dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đến phản ứng xảy hồn toàn, số gam bạc thu A 3,375 B 6,75 C 11,25 D.13,5 Сâu 5: Trong loại tơ: nilon-6 (1), nitron (2), xenlulozo axetat (3), visco (4); loại tơ tổng hợp A (3), (4) B (1), (4) C (1), (2) D (2), (3) Câu 6: Nhận xét sau khơng đúng? A Protein phản ứng màu biure với Cu(OH)2 B Peptit bị thủy phân môi trường axit bazơ C Dung dịch glyxxin làm quỳ tím hóa đỏ D Liên kết peptit liên kết –CO-NH- tạo thành đơn vị α-amino axit Câu 7: Anilin không phản ứng với dung dịch sau đây? A Nước brom В H2SO4 C HCl D NaOH Câu 8: Phát biểu sau đúng? A Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng chiều B Các este phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng C Các este phân tử khối nhỏ dễ tan nước D Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 9: Phát biểu sau không đúng? A Dầu ăn dầu bôi trơn máy chất béo B Chất béo chứa gốc axit béo không no trạng thái lỏng C Chất béo loại hợp chất trieste D Chất béo không tan nước Câu 10: Tiến hành trùng hợp 20,8g stiren Hỗn hợp thu sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch Br2 0,3M Phần trăm khối lượng stiren tham gia phản ứng trùng hợp A 25% B 60% C 50% D 75% Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: Xenlulozo → X → Y → axit axetic X Y А saccarozo glucozo B glucozo etyl axetat C ancol etylic andehit axetic D glucozo ancol etylic Câu 12: Chất sau thuộc loại polisaccarit? A Tinh bột B Fructozo C Glucozo D Saccarozo Câu 13: Thuốc thử dùng để phân biệt tripeptit dipeptit A dung dịch NaCl B dung dịch NaOH C Cu(OH)2 D dung dịch HCl Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 Câu 14: Cation R+ cấu hình electron phân lớp ngồi 2p6 R A Na B F C K D Ca Câu 15: Công thức phân tử amin đơn chức chứa 19,718% N khối lượng A C4H11N B C4H9N C C3H9N D C3H7N Câu 16: Tên thay CH3CH2CH2NH2 A propan-1-amin B propylamin C propyl-1-amin ; D pro-1-ylamin Câu 17: Phát biểu sau khơng đúng? A Các polime cấu trúc mạch không nhánh B Đa số polime không tan dung môi thông thường C Polime nhiệt độ nóng chảy xác định D Hầu hết polime chất rắn không bay Câu 18: Không thể phân biệt etyl axetat axit axetic hóa chất sau đây? A Mg(OH)2 B Quỳ tím C CaCO3 D NaOH Câu 19: Vinyl axetat công thức cấu tạo thu gọn A CH3COOCH2-CH=CH2 B CH3 CH2COO-CH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COO-CH=CH2 Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Xenlulozo nguyên liệu để sản xuất saccarozo B Glucozo dùng công nghiệp sản xuất saccarozo C Saccarozo dùng công nghiệp tráng gương D Tinh bột dùng công nghiệp sản xuất bánh kẹo Câu 21: Polime sau điều chế trực tiếp phản ứng trùng hợp? A Polisaccarorit B Nilon-6,6 C Protein D Poli(vinyl clorrua) Câu 22: Yếu tố sau nguyên nhân chủ yếu tạo tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim kim loại? A Các e tự mạng tinh thể kim loại B Cấu tạo mạng tinh thể kim loại C Bán kính nguyên tử kim loại D Khối lượng riêng kim loại Câu 23: Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường A glucozo, glixerol, axit axetic B glucozo, metyl amin, natri axetat C glucozo, glixerol, ancol etylic D glucozo, glixerol, natri axetat Câu 24: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3/NH3 A glucozo, glixerol, fructozo, axit fomic B fructozo, etyl fomat, glixerol, anđehit axetic C glucozo, fructozo, axit fomic, anđehit axetic D glucozo, fructozo, etyl fomat, saccarozo Câu 25: Cho 11 g hỗn hợp X gồm este đơn chức mạch hở tác dụng hết với 200g dung dịch KOH 5,6% đun nóng, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm ancol đồng đẳng kế tiếp, cạn phần dung dịch lại mg chất rắn khan Cho Y vào bình Na dư khối lượng bình tăng 5,35g 1,68 lit khí (đktc) Biết 16,5g X làm màu tối đa dung dịch chứa ag brom Giá trị gần (m+a) A 28,7 B 40 C 52,7 D 32,4 Câu 26: Chất sau tính lưỡng tính? A H2NCH2COONa B H2NCH2COOH C H2NCH2COOCH3 D CH3CH2NH2 Сâu 27: Kim loại sau tác dụng với nước nhiệt độ thường? A Na В Be C.Fe D Zn Câu 28: Cho glucozo lên men thành ancol etylic, hấp thụ toàn lượng CO2 sinh trình lên men dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 20g kết tủa Nếu phản ứng xảy hoàn tồn khối lượng glucozo cần dùng A 1,8g B 18g C 36g D 3,6g Câu 29: Cho 5,6g Fe vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,2M đến phản ứng xảy hoàn toàn Số gam chất rắn thu A 12,96 B 25,92 C 21,6 D 10,8 Câu 30: Trong chất: saccarozo, tinh bột, glucozo, fructozo; số chất tham gia phản ứng thủy phân A B С3 D “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Câu 1: Polime nguồn gốc với xenlulozơ A Tơ visco B Nhựa PE C Cao su thiên nhiên D PVC Câu 2: Trong phản ứng polime hóa etilen Khẳng định không đúng: A CH2 = CH2 mắt xích B n hệ số trùng hợp C Mpolime = n Mmonome D Đây phản ứng trùng hợp Câu 3: Từ hỗn hợp Ala, Gly tạo đipeptit đồng phân A B C D Câu 4: Nilon – 6,6 điều chế phản ứng: A Trùng ngưng axit 6-amino hexanoic B Trùng ngưng hexametylendiamin axit adipic C Trùng hợp caprolactam D Trùng hợp hexametilendiamin axit adipic Câu 5: Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là: A I2 B H2SO4 C Cu(OH)2 D AgNO3/NH3 Câu 6: Cho kẽm nặng 100 g nhúng vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,5M, giả sử Cu tạo bám hết vào Zn Sau thời gian lấy kẽm ra, sấy khô, cân nặng 99,975 g Số gam kẽm phản ứng là: A 3,25 B 0,025 C 1,625 D 0,8125 Câu 7: Cho 11,52 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO3 lỗng, nóng dư thu 2,688 lít khí NO (đktc) NO sản phẩm khử HNO3 Xác định kim loại M: A Cu B Mg C Al D Fe C ancol metylic D ancol etylic Câu 8: Chất béo triese axit béo với: A etylen glicol B glixerol Câu 9: Một đoạn mạch PVC khối lượng 75000u Tính số mắt xích đoạn mạch đó? A 1150 B 1000 C 800 D 1200 Câu 10: Khi cho Xenlulozơ phản ứng với dung dịch HNO3 mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thu chất đây: A [C6H7O2(ONO3)3]n B [C6H7O2(ONO2)3]n C [C6H7O2(NO2)3]n D C6H7O2(NO2)3 Câu 11: Khi hoà tan hết 5,2 gam hỗn hợp hai kim loại A B dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A 3,36 lit khí H2 (đktc) Vậy lượng muối dung dịch sau phản ứng: A 14,4 gam B 20 gam C 19,6 gam D 9,2 gam Câu 12: Cho chất A cơng thức NH2-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH Phát biểu chất không đúng? A A tripeptit B A tên Glyxyl-Alanyl-Glyxin C A tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 D A hai liên kết peptit phân tử Câu 13: Cho 5,4 gam glucozơ phản ứng hoàn tồn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) khối lượng Ag thu là: A 2,16 gam B 3,24 gam C 4,32 gam D 6,48 gam Câu 14: amin bậc CTPT C4H11N? A B C D Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 Câu 15: Trong phân tử cacbohidrat thiết phải nhóm chức nào? A Andehit B Xeton C Ancol D Axit Câu 16: Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), hiệu suất phản ứng 75% khối lượng polime thu A 8,4 gam B 8,96 gam C 6,3 gam D 7,2 gam Câu 17: Nung nóng 3,6 gam kim loại hóa trị II khơng khí Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn nặng gam oxit kim loại Kim loại là: A Ba B Cu C Mg D Ca Câu 18: Este làm màu dung dịch Brom: A CH3CH2OOCH B CH3COOCH2CH3 C CH2=CH-COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 19: Polime sau dùng làm cao su: A Poli Butadien B Poli Propilen C Poli Stiren D Poli (Vinyl Clorua) Câu 20: Phản ứng với hóa chất chứng tỏ aminoaxit chất lưỡng tính A NaOH HCl B NaOH O2 C HCl Cu(OH)2 D Cu(OH)2 O2 Câu 21: Thủy phân khơng hồn tồn hexapeptit X cấu trúc: Gly-Ala-Val-Gly-Gly-Ala thu đipeptit: A B C D Câu 22: Thủy phân hồn tồn đipeptit cơng thức Glu-Ala dung dịch NaOH đun nóng Sản phẩm thu là: A HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COONa; CH3-CH(NH2)-COONa B NaOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COONa; H2N-CH2-COONa C NaOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COONa; CH3-CH(NH2)-COONa D HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COONa; H2N-CH2-COONa Câu 23: Lên men dung dịch chứa 300g glucozơ thu 92g ancol etylic Hiệu suất trình lên men là: A 54% B 80% C 40% D 60% C 33 D 36 C Etyl axetic D Metyl propionat C D Câu 24: Số nguyên tử H axit stearic A 34 B 35 Câu 25: Tên gọi CH3CH2COOCH3 A Metyl axetat B Etyl axetat Câu 26: Số este mạch thẳng CTPT C4H8O2 A B Câu 27: Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4; AlCl3; KHCO3 Số phản ứng tối đa với dung dịch là: A 2, 3, B 2, 2, C 2, 2, D 1, 2, Câu 28: Dãy chất sau xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi: A HCOOCH3, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH B HCOOCH3, C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH C HCOOCH3, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D CH3CHO, CH3COOH, HCOOCH3, C2H5OH Câu 29: Một đoạn polime cấu tạo – CH2 – CH(CN) – CH2 – CH(CN) – Monome tạo polime là: A CH2 = CH(CN)-CH2-CH(CN) B CH(CN) = CH2 C CH3-CH(CN)OH D NH2CH2COOH “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam cao su thiên nhiên khí oxi dư, sau cho tồn sản phẩm cháy vào nước vơi thu 10 gam kết tủa Tách lấy kết tủa, đun nóng nước lọc thu thêm gam kết tủa nữa: A 40 gam B 20 gam C 10 gam D 30 gam Câu 31: Phát biểu đúng: A Từ xà phòng điều chế chất béo nhờ phản ứng este hóa B Dầu thực vật thường chất lỏng chứa gốc axit béo no C Lipit loại chất béo, khơng tan nước, nhẹ nước D Dầu mỡ sau rán, tái chế thành nhiên liệu Câu 32: Kim loại dẻo là: A Au B Ag C Al D At Câu 33: Saccarozơ thuộc loại hợp chất đây: A Oligosaccarit B Disaccarit C Polisaccarit D Monosaccarit Câu 34: Cho phản ứng Ni + Cu(NO3)2  Ni(NO3)2 + Cu Nhận xét đúng: A Ni chất khử yếu Cu2+ C Ni chất oxi hóa mạnh NO3 2+ B Ni chất khử mạnh Cu - D Ni2+ chất khử mạnh Cu Câu 35: Phát biểu không đúng? A Metylamin tác dụng với HCl đặc tạo “khói trắng” B Metylamin, đimetylamin chất khí mùi khai C Cho HCl vào dung dịch anilin dung dịch từ vẩn đục trở nên suốt D Benzyl amin tác dụng với dung dịch Brom tạo kết tủa trắng Câu 36: Cho 0,1 mol este X đơn chức vào 100 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng để phản ứng thủy phân hoàn toàn thu 110 gam dung dịch cạn dung dịch sau phản ứng thu 14,8 gam chất rắn khan Hãy cho biết X CTCT: A B C D Câu 37: Cho X, Y, Z, T cấu hình e lớp ngồi 3s1; 3s2, 2s22p4 3s23p1 Kim loại tính khử mạnh là: A X B Y C Z D T Câu 38: Dãy amin xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ A phenylamin < amoniac < metylamin B amoniac < phenylamin < metylamin C metylamin < phenylamin < amoniac D phenylamin < metylamin < amoniac Câu 39: Glucozơ nhiều trong: A Máu người B Bơng C Quả nho chín D Cây mía Câu 40: Dãy chất sau phản ứng thuỷ phân môi trường axit: A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ C Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 50 phút, không kể thời gian giao đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Cl=35,5; K = 39; Ca = 40; Ag = 108, Ba = 137, Mg=24, Cu = 64, Fe = 56 Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Triolein chất rắn điều kiện thường B Fructozơ nhiều mật ong C Xenlulozơ bị thuỷ phân dung dịch kiềm đun nóng D Tinh bột phản ứng tráng bạc Câu 2: Trong cơng nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A xà phòng B ancol etylic C glucozơ D etylen glicol Câu 3: Dung dịch khơng phản ứng màu biure A Gly-Ala-Val B anbumin (lòng trắng trứng) C Gly-Ala-Val-Gly D Gly-Val Câu 4: Chất sau tên gọi đường nho? A Fructozơ B Glucozơ C Tinh bột D Saccarozơ Câu 5: Chất sau chất lỏng nhiệt độ thường? A Sacarozơ B Tristearin C Glyxin D Anilin Câu 6: Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic metyl fomat cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Giá trị V A 50 B 100 C 150 D 500 Câu 7: Cặp chất khơng xảy phản ứng hố học A Cu dung dịch FeCl3 B Fe dung dịch HCl C Fe dung dịch FeCl3 D Cu dung dịch FeCl2 Câu 8: Polime sau không chứa nitơ phân tử? A Poliacrilonitrin B Nilon-6 C Poli(vinyl clorua) D Nilon-6,6 Câu 9: Amino axit sau phản ứng với HCl (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol tương ứng : 2? A Axit glutamic B Lysin C Valin D Alanin Câu 10: Chất sau phản ứng tráng bạc khơng tác dụng với natri? A HCOOH B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 11: Chất sau vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl? A Glucozơ B Alanin C Anilin D Metyl amin Câu 12: Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X thu mol Gly mol Ala Số liên kết peptit phân tử X A B C D Câu 13: Dung dịch chất sau không làm quỳ tím chuyển màu? A Metylamin B Etylamin C Anilin D Trimetylamin Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X sinh 1,12 lít khí N2 (ở đktc) Để tác dụng với m gam X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 150 B 50 C 100 D 200 Câu 15: Phân tử khối trung bình polietilen (PE) 420000 Hệ số polime hóa PE A 20000 B 17000 C 15000 D 18000 Câu 16: Tên gọi este cơng thức CH3COOCH3 A etyl axetat B propyl axetat C metyl fomat D metyl axetat Câu 17: Thủy phân 0,1 mol chất béo với hiệu suất 80% thu m gam glixerol Giá trị m A 11,50 B 9,20 C 7,36 D 7,20 “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! Câu 18: Cho 500 ml dung dịch glucozơ xM phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam Ag Giá trị x A 0,20 B 0,02 C 0,01 D 0,10 Câu 19: Chất X màu trắng, dạng sợi, khơng mùi vị, khơng tan nước thành phần tạo nên màng tế bào thực vật Chất X A tinh bột B saccarozơ C glucozơ D xenlulozơ Câu 20: Phát biểu sau đúng? A Metyl amin chất khí, khơng màu, khơng mùi B Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước C Để rửa ống nghiệm dính anilin, dùng dung dịch HCl D Alanin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh Câu 21: Cho chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam A B C D Câu 22: Ancol amin sau bậc? A (CH3)2NH (CH3)2CHOH B (CH3)2NH CH3CH2OH C (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 D (CH3)3COH (CH3)3CNH2 Câu 23: Kim loại sau không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A Cu B Fe C Zn D Mg Câu 24: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A Polietilen B Poli(metyl metacrylat) C Poli(phenol-fomanđehit) D Poli(vinyl clorua) Câu 25: Chất khơng phản ứng thủy phân A glixerol B etyl axetat C Gly-Ala D saccarozơ Câu 26: Cho 5,88 gam axit glutamic vào 300 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho X tác dụng hoàn toàn với 240 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 29,19 B 36,87 C 31,27 D 37,59 Câu 27: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Thuốc thử Mẫu thử Hiện tượng Dung dịch NaHCO3 X bọt khí X Kết tủa Ag trắng sáng Dung dịch AgNO3/NH3, Y t Z Không tượng Y Dung dịch xanh lam Cu(OH)2/OH Z T Dung dịch tím Các chất X, Y, Z, T là: A axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val B fomanđêhit, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val-Ala C axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val-Ala D axit axetic, fructozơ, saccarozơ, Glu-Val-Ala Câu 28: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol Gly, mol Ala mol Val Nếu thủy phân khơng hồn tồn X thu hỗn hợp sản phẩm Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala khơng Val-Gly Amino axit đầu N amino axit đầu C peptit X A Ala Gly B Ala Val C Gly Gly D Gly Val Câu 29: Ancol etylic điều chế cách lên men tinh bột theo sơ đồ: xt xt (C6H10O5 )n   C6H12O6   C2H5OH Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 Để điều chế 10 lít rượu etylic 46o cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, lại tạp chất trơ) Biết hiệu suất trình 80% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8g/ml Giá trị m A 6,912 B 8,100 C 3,600 D 10,800 Câu 30: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4 0,2 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,725m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 16,0 B 11,2 C 16,8 D 18,0 Câu 31: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch HNO (lỗng, dư), thu chất rắn T khí khơng màu hóa nâu khơng khí Hai muối X Y A Na2CO3 BaCl2 B AgNO3 Fe(NO3)3 C AgNO3 FeCl2 D AgNO3 FeCl3 Câu 32: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) Chất X muối axit hữu đa chức, chất Y muối axit vô Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol : 3) dung dịch chứa m gam muối Giá trị lớn m A 2,40 B 2,54 C 3,46 D 2,26 Câu 33: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 25,00% B 27,92% C 72,08% D 75,00% Câu 34: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (H phản ứng đạt 90% tính theo axit nitric) Giá trị m A 30 B 21 C 10 D 42 Câu 35: Peptit X (C8H15O4N3) mạch hở, tạo từ amino axit dạng NH2-R-COOH Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X 800 ml ddịch NaOH 1M Khối lượng chất rắn khan thu cạn dung dịch sau phản ứng A 31,9 gam B 71,8 gam C 73,6 gam D 44,4 gam Câu 36: Este X mạch hở, cơng thức phân tử C4H6O2 Đun nóng a mol X dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu 4a mol Ag Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức cấu tạo X A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D HCOO-CH2-CH=CH2 Câu 37: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 Cu(NO3)2, thu chất rắn Y (gồm kim loại) dung dịch Z Hòa tan hết Y dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 8,4 gam hỗn hợp rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X A 79,13% B 28,00% C 70,00% D 60,87% Câu 38: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở Cho 0,055 mol X phản ứng vừa đủ với 0,09 gam H2 (xúc tác Ni, to), thu hỗn hợp Y Cho toàn Y phản ứng vừa đủ với 65 ml dung dịch KOH 1M, thu hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit cacboxylic no, mạch khơng phân nhánh 3,41 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối phân tử khối lớn Z giá trị gần với giá trị sau đây? A 55 B 66 C 44 D 33 Câu 39: Hỗn hợp E gồm este cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen Cho 0,08 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, đun nóng Sau phản ứng, thu dung dịch X 3,18 gam hỗn hợp ancol Y Cho toàn lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu 0,448 lít H2 đktc cạn dung dịch X m gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 13,70 B 11,78 C 12,18 D 11,46 Câu 40: Hỗn hợp X gồm số amino axit Trong X, tỉ lệ khối lượng oxi nitơ tương ứng 192 : 77 Để tác dụng vừa đủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 220 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít khí O2 (đktc) thu N2, H2O 27,28 gam CO2 Giá trị V A 16,686 B 16,464 C 16,576 D 17,472 - HẾT “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Thủy phân este X cơng thức phân tử C3H6O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Z tỉ khối so với H2 16 Tên X A metyl fomat B metyl axetat C etyl fomat D etyl axetat HD Mz = 32 nên Z CH3OH suy X CH3COOCH3 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg Al khí oxi (dư) thu 30,2 gam hỗn hợp oxit Thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng A 17,92 lít B 8,96 lít C 11,20 lít D 4,48 lít 12,8 22,4  8,96 lít HD m O  30,2  17,4  12,8gam  VO 2( đktc )  32 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy Cu dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) Sau phản ứng thu 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat Phần trăm khối lượng Cu X A 65,57% B 26,23% C 13,11% D 39,34% HD Coi hỗn hợp gồm Fe(a mol), O(b mol), Cu(c mol).→56a + 16b +64c = 2,44(1) Fe →Fe3+ + 3e O + 2e →O2a 3a b 2b 2+ Cu →Cu + 2e S+6 + 2e →S+4 c 2c 0,045 0,0225 3a + 2c = 2b + 0,045(2) Hỗn hợp muối gồm Fe2(SO4)3 (1/2a mol)và CuSO4(c mol):1/2a.400 + 160c = 6,6(3) → a = b = 0,025; c = 0,01 0,01.64 %m Cu  100 %  26,23% 2,44 Câu 4: Chất béo trieste axit béo với A etylen glicol B ancol etylic C ancol metylic D glixerol Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với chất sau dung dịch? A CuSO4 B MgCl2 C FeCl3 D AgNO3 Câu 6: Cho 5,75 gam kim loại kiềm M phản ứng với nước (dư), thu 2,8 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Li B Na C K D Rb HD M + HOH  MOH  / 2H 5,75  23  Na 0,25 Câu 7: Polime sau thuộc loại polime bán tổng hợp? A Tinh bột B Tơ visco C Polietilen D Tơ tằm Câu 8: Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu phân đoạn chứa phenol anilin hoà tan benzen (dung dịch X) Sục khí hiđroclorua vào 100 ml dung dịch X thu 1,295 gam kết tủa Nhỏ từ từ nước brom vào 100 ml dung dịch X lắc kĩ ngừng màu brom hết 300 gam dung dịch nước brom 3,2 % Vậy nồng độ mol anilin phenol dung dịch X là: A 0,20M 0,20M B 0,10M 0,05M C 0,15M 0,10M D 0,10M 0,10M HD C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl n C H NH  n C H NH 3Cl  1,295 / 129,5  0,01mol 0,25mol 10 0,125mol  M  Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - - 09798.17.8.85 300 3,2%  0,02 mol  n phenol  0,01mol 160  C M (anilin )  0,01 / 0,1  0,1M n phenol  n anilin   C M ( phenol) / n Br  Lưu ý: NH2 Br H2N Br Br + 3Br2 → ↓ + 3HBr OH OH Br Br Br +3Br2 ↓ + 3HBr Câu 9: Thủy phân peptit X cơng thức cấu tạo H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH thu tối đa đipeptit? A B C D HD H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH, NH2-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH Câu 10: Chất amin bậc hai? A H2N-CH2-CH2-NH2 B CH3-NH-CH3 C CH3CH2NH2 D C6H5NH2 Câu 11: Cao su lưu hóa 2% lưu huỳnh khối lượng Khoảng mắc xích isopren cầu nối đisunfua –S–S– ? (Giả thiết S thay cho H cầu metylen mạch cao su) A 20 B 42 C 46 D 32 64.100 %  2%  n  46 HD (C5H8)n + 2xS →C5nH8n-2xS2x + xH2 Với x = ta 68n  64  Câu 12: Cho ba dung dịch nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A (2), (1), (3) B (3), (1), (2) C (1), (2), (3) D (2), (3), (1) HD (1) nhóm – COOH làm giảm độ pH (3) (2) axit nê độ pH nhỏ Câu 13: Chất không tan nước nhiệt độ thường A saccarozơ B fructozơ C tinh bột D glucozơ Câu 14: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A xà phòng hóa B thủy phân C trùng ngưng D trùng hợp Câu 15: Hợp chất thuộc loại polisaccarit A fructozơ B glucozơ C saccarozơ D xenlulozơ Câu 16: Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp A CH≡CH B CH2=CHCl C CH2=CH2 D CH2=CH-CH3 Câu 17: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch: X, Y, Z T Chất X Y Z T Thuốc thử Không đổi màu Không đổi màu Không đổi màu Khơng đổi màu Quỳ tím Dung dịch Khơng kết tủa Kết tủa Ag Khơng kết tủa Kết tủa Ag AgNO3/NH3 dư, t0 Cu(OH)2 không tan Dung dịch xanh lam Cu(OH)2 không tan Cu(OH)2 không tan Cu(OH)2, lắc nhẹ Kết tủa trắng Khơng kết tủa Khơng kết tủa Khơng kết tủa Nước brom “Our goal is simple: help you to reach yours” 11 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! Các chất X, Y, Z T là: A Saccarozơ, glucozơ, etanol, anđehit fomic B Anilin, glucozơ, anđehit fomic, glixerol C Glixerol, glucozơ, metanol, axetanđehit D Anilin, glucozơ, etanol, anđehit fomic HD X phản ứng nước brom tạo kết tủa trắng nên X anilin Loại A,C Theo đáp án Y glucozơ Z khơng phản ứng tráng bạc nên Z etanol Câu 18: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A Cu(OH)2 môi trường kiềm B dung dịch NaOH C dung dịch NaCl D dung dịch HCl HD Phản ứng màu Biure Câu 19: Nilon–6,6 loại A tơ poliamit B tơ axetat C polieste D tơ visco Câu 20: Tổng số đồng phân chức axit este ứng với công thức phân tử C2H4O2 A B C D HD CH3COOH, HCOOCH3 Câu 21: Đun 6,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 4,4 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 20,75% C 50,00% D 36,67% 0,05 100 %  50% HD n axit  0,1mol; n este  0,05mol  H%  0,1 Câu 22: So sánh số tính chất vật lý kim loại phát biểu sai? A Kim loại dẫn điện tốt vàng (Au) B Kim loại cứng crom (Cr) C Kim loại nhẹ lithi (Li) D Kim loại dễ nóng chảy thủy ngân (Hg) HD Bạc dẫn điện tốt Câu 23: Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 10,8 C 5,4 D 21,6 NH , t  C6H12O7 + 2Ag HD C6H12O6 + Ag2O   n glucozo  0,1mol  mAg  0,2.108  21,6 gam Câu 24: Trong ion sau đây, ion tính oxi hóa mạnh nhất? A Fe2+ B Ag+ C Cu2+ D Al3+ Câu 25: Chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH? A CH3CHO B CH3COOH C CH3NH2 D H2NCH2COOH Câu 26: Phát biểu sau không đúng? A Tơ visco tơ thiên nhiên xuất xứ từ sợi xenlulozơ B Tơ tằm tơ thiên nhiên C Tơ hóa học gồm hai loại tơ nhân tạo tơ tổng hợp D Tơ nilon-6,6 tơ tổng hợp HD Tơ visco tơ bán tổng hợp Câu 27: Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Mg Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm ba kim loại Hai muối X A Mg(NO3)2 AgNO3 B Zn(NO3)2 AgNO3 12 Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 C Mg(NO3)2 Zn(NO3)2 D Zn(NO3)2 Cu(NO3)2 Câu 29: Etyl axetat cơng thức A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC2H5 D HCOOCH3 Câu 30: Thủy ngân dễ bay độc, chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ dùng chất chất sau để khử độc thủy ngân? A Bột sắt B Bột lưu huỳnh C Bột than D Nước HD Vì tạo HgS dạng muối nên không bay (Ghi chú: Học sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn ) “Our goal is simple: help you to reach yours” 13 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút Cho: H=1 ; C=12 ; O=16 ; N=14 ; Cl=35,5 ; Na=23 ; K=39 ; Ca=40 ; Ag=108 Câu 1) Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat A thu khối lượng H2O CO2 theo tỉ lệ 3:8 CTPT A là: A C6H12O6 B C12H22O11 C Cn(H2O)n D (C6H10O5)n Câu 2) Cho chất sau: Tristearin, Tinh bột, Anilin, axit axetic, Glyxin, etyl axetat, metylamin, tetrapeptit Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D Câu 3) Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl Khối lượng muối thu là: A 8,15 g B 8,1 g C 0,85 g D 7,65 g Câu 4) Để nhận biết dung dịch: CH3NH2, H2N-CH2-COOH, CH3COONa hóa chất cần dùng là: B Quỳ tím dd HCl A Na dd NaOH C dd NaOH dd HCl D Nước Br2 dd HCl Câu 5) Thứ tự xếp hợp chất theo lực bazo giảm dần từ trái sang phải là: A NaOH, C2H5NH2, NH3, C6H5NH2 B NH3, C6H5NH2, C2H5NH2, NaOH C C2H5NH2, NaOH, NH3, C6H5NH2 D C6H5NH2, NH3, C2H5NH2, NaOH Câu 6) Thủy phân hòan tòan m gam Saccarozo, cho sản phẩm thực phản ứng tráng bạc, sau phản ứng xong thu 1,08 gam Ag Giá trị m gam là: A 3,42 g B 0,855 g C 2,64 g D 1,71 g Câu 7) Cacbohidrat hợp chất hữu cơ: A tạp chức CT chung Cn(H2O)m B tạp chức CT chung Cn(H2O)n C đa chức CT chung Cn(H2O)m D đơn chức CT chung CnH2nO2 Câu 8) Thuỷ phân a gam este X thu 0,92 gam Glixerol; 3,02 gam Natri linoleat C17H31COONa m gam Natri oleat C17H33COONa Giá trị a gam là: A 9,62 g B 8,82 g C 6,58 g D 5,78 g C Saccarozo D Etyl axetat Câu 9) Chất tham gia phản ứng tráng bạc là: A Fructozo B Glyxin Câu 10) CH3COOCH=CH2 điều chế từ: A CH3COOH + CHCH B CH3COOH + CH3CHO C CH3COOH + CH2=CH-OH D CH3COOH + CH2=CH2 Câu 11) Cho 13,2 gam este đơn chức no E tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M đu nóng thu 12,3 gam muối Tên este E là: A Etyl axetat B Metyl propionat C Etyl propionat D Metyl axetat C Thủy phân D Cộng H2(Ni, t0C) Câu 12) Glucozo không tham gia phản ứng: A Cu(OH)2 B Tráng bạc Câu 13) Phát biểu đúng: A Một enzyme xúc tác cho nhiều trình hố học B Axit nucleic polieste axit photphoric pentozo 14 Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 C Tetrapeptit chứa liên kết peptit D Khối lượng phân tử amin đơn chức no số chẳn Câu 14) Số đồng phân dipeptit tối đa hình thành từ Glyxin Alanin là: A B C D Câu 15) Phát biểu không đúng: A Muối Natri Kali axit hữu gọi xà phòng B Xà phòng bị tác dụng nước chứa nhiều ion Mg2+, Ca2+ C Từ dầu mỏ sản xuất chất giặt rửa tổng hợp D Xà phòng sản phẩm phản ứng xà phòng hóa Câu 16) Glyxin không tham gia phản ứng với: A HNO3 B NaOH C NaCl D CH3OH/HCl Câu 17) Xà phòng hóa chất béo sản phẩm thu là: A Muối axit axetic glixerol B Axit béo etanol C Muối axit béo glixerol D Axit béo glixerol Câu 18) Thủy phân este X CTPT C4H8O2 với mạch cacbon không phân nhánh dung dịch NaOH đun nóng thu chất hữu Y Z, Z tỉ khối so với H2 30 Tên X là: A Isopropyl fomat B Metyl propionat C Propyl fomat D Etyl axetat Câu 19) Chỉ số axit mẫu chất béo triolein Vậy số xà phòng hóa mẫu chất béo là: A 210 B 68 C 183 D 190 Câu 20) Để trung hoà 1,18 gam amin đơn chức bậc cần 200 ml dung dịch HCl 0,1M CTCT amin là: A CH3CH2CH2NH2 B (CH3)3N C CH3CH2NHCH3 D CH3CH2NH2 Câu 21) Khối lượng Glucozo tạo thành thuỷ phân hoàn toàn kg bột gạo chứa 80% tinh bột lại tạp chất trơ là: A 1,1 kg B 0,89 kg C 2,2 kg D 0,45 kg C Phản ứng thủy phân D Phản ứng cộng Câu 22) Tính chất hóa học đặc trưng este là: A Phản ứng B Phản ứng cháy Câu 23) Dãy chất hòa tan Cu(OH)2 là: A Xenlulozo, glucozo, saccarozo B Glucozo, Glixerol, Saccarozo C Saccarozo, tinh bột, fructozo D Tinh bột, Glixerol, glucozo Câu 24) Số đồng phân amin bậc chứa vòng benzen ứng với CTPT C7H9N là: A B C D Câu 25) Tên gọi este CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là: A Isopentyl axetat B 3-metylbutyl axetat C Pentyl axetat D Isoamyl axetat Câu 26) Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol α-amino axit A thu 0,896 lít CO2 0,112 lít N2 (các thể tích đo đktc) CTCT A là: A HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH2-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH D CH3-CH(NH2)-CH2-COOH Câu 27) Cho 0,05 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,25M thu 9,175 gam muối Biết X mạch cacbon khơng phân nhánh, CTCT X là: “Our goal is simple: help you to reach yours” 15 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! A HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH B CH3CH2CH(NH2)-COOH C H2N-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 28) Dãy chất làm quỳ tím hố đỏ là: A C2H5NH2, H2N-CH2-COOH, CH3COONa B H2N-CH(CH3)-COOH, CH3COOH, CH3NH2 C CH3COONa, NaOH, H2N-CH2-COOH D CH3COOH, HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH, C6H5NH3Cl Câu 29) Anilin phản ứng với: (1) Br2; (2) NaOH; (3) HNO3; (4) CH3OH/HCl A (2), (3), (4) B (1), (2), (3) C (1), (3) D (1), (3), (4) Câu 30) Dãy chất tham gia phản ứng thuỷ phân là: A Saccarozo, triolein, xenlulozo B Glucozo, Glyxin, Tinh bột C Tinh bột, Saccarozo, Glucozo D Xenlulozo, Alanin, Fructozo HẾT 16 Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian làm 50 phút C©u : X este no đơn chức, mạch hở, phân tử oxi chiếm 43,24% khối lượng CTPT X : A C3H6O2 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D C3H4O2 C©u : Thuỷ phân hồn tồn 1,76 gam este đơn chức X 100 ml dd NaOH 1,0M Kết thúc phản ứng, trung hoà lượng NaOH dư cần dùng vừa hết 80ml dd HCl 1M cạn dung dịch thu 6,60 gam chất rắn Tên gọi este : A Metyl propionat B Etyl axetat C Etyl fomat D Metyl axetat C©u : D·y gåm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat B glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic C glucoz¬, glixerol, mantoz¬, natri axetat D glucoz¬, glixerol, protein, axit axetic C©u : Hàm lượng tinh bột gạo vào khoảng 80% Khối lượng gạo cần dùng trình lên men để tạo thành 10 lit rượu (ancol) etylic 46o (hiệu suất trình 72% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml) : A 10,80kg 10,00kg B 11,25kg C D 12,50kg Câu : Trung hoà mol α- amino axit X cÇn mol NaOH tạo muối Y hàm luợng Na 20,72% khối luợng Công thức cấu tạo X A H2N-CH2-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-COOH C©u : A C C©u : A C C©u : A C©u : A C C©u 10 : A C C©u 11 : D CH3-CH(NH2)-COOH Các chất cho phản ứng tráng gương : Anđehit axetic, fructozơ, saccarozo B Fructozơ, axit fomic, glucozơ Glucozơ, fructozơ, saccarozo D Fomanđehit, tinh bột, glucozơ Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin, đơn chức, bậc đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 18,975 gam muối CTPT amin C2H5NH2 C3H7NH2 B CH3NH2 C2H5NH2 CH3NH2 C3H7NH2 D CH3NH2 C2H5N Hợp chất hữu X CTCT:CH2=CHOOCCH3.Tên gọi X : Vinyl axetat Vinyl fomat B Metyl acrylat C D Anlyl axetat Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm este đơn chức A,B cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M thu 6,8 gam muối 4,04 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng nhau.CTCT este : HCOOCH3 HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 CH3COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 v HCOOC3H7 Để chứng minh aminoaxit hợp chÊt l-ìng tÝnh ta cã thĨ dïng ph¶n øng cđa chất lần l-ợt với dung dịch NaOH dung dịch NH3 B dung dịch HCl dung dịch Na2SO4 dung dịch KOH dung dịch HCl D dung dịch KOH CuO Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH C2H5-NH2 cần dùng thuốc thử A dung dịch HCl B natri kim loại (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n Câu 12 : C dung dịch NaOH D quì tím (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6,6 Our goal is simple: help you to reach yours” 17 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! A C©u 13 : A C©u 14 : A C©u 15 : A C©u 16 : A C C©u 17 : A C©u 18 : A C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C C©u 22 : A C©u 23 : A C C©u 24 : A C©u 25 : A C©u 26 : A C©u 27 : A C (3) (1), (2), (3) B (2) C D (1) Dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4 thể dùng chất để loại bỏ tạp chất bột Cu dư bột Fe dư B bột Al dư C D Na dư Thuỷ phân 17,1 gam saccarozo đem sản phẩm thu thực phản ứng tráng bạc khối lượng bạc sinh (các phản ứng xảy hoàn toàn) 43,2 gam 10,8gam B 21,6 gam C D 5,4 gam Hợp chất hữu X đơn chức cơng thức đơn giản C2H4O X tác dụng với NaOH khơng tác dụng với Na Số CTCT X : B C D Công thức sau xenlulozơ [C6H8O2(OH)3 ]n [C6H7O2(OH)3 ]n B [C6H7O3(OH)3 ]n [C6H5O2(OH)3 ]n D Đốt cháy amin no, đơn chức X thu CO2 H2O tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O = : Tên gọi X Etylamin Trietylamin B Etylmetylamin C D Đietylamin Cho m gam glucozơ lên men thành r-ợu etylic với hiệu suất 80% HÊp thơ hoµn toµn khÝ CO2 sinh vµo n-ớc vôi d- thu đ-ợc 20 gam kết tủa Giá trị m 22,5 D 11,25 14,4 B 45 C Trùng hợp 5,6 lít C4H6 (điều kiện tiêu chuẩn), hiệu suất phản ứng 90% khối luợng polime thu đuợc B 7,3 gam C D 12,15 gam 13,5 gam 15 gam Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, du) cạn dung dịch sau phản ứng thu đuợc 15,54 gam muối khan Hiệu suất phản ứng 80% giá trị cđa m lµ B 12,5 gam C 11,16 gam D 13,95 gam 8,928 gam + 2+ Từ phương trình ion thu gọn sau : Cu + 2Ag → Cu + 2Ag Kết luận khơng Cu tính khử mạnh Ag B Cu bị oxihố ion Ag+ Cu2+ tính oxihố mạnh Ag+ D Ag+ tính oxihố mạnh Cu2+ Khi thuỷ phân este X (xúc tác H+) thu sản phẩm axit axetic ancol etylic Tên gọi X : Etyl axetat B Vinyl axetat C Etyl fomat D Metyl axetat Dãy sau xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần Metylamin, amoniac, anilin, điphenylamin B Amoniac, metylamin, điphenylamin, anilin Anilin, điphenylamin, amoniac, metylamin D Điphenylamin, anilin, amoniac,metylamin Dãy kim loại tác dụng đ-ợc với n-ớc điều kiện th-ờng Fe,Zn,Li,Sn B Cu,Pb,Rb,Ag C Al,Hg,Cs,Sr D K,Na,Ca,Ba Tính chất đặc trưng tinh bột : polisaccarit (1) ; không tan nước nguội(2) ; vị (3) ; thuỷ phân tạo thành glucozơ (4) ; Thuỷ phân tạo thành fructozơ (5) ; chuyển màu xanh gặp iot (6) ; dùng làm nguyên liệu điều chế đextrin (7) Nhữnh tính chất sai 1,2,4,6, B 3,5 C 2,3,5 D 3,4,5,7 Este sau không điều chế từ axit ancol tương ứng : CH3COOCH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 C H3C-OCOCH=CH2 D HCOOC2H5 X α-aminoaxit no ,mạch nhánh chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 23,4 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 30,7gam muối CTCT thu gọn X : CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH H2N-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CH2-COOH 18 Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 Câu 28 : Cho kim loại Fe, Al, Cu lần l-ợt tác dụng với dd HCl, HNO3 đặc nguội Số phản ứng xảy A B C D Câu 29 : Cho polime sau: (-CH2 – CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ng-ng tạo polime lần l-ợt A CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH B CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, NH2- CH2- CH2- COOH C CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH D CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, NH2- CH2- COOH C4H11N số lượng đồng phân amin bậc : B C thể tách riêng chất từ hỗn hợp benzen-anilin chất : Dd HCl, dd NaOH B Dd NaOH, dd Br2 C H2O, dd HCl Amin dùng để điều chế nilon -6,6 tên : Hexylđiamin B Hexametyleniamin C Phenylamin Công thức cấu tạo alanin A H2N-CH2-COOH B C6H5NH2 C H2N-CH2-CH2-COOH D C©u 30 : A C©u 31 : A C©u 32 : A C©u 33 : C©u 34 : A C C©u 35 : A C©u 36 : A B C D C©u 37 : A C©u 38 : A C C©u 39 : A C©u 40 : A C D D Dd NaCl, ddBr2 D Hexylamin CH3-CH(NH2)-COOH Một điểm khác protein với cacbohirat lipit Protein khối l-ợng phân tử lớn B protein chất hữu no phân tử protein chứa nhóm chức -OH D phân tử protein chứa nguyên tử nitơ Cho 1,04 gam hn hp kim loại tan hồn tồn H2SO4 lỗng dư ,thấy 0,672 lit khí (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối khan thu : 1,68 gam B 0,46 gam C 3,92 gam D 2,08 gam Cho Na vào dung dịch CuSO4 thấy : Na tan xuất kết tủa màu đỏ Na tan khí khơng màu Na tan khí khơng màu , đồng thời xuất kết tủa màu xanh nhạt kết tủa màu xanh nhạt Đem chất sau : Tinh bột, xenlulozơ, saccarozo, glucozơ đun với dung dịch H2SO4 loãng Số chất bị thuỷ phân : B C D Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư ,sau kết thúc thí nghiệm thu dung dịch X gồm Fe(NO3)2 , AgNO3 dư B Fe(NO3)2 , H2O Fe(NO3)3 , AgNO3 dư D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 Ngâm đinh sắt 200 ml dung dịch CuSO4 Sau phản ứng kết thúc ,lấy đinh sắt khỏi dung dịch ,rửa nhẹ nước cất sấy khô đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu.Nồng độ mol/lit dung dịch CuSO4 0,0626M 0,5M B 0,625M C D 0,05M Nhùa phenolfomandehit đ-ợc điều chế cách đun nóng phenol (d-) với dung dịch CH3COOH môi tr-ờng axit B CH3CHO m«i tr-êng axit HCHO m«i tr-êng axit D HCOOH m«i tr-êng axit “Our goal is simple: help you to reach yours” 19 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian làm 50 phút Câu 1: Một este cơng thức phân tử C3H6O2 phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo thu gọn este là: A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 2: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy ra: A Sự oxi hóa Fe khử Cu B Sự oxi hóa Fe khử Cu2+ C Sự khử Fe2+ oxi hóa Cu D Sự oxi hóa Fe2+ khử Cu2+ Câu 3: Tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 12,15g glucozơ AgNO3 dung dịch NH3, đun nhẹ Khối lượng Ag phủ lên gương (C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108): A 29,16g B 14,58g C 7,29g D 16,2g Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8g CH3COOCH3 lượng dung dịch NaOH vừa đủ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m là: A 16,4 B 4,1 C 3,2 D 8,2 Câu 5: Hòa tan hồn tồn 3,2g Cu dung dịch HNO3 thu V lít NO2 (duy nhất, đktc) Giá trị V (Cu = 64, N = 14, O = 16) A 2,24 B 0,28 C 0,75 D 1,12 Câu 6: Trong loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo: A tơ visco tơ axetat B tơ visco tơ nilon-6,6 C tơ nilon-6,6 tơ capron D tơ tằm tơ enang Câu 7: đồng phân amino axit (với nhóm amin bậc nhất) ứng với CTPT C4H9NO2: A B C D Câu 8: Hỗn hợp X gồm CuO Fe2O3 Hòa tan hồn toàn 44g X dd HCl dư, sau pứ thu dung dịch chứa 85,25g muối Mặt khác, khử hoàn toàn 22g X CO (dư), cho hỗn hợp khí thu sau pứ lội từ từ qua dd Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 76,755 B 78,875 C 73,875 D 147,750 Câu 9: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) Sau pứ kết thúc, cạn dd thu 72,48g muối khan amino axit nhóm –COOH nhóm –NH2 phân tử Giá trị m A 66,00 B 44,48 C 54,30 D 51,72 Câu 10: Chất khơng khả pứ với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) giải phóng Ag là: A etyl fomat B glucozơ C fomanđehit D axit axetic Câu 11: Trong chất sau đây, chất nhiệt độ sơi cao nhất: A C2H5OH B CH3COOCH3 C CH3COOH D HCOOH Câu 12: Đun 6g CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 5,5g este Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit (C = 12, H = 1, O = 16): A 50% B 62,5% C 74,3% D 75% Câu 13: Cho m gam bột Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4 0,2 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn , thu 0,725m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m là: A 16 B 18 C 16,8 D 11,2 Câu 14: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là: A dung dịch NaCl B Dung dịch NaOH C Cu(OH)2 môi trường kiềm D dung dịch HCl Câu 15: Hợp chất X cơng thức cấu tạo: CH3COOCH2CH3 Tên gọi X là: 20 Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 A metyl axetat B metyl propionat C propyl axetat D etyl axetat Câu 16: Dung dịch sau làm quỳ tím hóa xanh: A CH3COOH B C6H5NH2 C C2H5NH2 D C2H5OH Câu 17: Cho 0,5g kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 dư, thu 0,28 lít H2 (đktc) Kim loại A Ba B Mg C Fe D Ca Câu 18: Cho dãy kim loại: Zn, Cu, Fe, Al, Sn, Ag, Ca Số kim loại dãy tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A B C D Câu 19: Phát biểu sau đúng: A Dung dịch etylamin anilin làm quỳ tím hóa xanh B thể phân biệt dung dịch: C2H5NH2, NH2CH2COOH CH3COOH quỳ tím C thể phân biệt phenol anilin dung dịch brom D Glucozơ bị khử tác dụng với dd AgNO3/NH3 Câu 20: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp chất sau đây: A C6H5CH=CH2 B CH2=C(CH3)COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 21: Cho chất: alanin, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol etylic, axit axetic Số chất phản ứng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu 22: Kim loại sau dẫn điện tốt tất kim loại: A Bạc B Vàng C Nhôm D Đồng Câu 23: Dãy kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường là: A K, Na, Ca, Ba B Cu, Pb, Rb, Ag C Fe, Zn, Li, Sn D Al, Hg, Cs, Sr Câu 24: Công thức cấu tạo glixin là: A CH2(OH)-CH(OH)-CH2OH B H2N-CH2-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm chứa N2: A Chất béo B Tinh bột C Protein D Xenlulozơ Câu 26: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Zn Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) m gam chất rắn không tan Giá trị m A 2,0 B 6,4 C 8,5 D 13 Câu 27: Cho chất: lòng trắng trứng, glixerol, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, axit axetic, etyl axetat Số chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam là: A B C D Câu 28: Trong chất chất lực bazơ mạnh nhất: A NH3 B C6H5NH2 C (CH3)2NH D C6H5CH2NH2 Câu 29: Chất béo tri este axit béo với: A ancol metylic B etylen glicol C glixerol D ancol etylic Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp, thu 22g CO 14,4g H2O CTPT hai amin A C3H9N C4H11N B C2H7N C3H9N C C4H11N C5H13N D CH4N C2H7N Câu 31: Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, PbO, Al2O3 MgO (nung nóng) Khi phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn gồm: A Cu, Pb, MgO, Al2O3 B Cu, Mg, PbO, Al2O3 C Cu, Pb, Mg, Al2O3 D Cu, Pb, Al, MgO “Our goal is simple: help you to reach yours” 21 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! Câu 32: CH3COOCH3 CH3COOH tác dụng với : A HCl B Zn C NaOH D CaCO3 Câu 33: X amino axit chứa nhóm -NH2 nhóm –COOH Cho 0,89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo 1,255g muối CTCT X (C=12, H=1, O=16, N=14): A CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D NH2-CH2-COOH Câu 34: Cho 3,12g Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,344 lít khí NO (đktc) dung dịch X cạn dung dịch X thu gam muối khan A 19,24 B 5,92 C 13,32 D 20,04 Câu 35: Trong ion sau đây, ion tính oxi hóa mạnh nhất: A Ca2+ B Cu2+ C Ag+ D Zn2+ Câu 36: Cho phản ứng sau: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Tổng hệ số (là số nguyên tối giản) phản ứng là: A 10 B C 11 D Câu 37: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ khả tham gia phản ứng: A tráng gương B Cu(OH)2 C tráng gương D thủy phân Câu 38: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Cu, Fe Mg, Fe Sn, Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá hủy trước là: A B C D Câu 39: Phản ứng điều chế kim loại thuộc phương pháp thủy luyện: A MgCl2→ Mg + Cl2 C Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Câu 40: Những cacbohiđrat không tham gia phản ứng thủy phân là: A glucozơ, xenlulozơ C xenlulozơ, tinh bột 22 t B C + ZnO  Zn + CO D 2Al2O3 →4Al + 3O2 o B glucozơ, tinh bột D glucozơ, fructozơ Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngơ Xn Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 2: Etyl fomat cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH = CH2 D HCOOCH3 Câu 3: Cho 10,56 gam etyl axetat phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 7,2 gam B 11,52 gam C 9,84 gam D 8,88 gam Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este đơn chức X thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) 2,7 gam H2O Công thức phân tử este A C5H8O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 5: Chất béo trieste axit béo với A Glicogen B Glyxin C Glixerol D etylen glicol Câu 6: Khi xà phòng hóa tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương A Xenlulozơ B tinh bột C Glucozơ D saccarozơ Câu 8: Đun nóng dung dịch chứa 21,6 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3 Khối lượng bạc thu A 12,96 gam B 38,88 gam C 6,48 gam D 25,92 gam Câu 9: Công thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 10: Chất thuộc loại đisaccarit A Glucozơ B Saccarozơ C Xenlulozơ D fructozơ Câu 11: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ khả tham gia phản ứng A Hồ tan Cu(OH)2 B Trùng ngưng C Tráng gương D Thủy phân Câu 12: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 75%, khối lượng ancol etylic thu A 184 gam B 276 gam C 92 gam D 138 gam Câu 13: Trong chất sau, chất amin bậc 2? A H2N-[CH2]6–NH2 B CH3–CH(CH3)–NH2 C CH3–NH–CH3 D C6H5NH2 Câu 14: Dãy xếp chất theo chiều tính bazơ giảm dần? A NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH B CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH D (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 Câu 15: Trung hòa 11,8 gam amin đơn chức X cần 200 ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N Câu 16: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A NaCl B HCl C Na2CO3 D NaOH Câu 17: Công thức cấu tạo alanin A H2N-CH2-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-CH2-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 18: X - aminoaxit no chứa nhóm –NH2 nhóm -COOH Cho gam X tác dụng với HCl dư thu 13,38 gam muối Công thức cấu tạo X A H2N-CH2-CH2-COOH B C6H5NH2 C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 19: Sản phẩm cuối trình thủy phân protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp A α-aminoaxit B β-aminoaxit C axit cacboxylic D este Câu 20: Thuốc thử dùng để phân biệt Val-Gly-Ala với Gly-Ala A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C dung dịch NaCl D Cu(OH)2/OHCâu 21: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng A Nhiệt phân B Trao đổi C Trùng hợp D Trùng ngưng “Our goal is simple: help you to reach yours” 23 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! Câu 22: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A CH3-CH2-Cl B CH3-CH3 C CH2=CH-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 23: Phân tử khối trung bình polietilen X 420000 Hệ số polime hoá PE A 12.000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 Câu 24: Trong loại tơ đây, tơ nhân tạo A Tơ tằm B Tơ capron C Tơ visco D Tơ nitron Câu 25: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm 2+ 2+ + Câu 26: Cho ion sau: Fe , Cu , Ag Thứ tự tính oxi hố ion tăng dần A Fe2+, Ag+, Cu2+ B Fe2+, Cu2+, Ag+ C Cu2+, Ag+, Fe2+ D Ag+, Cu2+, Fe2+ Câu 27: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A Tính bazơ B Tính oxi hóa C Tính axit D Tính khử Câu 28: : Cho 21,4 gam hỗn hợp gồm Fe Zn tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng (dư), sau phản ứng kết thúc thu 7,84 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp đầu A 60,75% B 39,25% C 7,85% D 92,15% Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Dung dịch glucozơ bị oxi AgNO3 NH3 tạo Ag (2) Tất peptit phản ứng màu biure (3) Chất béo nhẹ nước nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (4) Etylamin nước không phản ứng với dung dịch NaOH Phát biểu A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 30: Để phân biệt dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH C2H5NH2 cần dùng thuốc thử A Dung dịch NaOH B Dung dịch HCl C Natri kim loại D Quỳ tím Câu 31: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (g) Glucozơ fructozơ tác dụng với dd brom Số phát biểu là: A B C D Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Tinh bột, tripanmitin lòng trắng trứng bị thủy phân mơi trường kiềm, đun nóng (b) Xenlulozơ chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước (c) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit (d) Ở điều kiện thường, etyl axetat chất lỏng, tan nhiều nước (e) Metylamin lực bazơ bé lực bazơ etylamin (g) Gly–Ala Gly–Ala–Gly phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím Số phát biểu A B C D 24 Tạp chí dạy học Hóa Học - www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh - THPT Phan Đình Phùng - / - 09798.17.8.85 Câu 33 Este X chứa vòng benzen cơng thức phân tử C9H8O2 X dễ dàng làm màu nước brom Thủy phân X môi trường kiềm thu anđehit muối Số đồng phân thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 34: Hidro hóa cao su Buna thu polime chứa 11,765% hydro khối lượng,trung bình phân tử H2, phản ứng với k mắt xích mạch cao su Giá trị k là: A B C D Câu 35: Trieste A mạch hở tạo glixerol axit cacboxylic đơn chức X,Y,Z Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu b mol CO2 d mol H2O Biết b=d+5a a mol A phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2( dung dịch), thu 110,1 gam sản phẩm hữu Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, thu x gam muối Giá trị x là: A 50,5 B.48,5 C 47,5 D 49,5 Câu 36: Cho 0,1 mol alanin phản ứng với 100ml dung dịch HCl 1,5M thu dung dịch A Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu dung dịch B, làm bay dung dịch B thu gam chất rắn khan? A 19,875 gam B 11,10 gam C 8,775 gam D 14,025 gam Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức, mạch hở X lượng không khí chứa 20% thể tích O2, lại N2) vừa đủ, thu 0.08 mol CO2; 0.1 mol H2O 0.54 mol N2 Khẳng định sau đúng? A Số đồng phân thỏa mãn điều kiện B X amin bậc C Số nguyên tử C phân tử X D Số nguyên tử H phân tử X Câu 38: Cho 19,76 g hỗn hợp gồm metyl amin, alanin, anilin, tác dụng vừa đủ với 340 ml dung dịch HCl 0.5 M cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khối lượng là: A 36.925 gam B 25,965 gam C 35,125 gam D 33,16 gam Câu 39: Để tạo thành thủy tinh hữu (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp A CH3-COO-CH=CH2 B.CH2=C(CH3)-COOCH3 C CH3-COO-C(CH3)=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 40: Khi xà phòng hóa triolein ta thu đướcản phẩm là: A C15H31COONa glixerol B C15H31COONa etanol C C17H33COONa glixerol D C17H35COONa glixerol “Our goal is simple: help you to reach yours” 25 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" ... ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề. .. đằng sau ý tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Câu 1: Polime có nguồn gốc với... tưởng ! Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người, học để tự khẳng định ! ĐỀ KIỂM TRA THỬ - HỌC KỲ I - MƠN: HĨA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút Cho: H=1 ; C =12 ; O=16
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ HOÁ HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN, TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ HOÁ HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay