Bien ban coi KSCL cuoi hoc ky i

8 7 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:23

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN HĐKSCL: TIỂU HỌC VÕ MIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN Hội đồng coi kiểm tra khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016-2017 Thực Quyết định số 08/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu việc thành lập Hội đồng coi kiểm khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hội đồng coi kiểm tra khảo sát chất lượng Trường Tiểu học Võ Miếu 1đã tổ chức theo tiến trình sau: Thời gian: Từ 07h 00 phút ngày 24/4/2017 đến hết ngày 28/4/2017 Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Võ Miếu Thành phần: - Chủ tịch hội đồng: Ông : Chu Văn Tình – Hiệu trưởng Trường TH Võ Miếu I - Phó chủ tịch hội đồng: Bà Hà Thị Niên – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu - Phó chủ tịch hội đồng: Bà: Đặng Thị Thanh Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu - Thư ký: Bà: Nguyễn Thị Thanh – Giáo viên Trường Tiểu học Võ Miếu - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 08/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 ngày 20 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu Nội dung: 4.1 Họp hội đồng khảo sát chất lượng: Buổi sáng ngày 24 tháng năm 2017 - Thông qua Quyết định thành lập hội đồng khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hội đồng coi KSCL Tiểu học Võ Miếu - Kiểm diện thành viên Hội đồng theo Quyết định số 08/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu + Có mặt: 07 (đủ) + Vắng mặt: - Chủ tịch hội đồng phát biểu ý kiến: Nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ, quy định cụ thể thành viên hội đồng; Thông báo lịch khảo sát chất lượng - Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo hội đồng, thư ký, giám thị - Phân công giám thị coi khảo sát lớp: Lớp 4A 4B 4C 4D 1A 1B 1C 1D 1E 1G 2A 2B 2C Ngày 25/4/2017 Vũ Đức Thuận Nguyễn Văn Học Đặng Thị Thanh Hồng Hà Thị Niên Chu Văn Tình Vũ Đức Thuận Nguyễn Văn Học Đặng Thị Thanh Hồng Hà Thị Niên Hà Thị Kim Cúc Đặng Thị Thanh Hồng Hà Thị Kim Cúc Vũ Đức Thuận Ngày 26/4/2017 Ngày 27/4/2017 2D 3A 3B 3C 3D 5A 5B 5C 5D Hà Thị Niên Đặng Thị Thanh Hồng Nguyễn Văn Học Hà Thị Niên Vũ Đức Thuận Nguyễn Văn Học Đặng Thị Thanh Hồng Vũ Đức Thuận Hà Thị Niên 4.2 Tiến hành khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 1, lớp 4: Ngày 25 tháng năm 2017 Buổi sáng: - Chủ tịch hội đồng giao đề kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 1, lớp cho giám thị phân công - Từ 00 phút đến 00 phút kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 4; Từ 05 phút đến 40 phút kiểm tra mơn Tốn lớp Thời gian làm kiểm tra môn Tiếng Việt 40 phút, (khơng tính phần kiểm tra đọc); Thời gian làm kiểm tra mơn Tốn 30 phút (Khơng tính thời gian chép đề) - Từ 00 phút đến 10 00 phút kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1; Từ 10 05 phút đến 10 40 phút kiểm tra mơn Tốn lớp Thời gian làm kiểm tra môn Tiếng Việt 40 phút, (khơng tính phần kiểm tra đọc); Thời gian làm kiểm tra mơn Tốn 30 phút (Khơng tính thời gian chép đề) Buổi chiều: - Chủ tịch hội đồng giao đề kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 2, lớp cho giám thị phân công - Từ 13 30 phút đến 14 30 phút kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2; Từ 14 35 phút đến 15 05 phút kiểm tra mơn Tốn lớp Thời gian làm kiểm tra mơn Tiếng Việt 40 phút, (khơng tính phần kiểm tra đọc); thời gian làm kiểm tra mơn Tốn 30 phút (Khơng tính thời gian chép đề) - Từ 15 10 phút đến 16 10 phút kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3; Từ 16 15 phút đến 16 45 phút kiểm tra môn Tốn lớp thời gian làm kiểm tra mơn Tốn 30 phút (Khơng tính thời gian chép đề) 4.2 Tiến hành khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt, Toán lớp 5: Ngày 27 tháng năm 2017 Buổi sáng: - Chủ tịch hội đồng giao đề kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp cho giám thị phân công - Từ 30 phút đến 10 phút kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 5; Từ 15 phút đến 50 phút kiểm tra mơn Tốn lớp Thời gian làm kiểm tra môn Tiếng Việt 40 phút; Thời gian làm kiểm tra mơn Tốn 30 phút thời gian làm kiểm tra mơn Tốn 30 phút (Khơng tính thời gian chép đề) - Tổng số học sinh ghi tên dự khảo sát chất lượng: 442 Trong đó: Lớp 1: 107 Lớp 2: 86 Lớp 3: 85 Lớp 4: 88 Lớp 5: 76 - Tổng số học sinh tham gia khảo sát: Trong đó: Lớp 1: 105 Lớp 2: 86 Lớp 3: 85 Lớp 4: 88 Lớp 5: 76 - Vắng mặt: 02 - Chủ tịch hội đồng niêm phong khảo sát trước chứng kiến Hội đồng 4.4 Tổng kết công tác coi khảo sát chất lượng - 10 30 phút Ngày 27 tháng năm 2017 Hội đồng tiến hành tổng kết công tác coi khảo sát chất lượng - Ý kiến giám thị coi khảo sát chất lượng: + Lãnh đạo Hội đồng điều hành hoạt động hội đồng khoa học, khách quan, quy chế + Các lớp khảo sát diễn nghiêm túc, quy chế, khơng có dấu hiệu bất thường vi phạm quy chế thi - Đánh giá Chủ tịch hội đồng: - Tổng số học sinh ghi tên dự khảo sát chất lượng: 442 Trong đó: Lớp 1: 107 Lớp 2: 86 Lớp 3: 85 Lớp 4: 88 Lớp 5: 76 - Tổng số học sinh tham gia khảo sát: Trong đó: Lớp 1: 105 Lớp 2: 86 Lớp 3: 85 Lớp 4: 88 Lớp 5: 76 - Vắng mặt: 02 + Các thành viên Hội đồng khảo sát có mặt đầy đủ, giờ, làm việc chức nhiệm vụ phân cơng + Q trình coi khảo sát tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, quy chế, khơng có tượng vi phạm quy chế thi - Các thành viên hội đồng trí nội dung biên Hội đồng coi khảo sát kết thúc hồi 10h30 ngày 27 tháng năm 2017 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ Chu Văn Tình Nguyễn Thị Hồng Nhung CHỮ Các thành viên Hội đồng Coi khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hội đồng KSCL: Trường Tiểu học Võ Miếu STT Họ tên Chữ Chu Văn Tình Hà Thị Niên Đặng Thị Thanh Hồng Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Văn Học Vũ Đức Thuận Hà Thị Kim Cúc (Danh sách có: 07 người) Ghi PHỊNG GD&ĐT THANH SƠN HĐKSCL: TIỂU HỌC VÕ MIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN Hội đồng chấm kiểm tra khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016-2017 Thực Quyết định số 09/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu việc thành lập Hội đồng chấm khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hội đồng chấm khảo sát chất lượng Trường Tiểu học Võ Miếu 1đã tổ chức theo tiến trình sau: Thời gian: Từ 07h 00 phút ngày 26/4/2017 đến hết ngày 28/4/2017 Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Võ Miếu Thành phần: - Chủ tịch hội đồng: Ơng : Chu Văn Tình – Hiệu trưởng Trường TH Võ Miếu I - Phó chủ tịch hội đồng: Bà Hà Thị Niên – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu - Phó chủ tịch hội đồng: Bà: Đặng Thị Thanh Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu - Thư ký: Bà: Nguyễn Thị Thanh – Giáo viên Trường Tiểu học Võ Miếu - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 08/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Quyết định số 09/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu Nội dung: 4.1 Họp hội đồng chấm kiểm tra khảo sát chất lượng: Buổi sáng ngày 26 tháng năm 2017 - Thông qua Quyết định thành lập hội đồng khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hội đồng coi KSCL Tiểu học Võ Miếu - Kiểm diện thành viên Hội đồng theo Quyết định số 08/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Quyết định số 09/QĐ-HT ngày 20 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Miếu + Có mặt: 07 (đủ) + Vắng mặt: - Chủ tịch hội đồng phát biểu ý kiến: Nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ, quy định cụ thể thành viên hội đồng; Thông báo lịch chấm kiểm tra khảo sát chất lượng - Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo hội đồng, thư ký, giám khảo - Phân công giám khảo chấm kiểm tra khảo sát lớp: Lớp Buổi sáng Buổi chiều 1-3 Đ/c:Vũ Đức Thuận (Chấm kiểm tra mơn Tốn Từ lớp đến lớp 3) Đ/c Vũ Đức Thuận (Chấm kiểm tra mơn Tốn Từ lớp đến lớp 3) 1-3 Đ/c:Hà Thị Kim Cúc (Chấm kiểm tra môn Tiếng Việt Từ lớp đến lớp 3) Đ/c:Hà Thị Kim Cúc (Chấm kiểm tra môn Tiếng Việt Từ lớp đến lớp 3) Ghi Đ/c: Nguyễn Văn Học Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Nhung vào điểm, tổng hợp số liệu báo cáo 4.2 Tiến hành chấm kiểm tra khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 1, đén lớp 3: Ngày 26 tháng năm 2017 Buổi sáng: (Từ 30 phút đến 11 00 phút) - Chủ tịch hội đồng giao kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 1, lớp cho giám khảo phân công - Các thành viên Hội đồng tiến hành chấm kiểm tra môn Toán Tiếng Việt từ lớp đến lớp Buổi chiều: (Từ 14 00 phút đến 16 30 phút) - Chủ tịch hội đồng giao kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp cho giám khảo phân công - Các thành viên Hội đồng tiến hành chấm kiểm tra mơn Tốn Tiếng Việt lớp 4.3 Tiến hành chấm kiểm khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 4: Ngày 27 tháng năm 2017 Buổi chiều: (Từ 14 00 phút đến 16 30 phút) - Phân công giám khảo chấm kiểm tra khảo sát lớp: Lớp Buổi sáng Buổi chiều 4A Hà Thị Niên 4B 4C 4D Đặng Thị Thanh Hồng Vũ Đức Thuận Hà Thị Kim Cúc Ghi Đ/c: Nguyễn Văn Học Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Nhung vào điểm, tổng hợp số liệu báo cáo 4.4 Tiến hành chấm kiểm tra khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 5: Ngày 28 tháng năm 2017 Buổi sáng: (Từ 30 phút đến 11 00 phút) - Phân công giám khảo chấm kiểm tra khảo sát lớp: Lớp Buổi sáng 5A Hà Thị Niên 5B 5C 5D Đặng Thị Thanh Hồng Hà Thị Kim Cúc Vũ Đức Thuận Buổi chiều Ghi Đ/c: Nguyễn Văn Học Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Nhung vào điểm, tổng hợp số liệu báo cáo - Chủ tịch hội đồng giao kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp cho giám khảo phân công - Các thành viên Hội đồng tiến hành chấm kiểm tra mơn Tốn Tiếng Việt từ lớp đến lớp 4.4 Tổng kết công tác coi khảo sát chất lượng - 10 30 phút Ngày 28 tháng năm 2017 Hội đồng tiến hành tổng kết công tác chấm kiểm tra khảo sát chất lượng - Ý kiến giám khảo chấm kiểm tra khảo sát chất lượng: + Lãnh đạo Hội đồng điều hành hoạt động hội đồng khoa học, khách quan, quy chế + Các giám khảo làm nghiêm túc, khách quan, quy chế, khơng có dấu hiệu bất thường vi phạm quy chế thi - Đánh giá Chủ tịch hội đồng: - Tổng số học sinh ghi tên dự khảo sát chất lượng: 442 Trong đó: Lớp 1: 107 Lớp 2: 86 Lớp 3: 85 Lớp 4: 88 Lớp 5: 76 - Tổng số kiểm tra khảo sát: Trong đó: Lớp 1: 105 Lớp 2: 86 Lớp 3: 85 Lớp 4: 88 Lớp 5: 76 - Vắng mặt: 02 học sinh + Các thành viên Hội đồng chấm kiểm tra khảo sát có mặt đầy đủ, giờ, làm việc chức nhiệm vụ phân công + Các giám khảo làm nghiêm túc, khách quan, quy chế, khơng có dấu hiệu bất thường vi phạm quy chế thi - Các thành viên hội đồng trí nội dung biên Hội đồng chấm khảo sát kết thúc hồi 11h00 ngày 28 tháng năm 2017 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ Chu Văn Tình Nguyễn Thị Hồng Nhung CHỮ Các thành viên Hội đồng chấm kiểm tra khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hội đồng KSCL: Trường Tiểu học Võ Miếu STT Họ tên Chữ Chu Văn Tình Hà Thị Niên Đặng Thị Thanh Hồng Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Văn Học Vũ Đức Thuận Hà Thị Kim Cúc (Danh sách có: 07 người) Ghi ... Chủ tịch h i đồng giao kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp 1, lớp cho giám khảo phân công - Các thành viên H i đồng tiến hành chấm kiểm tra mơn Tốn Tiếng Việt từ lớp đến lớp Bu i chiều: (Từ 14... - Chủ tịch h i đồng giao kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp cho giám khảo phân công - Các thành viên H i đồng tiến hành chấm kiểm tra mơn Tốn Tiếng Việt lớp 4.3 Tiến hành chấm kiểm khảo sát... vào i m, tổng hợp số liệu báo cáo - Chủ tịch h i đồng giao kiểm tra hai mơn Tiếng Việt, Tốn lớp cho giám khảo phân công - Các thành viên H i đồng tiến hành chấm kiểm tra mơn Tốn Tiếng Việt từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban coi KSCL cuoi hoc ky i, Bien ban coi KSCL cuoi hoc ky i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay