giáo án giáo dục thể chất

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 02 Nội dung: - Vị trí tác dụng môn Điền kinh I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: - Trang bị kiến thức chung mơn Điền kinh - Vị trí tác dụng môn Điền kinh công tác Giáo dục thể chất Kỹ năng: Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: - Giáo án - Phòng học giảng đường III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học II Cơ bản: Củng cố tăng cường sức khỏe Phòng tránh chữa bệnh Hồn thiện tổ chất thể lực toàn diện Là sở để phát triển thể lực cho môn thể thao khác Là nội dung chương trình rè luyện thể thao xây dựng test đánh giá thể lực, tầm vóc, sức ĐLVĐ Số Thời lần gian 5’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 85’ khỏe… Trong nhiều chương trình nhà nước Là nội dung chương trình Giáo dục thể chất trường học Là mơn có tính quần chúng cao rộng rãi, nội dung thi đấu olympic Là môn thể tâm cao nhân người, kiên trì rèn luyện Tăng cường mối quan hệ, đoàn kết III Kết thúc: - Tổng kết lại vấn đề trộng tâm buổi học - Về nhà viết thu hoạch tác dụng rèn luyện môn Điền kinh sức khỏe người Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay