BIEN BAN KIEM TRA TAI CHINH NHA TRUONG

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:20

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG TH VÕ MIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG (PHẦN NGÂN SÁCH DO PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐÓNG GÓP) Năm học 2010 - 2011 I Thời gian: Vào hồi 00 phút, ngày 25 tháng năm 2010 II Địa điểm: Tại Văn phòng Trường tiểu học Võ Miếu – Thanh Sơn – Phú Thọ III Thành phần tham dự: Ban Thanh tra nhà trường: Bà: Hà Thị Niên – Chủ tịch Hội đồng trường Bà: Lê Thị Thanh Hà - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân 2.Về phía nhà trường hội CMHS: Ông: Đinh Mạnh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường Ơng: Nguyễn Hồng Lâm – kế toán Bà: Hà Thị Hồng Vinh – Hội trưởng Hội cham mẹ học sinh Bà: Nguyễn Thị Minh Tâm – Thư ký Hội đồng IV Nội dung kiểm tra: - Ông: Đinh Mạnh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo hoạt động thu chi tài nhà trường năm học 2010-2011 - Ơng: Nguyễn Hồng Lâm - Kế tốn nhà trường thơng qua trước Ban Thanh tra nhân dân khoản thu chi tài năm học 2010 - 2011 (Phần ngân sách địa phương PHHS đóng góp) Đã thống thu Hội nghị Phụ huynh học sinh vào đầu năm học - Cân đối thu chi – Thừa, thiếu kinh phí khoản mục thống hội nghị PHHS đầu năm học 2010 – 2011 khoản thu chi cụ thể sau: Quỹ ủng hộ Xây dựng CSVC: - Tổng thu: 33.350.000 đồng - Cân đối (Thiếu, thừa): Quỹ Khuyến học: -Tổng chi: 33.350.000 đồng - Tổng thu: 16.665.000 đồng -Tổng chi: 16.665.000 đồng - Cân đối (Thiếu, thừa): Tiền điện: - Tổng thu: 4.695.000 đồng -Tổng chi: 4.695.000 đồng - Cân đối (Thiếu, thừa): Tiền học buổi/ngày: - Tổng thu: 50.635.000 đồng -Tổng chi: 50.635.000 đồng - Cân đối (Thiếu, thừa): Tất khoản thu chi nhà trường thực theo Nghị Hội đồng nhân dân xã, Nghị Hội cha mẹ học sinh thực Luật ngân sách Tất khoản tiền cha mẹ học sinh đóng góp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thực thu chi hợp lý, tiết kiệm sử dụng mục đích, chứng từ thu chi hợp lệ; chế độ tốn cụ thể, rõ ràng; có đầy đủ sổ sách ghi chép khoản thu chi Biên lập xong vào hồi 11 00 phút ngày đọc công khai cho người nghe Các thành viên có liên quan trí ký tên Biên lập thành 03 (01 lưu Nhà trường – 01 lưu Cơng đồn trường – 01 Lưu Ban TTND) TM BAN TTND TRƯỞNG BAN Lê Thị Thanh Hà TM BCH CĐCS CHỦ TỊCH Hà Thị Niên TM HỘI CMHS HỘITRƯỞNG Hà T Hồng Vinh TM NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG Đinh Mạnh Tuấn THƯ KÝ Nguyễn T Minh Tâm ... trí ký tên Biên lập thành 03 (01 lưu Nhà trường – 01 lưu Cơng đồn trường – 01 Lưu Ban TTND) TM BAN TTND TRƯỞNG BAN Lê Thị Thanh Hà TM BCH CĐCS CHỦ TỊCH Hà Thị Niên TM HỘI CMHS HỘITRƯỞNG Hà T Hồng... nhân dân xã, Nghị Hội cha mẹ học sinh thực Luật ngân sách Tất khoản tiền cha mẹ học sinh đóng góp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thực thu chi hợp lý, tiết kiệm sử dụng mục đích, chứng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: BIEN BAN KIEM TRA TAI CHINH NHA TRUONG, BIEN BAN KIEM TRA TAI CHINH NHA TRUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay