Ke hoach HD cua BĐDCMHS 2011 2012

8 7 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:30

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG TH VÕ MIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỐ: …… /KH-TrTH Võ Miếu, ngày 15 tháng năm 2011 KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Năm học: 2011-2012 - Căn kế hoạch hoạt động nhà trường với chủ đề “ Tiếp tục đổi quản lí nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực vận động lớn ngành phát động Ban đại diện cha mẹ học sinh đưa số nhiệm vụ sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Phát huy mặt mạnh khắc phục hạn chế hoạt động BĐDCMHS, phối hợp chặt chẽ nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trì sĩ số - Đẩy mạnh cơng tác Xã hội hóa giáo dục, có kết hợp chặt chẽ có hiệu nhà trường, gia đình, xã hội - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền vận động phụ huynh có nhận thức sâu sắc việc học tập em mình, tầm quan trọng việc phát triển mặt xã hội II NHIỆM VỤ CỤ THỂ Kết hợp nhà trường gia đình việc giáo dục đạo đức cho học sinh * Về phía nhà trường: - Phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho học sinh tư tưởng đạo đức, lối sống sinh hoạt thông qua hoạt động cụ thể như: tổ chức nói chuyện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa - Kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, đồng thời đưa biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn biểu tiêu cực học sinh * Về phía phụ huynh học sinh: - Làm tốt cơng tác giáo dục em thực tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực chủ trương, đường lối Đảng pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ… - Mỗi bậc cha mẹ gương tốt đạo đức, lối sống gia đình để em noi theo - Thường xuyên nhắc nhở , quản lí em có biểu tiêu cực lối sống, học tập, sinh hoạt, quan hệ bạn bè - Kịp thời liên lạc với bạn bè, ngành liên quan để có kết hợp giáo dục có biểu tiêu cực em Công tác hỗ trợ việc học tập * Về phía nhà trường: - Tăng cường cơng tác tun truyền, vận động đến tất phụ huynh học sinh nhằm làm thay đổi nhận thức tầm quan trọng việc học em từ thay đổi cách nghĩ, cách làm phụ huynh nhằm tạo điều kiện tốt việc đầu tư cho em học hành * Phía phụ huynh: - Tăng cường công tác thông tin liên lạc với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện đạo đức em mình, từ tìm biện pháp khắc phục nhằm động viên nhắc nhở em học tập rèn luyện đạo đức nhà trường, nhà - Tạo điều kiện tốt việc tạo điều kiện cho em học tập có kết cụ thể: thời gian, dụng cụ học tập, vật chất tinh thần - Điều chỉnh kịp thời sai xót, lơ việc học tập em - Tranh thủ triệt để giúp đỡ phối hợp nhà trường, xã hội nhằm đạt kết tốt học tập, rèn luyện em Huy động nguồn lực, tranh thủ ủng hộ sở vật chất trang thiết bị điều cần thiết phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường - Tại họp phụ huynh 100% bậc phụ huynh lớp, thống khoản thu tiền quỹ hội hỗ trợ giáo viên việc dạy buổi Tạo điều kiện chia xẻ với nhà trường khỏa kinh phí phục vụ cho cơng tác giáo dục nhà trường - Các khoản tiền cha mẹ học sinh đóng góp phải quản lý chặt chẽ phải sử dụng mục đích việc thu chi phải thực cơng khai minh bạch phải có chứng từ thu chi hợp lệ - Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường đôn đốc nhắc nhở bậc phụ huynh thực đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cuarminhf với nhà trường Cơng tác thơng tin báo cáo: * Phía nhà trường: - Thông tin kịp thời kết học tập học sinh theo định kì biểu tiêu cực học sinh với cha mẹ học sinh (nếu có) * Phía phụ huynh: - Kịp thời thông báo cho nhà trường nắm thông tin hồn cảnh gia đình, sức khỏe, biểu tiêu cực em nhà - Mạnh dạn thông tin cho Ban lãnh đạo nhà trường sai sót, biểu tiêu cực cá nhân giáo viên với em như: bị trù dập, thể không công cho học tập rèn luyện, đánh giá xếp loại, quan hệ thầy-trò III Biện pháp thực hiện: - Từng kì, nhà trường Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch hoạt động - Phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên phù hợp với mảng công việc cụ thể: phụ trách học tập, kinh phí hoạt động, việc quản lí học sinh nội trú - Thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh thiếu xót trình thực kế hoạch - Hàng tháng có đánh giá việc thực kế hoạch thành viên - Kế hoạch triển khai phổ biến hàng tháng giai đoạn (Trên nhiệm vụ trọng tâm việc phối kết hợp nhà trường với Ban đại diện cham mẹ học sinh năm học 2011 - 2012 Đề nghị nhà trường thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp thực Trong q trình thực có vướng mắc cần bàn bạc tìm cách tháo gỡ) *Nơi nhận: TM NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG TM HỘI CHA MẸ HỌC SINH HỘI TRƯỞNG - HT, Phó HT - Các tổ CM, TPT: để TH - Lưu VT Đinh Mạnh Tuấn Hà Thị Hồng Vinh Soá: / NQ - GD Đạ Tông, ngày 10 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG NĂM HỌC 2010 - 2011 Đại hội PHHS Trường THPT Đạ Tông - Huyện Đam Rông năm học 2010 - 2011 Tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2010, gồm có: - Chi hội trưởng, Chi hội phó 19 lớp - Và đại diện nhà trườnggồm có: + Cơ Hồng Thị Cúc Huyền – Hiệu trưởng nhà trường + Thầy Bùi Văn Khoa – Hiệu phó + Thầy Nguyễn Dỗn Tương – chủ tịch cơng đồn + GVCN đại diện cho khối Hội nghò thảo luận nhiệm vụ quan trọng để thực nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 ĐẠ HỘI ĐẠI DIỆN PHHS TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG NĂM HỌC 2010-2011 QUYẾT NGHỊ A/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRONG NHỮNG NĂM QUA: (Có văn kèm theo) B/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRONG NĂM HỌC 2010-2011 : • • • • • • • • • • • • • • • Thống việc hỗ trợ kết hợp nhà trường gia đình việc giáo dục đạo đức cho học sinh Phía nhà trường Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho học sinh tư tưởng đạo đức, lối sống sinh hoạt thông qua hoạt động cụ thể như: tổ chức nói chuyện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa Kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, đồng thời đưa bienj pháp cụ thể nhằm ngăn chặn biểu tiêu cực học sinh Phía phụ huynh học sinh: Làm tốt cơng tác giáo dục em thực tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực chủ trương, đường lối Đảng pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ… Mỗi bậc cha mẹ gương tốt đạo đức, lối sống gia đình để em noi theo Thường xuyên nhắc nhở , quản lí em có biểu tiêu cực lối sống, học tập, sinh hoạt, quan hệ bạn bè Kịp thời liên lạc với bạn bè, ngành liên quan để có kết hợp giáo dục có biểu tiêu cực em Cơng tác hỗ trợ việc học tập Phía nhà trường: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến tất phụ huynh học sinh nhằm làm thay đổi nhận thức tầm quan trọng việc học em từ thay đổi cách nghĩ, cách làm phụ huynh nhằm tạo điều kiện tốt việc đầu tư cho em học hành Phía phụ huynh: Tăng cường cơng tác thơng tin liên lạc với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện đạo đức em mình, từ tìm biện pháp khắc phục nhằm động viên nhắc nhở em học tập rèn luyện đạo đức nhà trường, nhà Tạo điều kiện tốt việc tạo điều kiện cho em học tập có kết cụ thể: thời gian, dụng cụ học tập, vật chất tinh thần Điều chỉnh kịp thời sai xót, lơ việc học tập em • Tranh thủ triệt để giúp đỡ phối hợp nhà trường, xã hội nhằm đạt kết tốt học tập, rèn luyện em Việc hỗ trợ tài người học, người dạy: Tham gia đầy đủ khoản đóng góp kinh phí phục vụ cho việc học tập, giảng dạy nhà trường quy định (trong điều kiện cho phép) cụ thể: Tiền quỹ hội khối 10 - 11: 50.000đ/HS/năm học Tiền quỹ hội khối 12: 70.000đ/HS/năm học Tiền dạy phụ đạo khối 12: 50.000đ/HS/ năm học Tiền quỹ lớp: 50.000đ/HS/ năm học Tiền quỹ hội thống kế toán nhà trường cất giữ, cần chi thu ban đại diện PHHS làm việc với kế toán nhà trường + Hỗ trợ học tập: • • Photo KT tiết cho HS khối 10,11 Photo tài liệu làm thêm cho HS khối 12 + Khen thưởng cá nhân , tập thể cho HS.(HKI HKII) • • • • • • • • • Quà tặng cho CB-GV-CNV 20.11 Chi hỗ trợ tiền nước uống cho HS Photo sổ liên lạc: 4000/HS Hỗ trợ thi tuyển sinh 10, nghề phổ thông tốt nghiệp 12 Cơng tác thơng tin báo cáo: Phía nhà trường: Thông tin kịp thời kết học tập học sinh theo định kì biểu tiêu cực học sinh Phía phụ huynh: Kịp thời thông báo cho nhà trường nắm thông tin hồn cảnh gia đình, sức khỏe, biểu tiêu cực em nhà Mạnh dạn thông tin cho Ban lãnh đạo nhà trường sai sót, biểu tiêu cực cá nhân giáo viên với em như: bị trù dập, thể không công cho học tập rèn luyện, đánh giá xếp loại, quan hệ thầy-trò Biện pháp thực hiện: Từng kì, nhà trường Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với khối lớp 2 Phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên phù hợp với mảng công việc cụ thể: phụ trách học tập, kinh phí hoạt động, việc quản lí học sinh nội trú Thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh thiếu xót q trình thực kế hoạch Hàng tháng có đánh giá phân loại tiến khối lớp, việc thực kế hoạch thành viên Kế hoạch triển khai phổ biến hàng tháng giai đoạn Trên nhiệm vụ trọng tâm việc phối kết hợp nhà trường với ban đại diện CMHS năm học 2010-2011 ĐẠI DIỆN HỘI PHHS GỒM: Ơng Cil Nếu – xã Đạ Tơng – đại diện phụ huynh K10 Ông Đỗ Thanh Xuân – xã ĐạR Sal - đại diện phụ huynh K10 Ông Võ Văn sĩ – xã Đạ Tông - đại diện phụ huynh K11 Ông Kơ Să Ha Clas – xã Đạ Long - đại diện phụ huynh K11 Ông SRô Chong – xã Đạ MRông – đại diện phụ huynh K12 Nơi nhận: trưởng • • Các đoàn thể (thực hiện) Lưu VP CÚC HUYỀN Hiệu HOÀNG THỊ ... mẹ học sinh phối hợp với nhà trường đôn đốc nhắc nhở bậc phụ huynh thực đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cuarminhf với nhà trường Cơng tác thơng tin báo cáo: * Phía nhà trường: - Thông tin kịp thời kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach HD cua BĐDCMHS 2011 2012, Ke hoach HD cua BĐDCMHS 2011 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay