TCXDVN 51 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG TCVN 7957 2008

105 12 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:55

Bộ xây dựng Tcxdvn 51 : 2008 thoát nớc - mạng lới công trình bên tiêu chuẩn thiết kÕ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard Trần Thành Chung - viwase 0912835566 Hµ néi 1/2008 TCXDVN-51:2008 thoát nớc - mạng lới công trình bên tiêu chuẩn thiết kế Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn qui định yêu cầu bắt buộc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng cải tạo, mở rộng nâng cấp hệ thống thoát nớc (mạng lới thoát nớc công trình bên ngoài) đô thị, khu dân c tập trung khu công nghiệp Ghi chú: Khi thiết kế hệ thống thoát nớc phải tuân theo quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan khác đ đợc Nhà nớc ban hành 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Qui định chung Khi thiết kế hệ thống thoát nớc việc lựa chọn sơ đồ giải pháp phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân c tập trung, khu công nghiệp Khi lựa chọn hệ thống sơ đồ thoát nớc phải đánh giá kinh tế, kĩ thuật, mức độ đảm bảo vệ sinh công trình thoát nớc có khả tiếp tục sư dơng chóng Khi thiÕt kÕ tho¸t n−íc cho c¸c điểm dân c, cho phép sử dụng kiểu hệ thống thoát nớc: chung, riêng nửa, riêng hoàn toàn hệ thống hỗn hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh công trình thoát nớc có, sở so sánh tiêu kinh tế kỹ thuật Đối với hệ thống thoát nớc ma, điều kiện cho phép sử dụng hệ thống mơng máng hở phải ý xử lý phần nớc ma bị nhiễm bẩn Hệ thống thoát nớc xí nghiệp công nghiệp thờng thiết kế theo kiểu riêng hoàn toàn, nhng tr−êng hỵp thĨ cã thĨ kÕt hỵp thu gom toàn phần nớc thải sản xuất với nớc thải sinh hoạt Khi thiết kế thoát nớc cho sở sản xuất công nghiệp cần xem xét: - Khả thu hồi chất quí có nớc thải sản xuất - Khả giảm lợng nớc thải sản xuất xả môi trờng bên cách áp dụng trình công nghệ hợp lí, sử dụng hệ thống cấp nớc tuần hoàn toàn bộ, phần lấy nớc thải phân xởng để sử dụng cho phân xởng khác 2.7 Ghi chú: Chỉ cho phép sử dụng nớc thải sinh hoạt đ đợc xử lý khử trùng để cấp nớc cho sản xuất Nớc đ sử dụng qua trình sản xuất không bị nhiễm bẩn cần nghiên cứu để sử dụng lại Khi sử dụng lại cho phép xả vào nguồn tiếp nhận vào hệ thống thoát nớc ma VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 2.8 Việc xả nớc thải sản xuất vào hệ thống thoát nớc công trình xử lý nớc thải đô thị cần phải vào thành phần chất ô nhiễm có nớc thải sản xuất, tiêu kinh tế kĩ thuật hệ thống thoát nớc yêu cầu vệ sinh xả nớc thải vào nguồn tiếp nhận Trong trờng hợp này, nớc thải sản xuất phải đảm bảo yêu cầu sau: - Không ảnh hởng xấu tới hoạt động đờng cống thoát nớc công trình xử lý nớc thải - Có nồng độ chất lơ lửng chất không 500 mg/l - Không chứa chất có khả phá hủy vật liệu, dính bám lên thành ống làm tắc cống thoát nớc công trình khác hệ thống thoát nớc - Không chứa chất dễ cháy (dầu, xăng ) chất khí hoà tan tạo thành hỗn hợp nổ đờng ống công trình thoát nớc - Không chứa chất độc có nồng độ ảnh hởng xấu tới trình xử lý sinh học tới việc xả nớc thải vào nguồn tiÕp nhËn 2.9 Ghi chó: NÕu n−íc th¶i s¶n xt không đảm bảo yêu cầu nói phải xử lý sơ chỗ Mức độ xử lý sơ cần phải đợc chấp thuận quan quản lý môi trờng đơn vị thoát nớc địa phơng Khi nối đờng cống thoát nớc thải sở sản xuất vào mạng lới đô thị sở phải có cống xả giếng kiểm tra riêng, đặt phạm vi sở Ghi chú: Cho phép đặt cống dẫn chung nớc thải sản xuất nhà máy, xí nghiệp sau giếng kiểm tra sở 2.10 Nớc thải có chứa chất độc hại vi trùng gây dịch bệnh trớc xả vào mạng lới thoát nớc đô thị khu dân c phải đợc khử độc khử trùng 2.11 Không cho phép xả nhiều loại nớc thải vào mạng lới thoát nớc, nh việc trộn loại nớc thải với tạo thành chất độc, khí nổ chất không tan với số lợng lớn 2.12 Không đợc xả nớc thải sản xuất có nồng độ chất ô nhiễm cao tập trung thành đợt Trờng hợp khối lợng thành phần nớc thải thay đổi lớn ngày cần phải thiết kế bể điều hoà 2.13 Ngoài việc tuân thủ qui định nêu tiêu chuẩn này, sơ đồ công nghệ phơng pháp xử lý, thông số để tính toán công trình xử lý bùn cặn nớc thải sản xuất cần phải dựa theo quy định, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng xí nghiệp công nghiệp tơng ứng, tài liệu quan nghiên cứu khoa học kinh nghiệm quản lý công trình tơng tự 2.14 Mức độ xử lý nớc thải trớc xả vào nguồn tiếp nhận đợc xác định tính toán sở đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định tiêu chuẩn môi trờng Việt Nam đợc quan quản lý môi trờng chấp thuận 2.15 Các công trình xử lý nớc thải sở công nghiệp nên bố trí phạm vi đất đai sở VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 2.16 Khoảng cách vệ sinh từ công trình xử lý trạm bơm nớc thải tới ranh giới xây dựng nhà công cộng xí nghiệp thực phẩm (có xét tới khả phát triển đối tợng đó) đợc qui định nh sau: - Đối với công trình xử lý trạm bơm nớc thải sinh hoạt lấy theo bảng 2-1 - Đối với công trình xử lý trạm bơm nớc thải sản xuất không nằm địa giới xí nghiệp, đợc bơm xử lý kết hợp bơm xử lý với nớc thải sinh hoạt lấy theo tiêu chuẩn vệ sinh qui định thiết kế công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp Nhà nớc hay Bộ chủ quản ban hành, nhng không thấp qui định bảng 2-1 Bảng 2-1 Tên công trình Công trình xử lý học sinh học có sân phơi bùn Công trình xử lý học sinh học có xử lý bùn cặn thiết bị khí B i lọc ngầm Cánh đồng tới Hồ sinh học Mơng ô xy hóa tuần hoàn Trạm bơm Khoảng cách ly vệ sinh tính m, theo công suất tính toán công trình, nghìn m3/d Dới 0,2 Từ 0,2 đến Tõ ®Õn 50 >50 150 200 400 500 100 200 150 200 150 15 150 300 200 200 200 20 300 400 300 400 20 400 30 Ghi chú: Khi không đảm bảo đợc khoảng cách tối thiểu trên, phải có giải pháp công nghệ phù hợp để đảm bảo đợc điều kiện vệ sinh phải đợc quan quản lý môi trờng địa phơng chấp thuận Nếu địa giới trạm xử lý nớc thải học sinh học công st d−íi 50m3/d cã b i läc ngÇm diƯn tÝch dới 0,5 khoảng cách lấy 100m Khoảng cách ly vệ sinh b i lọc ngầm công suất dới 15 m3/d lấy 15 m Khoảng cách ly vệ sinh bệ tự hoại 5m, giếng thấm 8m Khoảng cách ly bảng 2-1 cho phép tăng lên nhng không lần khu dân c xây dựng cuối hớng gió chủ đạo so với trạm xử lý, cho phép giảm nhng không 25% khu dân c xây dựng vị trí có hớng gió thuận lợi theo quan điểm vệ sinh Nếu làm khô bùn cặn cha đợc ổn định sân phơi bùn khoảng cách vệ sinh phải đợc tính toán phù hợp với tiêu chuẩn môi trờng đợc quan quản lý môi trờng địa phơng chấp thuận Đối với công trình cải tạo, tùy trờng hợp ngoại lệ áp dụng khác với qui định bảng nhng phải đợc chấp thuận quan quản lí môi trờng địa phơng VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 2.17 Không đợc xả nớc ma trờng hợp sau: - Trực tiếp vào khu vực dùng làm b i tắm - Vào khu vực trũng khả tự thoát nớc dễ tạo thành đầm lầy - Vào khu vực xói mòn, thiết kế biện pháp gia cố bờ 2.18 Phải xét tới khả đa công trình vào giai đoạn xây dựng trờng hợp cần thiết vận hành toàn công trình nh khả phát triển tơng lai vợt công suất tính toán công trình Ghi chú: Việc đa công trình vào sử dụng theo giai đoạn xây dựng hay vận hành toàn phải xuất phát từ điều kiện vệ sinh xả nớc thải vào nguồn tiếp nhận 2.19 Các giải pháp kỹ thuật đợc thiết kế phải dựa sở so sánh tiêu kinh tế kỹ thuật phơng án đề xuất Phơng án đợc chọn phơng án kinh tế đảm bảo khả thực cách thn lỵi VIWASE 1/2008 3.1 TCXDVN-51:2008 Tiêu chuẩn thải nớc tính toán thuỷ lực mạng lới thoát Nớc Tiêu chuẩn thải nớc hệ số không điều hoà Tiêu chuẩn thải nớc đô thị bao gồm nớc thải sinh hoạt dịch vụ xác định theo tiêu chuẩn cấp nớc tơng ứng với đối tợng giai đoạn xây dựng Hệ số không điều hoà ngày nớc thải đô thị khu dân c Kd lấy 1,15 -1,3 tuỳ theo đặc điểm đô thị Hệ số không điều hoà chung K0 lấy theo bảng 3-1, phụ thuộc vào lu lợng nớc thải trung bình ngày qtb Bảng 3-1 Hệ số không điều hoà chung K0 K0 max K0 Ghi chó: 2,5 0,38 10 2,1 0,45 L−u l−ỵng nớc thải trung bình qtb (l/s) 20 50 100 300 500 1000 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 ≥ 5000 1,44 0,71 Khi lu lợng trung bình nằm số bảng 3-1 hệ số không điều hoà chung xác định cách nội suy Hệ số không điều hoà K0 lấy theo bảng 3-1 cho phép áp dụng lợng nớc thải sản xuất không vợt 45% tổng lu lợng nớc thải đô thị 3 Khi lu lợng trung bình nớc thải nhỏ l/s K0 lấy Sự phân bố lu lợng nớc thải đô thị khu dân c theo ngày xác định theo biểu đồ dùng nớc Nếu biểu đồ dùng nớc phân bố theo tài liệu quản lí đối tợng thoát nớc tơng tự Tiêu chuẩn hệ số không điều hoà nớc thải sinh hoạt từ xí nghiệp công nghiệp, từ nhà công trình công cộng riêng rẽ xác định theo tiêu chuẩn thoát nớc bên nhà Tiêu chuẩn hệ số không điều hoà nớc thải sản xuất từ sở công nghiệp phải xác định theo tài liệu công nghệ sản xuất Lu lợng tính toán nớc thải sản xuất từ sở công nghiệp đợc xác định nh sau: - Đờng ống thoát nớc từ phân xởng xác định theo lu lợng lớn nhất; - Đờng ống dẫn chung toàn nhà máy theo đồ thị xả nớc giờ; - Đờng ống dẫn chung nhóm nhà máy theo đồ thị th¶i n−íc tõng giê cã xÐt tíi thêi gian ch¶y nớc thải đờng ống 3.7 Tính toán lu lợng điều hoà dòng chảy nớc ma Lu lợng tính toán thoát nớc ma tuyến cống (l/s) đợc xác định theo công thức tổng quát sau: Q= q.C.F (3-1) q - Cờng độ ma tính toán (l/s.ha ) VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 C - Hệ số dòng chảy F - DiƯn tÝch l−u vùc mµ tun cèng phơc vụ (ha) 3.8 Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P, xác định theo bảng 3-4 Cờng độ ma tính toán xác định biểu đồ hoạc công thức khác nhau, nhng nên có đối chiếu so sánh để đảm bảo độ xác cao: a Theo biĨu ®å quan hƯ I – D – F (cờng độ ma-thời gian-tần suất) đợc lập cho vïng l nh thỉ b Theo c«ng thøc Wenzel i = Trong ®ã: T d C + (3-2a) f i- C−êng ®é m−a (mm/h); Td - Thêi gian m−a ( phút); - Chu kỳ lặp lại trận ma; C- Hệ số phụ thuộc chu kỳ lặp lại trận ma c Theo công thức: q = Trong đó: A ( + C lg P ) (t + b ) n (3-2b) q- C−êng ®é m−a (l/s.ha); t - Thêi gian dòng chảy ma (phút); P- Chu kỳ lặp lại trận ma tính toán (năm); A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện ma địa phơng, chọn theo phụ lục II; vùng tham khảo vùng lân cận Số liệu ma cần có chuỗi thời gian quan trắc từ 20 đến 25 năm máy đo ma tự ghi, thời gian ma tối đa 150 180 phút Chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P khu vực đô thị phụ thuộc vào qui mô tính chất công trình, xác định theo bảng 3-2 Bảng 3-2 Tính chất đô thị - Thành phố lớn, loại I - Đô thị loại II, III - Các đô thị khác VIWASE 1/2008 Kênh, mơng 10 Qui mô công trình Công nhánh khu vực 2-1 0,5-0,33 Cống 1- 0,5 TCXDVN-51:2008 Ghi chú: Đối với đô thị hay khu vực đô thị địa hình đồi núi, diện tích lu vực thoát nớc lớn 150 ha, độ dốc địa hình lớn 0,02 tuyến cèng chÝnh n»m ë vƯt tròng cđa l−u vùc th× không phân biệt quy mô đô thị, giá trị P cần lấy lớn quy định bảng, chọn P 10 - 20 năm dựa phân tích độ rủi ro tổng hợp mức độ an toàn công trình Đối với khu công nghiệp tập trung, chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P phụ thuộc vào tính chất khu công nghiệp đợc xác định theo bảng 3-3 Bảng 3-3 Tính chÊt khu c«ng nghiƯp Khu c«ng nghiƯp cã c«ng nghƯ bình thờng Khu công nghiệp có sở sản xuất có yêu cầu đặc biệt 3.9 3.10 - 10 10 -20 Khi thiÕt kÕ tun tho¸t n−íc ë nơi có công trình quan trọng (nh tuyến tàu điện ngầm, nhà ga xe lửa, hầm qua đờng, tuyến đờng giao thông quan trọng mà việc ngập nớc gây hậu nghiêm trọng chu kỳ P lấy lớn so với quy định bảng 3-2, giá trị P lấy 25 năm Đối với khu vực có địa hình bất lợi lấy cao (50 100 năm) dựa phân tích tổng hợp độ rủi ro yêu cầu an toàn Đối với thành phố lớn có nhiều trạm đo ma cần phân tích độ tơng quan lợng ma trạm để xác định hệ số phân bố ma theo điểm diện tích Trong trờng hợp có trạm đo ma lu lợng tính toán cần nhân với hệ số phân bổ ma rào n Nếu tài liệu nghiên cứu nớc sử dụng biểu đồ đợc tổ chức khí tợng Thế giới thành lập, theo qui định phụ lục II Hệ số dòng chảy C xác định mô hình tính toán trình thấm Trong trờng hợp điều kiện xác định theo mô hình toán đại lợng C, phụ thuộc tính chất mặt phủ lu vực chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P, đợc chọn theo bảng 3-4 Bảng 3-4 Tính chất bề mặt thoát nớc Mặt đờng atphan Mái nhà, mặt phủ bêtông Mặt cỏ, vờn, công viên (cỏ chiếm d−íi 50%) - §é dèc nhá 1-2% - §é dèc trung bình 2-7% - Độ dốc lớn Ghi chú: 3.11 Giá trị P Chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P (năm) 10 25 50 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,75 0,80 0,81 0,88 0,92 0,32 0,37 0,40 0,34 0,40 0,43 0,37 0,43 0,45 0,40 0,46 0,49 0,44 0,49 0,52 Khi diƯn tÝch bỊ mỈt cã nhiỊu loại mặt phủ khác hệ số C trung bình xác định phơng pháp bình quân theo diện tích Đờng trình ma thiết kế đợc lựa chọn dựa số trận ma điển hình Thời gian kéo dài trình ma phụ thuộc vào qui mô đô thị qui mô khu vực đô thị, lấy từ 3h đến 6h Quá trình ma thiÕt kÕ phô thuéc tÝnh VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 chÊt m−a ë tõng vïng l nh thỉ Cã thĨ sư dụng biểu đồ I-D-F để thiết lập đờng trình m−a thiÕt kÕ 3.12 TÝnh to¸n thủ lùc hƯ thèng thoát nớc ma nói chung đợc thực theo hai bớc: - Bớc 1: Xác định sơ kích thớc công trình (bằng phơng pháp cờng độ giới hạn phơng pháp Rational) - Bớc 2: Kiểm tra kết tính toán bớc mô hình thuỷ lực, xét thấy cần thiết điều chỉnh kết tÝnh ë b−íc TÝnh to¸n hƯ thèng tho¸t n−íc ma theo phơng pháp cờng độ giới hạn phải tuân theo qui định từ muc 3.13 đến 3.18 3.13 Thời gian dòng chảy ma đến điểm tính toán t (phút), đợc xác định theo công thức: Trong đó: t = to + t1 + t2 (3-3) to -Thêi gian nớc ma chảy bề mặt đến r nh đờng, cã thĨ chän tõ ®Õn 10 NÕu tiểu khu có đặt giếng thu nớc ma thời gian chảy đến cống đờng phố (thời gian tập trung bề mặt) xác định theo quy định điều 3.14 Riêng khu vực mà tính chất đô thị cha rõ rệt xác định theo quy định điều 3.16 ; t1-Thời gian nớc chảy theo r nh ®−êng ®Õn giÕng thu (khi giíi hạn tiểu khu không đặt giếng thu nớc ma) xác ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iỊu 3.14 ; t2- Thêi gian nớc chảy cống đến tiết diện tính toán xác định theo dẫn điều 3.15 3.14 Thời gian nớc ma chảy theo r nh đờng t1 (phút) xác định theo công thức: Trong đó: t1 = 0,021 (3-4) L1 V1 L1 - Chiều dài r nh đờng (m); V1 - Tốc độ chảy cuối r nh ®−êng (m/s) 3.15 Thêi gian n−íc m−a ch¶y cèng đến tiết diện tính toán xác định theo công thức: Trong ®ã: t = 0,017∑ (3-5) L2 V2 L2 - Chiều dài đoạn cống tính toán (m); V2 - tốc độ chảy đoạn cống tơng đơng (m/s) 3.16 Đối với khu vực đô thị mà hệ thống thoát nớc ma cha rõ rệt (không bố trí giếng thu, r nh đờng) thời gian tập trung nớc ma bề mặt (t0 + t1) đợc xác định theo công thức sau: t = t0 + t1 = VIWASE 1/2008 1,5n0,6 × L0,6 Z 0,3 × i 0,5 × I 0,3 (phót) (3-6) TCXDVN-51:2008 Trong ®ã: n - HƯ sè nh¸m Maning L - ChiỊu dài dòng chảy (m) Z - Hệ số mặt phủ, lấy theo bảng 3-5 I - Cờng độ ma (mm/phút) i - Độ dốc bề mặt Bảng 3-5 Loại mặt phủ - Mái nhà mặt đờng nhựa - Mặt đờng lát đá - Mặt đờng cấp phối - Mặt đờng ghép đá - Mặt đờng đất - Công viên, đất trồng (á sét) - Công viên, đất xanh (¸ c¸t) - B i cá Ghi chó: HƯ sè Z 0,24 0,224 0,145 0,125 0,084 0,038 0,020 0,015 Khi diện tích bề mặt có nhiều loại mặt phủ khác hệ số Z trung bình xác định phơng pháp bình quân theo diện tích 3.17 Diện tích thu nớc tính toán cho đoạn cống lấy toàn hay phần diện tích thu nớc cho lu lợng tính toán lu lợng lớn 3.18 Vờn công viên mạng lới thoát nớc ma không xét đến diện tích lu vực hệ số dòng chảy Nhng mặt đất có độ dốc nghiêng phía đờng phố lớn 0,008 dải đất däc theo ®−êng cã bỊ réng 50 - 100 m phải đợc tính vào lu vực thoát nớc 3.19 Điều hoà dòng chảy nớc ma, bao gồm việc làm chậm dòng chảy biện pháp thấm chứa, nhằm mục đích giảm lu lợng đỉnh, lu lợng hệ thống thoát nớc, giảm tác động tiêu cực nớc ma gây ra, giữ ổn định nớc ngầm tạo cảnh quan môi trờng Các công trình thấm bao gồm: công trình thấm tự nhiên công trình nhân tạo Các công trình chứa bao gồm: bể chứa, hồ chứa, hồ điều hoà khu đất trũng vờn cây, b i cỏ, chứa tạm thời ma 3.20 Khi thiết kế hồ điều hoà cần bảo đảm yêu cầu: Cửa dẫn nớc vào hồ xả nớc khỏi hồ phải bố trí hợp lý để thuận tiện việc khống chế ®iỊu khiĨn møc n−íc hå, phï hỵp víi diƠn biến trận ma bảo đảm cảnh quan hồ đô thị Khi vận hành hồ điều hòa, cần tính đến việc thay nớc hồ để đảm bảo điều kiện vệ sinh (trung bình năm lần thay nớc) §é s©u líp n−íc tÝnh tõ mùc n−íc tèi thiĨu đến đáy hồ không nhỏ 1m 3.21 Xác định thể tích điều hoà hồ W (m3) biểu đồ lu lợng nớc ma chảy vào xả khỏi hồ theo mức nớc trung bình mức nớc lớn Đối với công trình nhỏ, không yêu cầu độ xác cao, áp dụng phơng pháp cờng độ giới hạn tính toán thể tích điều hòa công thức sau: VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 11.11 Thiết kế chống xâm thực cho kết cấu xây dựng nhà công trình thoát nớc cần tuân theo quy định tiêu chuẩn thiết kế chống xâm thực cho nhà công trình Bảng 11-1 Loại nhà phòng Thành phần công việc Tờng, thành Trần Nền đáy Trát vữa xi măng, đánh màu Trát vữa XM Phòng hoá chất có Trát vữa xi măng, đánh độ ẩm cao, có bể màu sơn màu chứa nớc để hở Công trình có tính chất sản xuất: Nhà gian nhà đặt song chắn rác Phòng hoá chất có độ ẩm bình thờng Kho hoá chất khô Bể lọc sinh học Trát vữa xi măng, đánh màu sơn màu Trát vữa XM Lát gạch men láng vữa xi măng Lát gạch men Trát vữa XM Lát gạch men Trát vữa tam hợp quét vôi trắng Trát vữa XM, đánh màu Trát vữa XM Lát gạch men Buồng điều khiển bể mêtan - Ngăn phân phối Thành trát vữa XM, đánh màu - Trạm bơm Tờng trát vữa XM Clorato Kho clo Trạm bơm khí - Gian máy Tờng trát vữa XM, ốp - nh gạch men cao 1,0m kể từ mặt sàn trở lên, phía quét nớc thuỷ tinh sơn màu Tờng trát vữa XM, trát nguýt góc kỹ chỗ liên kết với tờng, tờng với sàn, tờng với trần Tờng trát vữa XM - Phòng phụ trợ (hoặc quản lý) Tờng trát vữaotongr hợp, quét vôi màu trắng 11 Trạm bơm - Gian máy Phần mặt đất xây gạch trát vữa Phần dới mặt đất bê tông Mặt trát vữa xi măng, quét bi tum mặt 10 Bể lọc VIWASE 1/2008 Trát vữa XM Thành trát vữa XM, đánh màu Láng vữa XM, đánh màu Láng vữa XM, đánh màu Láng vữa XM, đánh màu Lát gạch men chống axit hay láng vữa chống axit Trát vữa XM, quét vôi màu trắng - nh - Trát vữa TH, quét vôi màu trắng Lát gạch men Láng vữa XM Đáy láng vữa XM, đánh màu Láng vữa ximăng 90 TCXDVN-51:2008 - Phòng phụ bể chứa trát vữa xi măng Tờng có trát vữa, phần chìm bê tông có trát vữa xi măng đánh màu Trát vữa xi măng Thông gió 11.12 Khi thiết kế thông gió cho nhà công trình hệ thống thoát nớc phải tuân theo quy định tiêu chuẩn này, có xét đến yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế nhà phụ công trình phụ xí nghiệp công nghiệp 11.13 nhà gian đặt song chắn rác cần có thông gió đẩy đợc 80% không khí từ mơng kín 20% từ vùng phía phòng chỗ lấy rác máy nghiền rác 11.14 trạm bơm nớc thải sinh hoạt phải có ống thoát gió riêng biệt cho gian máy gian bể chứa cho phép bố trí thiết bị xả chung có van chiều ống dẫn gió, gian bể chứa song chắn rác Trao đổi không khí phải đảm bảo liên tục để không khí khỏi bị nhiễm bẩn chất độc giới hạn cho phép 11.15 gian máy bể chứa trạm bơm nớc thải có khí độc thoát ra, hệ thống thông gió làm việc thờng xuyên nên có thiết bị truyền tín hiệu tới trung tâm, điều khiển đo mức độ khí độc có thêm hệ thống thông gió dự phòng 11.16 Trong đờng hầm đặt hệ thống thoát nớc, phải có hệ thống thông gió tự nhiên, phải có hệ thống thông gió máy để hoạt động thông gió trớc cho công nhân xuống hầm Khi nớc thải có chất độc chất nổ có toả nhiệt nhiều phải thông gió máy Số lần thay đổi không khí xác định theo tính toán Thiết bị điều khiển hệ thống thông gió máy bố trí cửa vào đờng hầm VIWASE 1/2008 91 12 TCXDVN-51:2008 Một số yêu cầu cần bổ sung hệ thống thoát nớc xây dựng khu vực đặc biệt Vùng ®Êt lón sơt 12.1 ThiÕt kÕ hƯ thèng tho¸t n−íc xây dựng vùng đất lún phải tuân theo tiêu chuẩn thiết kế móng nhà công trình Khi thiết kế công trình có đờng ống dẫn, phải xử lý thích hợp để đảm bảo đợc ổn định bền vững 12.2 Khoảng cách nhà, công trình đờng ống lấy theo yêu cầu chơng 14 cđa tiªu chn thiÕt kÕ cÊp n−íc 12.3 èng chui qua tờng (thành) móng cầu để lộ đặt sau ống lồng Kích thớc lỗ ống lồng phải lớn kích thớc ống chui Dùng vật liệu đàn hồi để xảm kín khe hở 12.4 Sân phơi bùn phải đặt thấp so với công trình xử lý khác Không đợc xả nớc thấm sân phơi bùn vào đất thuộc phạm vi khu đất xây dùng Vïng cã ®éng ®Êt 12.5 Khi thiÕt kÕ hƯ thống thoát nớc cho xí nghiệp công nghiệp đô thị vùng động đất phải có biện pháp ngăn ngừa nớc thải làm ngập khu vực xây dựng, làm bẩn nguồn nớc ngầm nớc mặt đờng ống công trình làm bị phá hoại Trên mạng lới thoát nớc cần bố trí miệng xả dự phòng 12.6 Nên áp dụng hồ sinh học b i thấm để làm nớc thải 12.7 Trạm bơm công trình đặt vùng có động đất cấp 7, cấp chỗ ống nối với trạm bơm, công trình phải giải theo liên kết mềm để tránh g y ống 12.8 Đối với mạng lới tự chảy vùng động đất cấp - thiết kế phải dùng ống bê tông có cốt thép, không đợc dùng ống bê tông cốt thép 12.9 Đối với đờng ống chịu áp lực vùng có động đất cấp trở lên thiết kế cần áp dụng: - Đối với ống bê tông cốt thép, lấy số hiệu ống cao cấp so với vùng động đất - ống gang áp lực công tác đến 60 N/cm2, ống thép áp lực công tác từ 90 N/cm2 trở lên 12.10 Nối liên kết mềm ống bê tông cốt thép, ống gang chịu áp lực không chịu áp lực vùng có động đất 12.12 Thiết kế nhà công trình thoát nớc vùng có động đất cần tuân theo tiêu chuẩn thiết kế công trình vùng có động đất yêu cầu ghi TCXDVN 33:2006 - Cấp nớc - Mạng lới đờng ống công trình - Tiêu chuẩn thiết kÕ VIWASE 1/2008 92 TCXDVN-51:2008 13 c¸c phơ lơc Phơ lục I Điều kiện vệ sinh xả nớc thảI vào nguồn nớc mặt 1.1 Các quy định chung P1 Mức độ cần thiết để xử lý nớc thải đô thị trớc xả vào nguồn nớc mặt phải dựa vào điều kiện sau đây: - Khối lợng, thành phần chất ô nhiễm chế độ thải nớc - Lu lợng, chất lợng nớc, khả tự làm chế độ thuỷ văn sông, hồ - Tình trạng mục đích sử dụng nguồn nớc thời gian thiết kế tơng lai P2 Nớc thải xả vào nguồn nớc mặt phải tính đến khả tự làm nguồn phải đáp ứng hai điều kiện sau đây: a Điều kiện cần: Nớc thải không đợc làm ô nhiễm, giảm chất lợng nớc sử dụng hạ lu điểm xả Tại điểm lấy nớc gần phía hạ lu, nồng độ chất ô nhiễm hỗn hợp nớc nguồn nớc thải không đợc vợt giá trị giới hạn cho phép quy định tiêu chuẩn môi trờng TCVN 5942-1995 loại nguồn nớc mặt theo mục đích sử dụng khác (bảng PL1-1) Bảng PL1-1 Nồng độ giới hạn chất dòng hỗn hợp nớc thải đô thị nớc sông, hồ tiết diện tính toán hạ lu cống xả Chỉ tiêu pH Hàm lợng cặn lơ lửng cho phép tăng không quá, mg/l BOD5, không lớn hơn, mg/l COD, không lớn hơn, mg/l Ôxy hoà tan, không nhỏ hơn, mg/l N-NH4, không lớn hơn, mg/l Coliform, không lớn hơn, MPN/100 ml Nguồn loại đến 8,5 1,0 Nguồn loại 5,5 ®Õn 2,0 10 0,05 5000 25 35 6* 10000 Ghi chú: Nguồn loại 1- sông, hồ vực nớc mặt khác dùng làm nguồn cung cấp nớc thô cho hệ thống cấp nớc đô thị, khu dân c khu công nghiệp Nguồn loại 2- sông, hồ vực nớc mặt sử dụng cho mục đích khác b Điều kiện đủ: Khi xả vào vực nớc mặt, nớc thải không đợc làm ô nhiễm nớc hạ lu cống xả Nồng độ chất ô nhiễm nớc thải Cxả (mg/l) phải thấp giá trị giới hạn cho phép quy định xả vào vực nớc mặt tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 Nớc thải công nghiệp Tiêu chuẩn thải có tính đến hệ số lu lợng /dung tích nguồn tiếp nhận nớc thải Kq hệ số theo lu lợng nớc thải Kf theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trờng, theo công thức sau VIWASE 1/2008 93 TCXDVN-51:2008 Cxả Ccp = CbxKqxKf Trong đó: (PL1-1) Ccp- Nồng độ giới hạn chất ô nhiễm cho phép xả vào vực nớc mặt (mg/l); Cb- Nồng độ tối đa chất ô nhiễm cho phép xả vào vực nớc mặt theo quy định tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 (mg/l), xác định theo bảng PL1-2; Kq- Hệ số lu lợng / dung tích nguồn tiếp nhận nớc thải, xác định theo bảng PL1-3 vực nớc sông PL1-4 ®èi víi vùc n−íc hå; Kf- HƯ sè l−u lợng nớc thải xả nguồn, xác định theo bảng PL1-5 Bảng PL1-2 Nồng độ giới hạn cho phép số chất ô nhiễm nớc thải xả vào vực nớc mặt khác theo TCVN 5945:2005- Nớc thải công nghiệp Tiêu chuẩn thải Chỉ tiêu pH Hàm lợng cặn lơ lửng , mg/l BOD5, mg/l COD, mg/l N-NH4, mg/l Tỉng nit¬, mg/l Tỉng phètpho Coliform,MPN/100 ml Nguån lo¹i 6-9 50 30 50 15 3000 Nguån lo¹i 5,5-9 100 50 80 10 30 5000 Bảng PL1-3 Giá trị hệ số Kq ứng với lu lợng dòng chảy sông tiếp nhận nớc thải Lu lợng trung bình tháng mùa kiệt dòng chảy sông QS (m3/s) QS 50 m3/s 50 m3/s < QS ≤ 200 m3/s QS >200 m3/s Giá trị Kq 0,9 1,1 Ghi chú: Trờng hợp kênh, rạch, suối nhỏ số liệu lu lợng Kq lấy 0,9 Bảng PL1-4 Giá trÞ hƯ sè Kq øng víi dung tÝch hå tiÕp nhận nớc thải Dung tích trung bình tháng mùa kiƯt cđa hå V (106m3) V ≤ 10 106m3 10 106m3 < V 100 106m3 V>100 106m3 Giá trị Kq 0,9 1,1 Ghi chó: Tr−êng hỵp ngn tiÕp nhận nớc thải biển ven bờ Kq lấy b»ng 1,2 Tr−êng hỵp biĨn ven bê dïng cho mơc đích bảo vệ thủy sinh thể thao giải trÝ d−íi n−íc th× Kq lÊy b»ng 1,0 VIWASE 1/2008 94 TCXDVN-51:2008 Bảng PL1-5 Giá trị hệ số Kf ứng với lu lợng trung bình nớc thải Lu lợng nớc th¶i Q (m3/d) Q ≤ 50m /d 50 m3/d < Q ≤ 500 m3/d 500 m3/d < Q ≤ 5000 m3/d Q>5000 m3/d Giá trị Kf 1,2 1,1 1,0 0,9 P3 Khi xả nớc thải đồng thời chứa nhiều chất độc hại vào sông, hồ nồng độ, giới hạn cho phép chất riêng biệt đợc tính theo công thức sau đây: C m Trong đó: i =1 Ci ≤1 i , cp Ci – Nång ®é tÝnh toán chất ô nhiễm thứ i nớc thải; Ci,cp Nồng độ giới hạn cho phép chất ô nhiễm thứ i nớc thải đợc phép xả vào nguồn quy định; m- Số phần tử ô nhiễm nớc thải P4 Đối với nớc thải sinh hoạt sở dịch vụ, sở công cộng , chung c− … khu vùc kh«ng cã hƯ thống thoát nớc xử lý nớc thải tập trung, nồng độ giới hạn chất ô nhiễm nớc thải cho phép xả môi trờng bên xác định theo quy định TCVN 6772: 2000: Chất lợng nớc - Nớc thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép Tiêu chuẩn không dùng cho nớc thải công nghiệp nh quy định TCVN 5945:2005 P5 Đối với nớc thải bệnh viện, nồng độ giới hạn chất ô nhiễm nớc thải cho phép xả môi trờng bên xác định theo quy định TCVN 73822004: Chất lợng nớc nớc thải bệnh viện Tiêu chuẩn thải P6 Các điểm xả nớc phải đợc bố trí hạ lu dòng chảy tính từ khu dân c còng nh− phÝa d−íi ®iĨm lÊy n−íc phơc vơ cho khu dân c đó, có xét đến khả chảy ngợc dòng có thuỷ triều, gió dồn thay đổi dòng chảy hoạt động công trình thuỷ điện Điểm tính toán sông, hồ tiếp nhận nớc thải phải cách từ 500 đến 1000 m phía thợng lu điểm sử dụng nớc (điểm lấy nớc, miệng thu công trình cấp nớc, b i tắm, nhà nghỉ, nuôi cá v.v ) gần theo chiều dòng chảy sông phía từ điểm sư dơng n−íc c¸c vùc n−íc tÜnh P7 Qu¸ trình tự làm nớc thải sông, hồ đợc tính toán điều kiện sau đây: a Lu lợng nớc thải xả vào sông hồ lu lợng trung bình b Các điều kiện thuỷ văn sông hồ nh sau: Đối với dòng chảy không điều hoà tính theo lu lợng tháng trung bình nhỏ năm với độ bảo đảm 95% (theo số liệu quan thuỷ văn cung cấp) VIWASE 1/2008 95 TCXDVN-51:2008 Đối với dòng chảy điều hoà theo lu lợng phía dới đập, có loại trừ khả dòng chảy ngợc từ hạ lu Đối với hồ chứa tĩnh, tính theo chế độ bất lợi nhất, xác định cách thành lập bảng tính ảnh hởng gió ảnh hởng đến miệng xả, điều kiện tự nhiên khác TCVN 6772:2000-Chất lợng nớc - Nớc thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép (Water Quality - Domestic Wastewater Standards) Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn áp dụng nớc thải sinh hoạt loại sở dịch vụ, sở công cộng chung c xả vào vùng nớc quy định nơi cha có HTTN XLNT tập trung Giới hạn ô nhiễm cho phép: Bảng PL1-6 Thông số ô nhiễm giới hạn cho phép TT Th«ng sè pH BOD5, mg/l ChÊt rắn lơ lửng, mg/l Chất rắn lắng, mg/l Tổng chất rắn hoà tan, mg/l Sun phua(theo H2S), mg/l Nitơrát (NO3-), mg/l Dầu mỡ (thùc phÈm), mg/l Phosphat (PO43-), mg/l 10 Coliform, MPN/100ml Ghi chú: KQĐ- Không quy định giá trị Mức I 5-9 20 50 0,5 500 1,0 30 20 1.000 Møc II 5-9 30 50 0,5 500 1,0 30 20 1.000 Giá trị giới hạn Mức III Mức IV 5-9 5-9 40 50 60 100 0,5 0,5 500 500 3,0 4,0 40 50 20 20 10 10 5.000 5.000 Møc V 5-9 200 100 KQ§ KQ§ KQ§ KQ§ 100 KQĐ 10.000 Các mức I, II, III, IV V: theo loại hình quy mô công trình dịch vụ nh sau: Bảng PL1-7 Các mức áp dụng sở dịch vụ, công cộng khu chung c Loại hình Khách sạn Nhà trọ, nhà khách Bệnh viện nhỏ, trạm xá Bệnh viện đa khoa Trụ sở quan hành chính, văn phòng đại diện VIWASE 1/2008 Quy mô Dới 60 phòng Từ 60 đến 200 phòng Trên 200 phòng Từ 10 đến 50 phòng Từ 50 đến 250 phòng Trên 250 phòng Từ 10 đến 30 giờng Trên 30 giờng Từ 5.000 đến 10.000m2 Từ 10.000 đến 50.000m2 Trên 50.000 m2 Mức áp dụng theo bảng Mức III Møc II Møc I Møc IV Møc III Møc II Møc II Møc I Møc I Møc III Møc II Møc I Ghi chó Ph¶i khư trïng n−íc th¶i DiƯn tích tính khu vực làm việc 96 TCXDVN-51:2008 Loại hình Trờng học, viện nghiên cứu sở tơng tự Cửa hàng bách hoá, siêu thị Chợ thực phẩm tơi sống Nhà hàng ăn uống, nhà ăn công cộng, cửa hàng thực phẩm 10 Khu chung c Quy mô Từ 5.000 đến 25.000m2 Trên 25.000 m2 Từ 5.000 đến 25.000 m2 Trên 25.000 m2 Tõ 500 ®Õn 1.000 m2 Tõ 1.000 ®Õn 1.500 m2 Từ 1.500 đến 25.000 m2 Trên 25.000 m2 Dới 100 m2 Tõ 100 ®Õn 250 m2 Tõ 250 ®Õn 500 m2 Từ 500 đến 2.500 m2 Trên 2.500 m2 Dới 100 hộ Từ 100 đến 500 hộ Trên 500 hộ Mức áp dụng theo bảng Mức II Møc I Møc II Møc I Møc IV Møc III Møc II Møc I Møc V Møc IV Møc III Møc II Møc I Møc III Møc II Møc I Ghi Ghi chú: Đối với thông số bảng PL1-11 nồng độ giới hạn cho phép đợc xác định theo TCVN 5945-1995 TCVN 7382-2004: Chất lợng nớc nớc thải bệnh viện Tiêu chuẩn thải 1.3 TT Thông số pH Chất rắn lơ lửng Đơn vị Giá trị giíi h¹n Møc I Møc II 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 mg/l 50 100 BOD5 (20 0C) mg/l 20 30 Sunfua (S2-, tÝnh theo H2S) mg/l 1,0 1,0 Amoni (NH4+, tÝnh theo N) mg/l 10 10 Nitrat (NO3-, tÝnh theo N) mg/l 30 30 DÇu mì ®éng thùc vËt mg/l 10 Octophosphat (PO , tÝnh theo PO43-) 34 Tæng coliforms VIWASE 1/2008 mg/l MPN/ 100ml 1000 5000 Phơng pháp xác ®Þnh TCVN 6492: 1999 (ISO 10523: 1994) TCVN 6625: 2000 (ISO 11923: 1997) TCVN 6001: 1995 (ISO 5815: 1989) TCVN 4567: 1988 hc SMEWW 4500 - S2TCVN 5988: 1995 (ISO 5664: 1984) TCVN 6180: 1996 (ISO 7890 - 3: 1988 (E)) SMEWW 5520 - B TCVN 6494 - 2: 2000 (ISO 10304 - 2: 1995) TCVN 6187 - 1: 1996 (ISO 9308 - 1: 1990 (E)) hc TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308 - 2: 1990 (E)) 97 TCXDVN-51:2008 TT Th«ng sè Vi khuẩn gây bệnh đờng ruột Salmonella 10 Shigella Đơn vị Vibrio cholera Giá trị giới hạn Mức I Mức II KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ 11 Tổng hoạt ®é phãng x¹ α Bq/l 0,1 0,1 12 Tỉng ho¹t độ phóng xạ Bq/l 1,0 1,0 Phơng pháp xác ®Þnh SMEWW 9260 B SMEWW 9260 E SMEWW 9260 H TCVN 6053: 1995 (ISO 9696: 1992) TCVN 6219: 1995 (ISO 9697: 1992) KPHĐ - Không phát đợc Mức I: Nớc thải bệnh viện đổ vào thuỷ vực với mục đích sử dụng khác Mức II: Nớc thải bệnh viện đổ vào nơi định, hệ thống thoát nớc thành phố VIWASE 1/2008 98 TCXDVN-51:2008 Phụ lục II Các số khí hậu công thức cờng độ ma Dạng công thức cờng độ ma: Trong đó: q= A (1 + ClgP) (t + b)n q: C−êng độ ma (l/s.ha); P: Chu kỳ lặp lại ma (năm); t: Thời gian ma (phút); A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện ma địa phơng Bảng PL2-1 Hằng số khí hậu công thức cờng độ ma số thành phố TT Tên thành phố Bảo Lộc A 11100 C 0,58 b 30 n 0,95 B¾c Giang 7650 0,55 28 0,85 Ba Xuyªn 9430 0,55 30 0,95 Bắc Cạn Bắc Quang 8150 8860 0,53 0,57 27 29 0,87 0,8 Buôn Mê Thuột 8920 0,58 28 0,93 Cöa Tïng 2340 0,49 14 0,62 10 0,65 Cà Mau Đô Lơng 10 Đà Nẵng 11 Hà Giang 12 Hà Nam 13 Hà Nội 14 Hải Dơng 15 Hải Phòng 16 Hồ Chí Minh 17 Hòn Gai 18 Hng Yên 19 Hoà Bình 20 Huế 21 Lào Cai 22 Lai Châu 23 Liên Khơng 24 Móng C¸i VIWASE 1/2008 9210 0,48 25 0,92 3540 0,55 19 4640 0,42 22 0,79 5890 0,65 20 0,84 2170 4850 4260 5950 0,52 0,51 0,42 0,55 11 18 21 0,7 0,8 0,78 0,82 11650 0,58 32 0,95 760 0,59 20 0,83 4720 0,42 20 0,78 5500 0,45 19 0,82 6210 0,58 22 0,84 1610 4200 9230 4860 0,55 0,5 0,52 0,46 12 16 29 20 0,55 0,8 0,92 0,79 99 TCXDVN-51:2008 TT Tên thành phố 25 Nam Định 26 Nha Trang A 4320 1810 27 Ninh B×nh 28 Phan ThiÕt 35 Sa Pa 36 T©y HiÕu 0,62 4120 0,42 20 0,8 0,55 14 0,68 5210 0,62 19 0,82 3360 0,54 19 0,69 5220 0,45 19 0,81 3640 0,53 19 0,72 0,5 10 0,55 0,56 20 0,52 0,81 28 0,85 9150 0,53 28 0,97 8670 0,55 30 0,87 3430 0,55 20 0,69 5670 0,53 21 0,8 5830 47 VÜnh Yªn 48 Yên Bái 0,67 15 4560 45 Vinh 46 Việt Trì 16 0,92 0,48 2820 43 Tuyên Quang 44 Vân Lý 0,58 0,8 2230 7710 41 Trµ Vinh 42 Tuy Hoµ 0,92 29 5460 39 Thái Nguyên 40 Thanh Hoá 25 0,49 1720 37 Tam Đảo 38 Thái Bình 0,65 8820 0,55 n 0,79 12 19 2610 33 S¬n La 34 Sơn Tây 0,55 0,48 2590 31 Quảng Trị 32 Quy Nhơn b 19 4930 7070 29 Plây Cu 30 Quảng Ng i C 0,55 7500 0,48 15 0,52 0,72 21 0,55 0,79 18 0,54 0,85 29 0,85 B¶ng PL2-2 HƯ số phân bố ma rào n Diện tích lu vực (ha) Hệ số phân bố ma rào n VIWASE 1/2008 300 0,96 500 0,94 1000 0,91 2000 0,87 3000 0,83 4000 0,8 100 TCXDVN-51:2008 Phụ lục III Khoảng cách từ đờng ống thoát nớc đến mạng lới kỹ thuật công trình Bảng PL3-1 Khoảng cách từ đờng ống thoát nớc đến mạng lới kỹ thuật công trình Tên công trình 1- Đến móng nhà, móng công trình móng cầu vợt móng nen 2- Đến rào ngăn cột điện giao thông, cột điện thoại 3- Đến trục ray cuối đờng sắt (nhng không nhỏ chiều cao đắp) 4- Đờng tàu điện 5- Đến vỉa đờng phố 6- Đến thành r nh thoát nớc đến chân đắp 7- Đến móng cột điện: - 1KV đèn chiếu sáng - 1-35KV - 110 KV lớn 8- §−êng cÊp n−íc cã ®−êng kÝnh: < 200 = 200 > 200 9- Cống thoát nớc thải sinh hoạt 10- Cống hạ mức nớc ngầm thoát nớc thải 11- Cáp điện mạnh - dới 35KV 12- Cáp điện mạnh dới 35KV 110KV 13- Cáp thông tin VIWASE 1/2008 Khoảng Khoảng cách tính cách nằm theo mép ngang (m) ống cáp (m) 3 2,8 1,5 Ghi Trị số tử số khoảng cách theo chiều ngang Trị số mẫu số khoảng cách theo chiều đứng 1 1,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 0,5 0,1 101 TCXDVN-51:2008 Phụ lục IV công trình phụ trợ trạm xử lý nớc thải Tuỳ theo công suất điều kiện cụ thể nơi trạm xử lý cần xây dựng công trình phụ Diện tích công trình phụ lấy theo bảng PL4-1 sau Bảng PL4-1 Diện tích công trình phụ trợ trạm xử lý nớc thải Tên công trình Diện tích nhỏ (m2) phụ thuộc công suất trạm 25.000Trên Dới 25.000m3/d 100.000m3/d 100.000m3/d 15 25 40 nghiƯm 12 20 hµnh kỹ thuật 20 25 40 Phòng trởng trạm 20 20 20 Phòng thí nghiệm hoá lý Phòng thí nghiệm vi sinh Kho hoá chất dụng cụ thí Phòng làm việc nhân viên Phòng trực ban Xởng sữa chữa Phòng thờng trực Kho vật liệu 12 15 20 12 25 20 15 25 12 30 30 20 40 15 40 Ghi chó: DiƯn tÝch t¾m, xÝ theo quy định tiêu chuẩn thiết kế công nghiệp Bố trí công trình phụ theo nguyên tắc sử dụng thuận tiện, không ảnh hởng lẫn nhau, xởng sửa chữa, kho vật liệu tuỳ theo điều kiện bố trí chung với khu sản xuất (Trạm bơm, trạm bơm không khí) Chiều rộng đờng trạm xử lý lấy: - Đờng 1,5 đến 2,0 m - Đờng xe otô 3,0 ®Õn 4,0 m VIWASE 1/2008 102 TCXDVN-51:2008 Phô lôc V Bố trí hồ sinh học 1- Tuỳ theo thành phần tính chất nớc thải điều kiện cụ thể địa phơng, hồ sinh học đợc áp dụng làm công trình xử lý hoàn chỉnh công trình xử lý nớc thải đ đợc lắng s¬ bé 2- HƯ thèng hå sinh häc cã thĨ bao gồm kiểu hồ vài kiểu hồ (hồ kỵ khí, hồ tùy tiện, hồ hiếu khí bậc 1, hồ hiếu khí xử lý triệt để) làm việc nối tiếp Tuỳ theo lu lợng, thành phần tính chất nớc thải, điều kiện địa phơng lựa chọn sơ đồ hệ thèng hå sinh häc nh− sau: (1) La200 mg/l K F (3) La>200 mg/l L (4) La>300 mg/l K (5) La>200 mg/l L (7) La>200 mg/l F 85%La 85%La F Lt
- Xem thêm -

Xem thêm: TCXDVN 51 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG TCVN 7957 2008, TCXDVN 51 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG TCVN 7957 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay